Dato for udgivelse
14 jun 2013 11:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 okt 2012 10:39
SKM-nummer
SKM2013.405.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-097842
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Omdannelse - ejendomsdatterselskab - partnerselskab - ophør
Resumé

Spørger er et aktieselskab, og opfylder betingelserne efter selskabsskattelovens § 3 A, og beskattes efter denne bestemmelse. Aktionærerne ønsker hurtigst muligt, og således i løbet af et indkomstår, at omdanne Ejendomsselskabet til et partnerselskab (P/S).

Skatterådet bekræfte, at spørger i løbet af et indkomstår kan omdannes til et selskab med fuld skattemæssig transparens med den virkning, at beskatning frem til omdannelsestidspunktet og ophørsbeskatning, der indtræder i forbindelse med omdannelsen, skal ske efter selskabsskattelovens § 3 A.

Skatterådet bekræfte endvidere, at der ved tinglysning efter tinglysningsafgiftsloven 6A af adkomstændringer på flere forskellige ejendomme i forbindelse med omdannelsen, alene skal betales én afgift på 1.400 kr., såfremt alle tinglysningerne vil være et led i et samlet ejerskifte/omdannelse, som bygger på samme retsforhold mellem parterne, jf. tinglysningsafgiftslovens § 9.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 1082 af 14/11 2012
Lovbekendtgørelse nr. 462 af 14/5 2007

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 3 A
Tinglysningsafgiftsloven § 4,
Tinglysningsafgiftsloven § 6 a og
Tinglysningsafgiftsloven § 9

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.D.1.3.4

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.D.1.5.1.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit E.B.5.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit E.B.3.1.5.2

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i løbet af et indkomstår kan omdannes til et selskab med fuld skattemæssig transparens med den virkning, at beskatning frem til omdannelsestidspunktet og ophørsbeskatning, der indtræder i forbindelse med omdannelsen, skal ske efter selskabsskattelovens § 3 A?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at der ved tinglysning efter tinglysningsafgiftsloven 6 a af adkomstændringer på flere forskellige ejendomme i forbindelse med en omdannelse af et aktieselskab til et partnerselskab (P/S), alene skal betales én afgift på 1.400 kr., såfremt alle tinglysningerne vil være et led i et samlet ejerskifte/omdannelse, som bygger på samme retsforhold mellem parterne, jf. tinglysningsafgiftslovens § 9?

Svar

Ad. 1. Ja.
Ad. 2. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

E A/S har siden stiftelsen i januar 2002 været ejet af samme aktionærkreds:

Selskab

Ejerandel

A A/S via sit 100 %

ejede datterselskab B ApS

50 pct.

C A/S

25 pct.

D A/S

25 pct.

Alle tre selskaber er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2. De 2 førstnævnte selskaber er tillige selskabsskattepligtige. Selskabernes indkomstår følger kalenderåret.

E opfylder betingelserne efter selskabsskattelovens § 3 A, og beskattes efter denne bestemmelse.

Selskabets aktiver består således gennemsnitligt over et indkomstår for mindst 90 pct.s vedkommende af fast ejendom.

Aktionærerne ønsker hurtigst muligt, og således i løbet af et indkomstår, at omdanne E til et partnerselskab (P/S).

Omdannelsen sker med fuld selskabsretlig succession efter selskabslovens § 323.

Omdannelsen fra aktieselskab til partnerselskab sker uden der i øvrigt sker ændring af ejerforholdene til selskabet.

Selskabets aktiver vil i perioden fra udløbet af det seneste hele indkomstår før ophørsåret og frem til ophør, i gennemsnit for mindst 90 pct.s vedkommende bestå af fast ejendom.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Ad spørgsmål 1

E beskattes efter selskabsskattelovens § 3 A.

Selskabsskattelovens § 3 A, stk. 1, har følgende ordlyd:

"For et aktieselskab som nævnt i § 1, stk. 1, hvis kapital i hele indkomståret [vores understregning] fuldt ud direkte ejes af et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller en pensionsfond, der er skattepligtig efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2, og hvis aktiver i gennemsnit over indkomståret for mindst 90 pct. s vedkommende består af fast ejendom, gælder reglerne i stk. 2-7. Med fuldt direkte ejerskab sidestilles fuldt indirekte ejerskab via et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller en pensionsfond, der er skattepligtig efter pensionsafkastbeskatningsloven eller et aktieselskab som nævnt i 1. pkt. En flerhed af skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2, der udøver virksomhed på grundlag af fælles aftale, anses i denne relation for at udgøre ét selskab."

