Dato for udgivelse
26 jul 2004 09:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
9. juni 2004
SKM-nummer
SKM2004.329.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
SS 2.1422/03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Afgifter + Straf
Emneord
Spilleautomatloven, spilleautomatdrift,tilladelse, synsgodkendelse, opkobling, kontrolsystemet, konfiskation
Resumé

De tiltalte var - foruden en række andre forhold - tiltalt for i nogen tid forud for den 25. august 2002 at have overtrådt spilleautomatloven ved i et klublokale at have opstillet og drevet virksomhed med 3 gevinstgivende spilleautomat bl.a. uden tilladelse, uden synsgodkendelse, og uden opkobling til kontrolsystemet. Dernæst var der ikke godkendt en bestyrer på spillestedet, og der blev endvidere drevet anden erhvervsvirksomhed på stedet i form af salg af øl og spiritus. Der var tale om 1 automat af pokertypen og 2 traditionelle gevinstgivende spilleautomater. Der var nedlagt påstand om bødestraf for spilleautomatforholdet og konfiskation af de penge, som blev fundet automaterne. Alle tiltalte nægtede sig skyldige. T1, T3 og T5 blev frifundet. Retten fandt, at uanset muligheden for, at anklagemyndigheden muligt kunne have rejst tiltale mod klubben som sådan, var det rettens opfattelse, at man ikke har været afskåret fra at rejse tiltale mod bestemte personer som sket. Retten fandt tillige, at der har været tale om en klub med en forholdsvis løs struktur, hvor heller ikke opgaver og fordelingen mellem formanden og bestyrelsen i øvrigt lå særlig fast, og retten fandt herefter som udgangspunkt ikke grundlag for at anse menige medlemmer af bestyrelsen strafansvarlige. Retten var dernæst af den opfattelse, at det strafferetlige ansvar for de forhold, der er beskrevet i anklageskriftet, i første række må påhvile lejeren af lokalerne og formanden for klubben – T4. Herudover mente retten også, at der påhviler T2 et medansvar i spilleautomatforholdet, hvor det må lægges til grund, at T2 har anskaffet automaterne. T2 og T4 blev idømt bøder på henholdsvis 3.000 kr. og 10.000 kr., idet retten lagde til grund, at det var ubestridt, at automaterne var gevinstgivende, og at et stort antal mennesker har haft adgang til automaterne. På den baggrund fandt retten, at forholdet kunne tilregnes T2 og T4 som groft uagtsomt. Ved strafudmålingen for spilleautomatforholdet blev det lagt til grund, at automaterne kun havde været opstillet i kortere tid. - Det tilføjes, at spørgsmålet om konfiskation af automaterne blev udskilt til senere behandling, idet der var rejst tvivl om ejerforholdet.

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002 § 6, stk. 1
Lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002 § 17, stk. 1
Lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002 § 18, stk. 2 jf. stk. 1, 2. pkt.
Lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002 § 20, stk. 2, jf. § 40, stk. 1
Bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000 § 3, stk. 1
Bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000 § 12, stk. 2, jf. § 26, stk. 1
Straffeloven § 75, stk. 1 og stk. 2

Horsens byrets dom af 9. juni 2004, SS 2.1422/03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T.1, T.2, T.3, T.4 og T.5

Anklageskrift er modtaget den 21. november 2003.

De tiltalte er tiltalt for overtrædelse af

1.

Alle

Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 740 af 23. september 1999 § 8, stk. 3, samt Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingslokaler udstedt af Statens Brandinspektion den 1. februar 1983, samt forskrift om ændring af Driftsmæssige forskrifter for Forsamlingshuslokaler udstedt af Beredskabsstyrelsen den 23. september 1999, jf. Beredskabslovens § 33,

ved den 25. august 2002 og tiden forud herfor at have benyttet og ladet benytte klubhuset G1, i vedtægterne benævnt G1-klub, beliggende ... uden anmeldelse til

kommunalbestyrelsen, og selv om der i klubhuset

 • ikke fandtes nogen former for brandslukningsmateriel
 • kun var en kombineret ind- og udgang
 • døren i flugtvejen ikke kunne åbnes uden brug af nøgle
 • der fandtes ikke et af brandmyndigheden underskrevet opslag med angivelse af det maksimale antal personer, der havde adgang til lokalerne samt - at der ikke var opsat en godkendt brand- og evakueringsinstruks.

2.

