Dato for udgivelse
31 May 2013 08:43
Til
Virksomheder der er registreret for plantebeskyttelsesmidler og bekæmpelsesmidler, andre efter bekæmpelsesmiddelafgiftsloven
Sagsnummer
12-143536
Resumé

Lovforslag om omlægning af bekæmpelsesmiddelafgiften blev vedtaget den 12. juni 2012. Ændringen træder i kraft 1. juli 2013, jævnfør bekendtgørelse nr. 499 af 17. maj 2013.  Dette nyhedsbrev omhandler de væsentligste ændringer i bekæmpelsesmiddelafgiftsloven.


Indhold:

 1. Afgiftspligtigt vareområde for plantebeskyttelsesmidler (pesticider) og biocider
 2. Angivelse af afgift
 3. Øvrige forhold
 4. Informationsmøder

1. Afgiftspligtigt vareområde for plantebeskyttelsesmidler og biocider

1.1 Plantebeskyttelsesmidlerne

Plantebeskyttelsesmidler omfatter de midler, som Miljøstyrelsen har godkendt som plantebeskyttelsesmidler til anvendelse i Danmark i henhold til kemikalielovens kapitel 7 eller pesticidforordningen (nr. 1107/2009). Plantebeskyttelsesmidler som Miljøstyrelsen ikke har godkendt er forbudte og må ikke anvendes.

Der bliver fremover tale om en mængde afgift pr. liter, eller pr. kg. middel. Afgiften for det enkelte plantebeskyttelsesmiddel bestemmes på baggrund af midlets

 1. Sundhedsbelastning (Afgift: 107 kr. pr. kg eller liter)
 2. Miljøeffektbeslastning (Afgift: 107 kr. pr. kg eller liter)
 3. Miljøadfærdsbelastning (Afgift: 107 kr. pr. kg eller liter)
 4. Aktivstofkoncentration (Afgift: 50 kr. pr. kg eller liter)

I forbindelse med plantebeskyttelsesmidlets godkendelse i Miljøstyrelsen fastlægges det enkelte middels miljø- og sundhedsbelastning, og på et vægtet grundlag fastsættes det enkelte bekæmpelsesmiddels afgiftssats. For midler, der på nuværende tidspunkt er godkendt, vil Miljøstyrelsen offentliggøre afgiftssatserne på Miljøstyrelsens hjemmeside. Miljøstyrelsen vil løbende opdatere hjemmesiden og på samme måde offentliggøre afgiftssatserne for nye midler godkendt til anvendelse i Danmark.

1.2 Biocider og mikrobiologiske bekæmpelsesmidler

Biocider og mikrobiologiske bekæmpelsesmidler omfatter de midler, som Miljøstyrelsen har godkendt under en af disse varegrupper til anvendelse i Danmark i henhold til kemikalielovens kapitel 7 eller biocidforordningen (nr. 528/2012). Mikrobiologiske bekæmpelsesmidler kan være både biocidmidler og plantebeskyttelsesmidler, sidstnævnte vil fremover godkendes efter pesticidforordningen (nr. 1107/2009).

Afgiftsgrundlaget bliver fremover det vederlag, som modtageren skal betale for varerne inklusive afgift efter denne lov, men eksklusive moms.

(A-varer).
Afgiften udgør 40 % af den afgiftspligtige værdi for kemiske biocidmidler til bekæmpelses af insekter mv. Afgiften beregnes som 40/60 af vederlaget uden afgift og moms.

(B-varer).
Afgiften udgør 30 % af den afgiftspligtige værdi for kemiske biocidmidler til afskrækkelse af pattedyr, fugle, insekter mv. Afgiften beregnes som 30/70 af vederlaget uden afgift og moms.

(C-varer).
Afgiften udgør 3 % af den afgiftspligtige værdi for mikrobiologiske bekæmpelsesmidler, samt kemiske biocidmidler til

 • Bekæmpelse af træødelæggende svamp og skadedyr i træ.
 • Bekæmpelse af algevækst.
 • Bekæmpelse af slimdannende organismer i papirmasse.
 • Bekæmpelse af rotter, mus, mosegrise, muldvarpe og kaniner.

Afgiften beregnes som 3/97 af vederlaget uden afgift og moms.

