Dato for udgivelse
28 May 2013 12:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Apr 2013 09:07
SKM-nummer
SKM2013.359.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0034204
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Momspligt, salg, udlejning, hotelejerlejligheder, frivillig registrering
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørgers salg af et antal kommende hotelejerlejlighederne er et momspligtigt salg, og at ejerlejlighedsejernes udlejning af lejlighederne til spørger momsmæssigt er at anse for erhvervsmæssig udlejning til andet formål end bolig. Der er bl.a. lagt vægt på, at ejerlejlighedsejerne ved købet har fraskrevet sig retten til privat benyttelse. Endvidere bekræfter Skatterådet, at spørgers videreudlejning af hotelejerlejligheder er momspligtig udlejning af hotelværelser. Der er lagt vægt på, at udlejningen sker på hotellignende vilkår.

SKAT udtaler endvidere vejledende, at det er rådets opfattelse, at en person kan opnå tilladelse til frivilligt registrering for udlejning af fast ejendom, hvis der er tale om erhvervsmæssig udlejning, ejeren er afskåret fra selv at benytte lejligheden, og der ikke sker udlejning til boligformål.

Hjemmel

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9, litra a,
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 8 og
Momsloven § 51, stk. 1

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9, litra a,
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 8 og
Momsloven § 51, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit D.A.5.9.4.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit D.A.5.8.8

Spørgsmål

 1. Kan det bekræftes, at spørgers salg af hotelejerlejligheder er et momspligtigt salg, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a
 2. Kan det bekræftes, at udlejning af hotelejerlejlighederne til spørger, er at anse for erhvervsmæssig udlejning til andet formål end bolig?
 3. Kan det bekræftes, at spørgeres udlejning af de lejede hotelejerlejligheder, er momspligtig udlejning af hotelværelser, jf. momslovens § 13, stk. 1, 2. pkt.
 4. Spørger ønsker en vejledende udtalelse om, hvorvidt køberne af hotelejerlejlighederne kan opnå frivillig registrering for udlejning af fast ejendom.

Svar

 1. Ja
 2. Ja
 3. Ja
 4. Se vejledende udtalelse fra SKAT

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ejer et større grundareal.  

På grundarealet ønsker spørger at udvikle og bygge et hotel- og konferencecenter. Det er spørgers plan, at hotellet skal bestå af et større antal hotelejerlejligheder, som skal ligge i direkte tilknytning til konferencecenteret.

I forbindelse med hotel- og konferencecenteret opføres en restaurant, der drives af spørger eller bortforpagtes til anden side.

Af likviditetsmæssige årsager ønsker spørger ikke at eje hotelejerlejlighederne. Spørger vil derimod sælge disse til individuelle investorer, og hotelejerlejlighederne vil som en konsekvens heraf blive selvstændigt matrikuleret.

Udlejning af hotellejlighederne til spørger

Ejerne af de enkelte lejligheder forpligter sig ved købet til at udleje lejligheden til spørger. Ved denne udlejning fraskriver ejeren sig enhver privat råderet over lejligheden, og spørger kan således ubegrænset råde over lejligheden til brug for spørgers hoteldrift. Såfremt ejeren af en lejlighed ønsker at bo på hotellet, må vedkommende booke opholdet som enhver anden kunde og betale markedsprisen herfor.

Det er intentionen i projektet, at de enkelte lejligheder, hvis det er muligt, skal frivillig registreres for udlejning af fast ejendom.

Lejligheden udlejes til spørger til et fast grundbeløb pr. år. Herudover bliver der aftalt en overskudsdeling, hvor lejlighedsejeren får tildelt et beløb på baggrund af omsætning/overskud ved hoteldriften. Denne overskudsdeling etableres, da spørger på denne måde kan aftale et lavere grundbeløb og derved overdrage en del af den økonomiske risiko ved den manglende udlejning til den enkelte lejlighedsejer. Som følge af denne risiko vil ejerne også have mulighed for at opnå et større afkast af deres investering.

Spørgers udlejning af hotelejerlejlighederne

Spørgers udlejning af lejlighederne foretages på dagsbasis. Det står gæsterne frit for, hvor længe de ønsker at overnatte. Den pris, spørgers gæster betaler, er inkl. rengøring, sengelinned, håndklæder, el, vand, varme samt receptionsydelser. Derudover har gæsterne mulighed for at bestille opholdet med eller uden morgenmad, som dagligt serveres i hotel- og konferencecenterets restaurant.

