Dato for udgivelse
14 May 2013 13:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Apr 2013 12:51
SKM-nummer
SKM2013.290.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0266706
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Moms, kursus, uddannelse, a-kasse, virksomhed, institution, momsfritagelse
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørger ikke er omfattet af begrebet "virksomheder og institutioner mv." i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. punktum.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 4, nr. 3, jf. § 2, stk. 2.

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit D.A.5.9.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit D.A.5.3.6

Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at spørger ikke er omfattet af begrebet "virksomheder og institutioner mv." i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. punktum?

Svar

Ja, se dog begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Baggrund

Spørger er en a-kasse, som løbende køber faglig efter- og videreuddannelse i kursusform fra dels virksomheder og dels andre foreninger mv.

Flere af disse leverandører anser spørger som en ikke-erhvervsdrivende forening og udsteder derfor en faktura uden moms ved salg af faglig efter- og videreuddannelseskurser omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. punktum. Enkelte leverandører opkræver dog moms af kurser med tilsvarende indhold.

Spørger ønsker en klar udmelding om a-kassens status i forhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. punktum således, at indkøb af efter- og videreuddannelseskurser omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. punktum, fremover kan ske på klare og ensartede vilkår.

Om a-kasser generelt og om spørger som a-kasse

Ved besvarelsen af spørgsmålet er forståelsen af en a-kasse som forening central.

Spørger har derfor i det følgende dels omtalt en a-kasses aktiviteter og indholdet af en del af den lovgivning, der ligger bag a-kasser generelt, og dels kort beskrevet spørger som a-kasse.

A-kasse - formål og medlemmer

En arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er henlagt til a-kasserne, herunder skal a-kassen medvirke til, at ledige medlemmer af a-kassen kommer i beskæftigelse.

A-kassens indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af a-kassens formål. Der er derfor meget snævre grænser for, hvilke aktiviteter en a-kasse må have. Disse aktiviteter må ikke omfatte aktiviteter, hvor spørger er erhvervsdrivende.

Ved en arbejdsløshedskasse forstås en forening af personer, der har sluttet sig sammen alene med det formål at sikre sig økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivning er henlagt til kasserne.

En a-kasse har derfor medlemmer ligesom andre foreninger. Derudover er spørger registreret hos SKAT og i CVR-registeret som en forening.

A-kasselovgivningen omfatter regler om dagpenge, efterløn, ferie, barsel, orlov, uddannelse og lønsikring samt meget andet. De enkelte regler kan være forskellige fra a-kasse til a-kasse, da det kun er enkelte regler, som bestemmes af staten.

En ting, som dog er ens hos alle a-kasser, er dagpengebeløbet og tiden, man skal være medlem af en a-kasse for at modtage dagpenge. Staten kræver medlemskab i mindst et år i træk, for at man kan modtage dagpenge, og dagpengebeløbet er det samme, uanset hvilken a-kasse man er medlem af.

Beskæftigelsesministeren anerkender efter ansøgning arbejdsløshedskasser, hvis:

 • den ifølge sin vedtægt
  • er fagligt afgrænset for lønmodtagere,
  • er fagligt afgrænset for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende,
  • er tværfaglig for enten lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende eller
  • er tværfaglig for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende,
 • den har mindst 10.000 medlemmer, som opfylder betingelserne for optagelse, og
 • dens vedtægt er i overensstemmelse med lovgivningen på beskæftigelsesområdet.

Ved ansøgning om tilladelse til at drive a-kasse skal følgende sendes til Arbejdsskadestyrelsen sammen med en ansøgning:

 • Et eksemplar af a-kassens vedtægt
 • Fortegnelse over medlemmer med angivelse af cpr-nummer
 • Attestation fra statsautoriseret revisor for antallet af medlemmer, der på ansøgningstidspunktet opfylder betingelserne for optagelse i a-kassen
 • Dokumentation for, at beslutning om ansøgning om anerkendelse er vedtaget af a-kassens kompetente organ
 • Regnskabet for sidst afsluttede regnskabsår, hvis a-kassen ikke er nyoprettet.

