Dato for udgivelse
02 sep 2013 13:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 aug 2013 13:10
SKM-nummer
SKM2013.605.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0097214
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Moms, momsfritagelse, personbefordring, fly, transport, faldskærmsudspring
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørger kan undlade at opkræve moms for levering af flytransport til faldskærmsklubber. Skatterådet bekræfter ligeledes, at spørger kan sælge flybilletter til faldskærmsspringere momsfrit på lige fod med andre flybilletter.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 3, jf. § 2, stk. 2.

Reference(r)

Momsloven § 3, stk. 1,
Momsloven § 4 og
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 5 og nr. 15

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit D.A.5.5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit D.A.5.15

Afgørelsen er offentliggjort i forkortet form.

Spørgsmål

  1. Kan spørger undlade at opkræve moms for levering af flytransport til faldskærmsklubber?
  2. Kan spørger sælge flybilletter til faldskærmsspringere momsfrit på lige fod med andre flybilletter?

Svar

  1. Ja
  2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har et enkeltmandsfirma, som udlejer fly, bl.a. til faldskærmsflyvning.

En del faldskærmsklubber i Danmark ejer selv deres fly, og kan som en klub anvende disse fly til at udføre faldskærmsspring i klubregi uden at afregne moms af indtægten. De udlejer dog i vid udstrækning flyene til hinanden.

Hvis eks. A Faldskærmsklub udlejer sine fly til B Faldskærmsklub, kan de i dag gøre dette momsfrit. Men hvis spørger udlejer sit fly til B Faldskærmsklub, skal spørger afregne moms. Det gør spørgers fly 25 % dyrere end klubbernes fly, hvilket gør konkurrence umuligt. Derfor denne forespørgsel om muligheden for at klubberne ikke opkræves moms for sådan et lejeforhold.

Spørger har oplyst, at det er et fly med pilot der udlejes. Aftalen lyder på at transportere x antal mennesker ad gangen fra punkt A til punkt B. Punkt B er ca. 4 km over jorden hvor springerne hopper af flyet. Det er flyveturen til 4 km højde de betaler for. Om de hopper ud eller ikke, er ligegyldigt for spørger. Spørger har ikke noget med selve faldskærmsspringet at gøre.

Hvis spørger ikke kan udleje til klubberne uden at opkræve moms, ønsker spørger oplyst, om spørger i stedet på regulær vis kan sælge flybilletter på lige fod med en hvilken som helst anden flybillet der ikke er momsbelagt. Det er i princippet det samme spørger foretager sig som enhver anden flyvning fra A til B. Spørger fragter personerne (springerne) fra opsamlingsstedet op til typisk 4000 meters højde hvorefter de lander et andet sted (landingsområdet for faldskærme som ikke er placeret samme sted som opsamlingsstedet).

Spørger har ikke direkte noget med faldskærmsspringet at gøre, men er alene ansvarlig for flyveturen op til udspringshøjden.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger mener, at begge spørgsmål kan besvares med et "ja".

I det første spørgsmål er der tale om at skaffe ens vilkår for udlejning af fly, og hvis spørgsmålet ikke kan besvares med et "ja", bør klubbernes muligheder for momsfritagelse for de ganske store beløb der omsættes på klubflyene momsbelægges for at have fair konkurrence vilkår.

Det andet spørgsmål ser spørger som mere ligetil, da der reelt er tale om salg af flybilletter. Det er spørgers opfattelse, at en direkte afregning af flybilletter kan sidestilles med alle andre flybilletter, og dermed være fritaget for moms.

Der er ikke efter spørgers opfattelse forskel på en billet til faldskærmsbillet og en almindelig billet, bortset fra selvfølgelig det faktum, at springerne forlader flyet igen 4 km. over jorden hvilket "normale" passagerer ikke gør.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, spørger kan undlade at opkræve moms for levering af flytransport til faldskærmsklubber.

Lovgrundlag

Momsloven § 3, stk. 1,

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Momsloven § 4

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering. (---)

Momsloven§ 13, stk. 1, nr. 5 og 15

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

---

5) Ydelser i nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning, der præsteres af virksomheder, der ikke drives med gevinst for øje, til fordel for sports- og idrætsudøvere samt opkrævning af entré ved sportsarrangementer. Fritagelsen omfatter dog ikke arrangementer, hvor der deltager professionelle sports- og idrætsudøvere, fodboldkampe dog kun, når der deltager professionelle på begge hold.

