Dato for udgivelse
23 aug 2004 12:53
SKM-nummer
SKM2004.345.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/04-412-00836
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fri telefon, pc-ordning, fradragsret, værnsregel, medarbejderbredbånd, bruttotrækordning
Resumé
Ligningsrådet godkendte, at en pc-ordning efter ligningslovens § 16, stk. 12, kunne kædes sammen med en bruttotrækaftale om medarbejderbredbånd. Den aftalte lønnedgang skulle alene kompensere  arbejdsgiveren for udgiften til medarbejderbredbånd. Da den ansatte ikke havde kompenseret arbejdsgiveren for at få pc-udstyret stillet til rådighed, kunne den særlige værnsregel i ligningslovens § 16, stk. 12, ikke finde anvendelse.
Reference(r)
Ligningsloven § 16
Henvisning

Ligningsvejledningen   A.F.1.3

Henvisning

Ligningsvejledningen 2004-3  A.B.1.9.13

Henvisning
Ligningsvejledning 2004-3 A.F.1.3

Spørgsmål

1. Kan Ligningsrådet bekræfte, at den nedenfor nærmere beskrevne kombinerede pc- og bredbåndsordning for medarbejderne i en selvejende institution kan anses for omfattet af:    

a) dels reglerne om hjemme-pc'er, hvor medarbejderne efter ligningslovens § 16, stk. 12, 3. pkt. kan foretage fradrag for betaling til arbejdsgiveren for at få udstyret stillet til rådighed, og

b) dels reglerne om beskatning af fri telefon, således at medarbejderne beskattes

af den under ordningen aftalte løn, og eventuelt af værdien af fri telefon?

2. Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende, kan Ligningsrådet så bekræfte, at såfremt de samme ordninger tilbydes medarbejderne separat med fuld valgfrihed, så vil medarbejderne kunne fradrage bidrag til pc-ordning, og/eller blive beskattet af den under ordningen aftalte løn, og eventuelt af værdien af fri telefon?

Svar

1.
a) Ja.
b) Ja.

2. Bortfalder.

Beskrivelse af de faktiske forhold

En selvejende institution, som blev etableret i forbindelse med udskillelse af energi- og forsyningsvirksomhederne fra en kommune, forestår leverance af el, vand og varme (herunder produktion af varme) til forbrugere i flere kommuner. Herudover udføres anlægs- og servicearbejder på ledningsnet og almindelige anlægsopgaver, samt handel med brændsel.

Institutionen påtænker at tilbyde sine medarbejdere en hjemme-pc-ordning og en bredbåndsordning. Ordningerne ønskes etableret med det formål at fremme medarbejdernes edb-kundskaber.

Institutionen ønsker, hvis det er muligt, at de to ordninger kobles sammen på en sådan måde, at den enkelte medarbejder godt kan vælge bredbånd alene, men at der kun kan vælges pc-ordning, hvis der samtidigt også vælges bredbånd.

Såfremt en sådan sammenkobling måtte blive anset at være en hindring for den skattemæssige behandling af de to ordninger, vil institutionen i stedet tilbyde begge ordninger til medarbejderne med fuld valgfrihed.

Spørgsmål 1 - påtænkt pc - og bredbåndsordning

Pc-ordning

Institutionen ønsker at tilbyde en pc-ordning til alle medarbejdere. Institutionen påtænker at indkøbe en pakkeløsning til de medarbejdere, der vælger at deltage i ordningen. Der vil antageligt blive tilbudt medarbejderne tre forskellige pakker, som hver især vil omfatte en pc, skærm, cd-rom/dvd—drev, tastatur, mus, engangsudgiften til installation af bredbånd m.m.

Institutionen vil som minimum afholde 25 % af udgifterne til pc-ordningen, herunder medregnet udgiften til erhvervelse eller leje af hard- og software, og engangsudgiften til etablering af bredbåndsadgang hos den enkelte medarbejder.

Den resterende del af udgiften til pc-ordningen vil blive betalt af medarbejderne ved træk i nettolønnen (efter skat) over 2-3 år, således at medarbejdernes årlige betaling til ordningen søges tilpasset til det årlige maksimale fradrag.

Bredbåndsordning

Institutionen ønsker endvidere at tilbyde medarbejderne en bredbåndsordning.

Det påtænkes således at stille en bredbånds-forbindelse, antageligt en ADSL-forbindelse, til rådighed for medarbejderne, i medarbejdernes hjem.

Der vil blive indgået en aftale mellem institutionen og en teleudbyder om bredbåndsordningen, således at det er institutionen, som er forpligtet overfor teleudbyderen. I det omfang en sådan aftale indeholder betaling af engangsudgifter til etablering af forbindelsen hos den enkelte medarbejder, vil udgiften blive anset som en del af tilbehøret til pc'en for de medarbejdere, der har valgt at deltage i denne ordning, mens institutionen vil afholde udgiften for de medarbejdere, der alene vælger bredbåndordningen. Det forventes, at engangsudgiften til etablering af bredbåndsforbindelsen vil ligge i niveauet 500 kr. pr. medarbejder.

Der ønskes indgået aftale om en såkaldt "flat rate" - ordning, hvor abonnementsbetalingen ligger fast, uanset den enkelte medarbejders forbrug. Institutionen bidrag til ordningen vil være betaling af oprettelsesafgiften. Institutionen vil herudover påtage sig administrationen af ordningen, og indestår som beskrevet ovenfor for forpligtigelserne i forhold til teleudbyderen.

Bredbåndsordningen vil blive finansieret ved, at den enkelte medarbejders bruttoløn (før skat) vil blive reduceret med et fast aftalt beløb, svarende til den månedlige udgift til ordningen. Der vil, til brug for lønnedgangen, blive udarbejdet et tillæg til hver enkelt medarbejders ansættelseskontrakt. Den nye lavere løn vil blive lagt til grund i alle henseender, og vil derfor påvirke alle løndele.