Driften af hotel- og konferencecenteret er omfattet af- og overholder lokalplanen for området, ligesom hotel- og konferencecenteret efter anden lovgivning (fx sommerhusloven), kvalificeres som hotelvirksomhed.    

Spørgers opfattelse og begrundelse

Momslovens § 13, stk. 1 lyder:

Følgende varer og ydelser fritaget for afgift:

[...]

8) udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, herunder levering af gas, vand, elektricitet og varme som led i udlejningen eller bortforpagtningen. Fritagelsen omfatter dog ikke udlejning af værelser i hoteller og lignende,... [...]

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

 1. levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord
 2. levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund.

Sag C-346/95 Elisabeth Blasi:

EU-Domstolen har i denne sag udtalt sig om, hvordan momspligten for udlejning af hotelværelser skal fortolkes. Af dommen fremgår det, i præmis 20, at: "Det bemærkes, således som generaladvokaten har anført i punkt 18 i forslaget til afgørelse, at udtrykket "Sektorer med tilsvarende opgaver" skal fortolkes bredt, da det har til formål at sikre, at midlertidig udlejning svarende til udlejning indenfor hotelsektoren, som potentielt konkurrerer med hoteludlejningsvirksomhed, pålægges afgift."

SKM2007.723.SR:

Skatterådet har udtalt, at udlejning af 50-100 ferielejligheder er momspligtigt såfremt dette sker på hotellignede vilkår. SKAT udtaler, at "Baggrunden for, at sommerhuse og ferielejligheder heller ikke anses som en hotellignende ydelse, har intet med udlejningsperioden længde at gøre, men er - udover de matrikulære forhold - begrundet i, at der ikke i forbindelse med udlejningen tilbydes sådanne serviceydelser, som typisk er forbundet med udlejning i hotelsektoren og lign. sektorer, der er omfattet af momspligten, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, 2. pkt. Hvis der således indgår andre, hotellignede ydelser (fx kost) i udlejningen, er denne momspligtig."

SKM2007.916.SR

Det bindende svar omhandlede en situation, hvor et hotel ønskede at udvide kapaciteten ved at leje hotelejerlejligheder i en separat bygning. Hotelejerlejlighederne var ejet af en række forskellige personer. Skatterådet udtalte vejledende, at "lejlighedsejernes udlejningsaktivitet, er [...] omfattet af momsfritagelsen, jf. bestemmelsens første punkt. Lejlighedsejerens udlejningsaktivitet kan ikke karakteriseres som udlejning af værelser i et hotel, idet en sådan momspligtig udlejning af "værelser i hotel" [...]indebærer, at der er tilknyttet udlejningen i samme retshandel i et vist omfang også udbydes varer eller andre ydelser end udlejning af værelser."

Skatterådet udtaler endvidere vejledende: "Såvel privatpersoner som virksomheder, der ejer en af de i sagen omhandlede lejligheder, vil imidlertid kunne opnå tilladelse til frivillig momsregistrering, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

 1. 1.      Der skal være tale om erhvervsmæssig udlejning
 2. 2.      Der må ikke i lejeaftalen overhovedet være nogen adgang til ejeren til selv at benytte lejligheden. Det gælder også for ejerforeningens fællesarealer.
 3. 3.      Der må ikke ske udlejning til boligformål. Det forudsættes altså, at lejeren driver hotelvirksomhed i de lejede lokaler - og ikke udleje til feriebolig."

SKM2008.604.SR

Skatterådet fastslog i dette bindende svar, at udlejning af lejligheder på midlertidig basis er kommerciel udlejning af hotellignende karakter, da der ud over lejlighederne er forskellige service funktioner såsom rengøring, sengetøj og forplejning inkluderet i lejen. Derved er udlejningen et alternativ til indlogering på hotel. Skatterådet stiller herudover som krav, at driften af lejlighederne og driften af servicefaciliteterne udgør en samlet enhed.

SKM2009.657.SR

Skatterådet tager i dette bindende svar stilling til, hvorvidt udlejning af 20 lejligheder i et feriecenter, der anvendes til momspligtig hotelvirksomhed, er udlejning på sommerhuslignende vilkår. Skatterådet udtaler: "Spørgerens aktivitet er således udlejning af fast ejendom, hvilket er omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, uafhængig af, under hvilke betingelser I/S Feriecenter videreudlejer ferielejlighederne." Derudover fremgår det, at "Så længe der er tale om langtidslejemål, hvor I/S Feriecenter, som lejer råder over denne faste ejendom, som om det var ejer heraf, og kan udelukke andre fra at udnytte denne rettighed, vil der stadig være tale om en transaktion, der er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8 om udlejning af fast ejendom. [...]