Der er derudover strenge krav til en a-kasses vedtægter. Vedtægterne skal indeholde oplysninger om:

 • A-kassens navn, hjemsted, formål og faglige område
 • A-kassens ledelse og de enkelte organers myndighed samt om urafstemning
 • Medlemmernes rettigheder og pligter
 • Regnskabsvæsen, kasseeftersyn og revision samt anbringelse af a-kassens midler. Af a-kassens revisorer skal mindst én være statsautoriseret revisor
 • Regler om vedtægtsændringer og om formuens anvendelse ved anerkendelsens bortfald.

Der er også krav til, hvem der kan være medlem i en a-kasse, idet der kun kan optages følgende som medlemmer:

 • Personer , som har bopæl og ophold her i riget bortset fra Færøerne og Grønland (kan fraviges af beskæftigelsesministeren i samarbejde med Beskæftigelsesrådet)
 • Personer , som er mellem 18 år og 2 år under folkepensionsalderen
 • Personer, som har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, har uanset ovennævnte regel ret til optagelse, selv om de ikke er fyldt 18 år.

En a-kasse er derfor sammenlignelig med ikke-erhvervsdrivende foreninger i forhold til opbygning og aktiviteter.

( )

Spørgers opfattelse og begrundelse

A-kasser - momslovens § 13, stk. 1, nr. 2

Spørger er som a-kasse (forening) momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 2 omfatter efter fast praksis også a-kasser og lignende sikringsorganer samt administration af a-kasser. A-kasser (og i den forbindelse spørger) er i den forbindelse anerkendt som sociale sikringsorganer. Vedrørende momsfriheden for administration af a-kasser henvises bl.a. til udtalelse fra skatteministeren (TFS1991.439).

Momsfritagelsen omfatter også varer og ydelser leveret i nær tilknytning til enten momsfri a-kasseaktivitet eller momsfri a-kasseadministration.

Formålet med momsfritagelsen er at nedbringe udgifterne til visse ydelser af almen interesse, der foretages inden for den sociale sektor og gøre dem mere tilgængelige for de borgere, der vil kunne modtage dem. Momsfritagelsen skal derfor efter praksis ikke fortolkes indskrænkende.

Kommentarer til lovgivning og praksis

Kursusudbydere skal kun opkræve moms ved salg af kurser omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. punktum (faglig efter- og videreuddannelse), hvis salget sker til enten en virksomhed eller til en offentlig institution.

Det har været et meget klart sigte lige fra ændringen af momsloven i 1994, at alene salg af erhvervsmæssige kurser til virksomheder og offentlige institutioner skulle omfattes af momspligten.

Ovennævnte fortolkning stemmer overens med, at to tidligere afgørelser har statueret momspligt ved salg af kurser til henholdsvis en arbejdsformidling (nu jobcenter) og til kommuner. Arbejdsformidlinger var tidligere en del af staten. Arbejdsformidlinger er nu afløst af jobcentre, der er en del af den kommunale forvaltning.

Både arbejdsformidlinger og nu jobcentre havde/har derfor adgang til momsrefusion (via henholdsvis staten og den kommunale momsudligning) ved køb af kurser.

Spørger kan hverken anses for at være en erhvervsvirksomhed eller en offentlig institution, når spørger køber kurser omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. punktum, og sælger af disse kurser skal derfor ikke fakturere med moms i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. punktum.

Spørger må i sin opbygning og i sine aktiviteter anses for at være en ikke-erhvervsdrivende forening, jf. beskrivelsen af a-kasser/spørger ovenfor.

Derudover er spørger ikke en offentlig institution og har derfor ikke adgang til momsrefusion, som offentlige institutioner har det.