2. Angivelse af afgiften.

2.1 Ændring af angivelsen

Angivelsen ændres fra den 1. juli 2013 således, at den registrerede virksomhed hver måned skal angive følgende:

 • Plantebeskyttelsesmidler (undtagen mikrobiologiske midler)
 1. Den samlede afgiftsbetaling for den aktuelle periode

Den opgjorte afgift for plantebeskyttelsesmidler afrundes opad til nærmeste hele kroner.

 • Biocider
 1. A- varer (40 %) - afgiftspligtig omsætning og afgift
 2. B- varer (30 %) - afgiftspligtig omsætning og afgift
 • Øvrige varer
 1. C- varer (3 %) - afgiftspligtig omsætning og afgift

Er et middel omfattet af flere kategorier betales den højeste afgiftssats.

 • Afgiftsfri omsætning

2.2 Fakturering

I forbindelse med udstedelse af faktura skal fakturaen indeholde oplysninger om

 • Produktets godkendelses-/registreringsnummer hos Miljøstyrelsen
 • Antal
 • enhedsstørrelse

2.3 Regnskab

Regnskabet skal fortsat føres i virksomhedens almindelige forretningsregnskab eller i tilslutning til dette på en sådan måde,

 • at punktafgiften, der skal betales til SKAT, kan opgøres ved udløbet af hver afgiftsperiode
 • at det for hver afgiftssats inden for de forskellige varegrupper viser tilgang og udlevering Det vil sige, at for plantebeskyttelsesmidler skal regnskabet føres på grundlag af antallet af varer, samt afgift pr. enhed.
 • Der skal føres et særskilt tilgangs- og afgangsregnskab for:
  • Plantebeskyttelsesmidler.
  • Biocider A-varer.
  • Biocider B-varer.
  • Biocider og mikrobiologiske C-varer.
 • at det er muligt ved nummerhenvisning at sammenholde posteringer i regnskabet med købs- og salgsbilag samt eventuelle produktionsbilag og andre interne bilag

Afgiftsregnskabet skal være opdelt i ubeskattet salg og beskattet salg (salgspris inkl. Miljøafgift, ekskl. Moms)

Reglerne er nærmere beskrevet i den juridiske vejledning afsnit E.A.7.7.8.

3.        Øvrige forhold

3.1    Overgangsbestemmelser

Afgiftspligtige varer, som fra den 1. juli 2013 udleveres fra eller forbruges i registrerede virksomheder, bliver omfattet af den nye afgift. Det vil sige, at alle varer, som er købt af registrerede virksomheder uden afgift skal fra den 1. juli 2013 udleveres og sælges uden prismærker. Registrerede virksomheder skal derfor fjerne eller overstrege alle påsatte prismærker på ubeskattede varer, således at det klart over for kunderne tilkendegives, at varen er omfattet af de nye regler.

Alle varer, som er købt med afgift efter de gamle regler, skal sælges videre uden genberegning af afgift. Det drejer sig om varer, der findes hos f.eks. forhandlere og andre, der ikke er registreret for afgiften. Prismærkerne må ikke fjernes, og det er forbudt at afsætte afgiftspligtige varer til højere pris end den, der er angivet på prismærket.

For varer der på ikrafttrædelsestidspunktet er afgiftsbelagt, kan der alene ske godtgørelse af afgift, hvis varerne eksporteres.

Ved transport af afgiftspligtige varer skal transportøren på forlangende fremlægge dokumentation for, at varen er godkendt af Miljøstyrelsen.

3.2 Ændring af registrering vedrørende bevillingskoder

Der kan i forbindelse med omlægningen ske ændring i din virksomheds registrering af bevillingskoder, blandt andet som en konsekvens af at prismærkningsordningen ophører. SKAT vil i den forbindelse sørge for ændringen af din virksomheds registrering.

4. Informationsmøder

SKAT afholder informationsmøder om afgiftsomlægningen den

12. juni 2013 i Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg

13. juni 2013 i Fredensborg, Kratbjergvej 236, 3480 Fredensborg

9.30 - 12.00  Plantebeskyttelsesmidler

13.00 - 14.30 Biocider mv.

Tilmelding til møderne skal ske til Bettina.kaastrup@skat.dk

I forbindelse med tilmelding til informationsmøderne, bedes du oplyse, hvor du ønsker at deltage, og hvor mange deltagere der kommer fra din virksomhed.

Tilmeld dig SKATs nyhedsmail

Hvis du ikke allerede er tilmeldt SKATs nyhedsmail, kan du med fordel gøre det nu, således at du løbende får informationer og nyheder fra SKAT.

Tilmeld dig nyhedsmailen