Ansatte ved ambassader, repræsentationskontorer, internationale organisationer og lignende

Ansatte ved ambassader, internationale organisationer samt repræsentationskontorer for udenlandske virksomheder uden hjemting eller fast driftssted her i landet, arbejder i tjenesteforhold, og den udbetalte indkomst er principielt skatte- og arbejdsmarkedspligtig lønindkomst. Indkomsten er gjort til B-indkomst. Se KSL § 44.

Se også

  • Afsnit A.B.4.1.1.1 om hjemting.
  • Afsnit C.F.7 om ansatte ved internationale organisationer

De pågældende arbejdsgivere er ikke omfattet af indberetningspligter efter skattekontrolloven. De ansatte med bopæl i Danmark skal selv oplyse indkomsten ved forskudsregistrering og på oplysningsskemaet. Skatten og arbejdsmarkedsbidraget opkræves som B-skat.    

Ansatte ved visse udenlandske ambassader kan være fritaget for dansk beskatning af lønnen, selvom de har bopæl i Danmark, hvis dette er aftalt i en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og ambassadens hjemland. Tilsvarende gælder for ansatte ved internationale organisationer, som Danmark har indgået overenskomster med, der indrømmer skattefritagelse for løn mv. efter lov nr. 567 af 30. november 1983 om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer. Se SKM2004.479.TSS.

Det afhænger af ordlyden i den enkelte overenskomst, hvilke ansatte i organisationen, der er omfattet af skattefritagelsen. Se afsnit C.F.7.2.

Hvis udbetalingen af løn til ansatte ved repræsentationskontorer sker gennem en befuldmægtiget her i landet, er indkomsten A-indkomst, og der skal indeholdes skat og arbejdsmarkedsbidrag. Se KSL § 46, stk. 4 og 5 samt afsnit A.B.4.1.1.1.