Skat indstiller til Skatterådet, at der svares nej til spørgsmål 1, fordi udlejningen ikke kan betragtes som en udlejning på sommerhuslignende vilkår. I stedet anses udlejningen som fritaget for moms efter momslovens almindelige regler i § 13, stk.. 1, nr. 8.

Af den juridiske vejledning 2012-2 afsnit D.A.5.8.8 fremgår, at "Det fremgår af bemærkningerne til momsloven fra 1967, at momspligten omfatter udlejning af værelser i moteller og sådanne pensionater, som bliver drevet i konkurrence med hoteller. Momspligten omfatter udlejning af værelser i

 • Hoteller
 • Gæstgiverier
 • Vandrehjem
 • Moteller og lign.

Af den juridiske vejledning 2012-2 afsnit D.A.5.8.5 om momsfritagelse for udlejning af sommerhuse fremgår endvidere: "Udlejning af sommerhus er fritaget fra momspligten som udlejning af fast ejendom. Det fremgår af skatteministerens svar af 20. februar 2009 vedrørende konkurrence med hensyn til momsreglerne for hotelvirksomhed og momsreglerne for udlejning af sommerhuse, at sommerhuse her i landet er anset som et supplement til ejerens private-/helårsbolig. Dvs. et sted hvor ejeren opholder sig i fritiden og i ferier. Derfor er udlejning af sommerhuse ikke en kommerciel aktivitet i Danmark."

På baggrund af ovenstående er det spørgers vurdering, at spørgsmålene skal besvares således:

Spørgsmål 1: Ja:

Det fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a), at levering af en ny bygning er en momspligtig transaktion.

Projektet er endnu ikke påbegyndt, og de nyopførte hotelejerlejligheder vil derfor være nye bygninger i momslovens forstand, ligesom førstegangssalget vil finde sted inden 5 år fra færdiggørelsen.

På denne baggrund er det spørgers klare opfattelse, at spørgers salg af hotelejerlighederne skal tillægges moms.

Spørgsmål 2: Ja:

Det fremgår af praksis, at udlejning af lejligheder i sammenlignelige situationer ikke anses som momsfritaget udlejning på sommerhuslignende vilkår, men derimod udlejning af fast ejendom omfattet af momslovens generelle fritagelse for udlejning af fastejendom, jf. § 13, stk. 1, 1. pkt.

Spørgers anvendelse af de lejede lejligheder, har ingen betydning for, hvordan lejeforholdet mellem ejerne og spørger skal behandles momsmæssigt. Dette har, ifølge praksis, kun indflydelse på, om den enkelte lejlighedsejer kan opnå frivillig registrering for udlejning af fast ejendom.

Der er tale om langtidslejemål, hvor den enkelte ejer overdrager den fulde råderet over det lejede til spørger. Ved købet accepterer ejeren, at lejligheden udlejes til spørger året rundt. Spørger kan derfor råde over lejligheden, som om han var ejer heraf. Ejeren af den enkelte lejlighed har ingen indflydelse på, hvornår lejligheden udlejes og til hvem.

Af SKM2009.657.SR fremgår direkte, at en sådan udlejning ikke er momsfritaget udlejning på sommerhuslignende vilkår, men derimod udlejning fritaget for moms efter den almindelige regel i momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

På denne baggrund er det spørgers opfattelse, at den enkelte lejlighedsejers udlejning af lejligheden til spørger, er momsfritaget udlejning efter momsloven almindelige regel i § 13, stk. 1, nr. 8.

Spørgsmål 3: Ja:  

Det fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, at udlejning af hotelværelser er momspligtigt. Af EU-domstolens praksis ses endvidere, at bestemmelsen om momspligt af udlejning af hotelværelser skal fortolkes bredt og skal omfatte udlejning af hotelværelser samt udlejning, der konkurrerer med hoteller.