Kravet om "i hele indkomståret" medfører, at beskatning efter selskabsskattelovens § 3 A ikke kan opretholdes, såfremt et selskab omfattet af bestemmelsen i løbet af et indkomstår overdrages til selskaber uden for den i bestemmelsen omfattede ejerkreds.

Det fremgår imidlertid ikke af bestemmelsen eller dennes forarbejder, om kravet om "i hele indkomståret" tillige er til hinder for, at der skal ske beskatning efter selskabsskattelovens § 3 A, hvor et selskab omfattet af bestemmelsen ønskes omdannet til et selskab med skattemæssig transparens, for eksempel et partnerselskab (P/S), i løbet af et indkomstår, og hvor ejerkredsen i øvrigt er uændret.

Spørgsmålet skal efter vores opfattelse besvares med et "ja".

Selskabsskattelovens § 3 A har til hensigt at sikre, at selskaber omfattet af bestemmelsen beskattes efter tilsvarende regler som de, der gælder for moderselskaber omfattet af pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2, og ikke efter de almindelige selskabsskatteretlige regler.

Kravet om "i hele indkomståret" har derfor til hensigt at sikre, at beskatningen efter § 3 A ikke kan opretholdes, såfremt ejerskabet til selskabet overdrages til et eller flere selskab(er), der ikke beskattes efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2.

Såfremt der ikke skal ske en overdragelse som skitseret ovenfor, men derimod en omdannelse til et selskab med fuld skattemæssig transparens, uden at der i øvrigt ændres på ejerforholdene, er det imidlertid uklart, om der skal ske beskatning frem til omdannelsestidspunktet og ophørsbeskatning i forbindelse med omdannelsen efter reglerne i selskabsskattelovens § 3 A eller efter selskabsskatterettens almindelige regler.

Der er ikke taget højde for netop dette spørgsmål i SKAT's vejledning, og der ses ikke at foreligge offentliggjorte afgørelser, der behandler denne del af selskabsskattelovens § 3A.

Det er vanskeligt at finde reale grunde til at opretholde en streng ordlydsfortolkning af bestemmelsen i et tilfælde som dette, hvor der ikke ændres på ejerforhold, men alene på selskabsformen, der skal overgå til et skattetransparent selskab og altså i det væsentligste beskattes efter samme regler som i dag, da beskatning også efter omdannelsen vil skulle ske efter pensionsafkastbeskatningsloven.

En streng ordlydsfortolkning vil således udelukkende medføre, at E vil være nødsaget til at afvente kalenderårets udløb, før en omdannelse kan finde sted. Der er således ingen muligheder for skattearbitrage eller øvrige fiskale hensyn, der taler for en streng ordlydsfortolkning.

Der skal derfor efter vores opfattelse svares ja til det stillede spørgsmål.

Ad spørgsmål 2

E ejer ca. 900 ejerlejligheder. Som et led i en omdannelse fra aktieselskab til partnerselskab bør adkomstændringen tinglyses på samtlige ejerlejligheder.

Tinglysningen er omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 6 a, der har følgende ordlyd:

"For tinglysning af adkomstændringer ved selskabers m.v. fusion, fission, omdannelse [vores understregning] eller tilførsel af aktiver til sådanne selskaber udgør afgiften 1.400 kr. Der skal ved anmeldelsen afgives en erklæring om, at ændringen er omfattet af 1. pkt. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for udformningen af erklæringen."

Tinglysningslovens § 9, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Ved tinglysninger på flere ejendomme, der sker som led i en samlet pantsætning, et samlet ejerskifte [vores understregning] eller en samlet pålæggelse af en servitut, og som bygger på samme retsforhold mellem samme parter [vores understregning], betales ud over den variable afgift, der er nævnt i § 4, stk. 1, eller i § 5, stk. 1, alene én afgift på 1.400 kr. Sker der tinglysning af flere rettighedstyper, udgør afgiften dog 1.400 kr. pr. rettighedstype."

