Dato for udgivelse
22 nov 2013 08:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 nov 2013 08:52
SKM-nummer
SKM2013.818.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
13-0206992
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Moms, solcelleanlæg, husstandsvindmøller, afgiftspligtig person, praksisændring
Resumé

Som følge af EU-domstolens dom i sag C-219/12, Fuchs, ophæves styresignalet offentliggjort som SKM2013.23.SKAT om "Praksisændring - Afmeldelse fra momsregistrering - husstandsvindmøller og solcelleanlæg."

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013 (momsloven)

Reference(r)

Momsloven § 3, stk. 1
Momsloven § 48, stk. 1
Momsloven § 49, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit D.A.3.1.4.2.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit D.A.14.3

Praksisændring

EU-Domstolen har i dom af 20. juni 2013 i sag C-219/12, Fuchs, truffet afgørelse om, at driften af et solcelleanlæg, som er placeret på eller i nærheden af en beboelsesejendom, og som er udformet således, at mængden af produceret elektricitet for det første altid er mindre end den samlede mængde elektricitet, som operatøren forbruger privat, og for det andet leveres til nettet mod indtægter af en vis varig karakter, er omfattet af begrebet "økonomisk aktivitet", som omhandlet i 6. momsdirektivs artikel 4, stk. 1 og 2.

Dette er en ændring af den praksis, der kom til udtryk i SKM2013.23.SKAT. Her blev det bestemt, at husstandsvindmøller med en effekt på højst 25 kw og solcelleanlæg med en effekt på højst 6 kw, der efter Skatterådets praksisændring i SKM2012.392.SR m.fl. ikke længere opfylder betingelserne for at være momsregistreret, skal afmeldes fra registrering senest den 9. juli 2013. Ved SKM2013.439.SKAT blev denne frist udskudt indtil videre.

I SKM2012.392.SR, SKM2012.393.SR, SKM2012.394.SR og SKM2012.395.SR svarede Skatterådet, at solcelleanlæg (VE-anlæg), som skal tilvejebringe husstandens private elforbrug, og hvor eventuel overskydende el-produktion skal sælges til elnettet, ikke kan anses for at være selvstændig økonomisk virksomhed i henhold til momsloven. Spørgerne kunne derfor ikke lade sig momsregistrere for aktiviteten med at tilvejebringe vedvarende energi.

Praksisændringens betydning

Praksisændringen medfører, at styresignalet offentliggjort som SKM2013.23.SKAT om "Praksisændring - Afmeldelse fra momsregistrering - husstandsvindmøller og solcelleanlæg" ophæves.

Det betyder:

  • at husstandsvindmøller og solcelleanlægs levering af el til elnettet anses for at være selvstændig økonomisk virksomhed i henhold til momsloven, der skal momsregistreres, hvis omsætningen overstiger 50.000 kr. årligt, jf. momslovens § 48, stk. 1. Overstiger den momspligtige omsætning ikke registreringsgrænsen på 50.000 kr. årligt, kan virksomheden vælge at lade sig momsregistrere, jf. momslovens § 49, stk. 1,
  • at husstandsvindmøller og solcelleanlæg, der allerede er momsregistreret for levering af el til elnettet, alligevel ikke skal lade sig afmelde fra momsregistrering,
  • at husstandsvindmøller og solcelleanlæg, der allerede har ladet sig afmelde fra momsregistrering som følge af retningslinjerne i SKM2013.23.SKAT, skal momsregistreres igen, hvis omsætningen overstiger 50.000 kr. årligt. Overstiger den momspligtige omsætning ikke registreringsgrænsen på 50.000 kr. årligt, kan virksomheden vælge at lade sig registrere. Ved registrering kan den reguleringsforpligtelse/udtagningsmoms, der er indbetalt i forbindelse med afmeldelsen, blive tilbagebetalt, og
  • at virksomheder, der som følge af retningslinjerne i SKM2013.23.SKAT har indbetalt en reguleringsforpligtelse/udtagningsmoms, uden samtidig at blive afmeldt fra momsregistrering, kan få den indbetalte reguleringsforpligtelse/udtagningsmoms tilbagebetalt, hvis momsregistreringen igen skal omfatte levering af el til elnettet.

Genoptagelse, dokumentation og forrentning

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske ordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret, hvis anmodning herom fremsættes inden 3 år efter angivelsesfristens udløb.

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan dokumentere kravet.

Tilbagebetalingsbeløbet anses for indbetalt efter påkrav og forrentes fra indbetalingsdagen til udbetalingsdagen, jf. afsnit A.A.12.3, Forrentning af tilbagebetalingsbeløb, Den juridiske vejledning om de processuelle regler på SKATs område.

Ophævelse

Styresignalet bortfalder på datoen for offentliggørelsen af Den juridiske vejledning 2014-1 i januar 2014.