Dato for udgivelse
25 apr 2013 14:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 apr 2013 12:16
SKM-nummer
SKM2013.250.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-094509
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
pension, FN
Resumé

Skatterådet fandt, at den del af invalidepensionsbeløb fra The United Nations Joint Staff Pensions Fund, der krone-for-krone svarer til arbejdsgiveren FN UNICEFs indbetalinger på i alt US$ xxx er skattepligtig indkomst for spørgeren, da der har været bortseelsesret for det pensionsbidrag, der er finansieret af arbejdsgiveren FN UNICEF.

Skatteråder fandt dernæst, at den del af erstatningen for erhvervsevnetabet, der udbetales som en løbende månedlig ydelse har karakter af en indkomsterhvervelse og er derfor skattepligtig efter statsskatteloves § 4. Dette gælder også den del af erstatningen for tab af erhvervsevne, der er tilkendt som en løbende ydelse, men er opsummeret for perioden 15. november 2007 til 30. november 2011 og udbetalt som en samlet sum.

Skatterådet fandt endvidere, at den erstatning, der blev udbetalt som følge af varigt funktionsnedsættelse og ydet som et engangsbeløb, er skattefri, fordi den træder i stedet for en del af indkomstgrundlaget, jf. statsskattelovens § 5.

Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 53 A, stk. 3
Statsskatteloven § 4
Statsskatteloven § 5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.A.3.7

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit C.A.10.4.3.7

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at invalidepensionsbeløb fra The United Nations Joint Staff Pensions Fund er skattefri for A?
  2. Kan Skatterådet bekræfte, at erhvervsevnetabserstatningen, der udbetales fra FN er skattefri for A?

Svar

  1. Nej. Se dog sagsfremstilling og begrundelse.
  2. Nej. Se dog sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Begrundelse for anmodningen om bindende svar                                                           

A modtager fra FN og FN's pensionsfond erhvervsevnetabserstatning og invalidepension frem til tidspunktet for hans opnåelse af pensionsalderen.  Under hensyn til at disse udbetalinger vil finde sted i en årrække, er det vigtigt for A, at de behandles korrekt skattemæssigt fra begyndelsen.                                                                         

Faktiske oplysninger                                                                                    

A blev i 19xx ansat af FN (United Nations) med tjenestested ved UNICEFs lager i København. Under hensyn til organisationens særlige beskaffenhed er sådanne ansættelsesforhold som udgangspunkt tidsbegrænsede til højst 3 år, men forlænges i øvrigt løbende i forhold til organisationens bevillinger, behov mv. Hvis ikke ansættelsesforholdet forlænges, skal dette varsles overfor den ansatte, som om det var en opsigelse. A har været ansat på 1- årige kontrakter, der er blevet forlænget.                                                             

Den 7. april 2000 kom A til skade ved en trafikulykke på vej hjem fra arbejde og var herefter sygemeldt. Han havde orlov uden løn fra UNICEF i perioden 2002 til 2007, hvor der i 2007 og 2008 blev truffet afgørelse om, at han var berettiget til efterbetaling af løn for perioden fra november 2002 til november 2007.  

Lønnen for perioden fra den 1. november 2002 til den 14. november 2007 er udbetalt som et samlet beløb på xxx kr. den 27. december 2007.   

Invalidepension fra FNs Pensionsfond (United Nations Joint Staff Pensions Fund).                                                           

Ifølge breve af 21. november 2007, 31. oktober 2008, og 24. april 2009 er der truffet afgørelse om, at A efter article 33  i pensionsfondens regulativ er berettiget til udbetaling af invalidepension fra FNs Pensionsfond (United Nations Joint Staff Pensions Fund) fra 15. november 2007.

Pensionen er sammensat af et invalidepensionsbeløb (disability benefit efter article 33) og en børnepension (child benefit efter article 36)  indtil  børnene  fylder  21  år. Udbetalingen sker løbende og udgør et samlet beløb på ca. xxx kr. om måneden (2009-niveau).

I henhold til et brev dateret den 31. oktober 2008 fra United Nations Joint Staff Pensions Fund har spørger i perioden fra den 1. juli 1998 til den 14. november 2007 indbetalt xxx US$, svarende til xxx DKK til United Nations Joint Staff Pensions Fund.