Omdannelsen fra aktieselskab til partnerselskab, sker uden at der sker ændring af ejerforholdene til selskabet.

Det fremgår ikke af SKAT's vejledning til tinglysningsafgiftsloven, om det vil være muligt ved en samlet anmeldelse af omdannelsen at tinglyse adkomstændringerne på alle de af E ejede ejerlejligheder mod betaling af én gang fast afgift på 1.400 kr., jf. tinglysningsafgiftslovens § 9A. Der ses heller ikke at foreligge trykte afgørelser om netop dette spørgsmål.

SKAT har imidlertid telefonisk oplyst, at det efter SKAT's opfattelse vil være muligt at foretage en samlet anmeldelse, således at der kun skal betales én gang afgift på 1.400 kr. for tinglysning af omdannelsen på alle 900 ejerlejligheder.

Afklaringen på spørgsmålet er nødvendig, da E skal tage stilling til, om adkomstændringerne i forbindelse med en omdannelse af selskabet til et partnerselskab skal tinglyses.

Spørgsmålet skal efter vores opfattelse besvares med et "ja".

Det følger direkte af ordlyden af tinglysningsafgiftslovens § 9, at såfremt en tinglysning på flere ejendomme sker som et led i et samlet ejerskifte, som bygger på samme retsforhold mellem parterne, skal der ud over den variable afgift alene svares én afgift på 1.400 kr.

Tinglysningen af ejerskiftet/omdannelsen fra E A/S til E P/S på alle de af selskabet ejede ejerlejligheder vil for samtlige ejendommes vedkommende hvile på samme retsforhold, nemlig omdannelsen, der sker med fuld selskabsretlig succession efter selskabslovens § 323.

Omdannelsen fra aktieselskab til partnerselskab (P/S) er omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 6 a, og denne bestemmelse har til hensigt at lette de tinglysningsafgiftsmæssige byrder i forbindelse med en omdannelse af et selskab. Der skal således ikke betales den variable tinglysningsafgift i forbindelse med omdannelsen.

Tinglysningsafgiftslovens § 9 vedrører tinglysninger på flere ejendomme, der bygger på samme retsforhold mellem parterne. Omdannelse nævnes ikke specifikt i bestemmelsen, men bestemmelsen skal efter vores opfattelse fortolkes efter sit formål, der er at begrænse tinglysningsafgiften ved tinglysninger af samme forhold på flere ejendomme, og som udspringer af samme retsforhold.

Det er således vanskeligt at se begrundelsen for, at der kun skal betales én gang fast afgift på 1.400 kr. ved et ejerskifte af en række ejendommen, mens en tilsvarende overgang af ejendommene ved selskabsretlig succession i forbindelse med en omdannelse fra et aktieselskab til et partnerselskab (P/S) skal udløse en tinglysningsafgift på 1.400 kr. pr. ejendom.

SKAT har også telefonisk bekræftet, at en sådan tinglysning vil være omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 9, og at der derfor kun skal betales én fast afgift på 1.400 kr. for alle ejerlejlighederne.

Såfremt det mod forventning ikke er muligt ved en samlet anmeldelse alene at betale én afgift på 1.400 kr., vil tinglysning af ejerskiftet på alle de selskabet tilhørende ejerlejligheder i alt andrage knap 1,3 mio. kr. Alternativet til alene at betale én afgift på 1.400 kr. vil derfor være slet ikke at tinglyse ejerskiftet med de administrative vanskeligheder, der vil være forbundet med, at tingbogen ikke vil være retvisende.

Der skal derfor efter vores opfattelse svares ja til det stillede spørgsmål.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger i løbet af et indkomstår kan omdannes til et selskab med fuld skattemæssig transparens med den virkning, at beskatning frem til omdannelsestidspunktet og ophørsbeskatning, der indtræder i forbindelse med omdannelsen, skal ske efter selskabsskattelovens § 3 A.