Moms på køb af kurser omfattet af m omslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. punktum vil derfor medføre en væsentlig forøgelse af en a-kasses driftsudgifter, hvilket er i modstrid med formålet med implementeringen af momslovens regler for salg af kurser i 1994 og ikke mindst med formålet med momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 2 for den sociale sektor.

I det nedenstående gengives spørgers høringssvar:

Indledningsvis er det væsentligt at slå fast, at baggrunden for anmodningen om det bindende svar er, at spørger ønsker en klar udmelding om a-kassens status i forhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. punktum, således at indkøb af efter- og videreuddannelseskurser omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt.,  fremover kan ske på klare og ensartede vilkår.

Det fremgår af udkastets side 6, at SKAT er enig med spørger i, at spørger ikke er omfattet af begrebet "virksomheder og institutioner" i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt. Spørger har derfor ikke kommenteret dette yderligere.

I begrundelsen bemærker SKAT, at kursusudbyder skal opkræve moms overfor spørger, hvis der er tale om en kursustype (i modsætning til ét kursus), som primært udbydes til virksomheder og institutioner. SKAT pointerer i den forbindelse, at denne vurdering af kursustypens målgruppe i forhold til moms alene foretages af sælger.

Det er oplyst, at ovennævnte er indføjet i svaret for at sikre, at spørger ikke kan bruge det bindende svar som en generel adgang til at købe momsfrie kurser.

Betydningen af de indsatte afsnit er efter det oplyste bl.a., at en kursusudbyder skulle opkræve moms ved salg af et kursus omfattet af momslovens § 13, stk. 1 nr. 3, 2. pkt. overfor spørger, hvis et "sammenligneligt" kursus også blev udbudt til virksomheder og institutioner, uanset om disse virksomheder var repræsenteret på samme kursus som spørger.

Som tidligere nævnt er formålet med ønsket om et bindende svar alene, at indkøb af efter- og videreuddannelseskurser omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt. fremover kan ske på klare og ikke mindst ensartede vilkår leverandør for leverandør. Dette mål opnås umiddelbart ikke, hvis de sidste tre afsnit i begrundelsen inkluderes i det endelige bindende svar.

Spørger er uenig i, at momspligten skal vurderes ud fra målgruppen for kursustypen, og ikke ud fra køber af det enkelte kursus.

Spørger mener, at begrebet "virksomheder og institutioner" i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., alene retter sig mod det enkelte kursus. Vurderingen af købers status skal derfor ikke ske ud fra, om der udbydes "sammenlignelige" kurser til andre end køberen af det enkelte kursus.

Spørger mener derfor, at spørger kan købe et kursus omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., uden moms, hvis det alene er spørger, der deltager på det pågældende kursus. Momsfriheden bør gælde, uanset om kursusudbyder udbyder kurset eller "sammenlignelige" kurser til andre end spørger.

Tilsvarende momsfrihed gælder naturligvis, hvis kursusudbyder inddrager forhold af specifik relevans for spørger på det enkelte kursus eller ved tilrettelægning af kurset.

Hvis der deltager andre end spørger på det enkelte kursus, skal kursusudbyder naturligvis vurdere, om der primært deltager virksomheder og institutioner på kurset eller ej.

Spørger henviser derudover til SKATs juridiske vejledning, hvor følgende passager fremgår:

"Det enkelte (spørgers understregning) kursus skal primært være rettet mod virksomheder og institutioner for at være momspligtigt.

Er kunden en forening, fx en fagforening eller lignende, er kursusvirksomheden ikke momspligtig, medmindre foreningen kan siges at være erhvervsdrivende.

... Ordene "retter sig mod" i lovbestemmelsen dækker kunden, dvs. den virksomhed eller institution, der er aftager af kurset." (kurset er ental, bemærkerspørger).