Pensionsbidragene er indbetalt løbende under ansættelsen fra den 1. juli 1998 til og med september 2000. De resterende bidrag er beregnet af lønnen for perioden fra den 1. november 2000 til den 14. november 2007, der blev efterbetalt til A som et samlet beløb i december 2007.

I den samme periode har spørgers daværende arbejdsgiver FN indbetalt xxx US$ til United Nations Joint Staff Pensions Fund.

Det samlede indbetalte bidrag udgør således xxx US$.

Udbetaling af pension og børnepension er påbegyndt i 2008, hvor der den 6. november 2011 er udbetalt et samlet beløb dækkende perioden fra 15. november 2007 til den 31. oktober 2008 på xxx kr.

Der er herefter fra november 2008 månedligt udbetalt et beløb på mellem xxx kr. og xxx kr. Beløbet er fastsat kvartalsvis og beløbets størrelse varierer.

Der er inden udbetalingen fratrukket et beløb til dækning af sundhedsforsikring.

De udbetalte beløb kan på baggrund af kontoudtog mv. opgøres til følgende: [...]

Erstatning for varigt mén og erhvervsevnetabserstatning

Der er den 5. februar 2011 i The Advisory Board on Compensation Claims truffet endelig afgørelse om spørgers berettigelse til erhvervsevnetabserstating, samt om méngrad/invaliditetsgrad. Der anerkendes et erhvervsevnetab på zzz % og en méngrad på yyy %.

Erstatningen udbetales i henhold til FN s personaleregulativ "Appendix D to Staff Rules".

I henhold til et brev dateret den 1. november 2011 har spørger som følge af tabet af erhvervsevne fået tilkendt et engangsbeløb på xxx US$ til dækning af perioden fra 15. november 2007 til den 30. november 2011, og derefter et månedlig udbetaling på xxx US$ indtil den 31. marts 2024, dvs. indtil det tidspunkt, hvor spørger vil blive 62 år gammel, dvs. når den normale alder for pensionering i FN.

I henhold til et brev dateret den 19. november 2010 har spørger endvidere fået udbetalt erstatningen for varigt mén i form af et engangsbeløb på xxx US$.

Som følge af afgørelsen er der den 14. december 2011 udbetalt et samlet beløb på xxx US$. Herfra er af banken trukket et gebyr på xxx kr., og der er på spørgers konto indsat xxx DKK.   

Spørger har ikke modtaget nogen opgørelse ud over brevet af 1. november 2011 med beslutningen fra møde den 19. november i The Advisory Board on Compensation Claims.

Det samlede beløb er sammensat af følgende poster:

Akkumuleret erstatningsbeløb for perioden fra den 15. november 2007 til den 30. november 2011

xxx US$

Erhvervsevnetabserstatning december 2011

xxx US$

Erhvervsevnetabserstatning januar 2011

xxx US$

Mén erstatning

xxx US$

I alt

xxx US$

Der er herefter fra den 15. februar 2012 månedligt udbetalt et beløb, hvis størrelse i DKK afhænger af den aktuelle dollarkurs.

Anden pension                                             

A har endvidere som følge af ulykken modtaget dansk førtidspension siden 2003, der beskattes efter de almindelige regler. Erhvervsevnetabet er fastsat af arbejdsskadestyrelsen efter gældende regler herom.

Det retlige grundlag                                                                                    

Personer, der ansættes af FN-organisationer, og som er fuldt skattepligtige og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, er omfattet af særlige regler for så vidt angår beskatning af løn, pensioner mv.                                                                                          

Efter § 1 i lov nr. 567 af 30/11 1983 om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer kan der ved indgåelse af mellemfolkelig overenskomst tillægges internationale organisationer eller institutioner, som Danmark er medlem af, særlige rettigheder om immuniteter, som er nødvendige for opfyldelsen af organisationens formål og sikring af dennes uafhængighed. Ved loven ophævedes samtidig Lov nr. 72 af 7. marts 1952 om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer m.m. Danmark har i 1948 tiltrådt FN-konventionen, og FN's organisation og institutioner er omfattet af denne immunitet. Dette gælder således også UNICEF.            

Til loven er knyttet Kgl. anordning nr. 18 af 18/1 1951 om fritagelse for beskatning for internationale organisationer m.m. Af dennes § 3 fremgår, at gager og andre ydelser, der udbetales fra FN-organisationen til ansatte embedsmand, der er fuldt skattepligtige til Danmark, er fritaget for beskatning                                                                                         

Ved udbetaling af lønindkomst betales der i stedet en skat til FN (Staff Assessment).                  