Lovgrundlag

Selskabsskattelovens § 3 A
"§ 3 A. For et aktieselskab som nævnt i § 1, stk. 1, hvis kapital i hele indkomståret fuldt ud direkte ejes af et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller en pensionsfond, der er skattepligtig efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2, og hvis aktiver i gennemsnit over indkomståret for mindst 90 pct. s vedkommende består af fast ejendom, gælder reglerne i stk. 2-7. Med fuldt direkte ejerskab sidestilles fuldt indirekte ejerskab via et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller en pensionsfond, der er skattepligtig efter pensionsafkastbeskatningsloven eller et aktieselskab som nævnt i 1. pkt. En flerhed af skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2, der udøver virksomhed på grundlag af fælles aftale, anses i denne relation for at udgøre ét selskab.

Stk. 2. Ved bedømmelsen af, om et aktieselskabs aktiver for mindst 90 pct.'s vedkommende består af fast ejendom, ses bort fra værdi af aktier i et andet aktieselskab, der fuldt ud direkte eller indirekte ejes af et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller en pensionsfond, der er skattepligtig efter pensionsafkastbeskatningsloven. I stedet inddrages aktiverne i det andet aktieselskab.

Stk. 3. Det er en betingelse, at det i stk. 1, 1. pkt., omhandlede aktieselskab har samme regnskabsår som livsforsikringsselskabet, pensionskassen eller pensionsfonden.

Stk. 4. Ejes det i stk. 1, 1. pkt., omhandlede aktieselskab fuldt ud af et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller en pensionsfond, skal indkomst, der i indkomståret er indtjent af aktieselskabet, betragtes som indtjent i samme indkomstår af det livsforsikringsselskab, den pensionskasse eller den pensionsfond, der er nærmeste direkte eller indirekte ejer af aktieselskabet. Ejes aktieselskabet fuldt ud af en flerhed af skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2, jf. stk. 1, 3. pkt., skal en til den gennemsnitlige ejerandel svarende del af indkomst, der i indkomståret er indtjent af aktieselskabet, betragtes som indtjent i samme indkomstår af hver af ejerne, jf. dog 3. pkt. Hvis en ejer har valgt opgørelse efter § 13 F, medregnes indkomst, der i indkomståret er indtjent af aktieselskabet, til ejerens indkomst efter § 13 F.

[..]" 

Selskabsskattelovens § 10
"§ 10. Den skattepligtige indkomst opgøres på grundlag af indkomsten i indkomståret. Indkomståret er kalenderåret. Består skattepligten kun en del af året, er indkomståret denne del. Selskabet eller foreningen m.v. kan vælge et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår). Har et selskab eller en forening m.v. et andet indkomstår end kalenderåret, opgøres den skattepligtige indkomst efter de regler, der gælder for det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for. Et bagudforskudt indkomstår kan tidligst begynde den 2. april i kalenderåret forud for det kalenderår, som det bagudforskudte indkomstår træder i stedet for. Et fremadforskudt indkomstår kan senest begyndt den 1. april i det kalenderår, som det fremadforskudte indkomstår træder i stedet for.

[..]"

Selskabslovens § 323
"§ 323. Generalforsamlingen kan med det flertal, der kræves til vedtægtsændring, vedtage at omdanne et aktieselskab til et partnerselskab. Omdannelsen kan gennemføres uden kreditorernes samtykke.

Stk. 2. Meddelelsen om vedtagelsen sendes senest 2 uger efter vedtagelsen til enhver noteret aktionær samt til de indtrædende fuldt ansvarlige deltagere.

Stk. 3. Et aktieselskabs omdannelse til partnerselskab anses for sket, når selskabets vedtægter er ændret således, at de opfylder kravene for partnerselskaber, og når omdannelsen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system."

Begrundelse

Selskabsskattelovens (SEL) § 3 A er indsat ved lov nr. 1033 af 17/12 2001.

Det fremgår af bemærkningerne til loven (L 11 2001/02), at der ved § 3 A i det væsentlige er tale om en redaktionel flytning af den dagældende bestemmelse i SEL § 3, stk. 10.