Spørger henviser endvidere til Momsvejledningen 2010-1 (og tidligere udgaver), afsnit D.11.3.1, "Deltagerkredsen", hvor det er tilføjet,

"Da kursusvirksomheden ofte ikke vil kende den faktiske deltagerkreds på det tidspunkt, hvor kurset udbydes, må virksomheden selv foretage et skøn over, om den endelige deltagerkreds vil være enkeltpersoner eller virksomheder og institutioner. Dette skøn vil ikke blive tilsidesat for allerede afholdte kurser, medmindre skønnet er foretaget på et åbenbart fejlagtigt grundlag."

Spørger henviser endvidere til udtalelser fra Skatteministeren i forbindelse med ændringen af momsloven i 1994 vedrørende bestemmelsen, se bl.a. bilag 5 til L124. Skatteministeren tilkendegiver, at der kun skal opkræves moms, hvis kunden enten er en virksomhed eller en offentlig institution.

Spørger henviser endvidere til udtalelse fra Skatteministeriet af 8. september 1994. Afdelingschef Ole Kjær tilkendegiver, at der ikke er noget unaturligt i, at samme type kurser udbydes med og uden moms. Det vil afhænge både af den virksomhed, som udbyder kurset og den kundekreds, de udbydes til.

Derudover henviser spørger til Skatterådets bindende svar (SKM2008.358.SR), hvor SKAT klart tilkendegiver, at momspligten afhænger af deltagerkredsen på det enkelte kursus og ikke af om, der er sammenlignelige kursustyper, der kan udbydes til andre:

"A påtænker at udbyde sine nuværende faglige uddannelsestilbud og tilrettede faglige uddannelser vedrørende efterløn til andre end medlemmerne. Der tænkes specielt på pensionskasser, pengeinstitutter og forsikrings-/pensionsselskaber."

....

"Det fremgår af lov om [udeladt], at [foreninger af typen B] har karakter af foreninger. A's eksisterende kursusvirksomhed kan således efter praksis, jf. momsvejledningens afsnit D.11.3.1 ikke anses for at rette sig mod virksomheder og institutioner. Den eksisterende kursusvirksomhed er allerede af denne grund momsfritaget. Derimod må den påtænkte udvidelse med levering af kurser til pensionskasser mv. anses for kursusvirksomhed rettet mod virksomheder og institutioner. For den påtænkte udvidelse af aktiviteten er det herefter spørgsmålet, om kursusvirksomheden drives med gevinst for øje.

..  

Det indstilles derfor at spørgsmålet om, hvorvidt det kan bekræftes, at de omhandlede ydelser er momsfritagne, besvares således: 

- Før udvidelsen af aktiviteter: Ja.

- Efter udvidelsen af aktiviteter: Nej, ikke fsva. påtænkte aktiviteter."

På grundlag af ovennævnte gøres det gældende, at spørger ikke er omfattet af begrebet "virksomheder og institutioner m.v., og at vurderingen af begrebet "virksomheder og institutioner m.v." skal ske ud fra køberen af det enkelte kursus og ikke ud fra, om kursusvirksomheden også udbyder sammenlignelige kurser eller kurser til andre end spørger.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger ikke er omfattet af begrebet "virksomheder og institutioner mv." i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. punktum.

Lovgrundlag

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 3

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

....

"Skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter dog ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner m.v."

Bestemmelsen implementerer momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra i) i dansk ret:

"1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

 • i) uddannelse af børn og unge, skole- og universitetsundervisning, faglig uddannelse eller omskoling samt levering af ydelser og varer med nær tilknytning hertil, som præsteres af offentligretlige organer med disse formål eller af andre organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som havende tilsvarende formål."

Bestemmelsen implementerer også momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra j) i dansk ret:

"1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

 • j) privattimer givet af undervisere på skole- eller universitetsniveau."

Bestemmelsen implementerer videre momssystemdirektivets artikel 133, litra a) i dansk ret.