---

15) Personbefordring. Fritagelsen omfatter dog ikke anden erhvervsmæssig passagerkørsel med bus end rutekørsel. I forbindelse med befordring til eller fra udlandet omfatter fritagelsen efter 1. pkt. tillige passagernes ledsagende bagage og transportmidler.

---

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 5, implementerer momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra m) i dansk ret.

"1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

m) visse former for levering af ydelser med nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning, der præsteres af organer, som ikke arbejder med gevinst for øje, til fordel for personer, der deltager i sport eller fysisk træning"

For så vidt angår momsloven § 13, stk. 1, nr. 15, er ingen tilsvarende bestemmelse i momssystemdirektivet. Momssystemdirektivets artikel 371 gør det muligt for Danmark at opretholde momsfritagelse for personbefordring. Artikel 371 har følgende ordlyd:

"De medlemsstater, som pr. 1. januar 1978 fritog de transaktioner, der er anført i bilag X, del B, kan fortsætte med at fritage dem på de betingelser, der var gældende i hver af de berørte medlemsstater på samme dato."

Bilag X, del B, nr. 10, har følgende ordlyd:

"Befordring af personer og transport af varer, der medføres af rejsende, såsom bagage og motorkøretøjer, eller ydelser i forbindelse med personbefordring, i det omfang befordringen af disse personer er afgiftsfri".

Praksis

SKM2012.622.SR

Skatterådet kan bekræfte, at spørgers levering af erstatningskørsel vedrørende skolerejser til en selvstændig offentlig virksomhed, som driver jernbanevirksomhed, er momsfritaget i henhold til momsloven § 13, stk. 1, nr. 15.

SKM2012.324.SR

Skatterådet bekræfter, at indtægter der opkræves som særskilt betaling hos besøgende for en tur med et tog i en turistattraktion er momspligtige for spørger, når jernbanen af Trafikstyrelsen anses som en offentlig forlystelse.

SKM2009.456.LSR

En lokal togbane beliggende ved en turistattraktion ansås omfattet af momsfritagelsesreglen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 15 om persontransport.

SKM2008.587.LSR

En forenings udlejning af en skydebane ansås for omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 5.

Landsskatteretten udtalte i begrundelsen:

"Som en undtagelse fra princippet om momspligt er der i momslovens § 13, stk. 1, nr. 5, jf. momssystemdirektivets artikel 132, fastsat en afgiftsfritagelse for tjenesteydelser med nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning. Denne fritagelse er udtrykkeligt begrænset til tjenesteydelser, der præsteres af organer, som ikke arbejder med gevinst for øje. Derudover forudsættes, at den præsterede tjenesteydelse er til fordel for personer, der deltager i sport eller fysisk træning, således at en eventuel afgiftsfritagelse kommer sports- og idrætsudøvere til gode."

Den juridiske vejledning 2013-1 D.A.5.5

Den juridiske vejledning 2013-1 D.A.5.15

Begrundelse

Spørger driver selvstændig økonomisk virksomhed, og er dermed en afgiftspligtig person, jf. momsloven § 3, stk. 1. Spørger skal dermed betale afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet, jf. momsloven § 4.

Momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 5, for tjenesteydelser med nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning omfatter kun virksomheder, som ikke arbejder med gevinst for øje. Da spørger driver selvstændig økonomisk virksomhed, er spørgers aktivitet ikke omfattet af denne fritagelse.

Personbefordring er fritaget for moms, jf. momsloven § 13, stk. 1, nr. 15. Spørger har oplyst, at aftalen lyder på at transportere x antal mennesker ad gangen fra punkt A til punkt B.

Det er SKATs opfattelse, at spørgers ydelse, er omfattet af fritagelsen for personbefordring. Spørgers ydelse er alene befordring af personer fra et sted til et andet. Spørgers ydelse er i tæt tilknytning til faldskærmsudspringet, men udover flytransporten er spørger ikke involveret i instruktion eller andet i forbindelse med springet.

I forbindelse med denne vurdering er det uden betydning, at spørger indgår en kontrakt med en klub fremfor med den enkelte springer. Det er heller ikke afgørende, at spørgers vederlag beregnes efter medgået tid og ikke som et fast beløb pr. tur. Det væsentlige er ydelsens karakter af personbefordring.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at spørger kan sælge flybilletter til faldskærmsspringere momsfrit på lige fod med andre flybilletter.

Begrundelse

Der henvises til begrundelsen i spørgsmål 1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 bevares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.