Af ovenstående praksis fremgår, at en momspligt for udlejning af hotelværelser kræver, at der sammen med værelset leveres en række tjenesteydelser. Det er spørgers opfattelse, at spørgers udlejning af lejligheder i et samlet hotel- og konferencecenter er momspligtigt, da disse tjenesteydelser netop er til stede. Udlejningen af lejlighederne sker på dagsbasis og omfatter de serviceydelser og faciliteter, der normalt stilles til rådighed på et hotel i form af rengøring, linned, mulighed for kost, konferencefaciliteter, reception m.v.

Af praksis fremgår endvidere, at der ved vurderingen af, om der konkret udlejes hotelværelser, skal tages hensyn til, hvordan udlejningen kvalificeres i anden lovgivning. Da projektet på dette tidspunkt endnu er i idefasen, er dette forhold endnu ikke afklaret. Det er dog en forudsætning for projektet, at dette forhold overholdes, hvorfor det ved besvarelsen kan lægges til grund, at anden lovgivning kvalificerer det samlede hotel- og konferencecenter som værende et hotel.

Det er derfor spørgers opfattelse, at den påtænkte udlejning er momspligtig udlejning af hotelværelser.

Spørgsmål 4:

Spørger er opmærksom på, at Skatterådet ikke kan give bindende svar om bevillingsmæssige spørgsmål.

Med henvisning til bl.a. SKM2007.916.SR og SKM2009.657.SR anmoder spørger om, at Skatterådet vejledende udtaler, om køberne af hotelejerlejlighederne på de angivne forudsætninger kan opnå frivillig registrering for udlejning af fast ejendom.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at salg af hotelejerlejligheder er et momspligtigt salg, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a.

Lovgrundlag

Momslovens (LBK nr. 106 af 23. januar 2013) § 4, stk. 1, 1. punkt:

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet.

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

[...]

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

 1. Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

Begrundelse

Momspligten efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a omfatter levering af nye bygninger opført for sælgers regning med henblik på salg med eller uden tilhørende jordareal.

En bygning er ny, når leveringen sker inden første indflytning, dvs. før bygningen tages i brug. En bygning er ligeledes ny, hvis den er taget i brug på dagen for første levering af bygningen, når leveringen sker mindre end 5 år efter bygningens færdiggørelse.

Konkret påtænker spørger at opføre et større antal hotelejerlejligheder, som skal sælges til individuelle investorer.

Det er SKATs vurdering, at salget af de kommende hotelejerligheder skal betragtes som levering af en ny bygning, hvorved salget bliver momspligtigt efter reglerne i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at hotelejerlejlighedsejernes udlejning af lejlighederne til spørger er at anse for erhvervsmæssig udlejning til andet formål end bolig?

Lovgrundlag

Efter Momslovens § 51, stk. 1 kan told- og skatteforvaltningen give tilladelse til frivillig registrering af erhvervsmæssig udlejning, herunder bortforpagtning af fast ejendom eller del heraf. [...]Den frivillige registrering kan ikke omfatte udlejning til boligformål.

Praksis

SKM2002.29.HR og SKM2005.78.HR

Højesteret konkluderede, at da ejeren af sommerhuset/ferieboligen i kontrakten ikke havde fraskrevet sig retten til selv at benytte ejendommen, kunne sommerhuset/ferieboligen ikke anses for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet. Derimod var det uden betydning for vurderingen, at privat benyttelse rent faktisk ikke havde fundet sted.

SKM2007.446.SR. En ejer af en hotelejerlejlighed kunne ikke lade lejligheden indgå i virksomhedsordningen, da spørger havde rådighed over lejligheden. Der kunne derfor heller ikke opnås frivillig momsregistrering.

SKM2007.581.SR

Skatterådet udtalte vejledende, at ejeren ikke kunne blive frivilligt momsregistreret, idet den enkelte ejers råderet over lejligheden, hvormed ejeren selv kan benytte den 5 uger årligt, medfører, at lejligheden i momsmæssig henseende ikke kan anses for anvendt til erhvervsmæssig udlejning.

SKM2007.916.SR:

Udlejning af en ferielejlighed kunne anses for erhvervsmæssig, hvis følgende betingelse var opfyldt:

 • Ferielejligheden skal udlejes til et hotel, der utvivlsomt driver momspligtig hotelvirksomhed
 • Det skal fremgå af lejekontrakten, at ejeren af ferielejligheden overhovedet ikke har adgang til egne arealer eller ejerlejlighedsforeningens fællesarealer.

I så fald ville ferielejligheden kunne omfattes af en frivillig momsregistrering.