Institutionen ønsker at tilbyde bredbåndsordningen til alle medarbejdere. Samtidigt finder Institutionen det ønskeligt, at de medarbejdere der ønsker at deltage i pc-ordningen samtidigt deltager i bredbåndsordningen. Det er derfor hensigten, at der indsættes en sådan binding i det tilbud, der forelægges medarbejderne.

Spørgsmål 2 - to separate ordninger

Såfremt den ovenfor beskrevne ønskede binding mellem køb af pc'er og etablering af bredbånd måtte blive anset at være en hindring for den skattemæssige behandling af ordningerne, er institutionen indstilles på, at de to ordninger tilbyde separat og uden nogen form for binding. Ordningerne vil stadig være som beskrevet under spørgsmål 1.

Uddybende kommentarer til de stillede spørgsmål

Det er revisors opfattelse, at de beskrevne ordninger er omfattet af reglerne om pc-ordninger i ligningslovens § 16, stk. 12, 3. pkt., henholdsvis reglerne om arbejdsgiverbetalt datakommunikation i ligningslovens § 16, stk. 13.

De medarbejdere, der vælger at indtræde i begge ordninger, skal herefter som udgangspunkt beskattes af værdien af fri telefon, der for nuværende udgør 3.000 kr. om året. Den enkelte medarbejder vil kunne modregne husstandens egen afholdte telefonudgifter i den skattepligtige værdi.

For så vidt angår de medarbejdere, der samtidigt ønsker at deltage i pc-ordningen, vil de kunne fradrage deres årlige betaling til institutionen (maksimalt 3.500 kr.) ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 12, 3. pkt.

Ordninger med træk i bruttolønnen

Det er revisors opfattelse, at principperne, i den af institutionen påtænkte etablerede bredbåndsordning, er sammenlignelige med principperne i to af Ligningsrådet tidligere godkendte bredbåndsordninger, jf. Ligningsrådets afgørelser offentliggjort i SKM2003.182.LR og SKM2004.28.LR.

Der er således i den påtænkte bredbåndsordning tale om reel nedgang i løn, hvor reduktionen i bruttolønnen har virkning for alle løndele. Endvidere afholder institutionen en del af udgifterne ved bredbåndsordningen, ligesom det må antages, at der er forbundet et vist administrativt arbejde med ordningerne. Institutionen er endvidere forpligtet på medarbejdernes vegne overfor udbyderen, hvorved institutionen påtager sig en vis risiko ved ordningerne.

Revisor ønsker samtidig at henvise til skatteministerens besvarelse til Folketingets Skatteudvalg af spørgsmål 131 (Alm. del - bilag 424). Det fremgår af skatteministerens besvarelse, at der ikke findes nogen generel hindring mod de såkaldte bruttotræksordninger, ud over den særlige værnsregel i ligningslovens § 16, stk. 12, vedrørende hjemme-pc'er.

Modregningsforbuddet i kildeskattelovens § 46, stk. 3

Det er videre revisors opfattelse, at den påtænkte bredbåndsordning ikke er i strid med modregningsforbuddet i kildeskattelovens § 46, stk.3.

Det fremgår således af den nævnte besvarelse fra skatteministeren til Folketingets Skatteudvalg, at ordninger, hvor der er tale om en reel lønnedgang, og hvor lønnedgangen påvirker alle løndele, som udgangspunkt må anses ikke at være i strid med modregningsforbuddet. Konkret vil lønnedgangen i de påtænkte ordninger netop påvirke alle løndele, herunder medarbejderens pensionsbidrag, feriepenge og overtidsbetaling.

Afsluttende bemærkninger

På grundlag af ovenstående er det revisors opfattelse, at Ligningsrådet bør svare be­kræf­tende på spørgsmål 1.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Told- og Skattestyrelsen er enig med revisor i, at den påtænkte pc-ordning opfylder betingelserne i ligningslovens § 16, stk. 12. Arbejdsgiveren betaler de påkrævede 25 % af omkostningerne og medarbejderne betaling til arbejdsgiveren for at få udstyret stillet til rådighed sker med beskattede midler. I det omfang betalingen til arbejdsgiveren ikke overstiger 3.500 kr. årligt vil medarbejderne have adgang til fradrag for beløbet, jf. ligningslovens § 16, stk. 12, 3. pkt.

Told- og Skattestyrelsen er ligeledes enig med revisor i, at den påtænkte bruttotræk ordning vedr. medarbejderbredbånd er sammenlignelig med de bredbåndsordninger Ligningsrådet tidligere har godkendt.

Endelig finder Told- og Skattestyrelsen, at den særlige værnsregel i ligningslovens § 16, stk. 12, 6. pkt. og 7. pkt. ikke kan finde anvendelse i den foreliggende sag. Værnsreglen finder efter ligningslovens § 16, stk.12, 6. pkt. anvendelse, hvis arbejdstageren ved reduktion af sin bruttoløn har kompenseret arbejdsgiveren for at få udstyret stillet til rådighed. Den aftalte lønnedgang skal alene kompensere arbejdsgiveren for betaling af udgiften til bredbånd. Den omstændighed, at medarbejderpc-ordningen og medarbejderbredbåndsordningen er koblet sammen, er efter styrelsen opfattelse ikke tilstrækkelig til at fastslå, at den ansatte har kompenseret arbejdsgiveren for at få pc-udstyret stillet til rådighed. 

Styrelsen indstiller på denne baggrund, at der svares ja til spørgsmål 1. a) og b).

Spørgsmål 2 bortfalder herefter.

Ligningsrådet tiltræder indstillingen.