Dato for udgivelse
03 sep 2004 12:44
SKM-nummer
SKM2004.362.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/04-0512-00091
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Rejsegodtgørelse, fradrag, sædvanlig bolig, rejse
Resumé
Det skattemæssige rejsebegreb i ligningslovens § 9 A forudsætter ikke, at den pågældende har udgifter til en sædvanlig bolig.
Reference(r)
Ligningsloven § 9 A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-3 A.B.1.7

Det fremgår af ligningslovens § 9 A, stk. 1, at "Godtgørelser til dækning af rejseudgifter, der påføres lønmodtageren, fordi lønmodtageren på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige bopæl, medregnes ikke ved indkomstopgørelsen, såfremt godtgørelse ikke overstiger satser, der er fastsat i stk. 2."

Af ligningslovens § 9 A, stk. 7, 1.pkt., fremgår, at "Rejseudgifter, jf. stk. 1, kan fradrages ved indkomstopgørelsen enten med standardsatserne i stk. 2 og 3 eller med de faktiske udgifter".

I den administrative praksis - som anført i bl.a. SKM2001.188.TSS - er det hidtil blevet lagt til grund, at det skattemæssige rejsebegreb forudsætter, at den pågældende har udgifter til en sædvanlig bolig.

Rejsebegrebet i ligningslovens § 9 A forudsætter, at lønmodtageren har en sædvanlig bolig til rådighed, men der kan ikke stilles krav om, at den pågældende har udgifter til en sædvanlig bolig.

Told- og Skattestyrelsen har udgivet en pjece om rejsereglerne: "Diæter - om skattefri rejsegodtgørelse", gældende fra den 1. januar 2004. Denne pjece beskriver reglerne om skattefri rejsegodtgørelse og fradrag for rejseudgifter til kost, småfornødenheder og logi. Pjecen kan læses på ToldSkats hjemmeside - www.toldskat.dk - under "Borger", "Vejledninger og pjecer", P. nr. 59. Pjecen findes også i en trykt udgave, som primo september 2004 kunne fås hos told- og skatteområderne, de kommunale skatteforvaltninger og på mange biblioteker.