SKM2009.48.BR

Retten fandt, at sagsøgerens udlejning af ferielejlighederne ikke var erhvervsmæssig, da sagsøgeren ikke effektivt havde fraskrevet sig rådigheden over lejlighederne til privat benyttelse. Den omstændighed, at der i lokalplanen for området var forbud mod at anvende ferieboligerne til privat brug, kunne efter rettens opfattelse ikke sidestilles med en effektiv rådighedsberøvelse. Heller ikke grundejerforeningens vedtægter, der pålagde ejerne at stille lejlighederne til rådighed for udlejning i feriecenteret, kunne sidestilles med effektiv rådighedsberøvelse, fordi skatteyderens selv havde forestået udlejningen

Begrundelse

Ved erhvervsmæssig udlejning forstås, at lejen er fastsat ud fra markedsmæssige vilkår, at ejeren påtager sig en økonomisk risiko, samt at udlejningen sker for at opnå en vedvarende indtægt.

Efter fast praksis på momsområdet er det endvidere et krav, for at der foreligger erhvervsmæssig udlejning til andet end boligformål, at ejeren af den faste ejendom effektivt har fraskrevet sig retten til privat benyttelse, og lejligheden anvendes til udlejning på forretningsmæssige vilkår.

Spørger oplyser, at de kommende ejere af hotelejerlejlighederne køber disse som et investeringsprojekt og ved købet fraskriver sig den fulde råderet over lejligheden, som ejeren dog kan leje på lige fod med alle andre kunder.

Det er SKATs vurdering, at den enkelte ejers udlejning af lejligheden sker erhvervsmæssigt og til andet end boligformål, idet der ved vurderingen er lagt vægt på, at ejerlejlighedsejeren skal stille lejligheden til rådighed for udlejning hele året og har fraskrevet sig retten til at benytte denne privat, idet ejeren ikke har nogen fortrinsret til egen lejlighed og ved leje af en lejlighed i hotelkomplekset skal betale særskilt leje.

Det skal bemærkes, at der herved ikke er taget stilling til, hvorvidt der også skatteretligt er tale om erhvervsmæssig virksomhed.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 bevares med et: Ja..

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at udlejning af hotelejerlejligheder er momspligtig udlejning af hotelværelser, jf. momslovens § 13, stk. 1, 2. pkt.

Lovgrundlag

Efter momslovens § 4, stk. 1 er levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark afgiftspligtige.

Efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, 1. punkt er administration, udleje og bortforpagtning af fast ejendom momsfri.

Efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, 2. punkt omfatter momsfritagelsen ikke udlejning af værelser i hoteller og lign., udlejning af værelser i virksomheder, der udlejer for en kortere tidsrum end 1 måned, udlejning af camping-, parkerings-, og reklameplads samt udlejning af opbevaringsbokse.

Praksis

SKM2007.240.SR

Angik udlejning af hotellejligheder på ugebasis uden håndklæder, sengelinned. Skatterådet konkluderede i afgørelse, at udlejning af ferielejligheder kan karakteriseres som udlejning af sommerhuse på højkant, idet ejerens udlejning ikke i det væsentlige adskiller sig fra udlejning af sommerhus. Skatterådet konkluderede herefter, at udlejningen af hotelejerlejlighederne kunne ske momsfrit. 

SKM2007.402.SR

Angik ikke selvstændigt matrikulerede ferieejerlejligheder, som dog var tildelt et ejerlejlighedsnummer. Skatterådet tilkendegav, at ejernes udlejning af ferielejlighederne til feriegæster kunne sidestilles med sommerhusudlejning og var dermed momsfritaget. Ved afgørelsen blev der lagt vægt på, at der ikke var tale om udlejning af "værelser" i traditionel forstand, idet ejerens udlejning ikke foregik på hotellignende vilkår.

SKM2007.581.SR

Hvor Skatterådet svarede, at momspligtig udlejning af "værelser i et hotel" indebar, at der i samme retshandel foruden udlejningen i et vist omfang også blev udbudt varer eller andre ydelser end udlejning af værelser.

SKM2007.723.SR

Udlejning af 50-100 ferielejligheder er momspligtig, når udlejningen sker på hotellignede vilkår, og uanset om ferielejlighederne er tildelt selvstændigt ejerlejlighedsnummer.

