Dato for udgivelse
15 Apr 2013 13:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Mar 2013 09:29
SKM-nummer
SKM2013.219.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 136/2011
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Handel med udlandet og betalingspligtige personer
Emneord
Dobbeltsalgskoncept, momsrefusionskoncept, momsrefusion, turister
Resumé

H1 A/S, som ønsker at starte en virksomhed vedrørende refusion af moms i forbindelse med salg af varer til personer bosiddende uden for EU, fik ikke medhold i, at SKATs svar i anledning af selskabets forespørgsel angående selskabets påtænkte dobbeltsalgskoncept skulle ændres til "ja".

Højesteret skulle herved vurdere, om der ved det pågældende koncept reelt ville være tale om én levering af en vare i henhold til momsloven. Højesteret tiltrådte, at en kundes købsaftale efter det påtænkte koncept måtte anses for indgået med en forretning, hvor kunden havde set varen, og ikke med H1 A/S, som reelt ville fungere som et uselvstændigt mellemled, og at forretningens levering måtte anses for sket til kunden og ikke til H1 A/S. Det kunne ikke føre til en anden vurdering, at hensigten med konceptet ikke var at opnå en momsbesparelse.

Højesteret stadfæstede landsrettens dom.

Reference(r)

Momsloven § 4, stk. 1, 2. pkt
Momsloven § 34, stk. 1, nr. 5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 D.A.4.1.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 D.A.10.1.2.2

Parter

H1 A/S
(advokat Tom Kári Kristjánsson)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Lene Pagter Kristensen, Poul Søgaard, Jytte Scharling, Thomas Rørdam og Oliver Talevski.

Sagens baggrund og parternes påstande

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 21. afdeling den 17. marts 2011.

Påstande

Appellanten, H1 A/S, har gentaget sin påstand, således at indstævnte, Skatteministeriet, skal anerkende, at SKATs svar af 30. juni 2006 på H1 A/S' anmodning om bindende svar modtaget af skattecentret den 8. marts 2006 ændres til "ja".

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Anbringender

Skatteministeriet har frafaldet anbringendet om, at H1 A/S har til hensigt at opnå en momsbesparelse.

Parterne har i øvrigt gentaget deres anbringender.

Højesterets begrundelse og resultat

H1 A/S påtænker at starte virksomhed her i landet vedrørende refusion af moms i forbindelse med salg af varer til personer bosiddende uden for EU. I den forbindelse anmodede H1 A/S SKAT om et bindende svar på et spørgsmål om, hvorvidt selskabets påtænkte dokumentation for momsfrie eksportsalg ville opfylde den danske lovgivnings krav, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 5, sammenholdt med momsbekendtgørelsens §§ 33-36. SKAT svarede "nej" til spørgsmålet, og dette svar blev stadfæstet af Landsskatteretten.

SKAT og Landsskatteretten fandt, at der efter momslovens § 4, stk. 1, 2. pkt., ville være tale om en levering af en vare, nemlig fra den enkelte forretning til kunden (turisten). Reelt ville der således ikke - som anført af H1 A/S - være tale om to leveringer, først et salg fra forretningen til H1 A/S og dernæst et salg fra H1 A/S til kunden. Skattemyndighederne fandt herefter ikke anledning til at bedømme, om den påtænkte dokumentation i givet fald ville være fyldestgørende, jf. momsbekendtgørelsens §§ 33-35.

Sagen angår, om det er med rette, at skattemyndighederne har fundet, at der i det påtænkte koncept reelt vil være tale om en levering af en vare i henhold til momslovens § 4, stk. 1, 2. pkt.

Af de grunde, landsretten har anført, tiltræder Højesteret, at kundens købsaftale efter det påtænkte koncept må anses for indgået med forretningen og ikke med H1 A/S, som reelt vil fungere som et uselvstændigt mellemled, og at forretningens levering således må anses for sket til kunden og ikke til H1 A/S, jf. momslovens § 4, stk. 1, 2. pkt. Det kan ikke føre til en anden vurdering, at hensigten med konceptet ikke er at opnå en momsbesparelse.

Højesteret stadfæster herefter dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 A/S betale 50.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.