Ansatte betaler endvidere pensionsbidrag til FN's pensionsfond. Indbetalinger til pensionsfonden sker efter betaling af FN-skatten.                                                                 

Højesteret har ved dom af 6. februar 2006 (SKM 2006.486.HR) taget  stilling til  beskatningen af alderspensionsudbetal1nger  ved  en   medarbejders  pensionering   fra  FN's  verdenssundhedsorganisation (WHO).                                                                                           

Den pågældende medarbejder havde varet ansat ved WHO i ca. 18 år og planlagde at lade sig pensionere som 60-årig.  Hun ville bevare sin bopæl i Danmark og bad Ligningsrådet om bindende forhåndsbesked efter den dagældende skattestyrelseslov om den skattemæssige behandling af pensionsydelserne fra The United Nations Joint Staff Pension Fund.  Ligningsrådets svar blev indbragt for Østre Landsret og senere stadfæstet af Højesteret. Retten fandt her, at skattefritagelsen for FN-organisationernes embedsmænd ikke gælder pensionsydelser, der udbetales af FN?s Pensionsfond til personer, der efter pensionering som følge af alder ikke længere er ansat som embedsmænd i en FN-organisation.                                                                    

Spørgers opfattelse og begrundelse

I henhold til FN konventionen, som Danmark har tiltrådt og udmøntet i lovgivningen, er gager og ydelser, der udbetales fra FN og tilhørende organisationer til ansatte embedsmænd, der er fuldt skattepligtige til Danmark, fritaget for beskatning.                                              

Højesteret har i den ovenfor nævnte afgørelse fundet, at udbetaling af beløb fra Pensionsfonden ved en persons pensionering på grund af alder ikke er omfattet af skattefriheden.                       

A er imidlertid ikke blevet pensioneret som følge af, at han har opnået pensionsalderen, men på grund af invaliditet som følge af en ulykke. Denne situation er der ikke direkte taget stilling til med Højesterets dom.                                                                  

A er som følge af invaliditeten efter ulykken ikke længere i stand til at kunne udføre sit arbejde for FN-organisationen og optjene den løn, hvis størrelse jo netop er fastsat under hensyn til, at den er fritaget for indkomstskat i Danmark. Invalidepensionsbeløbet og børnepensionsbeløbet udbetales som kompensation for dette indtægtstab - i realiteten en kompensation for en indtægt, der ville have været skattefri.                                                         

Erhvervsevnetabserstatningen til A skal tilsvarende kompensere for, at han på grund af ulykken ikke længere har fuld erhvervsevne og dermed mulighed for at optjene en normal 1ønindkomst. Erstatninger behandles skattemæssigt normalt som den indkomst eller det aktiv, som erstatningen træder i stedet for.                                                            

Erhvervsevnetabet er ved den lægelige vurdering i FN regi fastsat til zzz % Tildelingen og udbetalingen her sker alene på baggrund af FN s personaleregulativer og følger ikke af dansk lovgivning. Der kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med erstatning efter den danske arbejdsskadeerstatningslovgivning.                                                                         

Det skal imidlertid påpeges, at A jo samtidig er tilkendt førtidspension efter den danske sociale lovgivning, hvor kriterierne for tilkendelse bl.a. er, at arbejdsevnen er varigt nedsat så meget, at den pågældende ikke er i stand til at klare et arbejde, og at alle aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger, der kan forbedre erhvervsevnen, har været afprøvet, samt at erhvervsevnen ikke varigt kan forbedres.                               

Da pensionsbeløbet og erstatningen skal kompensere for skattefri lønindkomst og beløbsmæssigt er fastsat under hensyn til dette, samt at der ikke er tale om pensionering på grund af alder, er det ikke er åbenbart, hvorledes udbetalingerne skattemæssigt skal behandles.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at invalidepensionsbeløb fra The United Nations Joint Staff Pensions Fund er skattefri for A.

Lovgrundlag

Pensionsbeskatningslovens § 53 A.

Reglerne i stk. 2-5 gælder for:

1) livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1,

2) livsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,

3) pensionskasseordning, der ikke omfattes af kapitel 1, [...]

SKAT bemærker, at kapitel 1 omhandler de krav, der stilles til indholdet af aftaler om skattebegunstigede pensionsordninger med løbende udbetalinger, herunder pensionskasseordninger, rateforsikringer, kapitalforsikringer, rateopsparinger i pensionsøjemed m.m. [...]

