Dato for udgivelse
10 aug 2004 13:20
SKM-nummer
SKM2004.342.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/04-412-00834
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Hjemmearbejdsplads, fri telefon
Resumé

Ligningsrådet godkendte en bruttotrækordning vedrørende medarbejderbredbånd, selvom de ansatte der tilsluttede sig ordningen, havde krav på den oprindelige kontante løn ved udtræden af ordningen. Ligningsrådet godkendte samtidigt at tjenestemænd, der tilsluttede sig ordningen, skulle beskattes på grundlag af den lavere kontante løn.

Reference(r)

Ligningsloven § 16

Henvisning

Ligningsvejledningen 2004-3 A.B.1.9.13

Spørgsmål

  1. Vil medarbejderne, der tilslutter sig den nedenfor beskrevne bredbåndsordning, blive beskattet på grundlag af den lavere kontante løn.
  2. Vil den "arbejdsgiverbetalte" datakommunikation være omfattet af ligningslovens § 16, stk. 13, og således vil være skattefri for medarbejderne?

Svar

  1. Ja.
  2. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Med henblik på at fremme IT-kompetencen blandt medarbejderne ønsker et amt at stille bredbånd (ADSL) til rådighed for medarbejderne. Der vil blive etableret opkobling til amtets netværk, men det forudsættes, at computeren tilhører/ejes af medarbejderne.

Amtet har ikke inden for sine økonomiske rammer, mulighed for fuldt ud at afholde omkostningerne ved at tilbyde medarbejderne dette kompetenceløft. Ordningens etablering forudsætter derfor besparelser på lønbudgettet.

Amtet vil derfor indgå aftale med medarbejderne om, at deres løn reduceres fremadrettet samtidig med, at de får stillet bredbånd til rådighed. Aftalerne indgås inden for rammerne af almindelige arbejdsretlige aftaleregler. Den nye lønaftale medfører således en reduktion af den kontante løn med et beløb, der svarer til amtets direkte abonnementsafgift ved at stille godet til rådighed. Amtets omkostninger ved ordningen vil herefter være omkostninger ved at etablere og administrere ordningen samt de økonomiske risici, som er beskrevet nedenfor.

Aftalen indebærer også, at den lavere kontante løn lægges til grund i alle henseender, f.eks. i relation til beregning af pensionsbidrag, feriepenge, overtidsbetaling mv.

Det er tanken, at ordningen også skal omfatte tjenestemandsansatte. Ordningen vil påvirke denne gruppes pension for så vidt angår størrelsen af amtets pensionsindbetaling til supplerende pensionsordningen af kvalifikations- og funktionstillæg. Såfremt ordningen ikke kan være skattefri for tjenestemandsansatte, vil ordningen ikke omfatte denne gruppe.

Medarbejderne vil få løbende mulighed for at anmode om at udtræde af bredbåndsordningen og få dette reflekteret i lønnens størrelse. Amtet har oplyst, at det indebærer, at medarbejderne, der udtræder af ordningen, har krav på en kontant lønstigning, der svarer til den direkte abonnementsafgift.

Amtet vil opfylde sine forpligtelser overfor medarbejderne til at stille bredbånd til rådighed ved at indgå en aftale med teleleverandøren. Aftalen er baseret på de almindelige vilkår, som gælder på markedet for bredbånd, dvs. en aftale, som indebærer en fast månedlig afgift, uanset brug af forbindelsen.

Denne aftale indebærer, at amtet - og ikke medarbejderne - har alle forpligtelser over for teleleverandøren. Dette indebærer bl.a., at amtet er ansvarlig for betaling af de løbende abonnementsafgifter samt hæfter for, at det hardware, som teleleverandøren har installeret i medarbejderens hjem tilbageleveres i brugbar stand, hvis aftalen opsiges.

Amtet har således en løbende økonomisk risiko ved, at en medarbejder fratræder med 1 måneds varsel. Amtet vil i dette tilfælde fortsat være forpligtet overfor teleleverandøren i forhold til den aftale, der indgås med teleleverandøren. Den økonomiske risiko vil endvidere bestå i forbindelse med varsel af prisstigninger fra teleleverandørens side. Endelig vil risikoen bestå i amtets hæftelse for det hardware, som er installeret i medarbejderens hjem. 

Styrelsens indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1.

Ligningsrådet har tidligere godkendt bredbåndsordninger, hvor den kontante løn nedsættes fx SKM2003.182.LR og SKM2004.28.LR. Ligningsrådet har i disse sager bl.a. lagt vægt på, at lønnen i henhold til den indgåede aftale mellem medarbejderne og arbejdsgiveren ikke automatisk bliver reguleret op ved ophør af ordningen.

Landsskatteretten har imidlertid i en afgørelse om en bruttotrækordning vedrørende udgifter til MBA-studium, SKM2004.46.LSR., fastslået, at en automatiske tilbageregulering af lønnen ikke er tilstrækkelig til at anse uddannelsen for betalt af medarbejderen.

Styrelsen finder på denne baggrund, at der ikke anledning til at opretholde kravet om, at lønnen ikke må tilbagereguleres ved aftalens ophør. Der vil efter styrelsens opfattelse dog fortsat være tale om modregning i strid med kildeskattelovens § 46, stk. 3, såfremt arbejdsgiveren løbende regulere lønnen i forhold til udgiftens størrelse.

Da den påtænkte ordning i øvrigt må anses for at indebære en reel lønnedgang, og da Amtet er den direkte forpligtede i forhold til teleudbyderen og har en vis økonomisk risiko i forbindelse med ordningen finder styrelsen, at medarbejdere, der tilslutter sig en bredbåndsordning, skal beskattes på grundlag af den lavere kontante løn. Det gælder efter Styrelsens opfattelse også tjenestemandsansatte, uanset om de har en supplerende pensionsordning af kvalifikations- og funktionstillæg eller ej. Styrelsen indstiller således, at spørgsmål 1 besvares med et ja.

Ad spørgsmål 2.

Der oplyst, at den omhandlede bredbåndsforbindelse giver adgang til arbejdsgiverens netværk. De medarbejdere, der tilslutter sig ordningen, vil derfor være omfattet af ligningslovens § 16, stk. 13 om skattefri arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Told- og Skattestyrelsen indstiller under henvisning hertil, at spørgsmål 2 besvares med et ja.

Ligningsrådet tiltræder indstillingen.