åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver de sø-, transport- og luftfartsforsikringer, hvor præmien er afgiftsfri.

Afsnittet indeholder:

 • Generelt om sø-, transport- og luftfartsforsikringer
 • Søforsikring
 • Anden transportforsikring
 • Luftfartsforsikring
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Generelt om sø-, transport- og luftfartsforsikringer

Begreberne sø-, transport- og luftfartsforsikring bygger på den almindelige forståelse af disse begreber inden for forsikringsbranchen mv.

I forsikringsaftaleloven og Dansk Søforsikringskonvention er fastsat en række bestemmelser og definitioner, der alle vedrører søforsikring. Se forsikringsaftaleloven §§ 59-76 og Dansk Søforsikringskonvention.

Afgiftsfritagelse for sø-, transport- og luftfartsforsikring er videreført fra stempelafgiftsloven.

Søforsikring

En søforsikring er en forsikring mod fare:

 • Under søtransport
 • Ved transport på land i forbindelse med søtransport
 • Ved ophold på land i forbindelse med søtransport.

Skemaet viser, hvad en søforsikring omfatter.

Søforsikringen omfatter...

der er...

skib, gods i skib og dertil knyttede interesser, herunder f.eks. også gods i form af fangst, fangstudrustning, værdiforsendelser, samt søfolks ejendele 

under transport på

 • havet
 • søer
 • floder
 • kanaler
 • andre vandveje

skib og gods i skib

 • på bedding
 • i dok
 • stilleliggende

erstatningsansvar for tingsskade overfor tredjemand

opstået ved, at skib forvolder skade ved sammenstød

retshjælp (dvs. omkostninger ved retssag, voldgift og forligsforhandlinger), når

brug for det i forbindelse med erstatningsansvar for tingsskade overfor 3.-mand, der er opstået ved at skib forvolder skade ved sammenstød

En søforsikring omfatter ikke:

 • Erstatningsansvar som følge af personskade
 • Erstatningsansvar for tab af menneskeliv.

Se forsikringsaftalelovens § 59, stk. 1, og stk. 2, samt Dansk Søforsikringskonvention §§ 160 og 161.

En lystfartøjsforsikring er en søforsikring, hvis den har de nævnte karakteristika for søforsikringer, dvs. hvis den er tegnet mod de farer, som karakteriserer en søforsikring.

Præmien for en sådan lystfartøjsforsikring er derfor afgiftsfri efter skadesforsikringsafgiftsloven, men forsikringen kan være afgiftspligtig efter anden lovgivning, fx lystfartøjsforsikringsafgiftsloven.

Se også

Se også afsnit E.A.6.2 Lystfartøjsforsikringer, der omhandler lystfartøjsforsikringsafgift.

Eksempler

Dansk Søforsikringskonvention §§ 109- 256 omhandler de enkelte forsikringsarter, fx kaskoforsikring, forsikring af kaskointeresse, vareforsikring og forsikring af fragt.

Anden transportforsikring 

Anden transportforsikring er en forsikring, der omfatter anden transport end søtransport. Se forsikringsaftalelovens §§ 77 og 78 om anden transportforsikring.

Anden transportforsikring er en forsikring af varer mod de farer, der kan opstå under forsendelse.

Fritagelsen gælder også forsikring af speditør og fragtførers ansvar.

Begrebet anden transportforsikring omfatter også forsikring af speditøransvar i relation til transporten af godset, dvs. det ansvar som en speditør påtager sig for gods i forbindelse med transport og oplagring af gods i tilknytning til transporten.

Fritagelsen gælder også, når en speditør forsikrer sig for sit ansvar vedrørende risikoen for transport og oplagring i tilknytning til transport, hvis speditøren har indgået aftale med en fragtfører om at udføre dele af transporten (underleverandør), og også selvom dette er sket på vareejers vegne. Se SKM2013.256.SR.

Eksempel

Forsikringen omfatter varer under forsendelse og det ansvar, som transportører, ekspeditører, godsterminaler mv., har for varerne under forsendelse, herunder oplagring i tilknytning til transport.

Luftfartsforsikring

En luftfartsforsikring omfatter kaskoforsikring, der dækker tab af eller skade på fly, der befinder sig i luften, på jorden, i vandet eller i hangar.

En luftfartsforsikring omfatter også ansvarsforsikring for skade på tredjemand.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Skatterådet

SKM2013.256.SR

Spørger er et forsikringsselskab. Skatterådet bekræfter, at "transportforsikring", som nævnt i SKADL § 4, stk. 1, nr. 3, omfatter spørgers forsikring af fragtfører for ansvar, som fragtføreren ifalder som fragtfører, for skade på gods under transport eller oplagring i tilknytning til transport. Der skal derfor ikke betales afgift af forsikringerne. Skatterådet bekræfter videre, at "transportforsikring", som nævnt i SKADL § 4, stk. 1, nr. 3, omfatter spørgers forsikring af speditør for ansvar, som speditøren ifalder som speditør, for skade på gods under transport eller oplagring i tilknytning til transport enten udført af speditøren selv eller af fragtfører kontraheret af speditøren på vareejers vegne. Der skal derfor ikke betales afgift af forsikringerne.