Af bemærkningerne til SEL § 3, stk. 10 (L 71 2000/01), fremgår, at bestemmelsen tilsigter at imødegå de særlige problemer for livsforsikringsselskaber m.fl. med ejendomsdatterselskaber, der ved samme lovforslag skabes i forbindelse med indførelse af én fælles skattesats efter pensionsafkastbeskatningsloven (beskatningsprocent for aktieafkast stiger fra 5 pct. til 15 pct.). Ændringsforslaget indebar, at livsforsikringsselskaber, pensionskasser og fonde beskattes af fast ejendom, der ejes gennem ejendomsskatter på samme måde, som hvis ejendommene havde været ejet direkte.

Det fremgår af SEL § 3 A, at betingelserne for beskatning efter bestemmelsen er, at der er tale om et aktieselskab, at selskabets kapital fuldt ud direkte er ejet af et livsforsikringsselskab, en pensionskasse eller en pensionsfond, der er skattepligtig efter pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 2, at det pågældende ejerforhold består i hele indkomståret, at selskabets aktiver i gennemsnit over indkomståret for mindst 90 pct. s vedkommende består af fast ejendom, og at de nævnte selskaber har samme indkomstår.

Det er oplyst, at spørger, der hidtil har opfyldt betingelserne efter SEL § 3 A, påtænker at foretage en omdannelse fra aktieselskab til partnerselskab.

Det er oplyst, at selskabets ejerforhold fortsætter uændret frem til omdannelsen.

De nuværende aktionærer fortsætter herefter som ejere af partnerselskabet og med samme ejerandele som hidtil.

Det er endvidere oplyst, at selskabets aktiver i perioden fra udløbet af det seneste hele indkomstår før ophørsåret og frem til omdannelsen, i gennemsnit for mindst 90 pct.s vedkommende vil bestå af fast ejendom.

En omdannelse som påtænkt af spørger indebærer ophør af skattepligt for aktieselskabet. Ophøret udløser ophørsbeskatning, jf. SEL § 5, stk. 1, og TfS 1992, 234 LR.

Det fremgår af SEL § 10, at hvor skattepligten alene består en del af året, er indkomståret denne del.

Spørgers sidste indkomstår løber dermed fra udgangen af det forudgående indkomstår og frem til tidspunktet for ophør af skattepligt.

Det er på baggrund af ovenstående Skatteministeriets opfattelse, at det spørgende aktieselskab frem til omdannelsestidspunktet vil være omfattet af bestemmelsen i SEL § 3 A.

Dette resultat er tillige bedst stemmende med bestemmelsens formål.

Indkomst, der i det spørgende aktieselskabs sidste indkomståret er indtjent af aktieselskabet, herunder indkomst i forbindelse med ophørsbeskatning, betragtes herefter som indtjent i samme indkomstår aktieselskabets ejere efter en forholdsmæssig fordeling, jf. herved SEL § 3 A, stk. 4.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja.". 

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at der ved tinglysning efter tinglysningsafgiftsloven 6 a af adkomstændringer på flere forskellige ejendomme i forbindelse med en omdannelse af et aktieselskab til et partnerselskab (et kommanditaktieselskab), alene skal betales én afgift på 1.400 kr., såfremt alle tinglysningerne vil være et led i et samlet ejerskifte/omdannelse, som bygger på samme retsforhold mellem parterne, jf. tinglysningsafgiftslovens § 9.

Lovgrundlag

Tinglysningsafgiftsloven
"§ 4. For tinglysning af ejerskifte af fast ejendom eller andele heraf udgør afgiften 1.400 kr. og 0,6 pct. af afgiftsgrundlaget efter stk. 2. Dette gælder også, hvis ejerskiftet er betinget.

Stk. 2. Afgiften beregnes af ejerskiftesummen, dog mindst af den seneste på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning offentliggjorte ejendomsværdi, eller ved ejerskifte af en ideel andel af en fast ejendom den forholdsmæssige andel heraf, jf. lov om vurdering af landets faste ejendomme. Ved anmeldelse til tinglysning af ejerskifte af fast ejendom skal ejendomsværdien være oplyst. Hvis ejendommen ikke er selvstændigt vurderet på tidspunktet for anmeldelse til tinglysning, eller hvis der i tiden mellem den seneste offentliggjorte vurdering og anmeldelsen er sket væsentlige forandringer med hensyn til ejendommen, skal ejendommens værdi angives efter bedste skøn, og afgiften skal da mindst beregnes på grundlag af den angivne værdi. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation for oplysningerne.