Momssystemdirektivets artikel 133, litra a) opstiller en fakultativ (valgfri) betingelse. Det betyder, at medlemsstaterne frit kan kræve, at supplerende betingelser skal være opfyldt for at indrømme momsfritagelse:

 • "Medlemsstaterne kan for så vidt angår andre organer end offentligretlige i hvert enkelt tilfælde gøre meddelelse af hver af de i artikel 132, stk. 1, litra b), g), h), i), l), m) og n), fastsatte fritagelser betinget af, at en eller flere af følgende forudsætninger er opfyldt:
  • a) de pågældende organer må ikke have til formål systematisk at søge vinding, hvorfor et eventuelt overskud aldrig må uddeles, men skal anvendes til opretholdelse eller forbedring af ydelserne"

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15. marts 2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, anfører i artikel 44, at:

 • "Ydelser i form af faglig uddannelse eller omskoling, der præsteres i henhold til artikel 132, stk. 1, litra i), i direktiv 2006/112/EF, omfatter undervisning med direkte tilknytning til et erhverv eller en profession samt enhver undervisning med henblik på erhvervelse eller ajourføring af viden med erhvervsmæssigt sigte. Varigheden af den faglige uddannelse eller omskoling er uden relevans i den forbindelse."

Praksis

SKM2008.1031.SR

Skatterådet finder, at undervisning af kommunale medarbejdere er omfattet af momsloven § 13, stk. 1, nr. 3, 2.pkt, og dermed er momspligtig som kursusvirksomhed.

Det er oplyst, at ydelsen består i at arbejde med kvalificering af kommunale medarbejdere, der udøver socialt arbejde. Denne ydelse sælges til kommuner og retter sig mod medarbejdernes faglige kompetencer.

SKM2008.358.SR

Skatterådet har taget stilling til, at en forenings kursusvirksomhed ikke kunne anses for at være drevet med gevinst for øje, jf. Momsloven § 13, stk. 1, nr. 3. Foreningen var en paraplyorganisation for visse statsanerkendte foreninger. Foreningen havde hidtil alene drevet kursusvirksomhed overfor medlemsforeningerne, og påtænkte nu at etablere aktiviteter med kursusvirksomhed overfor virksomheder. Skatterådet lagde vægt på, dels at foreningen i henhold til sine vedtægter ikke havde til formål at give et overskud, men alene at varetage de statsanerkendte foreningers interesser, og dels at den påtænkte kursusaktivitet konkret heller ikke blev etableret med gevinst for øje. Foreningen kunne ikke alene med den begrundelse, at der var en teoretisk mulighed for udlodning af foreningens midler til medlemsforeningerne i forbindelse med dens likvidation, anses for at drive kursusvirksomhed med gevinst for øje.

Den juridiske vejledning 2013-1 D.A.5.9 Undervisnings- og kursusvirksomhed, Momsloven § 13, stk. 1, nr. 3

Begrundelse

Undervisning er som udgangspunkt momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 1.pkt. undtaget fra hovedreglen er imidlertid kursusvirksomhed, der primært er rettet mod virksomheder og institutioner m.v. og drives med gevinst for øje. Dette fremgår af bestemmelsens 2. punktum.

Det er kun kursusvirksomhed, der kan være momspligtig efter bestemmelsen. Som kursusvirksomhed anses ikke egentlige kompetencegivende uddannelser.

Momspligten for kursusvirksomhed efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2.pkt., er indført ved lov nr. 375 af 18. maj 1994.

Det fremgår af bemærkningerne til loven, at momsloven § 13, stk. 1, nr. 3 svarer til den tidligere gældende lovs § 2, stk. 3, litra c. Momsfritagelsen for undervisningsvirksomhed omfatter dog ikke længere den erhvervsrelaterede kursusvirksomhed. Begrænsningen af momsfritagelsen sker under hensyn til omfanget af den tilsvarende fritagelsesbestemmelse i 6. momsdirektiv.