Stk. 3 Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes afkastet af pensionsordninger som nævnt i stk. 1. Indkomstskattepligten påhviler ejeren, den pensionsberettigede eller den eller dem, der efter ejerens eller den første pensionsberettigedes død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. I tilfælde omfattet af stk. 1, nr. 6, påhviler indkomstskattepligten den pågældende direktør eller den eller dem, der efter direktørens død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. Afkastet opgøres efter §§ 3-5 i pensionsafkastbeskatningsloven, jf. dog 6. pkt. Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., skal dog alene medregnes forskellen mellem værdien af forsikringens depot ved indkomstårets udgang korrigeret efter § 4, stk. 3, og værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse korrigeret efter § 4, stk. 4. Hvis pensionsudbyderen ikke opgør afkastet efter 4. og 5. pkt., kan afkastet i stedet opgøres som forskellen mellem på den ene side ordningens kapitalværdi ved indkomstårets udgang med tillæg af udbetalinger i årets løb og på den anden side ordningens kapitalværdi ved indkomstårets begyndelse med tillæg af indbetalinger i årets løb. Valget mellem opgørelse af afkastet efter 4. og 5. pkt. eller 6 pkt. er bindende for efterfølgende indkomstår. I indkomstår, hvor skattepligten indtræder eller ophører, er indkomståret den del af kalenderåret, hvori skattepligten har bestået. Ved opgørelsen af afkast på en livsforsikring eller en pensionskasseordning, der i løbet af indkomståret stilles til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, jf. stk. 1, nr. 6, eller hvor sikkerhedsstillelsen ophører, træder værdien af forsikringens depot på tidspunktet for sikkerhedsstillelsen henholdsvis ophøret i stedet for værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse henholdsvis udgang. 6. og 7. pkt. finder tilsvarende anvendelse. Er der efter 2. pkt. flere berettigede, fordeles det opgjorte afkast efter forholdet mellem de pågældendes andele af indeståendet på ordningen ved indkomstårets udgang. Et negativt afkast af en ordning kan kun modregnes i det pågældende indkomstårs og de følgende indkomstårs positive afkast af samme ordning. Et negativt afkast kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i positivt afkast i et tidligere indkomstår. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 til dækning af beskatningen af det løbende afkast medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Udbetaling af beløb til dækning af skatten skal foretages senest året efter det år, hvori afkastet er optjent. [...]

Stk. 5. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i det omfang de modsvares af indbetalinger, som personen har foretaget på ordningen, og som der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet. Dog medregnes udbetalinger fra ordninger svarende til danske kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed med 75 pct., når udbetalingen efter betingelserne i ordningen sker samlet, efter at ejeren har nået efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., ved ejerens invaliditet, ved indtrådt livstruende sygdom hos ejeren eller ved ejerens død. Ved beskatning efter 1. pkt. finder § 20, stk. 6, tilsvarende anvendelse. Arbejdsgiverens udbetalinger i henhold til et løfte om pension, jf. stk. 1, nr. 6, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i den udstrækning de foretagne indbetalinger modsvarer sikkerhedsstillelsen eller den tidligere sikkerhedsstillelse.

Lov nr. 429 af 26.juni 1998

§ 1 [...]

5. Afsnit II A affattes således:

» Afsnit II A

Indkomstskattepligtige pensionsordninger, forsikringer m.v.

§ 53 A. Reglerne i stk. 2-5 gælder for 

  1. livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1,
  2. livsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,
  3. pensionskasseordning, der ikke omfattes af kapitel 1,
  4. pensionskasseordning, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor den pensionsberettigede ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I, og
  5. syge- og ulykkesforsikring, der ejes af den forsikrede. [?]

§ 6. Stk. 3. § 1, nr. 4, 5, 6 og 7, har for forsikring og pensionsordning, der er oprettet eller erhvervet den 18. februar 1992 eller senere, virkning fra og med den 2. juni 1998. Forsikringstagere og pensionsopsparere, der bliver omfattet af § 53 A eller § 53 B i pensionsbeskatningsloven som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, kan vælge at anvende bestemmelserne allerede fra og med 1. januar 1995.

Stk. 4. [...]

Praksis

SKM2006.486.HR vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt den i værtsoverenskomsten mellem WHO og Danmark indeholdte skattefritagelsesbestemmelse vedrørende gager og ydelser ydet til "organisationens embedsmænd" tillige omfatter pensionsudbetalinger.