Stk. 3. Angives værdien efter stk. 2, 3. pkt., ikke, eller er registreringsmyndigheden i tvivl om rigtigheden af værdien, oversender registreringsmyndigheden spørgsmålet om ejendommens værdi til told- og skatteforvaltningen til afgørelse, når tinglysningsekspeditionen er afsluttet. Registreringsmyndigheden underretter samtidig anmelderen om oversendelsen til told- og skatteforvaltningen. Told- og skatteforvaltningen foranlediger om fornødent ejendommen vurderet efter vurderingsloven. § 3, stk. 3, 5.-7. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Told- og skatteforvaltningen beregner herefter afgiften.

§ 6 a. For tinglysning af adkomstændringer ved selskabers m.v. fusion, fission, omdannelse eller tilførsel af aktiver til sådanne selskaber udgør afgiften 1.400 kr. Der skal ved anmeldelsen afgives en erklæring om, at ændringen er omfattet af 1. pkt. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for udformningen af erklæringen.

§ 9. Ved tinglysninger på flere ejendomme, der sker som led i en samlet pantsætning, et samlet ejerskifte eller en samlet pålæggelse af en servitut, og som bygger på et retsforhold mellem samme parter, betales ud over den variable afgift, der er nævnt i § 4, stk. 1, eller i § 5, stk. 1, alene én afgift på 1.400 kr. Sker der tinglysning af flere rettighedstyper, udgør afgiften dog 1.400 kr. pr. rettighedstype.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om dokumentation for, at betingelserne for at betale afgift efter stk. 1 er opfyldt.

Stk. 3. Ved tinglysning af kommuners overdragelse af fast ejendom til et af kommunen helt eller delvis ejet aktie- eller anpartsselskab, der sker som led i gennemførelsen af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, beregnes alene en afgift på 1.400 kr., såfremt ejerskiftet er tinglyst i perioden fra og med den 1. januar 2011 til og med den 31. december 2011."

Praksis

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit E.B.3.1.5

"Afsnittet handler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at tinglysning af ejerskifte i forbindelse med omdannelse af selskaber mv., omfattes af afgiftsnedsættelsen i TAL § 6a.

[..]

E.B.3.1.5.1 Generelt om omdannelse og tinglysning

[..]

Når der tinglyses en adkomstændring ved selskabers fusion, fission, omdannelser eller tilførsel af aktiver til sådanne selskaber, udgør afgiften kun 1.400 kr. Der skal ved tinglysning af adkomstændringen afgives en erklæring om, at tinglysningen opfylder betingelserne for afgiftsnedsættelsen. Se TAL § 6a.

Både det indskydende selskab og det modtagende selskab skal være omfattet af TAL § 6a.

[..]

Begrebet "selskaber mv. i TAL § 6a er ikke entydigt fastlagt, Udgangspunktet er, at bestemmelsen omfatter selskaber og foreninger, hvor ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets eller foreningens forpligtelser.

Omfattet af TAL § 6a er således:

 • Aktieselskaber
 • Anpartsselskaber
 • Andelsselskaber
 • Kommanditaktieselskaber
 • [..]

Som følge af den personlige hæftelse er

 • Interessentskaber (I/S)
 • Kommanditselskaber (K/S) 

Som udgangspunkt ikke omfattet af TAL § 6a.

Interessentskaber 

 • Der omdannes til selskab og
 • Hvor omdannelsen opfylder betingelserne for omdannelse efter virksomhedsomdannelseslovens (VOL) bestemmelser

er dog omfattet af TAL § 6a. Betingelserne fremgår af VOL § 2.

E.B.2.1.5.2 Omdannelse fra ApS til A/S mv.
Ved omdannelse af anpartsselskaber til aktieselskab eller omvendt, er tinglysning af adkomstændringen omfattet af TAL § 6a.

Ændring fra den ene selskabsform til den anden selskabsform betragtes som en ændring til en ny juridisk enhed. Adkomstændringen er derfor en tinglysning efter TAL § 6a, og ikke en navneændring efter TAL § 7, stk. 3.