Mens der efter den tidligere gældende bestemmelse blev lagt vægt på undervisningens karakter eller faglige indhold, lægges der i direktivbestemmelsen yderligere vægt på undervisningsvirksomhedens status. Efter direktivet skal undervisningen præsteres af offentligretlige organer eller andre organer, der er anerkendt af medlemsstaten, og som har tilsvarende formål, d.v.s. uddannelsesformål.

Direktivets fritagelsesbestemmelse er derfor umiddelbart snævrere end den tidligere gældende bestemmelse i momsloven.

Der er taget højde for det med indførslen af momspligt for den erhvervsrelaterede kursusvirksomhed, d.v.s. kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner m.v.

Ved afgørelsen af, om et kursus primært retter sig mod virksomheder og institutioner m.v., skal der lægges vægt på kursets faglige indhold og den måde, kurset udbydes på, herunder den faktiske deltagerkreds.

Da kursusvirksomheden ofte ikke kender den faktiske kundekategori på det tidspunkt, hvor kurset udbydes, må virksomheden selv foretage et skøn over, om den endelige kundekategori vil være enkeltpersoner eller virksomheder og institutioner. Dette skøn vil ikke blive tilsidesat for allerede afholdte kurser, medmindre skønnet er foretaget på et åbenbart fejlagtigt grundlag.

Kundekategorien vil i den forbindelse være lig den personkreds, der er købere af kurserne, d.v.s. dem, som faktura er udstedt til og som afholder udgifterne.

Ordene "retter sig mod" i lovbestemmelsen dækker kunden, d.v.s. den virksomhed eller institution, der er aftager af kurset.

Spørger ønsker bekræftet, at når en kursusvirksomhed skal foretage denne vurdering, så vil spørger ikke være omfattet af begrebet " Virksomheder og institutioner m.v.". Konsekvensen heraf er, at kurser, der primært udbydes til a-kasser, er momsfritagne.

SKAT henviser til Den Juridiske Vejledning, afsnit D.A.5.3.6, hvoraf det fremgår, at såfremt kunden er en forening, herunder en fagforening og lignende, er kursusvirksomheden ikke omfattet af momspligten, medmindre foreningen kan siges at være en egentligt erhvervsdrivende.

Det bemærkes, at spørger ifølge de fremlagte oplysninger er registreret hos SKAT og i CVR-registeret som en forening.

Det bemærkes videre, at spørger som a-kasse er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 2. Det lægges til grund, at spørger ikke leverer erhvervsmæssige serviceydelser til medlemmerne.

Endelig fremgår det af spørgers vedtægter, at spørger udelukkende har til formål at sikre medlemmerne økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er henlagt til a-kasserne, samt at spørgers indtægter og formue kun må anvendes efter formålet, og ikke må ydes til andre som lån, sikkerhedsstillelse eller gave.

Det er på denne baggrund SKATs vurdering, at spørger ikke kan anses for at være omfattet af begrebet "virksomheder og institutioner mv." i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.

SKAT kan vejledende oplyse, at i tilfælde hvor spørger køber et kursus, hvor der på det enkelte kursushold alene deltager a-kasser, vil udbyderen af kurset ikke skulle fakturere dette med moms.

Køber spørger derimod et kursus, hvor deltagerne på det enkelte kursushold primært er virksomheder og institutioner, vil kurset være momspligtigt uanset, at spørger ikke kan anses for en institution i bestemmelsens forstand.

Det forhold at spørger ikke anses for at være omfattet af begrebet "virksomheder og institutioner mv." betyder derfor ikke, at kurser, som spørger køber, altid skal faktureres uden moms. Dette afgøres efter en konkret vurdering, som foretages af kursusudbyderen ud fra en vurdering af typen af deltagere på det enkelte kursushold.

Vurderingen af, om der skal betales moms af et kursus, foretages for det enkelte kursushold. Det enkelte kursushold skal dog have én og samme momsmæssige status. Alle købere af plads på et kursushold skal således faktureres ens i momsmæssig henseende.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja, se dog begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse