Dato for udgivelse
29 apr 2013 14:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 apr 2013 13:13
SKM-nummer
SKM2013.256.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0059075
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer
Emneord
Skadesforsikringsafgift, transportforsikring, undtagelse
Resumé

Skatterådet bekræfter, at "transportforsikring", som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om afgift af skadesforsikringer, omfatter både spørgers forsikring af fragtfører for ansvar, som fragtføreren ifalder som fragtfører, for skade på gods under transport eller oplagring i tilknytning til transport, og spørgers forsikring af speditør for ansvar, som speditøren ifalder som speditør, for skade på gods under transport eller oplagring i tilknytning til transport enten udført af speditøren selv eller af fragtfører kontraheret af speditøren på vareejers vegne.

Reference(r)

Skadeforsikringsafgiftsloven § 4, stk. 1, nr. 3

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2013-1, afsnit E.A.6.1.3.1

Spørgsmål

 1. Omfatter "transportforsikring", som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om afgift af skadesforsikringer, spørgers forsikring af fragtfører for ansvar, som fragtføreren ifalder som fragtfører for skade på gods under transport eller oplagring i tilknytning til transport?
 2. Omfatter "transportforsikring", som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om afgift af skadesforsikringer, spørgers forsikring af speditør for ansvar, som speditøren ifalder som speditør for skade på gods under transport eller oplagring i tilknytning til transport enten udført af speditøren selv eller af fragtfører kontraheret af speditøren på vareejers vegne?

Svar

 1. Ja
 2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Det særlige ved spørgsmål 2 er ifølge spørger at præcisere speditørens ansvarsforsikring som ren speditør. Når han selv udfører transporten, som der sker i mange tilfælde, er han reelt fragtfører og falder derfor ind under punkt 1.

Speditørens klassiske rolle er imidlertid at lave transportaftalen med en fremmed fragtfører på vareejers vegne. For ansvaret for at det bliver den rigtige transportaftale, så vareejer ikke mister sit erstatningskrav mod fragtfører på grund af en fejl fra speditørens side, tegnes en speditøransvarsforsikring.  

Begge forsikringer - 1 og 2 - dækker vareejers tab ved skade på godset, hvor den egentlige vareforsikring måske afviser dækning, fordi godset er håndteret forkert af fragtfører, måske fordi speditøren har lavet den forkerte transportaftale. 

Forskellen mellem fragtføreren og speditøren fanges af det sidste led i spørgsmål 2.

Spørger har fremsendt sine forsikringsbetingelser for fragtføreransvar og speditøransvar.

Det er 1 årige forsikringer, som dækker alle varetransporter det pågældende firma tager sig af i forsikringsperioden, hvor præmien er baseret på oplysninger om deres omsætning og andre generelle oplysninger om virksomheden.

Forsikringerne dækker det kommercielle ansvar over for kunderne (vareejer), og ikke andre erhvervsforsikringsforhold, f.eks. bygninger og inventar, arbejdsskade mv.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Lov no. 551 af 18. juni 2012 indeholder i § 4, nr. 3) en undtagelse for pålæg af skadeforsikringsafgift for så vidt angår sø-, transport og luftfartsforsikringer.

Det fremgår at den Juridiske Vejledning 2013-1, version 1.7 af 24. januar 2013, at denne undtagelse er en uændret videreførelse af den tilsvarende undtagelse i Stempelloven.

Det anføres specielt i Vejledningens Punkt 6.1.3.1, at begreberne sø-, transport- og luftfartsforsikring bygger på den almindelige forståelse at disse begreber inden for forsikringsbranchen mv.

Anden transportforsikring er ifølge Vejledningen en forsikring, der omfatter anden transport end søtransport, og der henvises til forsikringsaftalelovens §§ 77 og 78 om anden transportforsikring.

FAL § 77 lyder således:

§ 77. Anden transportforsikring end søforsikring omfatter, for så vidt ingen særlig undtagelse er gjort i lov eller aftale, enhver art af fare, for hvilken den forsikrede interesse udsættes under transporten.

Vejledningen nævner hertil som eksempel

- Forsikringen af varer under forsendelse og det ansvar, som transportører, ekspeditører, godsterminaler mv., har for varerne under forsendelsen.

Transportøren er fragtføreren (rederiet, vognmanden, jernbanen eller flyselskabet).

Ekspeditøren er f.eks. en speditør.

Godsterminalen kan være et stevedoreselskab, der flytter godset i havnen, en containerterminal eller lignende, som ikke selv er fragtfører.

Det er herefter spørgers opfattelse, at såvel det ansvar en fragtfører kan ifalde for det gods, fragtføreren påtager sig at transportere, som det ansvar en speditør kan ifalde ved ikke at sørge for forsvarlig transport af godset ved den med fragtføreren indgået fragtaftale, hvorved godset beskadiget, hvadenten dette også kan pådrage fragtføreren ansvar eller dette ikke er tilfældet, er omfattet af begrebet "transportforsikring".

Dette ansvar er forsåvidt det basale ansvar for godset under transport, men på grund af begrænsninger såvel i de skader under transport, en fragtfører eller speditør kan gøres ansvarlig for, som i det beløbsmæssige krav, der som følge af ansvarsbegrænsninger kan rejses mod disse parter i anledning af skader under transporten, er det almindeligt, at sælger eller køber derudover selv tegner "all risk" eller forsikring på mere begrænsede betingelser for godsets tilskadekomst under transporten. En sådan forsikring er uomtvistet omfattet af begrebet ?transportforsikring".

Spørger har ikke i kommentarer til Stempelloven kunnet finde nogen bemærkning om de her rejste spørgsmål, men er på den anden side ikke helt klar over, hvornår bestemmelsen er kommet ind i Stempelloven, som jo har sine rødder tilbage til Frederik III. Krenchels kommentar til Stempelloven er også tavs om spørgsmålet.

Dansk Søforsikringskonvention fra i 1934 nævner heller ikke udtrykkeligt noget om speditøren, hvorimod det er klart, at fragtførerens / rederiets ansvar for godset under transporten er omfattet at Dansk Søforsikringskonvention og en forsikring deraf vil være en sø-forsikring.

Dog udtales det i Dansk Søforsikringskonvention § 3 i.f. - i tilslutning til bestemmelsen om hvad der kan være genstand for søforsikring - at også "det ansvar en assurandør overtager ved søforsikring" er omfattet af søforsikring. Noten præciserer, at der her tænkes på reassurance, som jo ikke er den direkte forsikring af skib eller varer, men af et forsikringsselskabs ansvar for dækning af skade på skib eller varer.

Det er helt i tråd med dette, at et forsikringsselskabs overtagelse af ansvaret for en speditørs ansvar for godset under transport også er transportforsikring.

Udover den sproglige forståelse af § 4, nr. 3) er der også det saglige argument, at transportforsikringen i sin natur tegnes for en risiko med et flygtigt geografisk tilknytningspunkt og at det vil være konkurrenceforvridende at pålægge et dansk forsikringsselskab at opkræve præmieafgift, da forsikringsmarkedet på dette område er internationalt og ikke blot et valg mellem forsikringsselskab med hjemsted ved afsendelse og ankomst, men også i traditionelle centre for sådanne forsikringer, f.eks. London.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1 og 2

Det ønskes bekræftet, at "transportforsikring", som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om afgift af skadesforsikringer, omfatter spørgers forsikring af fragtfører for ansvar, som fragtføreren ifalder som fragtfører for skade på gods under transport eller oplagring i tilknytning til transport.

Det ønskes videre bekræftet, at "transportforsikring", som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om afgift af skadesforsikringer, omfatter spørgers forsikring af speditør for ansvar, som speditøren ifalder som speditør for skade på gods under transport eller oplagring i tilknytning til transport enten udført af speditøren selv eller af fragtfører kontraheret af speditøren på vareejers vegne.

Spørgsmål 1 og 2 besvares samlet.

Lovgrundlag

Lov om afgift af skadesforsikringer, jf. lov nr. 551 af 18/06/2012 med senere ændringer:

"§ 1. Der skal betales afgift til statskassen af præmier for skadesforsikringer i følgende tilfælde:

1) Når forsikringsaftalen er indgået her i landet,

2) når den forsikrede risiko er placeret her i landet, uanset hvor aftalen er indgået, og

3) når parterne er hjemmehørende her i landet, medmindre ingen del af præmien skal betales her i landet.

Stk. 2. Hvis risikoen for en forsikringsaftale er placeret i en anden stat, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, er forsikringspræmien ikke omfattet af afgiftspligt efter stk. 1, uanset hvor aftalen om forsikring indgås.

Stk. 3. Ved skadesforsikring forstås forsikring af risici, der er kategoriseret som skadesforsikring i lov om finansiel virksomhed.

...

§ 4. Præmierne vedrørende følgende forsikringer er fritaget for afgift:

1) Forsikringer, der tegnes af gensidige skadesforsikringsvirksomheder, der ikke er undergivet tilsyn.

2) Forsikringer, der tegnes i medfør af lov om arbejdsskadesikring.

3) Sø-, transport- og luftfartsforsikringer.

4) Kreditforsikringer og kautionsforsikringer.

5) Genforsikringskontrakter.

6) Lovpligtige ansvarsforsikringer i henhold til færdselsloven.

7) Arbejdsløshedsforsikring i anerkendte arbejdsløshedskasser omfattet af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v."

Praksis

Bemærkningerne til § 4, stk. 1, nr. 3 i forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer, jf. 2011/1 LSF 172:

"Definition af, hvad der skal forstås ved sø- og transport- og luftfartsforsikring bygger på den almindelige forståelse af disse begreber inden for forsikringsbranchen mv.

I §§ 59 - 76 i Forsikringsaftaleloven og i Dansk Søforsikringskonvention er fastsat en række bestemmelser og definitioner, der alle vedrører søforsikring.

Heraf fremgår bl.a., at en søforsikring er en forsikring mod fare under søtransporter. Forsikringen omfatter både skib og gods og dertil knyttet interesse, under transport på havet, på søer, på floder, kanaler og på andre vandveje.

Omfatter forsikringen også forsikring mod fare ved transport eller ophold på land i forbindelse med søtransporten, er hele forsikringen at anse som en søforsikring. Se forsikringsaftalelovens § 59 stk. 1.

Forsikring, der knytter sig til et skib der er på bedding, i dok eller som i øvrigt er stilleliggende samt forsikring af gods i sådant skib, anses også for søforsikring. Se forsikringsaftalelovens § 59, stk. 2.

Lystfartøjsforsikringer er omfattet af begrebet søforsikring.

En luftfartsforsikring omfatter kaskoforsikring, der dækker tab af eller skade på fly, der befinder sig i luften, på jorden, i vandet eller i hangar. Endvidere omfatter luftfartsforsikring ansvarsforsikring for skade på tredjemand.

§§ 77 og 78 i forsikringsaftaleloven vedrører anden transportforsikring. Anden transportforsikring end søforsikring omfatter efter ordlyden i § 77 »enhver art af fare, for hvilken den forsikrede interesse udsættes under transporten«.

En transportforsikring omfattet almindeligvis både forsikring af varer under forsendelse samt det ansvar, som transportører, ekspeditører, godsterminaler mv., har for varerne under forsendelsen."

Den juridiske Vejledning 2013-1, afsnit E.A.6.1.3.1 Sø-, transport- og luftfartsforsikring

"Generelt om sø-, transport- og luftfartsforsikringer

Begreberne sø-, transport- og luftfartsforsikring bygger på den almindelige forståelse af disse begreber inden for forsikringsbranchen mv.

I forsikringsaftaleloven og Dansk Søforsikringskonvention er fastsat en række bestemmelser og definitioner, der alle vedrører søforsikring. Se forsikringsaftaleloven §§ 59-76 og Dansk Søforsikringskonvention.

Afgiftsfritagelse for sø-, transport- og luftfartsforsikring er videreført fra stempelafgiftsloven.

Søforsikring

En søforsikring er en forsikring mod fare

 • under søtransport
 • ved transport på land i forbindelse med søtransport
 • ved ophold på land i forbindelse med søtransport.

Skemaet viser, hvad en søforsikring omfatter.

Søforsikringen omfatter...

der er...

skib, gods i skib og dertil knyttede interesser

under transport på

 • havet
 • søer
 • floder
 • kanaler
 • andre vandveje

skib og gods i skib

 • på bedding
 • i dok
 • stilleliggende

erstatningsansvar for tingsskade overfor tredjemand

opstået ved, at skib forvolder skade ved sammenstød

retshjælp (dvs. omkostninger ved retssag, voldgift og forligsforhandlinger), når

brug for det i forbindelse med erstatningsansvar for tingsskade overfor 3.-mand, der er opstået ved at skib forvolder skade ved sammenstød

En søforsikring omfatter ikke

 • erstatningsansvar som følge af personskade
 • erstatningsansvar for tab af menneskeliv.

Se forsikringsaftalelovens § 59, stk. 1. og stk. 2 og Dansk Søforsikringskonvention §§ 160 og 161.

...

Eksempler

Dansk Søforsikringskonvention §§ 109- 256 omhandler de enkelte forsikringsarter, fx kaskoforsikring, forsikring af kaskointeresse, vareforsikring og forsikring af fragt.

Anden transportforsikring 

Anden transportforsikring er en forsikring, der omfatter anden transport end søtransport. Se forsikringsaftalelovens §§ 77 og 78 om anden transportforsikring.

Anden transportforsikring er en forsikring af varer mod de farer, der kan opstå under forsendelse.

Eksempel

Forsikringen omfatter varer under forsendelse og det ansvar, som transportører, ekspeditører, godsterminaler mv., har for varerne under forsendelsen.

Luftfartsforsikring

En luftfartsforsikring omfatter kaskoforsikring, der dækker tab af eller skade på fly, der befinder sig i luften, på jorden, i vandet eller i hangar.

En luftfartsforsikring omfatter også ansvarsforsikring for skade på tredjemand."

Begrundelse

Spørger ønsker med sine spørgsmål bekræftet, at "transportforsikring", som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om afgift af skadesforsikringer, omfatter såvel spørgers forsikring af fragtfører for ansvar, som fragtføreren ifalder som fragtfører, for skade på gods under transport eller oplagring i tilknytning til transport, som spørgers forsikring af speditør for ansvar, som speditøren ifalder som speditør, for skade på gods under transport eller oplagring i tilknytning til transport enten udført af speditøren selv eller af fragtfører kontraheret af speditøren på vareejers vegne.

Det fremgår af såvel bemærkningerne til lovforslaget som den juridiske vejledning, at der i begrebet "anden transportforsikring" indgår både forsikring af varer under forsendelse og det ansvar, som transportører, ekspeditører, godsterminaler mv., har for varerne under forsendelsen.

Det er på den baggrund SKATs opfattelse, at spørgers forsikringer nævnt i spørgsmål 1 og 2 er omfattet af undtagelsen i lovens § 4, stk. 1, nr. 3.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 og 2 bevares med Ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATS begrundelser og indstillinger.