Der er dog praksis for at notere en navneændring, hvis CVR-nummeret forbliver uændret.

Et partnerselskab (P/S) kan desuden omdannes til aktieselskab og omvendt.

[vores fremhævning]. Et andelsselskab kan også omdannes til aktieselskab.

[..]"

Begrundelse

Bestemmelsen i tinglysningsafgiftslovens (TAL) § 6 a er en videreførelse af den dagældende bestemmelse i TAL § 7 (§ 7 opdeltes i § 6 a og § 7, stk. 1), jf. herved bemærkningerne til lov nr. 539 af 8/6 2006 (L199 2005/06).

Det hedder i bemærkningerne (L 208 1998/99. Offentliggjort som lov nr. 382 af 2/6 1999) til dagældende TAL § 7 bl.a.:

"Det bestemmes udtrykkeligt i stk. 1, at afgiften udgør 1.400 kr. for tinglysning af en adkomstændring som følge af selskabers m.v. fusion, fission, omdannelse eller tilførsel af aktiver. Disse transaktioner anses således ikke i henseende til loven som ejerskifte. Fusion, der f.eks. indebærer sammensmeltning af aktieselskaber, og visse omdannelser er fritaget efter de gældende regler i stempelafgiftslovens§ 53, stk. 5. Virksomhedsomdannelse, dvs. omdannelse af et personligt firma til aktieselskab/anpartsselskab, hvorved en bestående virksomhed overdrages til et selskab, og den hidtidige indehaver får vederlag for overdragelsen i form af aktier/anparter i selskabet og tillige eventuelt pante- og gældsbreve, er omfattet af reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Fission eller spaltning er ligesom tilførsel af aktiver nærmere defineret i aktieafgiftslovens § 4. Disse definitioner lægges tilsvarende til grund i nærværende lov. Fission er således den transaktion, hvorved et selskab m.v. overfører en del af eller samtlige sine aktiver og passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber m.v. ved i henhold til en pro rata-regel at tildele sine deltagere aktier m.v. i de modtagende selskaber m.v. og eventuelt en kontant udligningssum på højst 10 pct. af disse værdipapirers pålydende værdi eller, når der ikke eksisterer en pålydende værdi, deres bogførte værdi. Ved tilførsel af aktiver forstås den transaktion, hvorved et selskab m.v. uden at være opløst tilfører den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab m.v. mod at få tildelt aktier m.v. i det modtagende selskabs kapital. Ved en gren af en virksomhed forstås alle aktiver og passiver i en afdeling af et selskab m.v., som ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig bedrift, dvs. en samlet enhed, der kan fungere ved hjælp af egne midler."

De af bestemmelsen omfattede transaktioner er således defineret under henvisning til henholdsvis stempelafgiftslovens § 53, stk. 5, lov om skattefri virksomhedsomdannelse og aktieafgiftslovens § 4.

Dagældende stempellovs § 53, stk. 5, om fusion af "selskaber m.v." - hvortil aktieafgiftslovens § 4 også henviser - omfatter bl.a. "aktieselskaber, herunder kommanditaktieselskaber, [..]andre selskaber eller foreninger, hvor ingen af deltagerne eller medlemmerne hæfter personligt for selskabets eller foreningens forpligtelser".

Både aktieselskab og kommanditaktieselskab (partnerselskab) anses således for omfattet af begrebet "selskaber m.v." i TAL § 6 a.

Omdannelse af "selskaber m.v." omfatter efter administrativ praksis omdannelse af personlig virksomhed til selskab efter virksomhedsomdannelseslovens regler, omdannelse af anpartsselskab til aktieselskab og omvendt, andelsselskaber omdannelse til aktieselskab og aktieselskabers omdannelse til kommanditaktieselskab (partnerselskab) og omvendt, jf. herved Den juridiske vejledning afsnit E.B.2.1.5.2.

Den af spørgeren påtænkte transaktion er derfor omfattet af TAL § 6 a, og tinglysningen udløser en afgift på 1.400 kr.

Da tinglysningen af ejerskifterne efter det oplyste foretages som én samlet tinglysning mellem samme parter, skal afgiften på 1.400 kr. kun betales én gang, jf. TAL § 9.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 bevares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen med den anførte begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.