SKM2007.916.SR

Spørgsmål 5 angik lejlighedsejerens udlejning af ejerlejligheden til hotel X, som herefter udlejede lejligheden til hotelgæsterne. Af den vejledende udtalelse fra Skatterådet fremgår bl.a., at det er ejerens udlejning, som skal være på hotellignende vilkår. I den konkrete sag, var det derfor Skatterådets opfattelse, at ejernes udlejning af de i sagen omhandlede "serviceapartments" var momsfri.

Begrundelse

Spørgers udlejning af ejerlejlighederne er utvivlsomt omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8. Spørgsmålet er om udlejningen er momsfri efter bestemmelsens første led, eller om udlejningen er på hotellignende vilkår og dermed omfattes af bestemmelsens andet led og dermed bliver momspligtig. 

Af praksis fremgår, at det vil være udlejning på hotellignende vilkår, når driften af lejlighederne med tilhørende servicefaciliteter udgør et reelt alternativ til indlogering på et hotel, og hvis driften af lejlighederne og driften af servicefaciliteterne udgør én enhed.

For at udlejningen af de konkrete ferieejerlejligheder kan anses for at være sket på hotellignende vilkår, er det således af afgørende betydning, at spørger i samme retshandel tilbyder sådanne serviceydelser, som typisk er forbundet med udlejning i hotelsektoren, såsom reception, rengøring med skift af linned og håndklæder eller forplejning m.v. 

Af anmodningen fra spørger kan det konstateres, at den pris som ejerlejlighedsgæsterne betaler for at leje en af lejlighederne i hotelkomplekset er inklusiv rengøring, sengelinned, håndklæder, el, vand, varme samt receptionsydelser. Ligesom gæsterne har mulighed for at bestille opholdet med eller uden morgenmad, som serviceres i hotel- og konferencecenterets restaurant.

Med henvisning til praksis er det SKATs vurdering, at den beskrevne udlejningsaktivitet kan karakteriseres som udlejning af værelser i et hotel, idet der ved vurderingen er lagt vægt på, at der tilknyttet udlejningen i samme retshandelen også udbydes andre varer eller andre ydelser end udlejning af værelser

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 bevares med: "Ja".

Spørgsmål 4

Der ønskes en vejledende udtalelse om, hvorvidt køberne af hotelejerlejlighederne på de angivne forudsætninger kan opnå frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Lovgrundlag

Efter momslovens § 51, stk. 1 kan SKAT give tilladelse til frivilligt registrering af erhvervsmæssig udlejning, herunder bortforpagtning, af fast ejendom eller dele heraf. [...]. Den frivillige registrering kan ikke omfatte udlejning til boligformål.

Praksis

SKM2007.581

Skatterådet udtalte vejledende, at ejere af ejerlejlighederne ikke kunne blive frivilligt momsregistreret, idet den enkelte ejers råderet over lejligheden, hvormed ejeren selv kan benytte den 5 uger årligt, medfører, at lejligheden i momsmæssig henseende ikke kan anses for anvendt til erhvervsmæssig udlejning.

SKM2008.463.SR

I en vejledende udtalelse anførte Skatterådet, at det var rådets opfattelse, at en person kan opnå tilladelse til frivilligt registrering for udlejning af fast ejendom, hvis følgende vilkår er opfyldt:

 1. Der skal være tale om erhvervsmæssig udlejning
 2. Der må ikke i lejeaftalen overhovedet være nogen adgang for ejeren til selv at benytte lejligheden.
 3. Der må ikke ske udlejning til boligformål. Det forudsætter altså, at lejeren driver hotelvirksomhed i de lejede lokaler - og ikke udleje til feriebolig.

Begrundelse

Muligheden for at blive frivilligt registreret i henhold til momslovens § 51, er et bevillingsspørgsmål, hvorfor der ikke kan opnås bindende svar herpå, jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3.

Indstilling

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet afvises og at SKAT i overensstemmelse med anmodningen afgiver en vejledende udtalelse.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

SKAT udtaler vejledende, at det er SKATs opfattelse, jf. SKM2008.463.SR., at en person - som det umiddelbart gør sig gældende for lejlighedsejerne i denne sag - kan opnå tilladelse til frivillig registrering for udlejning af fast ejendom, når: 

 1. Der er tale om erhvervsmæssig udlejning
 2. Ejeren i medfør af lejeaftalen er afskåret fra selv at benytte lejligheden.
 3. Der ikke sker udlejning til boligformål, hvilket forudsætter, at spørger driver hotelvirksomhed i de lejede lokaler - og ikke udlejer til feriebolig.