Højesteret fandt, at værtsoverenskomstens skattefritagelsesbestemmelse, som er identisk med en tilsvarende bestemmelse i FN-konventionen, efter en sproglig fortolkning - i sammenhæng med reglerne om immunitet - alene hjemler national skattefrihed for personer, der aktuelt er ansat i FN's organisationer. Der var ikke grundlag for at betragte pensionen som en udskudt lønudbetaling, og det fandtes at være uden betydning, at skatteyderen under sin ansættelse har betalt skat til FN af den del af hendes løn, som har udgjort hendes egenbetaling til pensionen. Ligeledes fandtes det uden betydning for kvalifikationen af udbetalingerne, om FN's pensionsfond ville kunne drive pensionskassevirksomhed i Danmark.

Den pågældende sag er en stadfæstelse af Landsrettens dom jf. SKM2003.558.ØLR.

Landsretten udtalte, at efter en sproglig fortolkning af FN-konventionen artikel V, stk. 18, litra B, og værtsoverenskomstens sektion 22 og en fortolkning af bestemmelserne i sammenhæng med reglerne for immunitet, findes hjemlen for national skattefrihed alene at omfatte personer, der aktuelt er ansat i FN's organisationer, idet skattefriheden alene gælder for gager og ydelser (salaries and emoluments), men ikke for pensioner.

Der var ikke grundlag for at betragte As pension som en udskudt lønudbetaling.

Udbetalingerne fra The United Nations Staff Pensions Fund var tværtimod kendetegnet ved at være det, der traditionel forstås som en pension, nemlig et beløb, der udbetales til en tidligere ansat. Landsretten fandt tillige, at det var uden betydning, at A under sin ansættelse havde betalt skat til FN af den del af hendes løn, som havde udgjort hendes egenbetaling til pensionen.

Om The United Nations Staff Pensions Fund ville kunne drive pensionskassevirksomhed i Danmark, var uden betydning for vurderingen af, om pensionen var skattefri.

Begrundelse

Indledningsvis bemærkes, at spørger fra 15. november 2007 ikke længere er ansat hos UNICEF, hvilket indebærer, at han fra dette tidspunktet ikke længere er omfattet af de særlige regler om rettigheder og immuniteter for FN-ansatte, idet disse regler udelukkende omfatter personer, der aktuelt er ansatte i en FN-organisation, her UNICEF jf. SKM2006.486.HR.

Det er SKATs opfattelse, at spørgerens indkomst i form af invalidepension fra United Nations Joint Staff Pensions Fund af de samme grunde, som den i SKM 2006.486.HR omhandlede alderspension, ikke er omfattet af fritagelse for national beskatning, men skal beskattes efter de gældende danske skatteregler.


Efter SKATs vurdering adskiller udbetaling af invalidepension sig i denne henseende ikke fra udbetalinger af alderspension, idet begge ydelser, giver modtageren ret til en løbende indkomst, der ikke er løn, og som først erhverves og udbetales til modtageren, når denne ikke længere er i et ansættelsesforhold hos en FN-organisation.

Reglerne for beskatning af pensionsudbetalinger - såvel alderspension som invalidepension - findes i pensionsbeskatningsloven og statsskatteloven § 4.

Da United Nations Joint Staff Pensions Fund er en udenlandsk pensionsfond, der ikke har hjemsted her i landet, eller i et andet EU/EØS-land, opfylder pensionsfonden ikke betingelserne i pensionsbeskatningslovens § 3, og er derfor ikke omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1.

Pensionsordningen er i stedet omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 3, der omfatter pensionsordninger i pensionskasser og pensionsfonde, der ikke opfylder betingelserne i pensionsbeskatningslovens kapitel 1, når pensionsordningen er oprettet efter d. 18. februar 1992, jf. ikrafttrædelsesbestemmelsen i lov nr. 429 af 26. juni 1998, § 6, stk. 3.    

Da spørgeren er indtrådt i pensionsfonden som pensionsberettiget med virkning fra d. 1. juli 1998, er hans pensionsordning i pensionsfonden omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 3.

Pensionsordningen er en tilsagnsordning, der i et væsentligt omfang er bidragsfinansieret. Bidragene til pensionsfonden udgør i alt 23,7 pct. pr. måned af medarbejderens ?Gross Pens?. Finansieringen deles mellem arbejdstager og arbejdsgiver og medarbejderen betaler 7,9 pct. og arbejdsgiveren 15,8 pct. jf. article 25 i pensionsfondens regulativ.

Det er oplyst, at spørgeren i perioden fra den 1. juli 1998 til den 14. november 2007 selv har indbetalt bidrag på i alt xxx US$, svarende til xxx DKK til pensionsfonden.

I samme periode har hans arbejdsgiver FN UNICEF indbetalt bidrag på i alt xxx US$.

I stedet for national skat betaler FN-ansatte en særlig FN-skat (Staff Assesment) jf. FNs Staff Regulation, article III, regulation 3.3.

Ved beregningen af FN-skatten (Staff Assesment) indgår medarbejderens pensionsbidrag i beregningsgrundlaget, mens arbejdsgiveren FN UNICEFs pensionsbidrag holdes udenfor beregningsgrundlaget.

Det er derfor SKATs opfattelse, at der har været bortseelsesret for det pensionsbidrag, der er finansieret af arbejdsgiveren FN UNICEF.

Den del af udbetalingen, der krone-for-krone svarer til arbejdsgiveren FN UNICEFs indbetalinger på i alt US$ xxx, er skattepligtig indkomst for spørgeren, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5.

Spørgeren skal derudover medregne afkastet af pensionsordningen i sin skattepligtige indkomst jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3.

Indstilling

I lyset af det ovenstående indstiller SKAT, at spørgsmål 1 besvares benægtende, med tilføjelse "se dog sagsfremstilling og begrundelse".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at erhvervsevnetabserstatningen, der udbetales fra FN er skattefri for A.

Praksis

Det fremgår af Den juridiske Vejledning 2012-2, afsnit C.A.3.7., at erstatning for tab af erhvervsevne ydet som en løbende ydelse, har karakter af en indkomsterhvervelse og er derfor skattepligtig efter statsskattelovens § 4.

Er erstatningen for tab af erhvervsevne ydet som et engangsbeløb er den skattefri, fordi den træder i stedet for en del af indkomstgrundlaget, jf. statsskattelovens § 5.

I SKM2003.525.LSR har Landskatteretten anført, at en erstatning for tab af erhvervsevne udbetalt samlet i 2001 var tilkendt som en løbende ydelse for perioden fra den 18. oktober 1996 til den 31. august 2001. Derfor var den ikke en skattefri engangsudbetaling, men en skattepligtig løbende ydelse.

Begrundelse

Spørgeren er ikke længere omfattet af de rettigheder og immuniteter jf. svaret på spørgsmål 1.

Der er tale om erstatninger for tab af erhvervsevne, der udbetales fra spørgerens tidligere arbejdsgiver. Udgangspunktet er, at erstatninger skatteretligt behandles efter de regler der gælder for de tab, erstatningen dækker. Erstatninger, der udbetales som løbende ydelser, er dog skattepligtige efter statsskattelovens § 4.

En del af erstatningen for erhvervsevnetabet udbetales som en løbende månedlig ydelse på US$ xxx fra december 2011og indtil den 31. marts 2024, dvs. indtil det tidspunkt, hvor spørger vil blive 62 år gammel, dvs. når den normale alder for pensionering i FN.

Den løbende månedlige ydelse har karakter af en indkomsterhvervelse og er derfor skattepligtig efter statsskatteloves § 4.

Den månedlige ydelse i perioden 15. november 2007 til den 30.november 2011 er d. 14. december 2011 udbetalt som en akkumuleret sum på i alt US$ xxx.

Denne del af erstatningen for tab af erhvervsevne, der er tilkendt som en løbende ydelse, men er opsummeret for perioden 15. november 2007 til 30. november 2011 og udbetalt som en samlet sum, er fortsat løbende ydelser, der skattepligtig efter statsskatteloven § 4, jf. SKM2003.525.LSR.

Spørgeren har i henhold til brev fra FN dateret den 19. november 2010 desuden som følge af varigt funktionsnedsættelse (permanent loss of function) på yyy pct. fået tilkendt et éngangsbeløb på xxx US$.

Denne del af erstatningen, der er ydet som et engangsbeløb, er skattefri, fordi den træder i stedet for en del af indkomstgrundlaget, jf. statsskattelovens § 5.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 bevares benægtende, med tilføjelse: ?se dog sagsfremstilling og begrundelse?.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.