Alle

Lov nr. 462 af 31. maj 2000 om gevinstgivende spilleautomater § 6, stk. 1, og § 17, stk. 1, og § 18, stk. 2, jf. stk. 1, og § 20, stk. 2, samlet jf. § 40, samt bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000 om gevinstgivende spilleautomater § 3, stk. 1, og § 12, begge jf. § 26,

ved den 25. august 2002 og tiden forud herfor i klubhuset G1, i vedtægterne benævnt G1-klub, beliggende ...,

 • at have opstillet og drevet virksomhed med gevinstgivende spilleautomater uden tilladelse 
 • ved ikke forinden opstilling at spilleautomater at have opnået godkendelse af automaterne af et af Spillemyndigheden akkrediteret institut 
 • ved ikke at have opnået Spillemyndighedens godkendelse af en bestyrer 
 • ved i spillelokalet at have drevet anden erhvervsvirksomhed end spil på gevinstgivende spilleautomater 
 • ved ikke at have tilsluttet de opstillede gevinstgivende spilleautomater til det centrale overvågningssystem hos Spillemyndigheden
 • ved at udbetaling af gevinster fra et stk. automat (Cherry-Mastery ikke kan ske direkte fra automaten, og at gevinsten pr. spil overstiger 300 kr.

3.

Udskilt

4.

Alle

overtrædelse af Lovbekendtgørelse nr. 203 af 31. marts 1998 § 2, stk. 1, og § 10, stk. 1, begge jf. § 37, stk. 1,

ved den 25. august 2002 og i tiden forud herfor i klubhuset G1, i vedtægterne benævnt G1-klub, ..., uden næringsbrev og alkoholbevilling mod betaling at have serveret stærke drikke.

5.

Alle

Toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. straffelovens § 23,

for medvirken til modtagelse og opbevaring med henblik på videresalg/forbrug af indsmuglede varer, ved den 25. august 2002 og i tiden forud herfor i egenskab af bestyrelsesmedlemmer for G1, i vedtægterne benævnt G1-klub, at være medansvarlig for, at der på klubadressen ..., med henblik på videresalg/forbrug i klubbens lokaler uden anmeldelse for toldmyndigheden og med forsæt til unddragelse af afgifter blev opbevaret i alt 15 fl. ubanderoleret og derved uberigtiget spiritus, hvorved statskassen blev unddraget 1632 kr. i afgifter.

6.

Alle

Lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel § 15, jf. § 24, stk. 1, nr. 1,

ved den 25. august 2002 og i tiden forud herfor i klubhuset G1, i vedtægterne benævnt G1-klub, ..., at have været ansvarlig for,

 • at spændingsførende dele eksempelvis ved afbryder i entre, under bardisk og ved gruppetavle ikke var udført inde i kapslinger eller bag barrierer, som giver beskyttelse 
 • at der eksempelvis til ventilator og ved køleskab i bar ikke var anvendt ledninger med et ledertværsnit på mindst 1,5 mm2 
 • at der ved forbindelser eksempelvis ved transformer til lavvoltbelysningsanlæg, ved ventilatormotor, og ved vaskemaskine ikke var anvendt egnede kapslinger, der giver tilstrækkelig mekanisk beskyttelse.

7.

T.4

Lovbekendtgørelse nr. 203 af 31. marts 1998 § 2, stk. 1, og § 10, stk. 1, begge jf. § 37, stk. 1,

ved den 1. februar 2003 og i tiden forud herfor i klubhuset G1, i vedtægterne benævnt G1-klub, ..., uden næringsbrev og alkoholbevilling mod betaling at have serveret stærke drikke.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

Der nedlægges endvidere påstand om konfiskation af

9.952 kr. og 360 kr.
110 stk. 2cl flasker spiritus og hedvin
76 stk. alkoholsodavand
20 stk. dåseøl
85 stk. flaskeøl
6 kasser m. i alt 179 stk. tomme flasker
18 stk. diverse flasker indeholdende hedvin og spiritus
1 pengekasse
6 kasser + 14 løse flasker Carlsberg og Tuborg øl
56 flasker Bacardi Breezer
71 flasker Smirnoff Ice og
13 flasker spiritus af diverse mærker

alt i medfør af straffelovens § 75, stk. 1 og stk. 2.

De tiltalte har nægtet sig skyldige.

Der er under sagen afgivet forklaring af de tiltalte og vidneforklaring af beredsskabschef V.1, politiassistent V.2, overrevisor V.3, vicepolitikommisær V.4, V.5, V.6, V.7, V.8 og V.9.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen for den 26. april og den 26. maj 2004.

Rettens bemærkninger

Ved afgørelsen lægger retten til grund, at der for G1-klub - identisk med G1 - var et sæt vedtægter og en medlemsliste, hvori er opført 93 medlemmer.

Uanset muligheden for, at anklagemyndigheden muligt kunne have rejst tiltale mod klubben som sådan, finder retten ikke, at man har været afskåret fra at rejse tiltale mod bestemte personer som sket.

Retten finder, at der har været tale om en klub med en forholdsvis løs struktur, hvor heller ikke opgave og fordelingen mellem formanden og bestyrelsen i øvrigt lå særlig fast, og retten finder herefter som udgangspunkt ikke grundlag for at anse menige medlemmer af bestyrelsen strafansvarlige.

Retten finder, at det strafferetlige ansvar for de forhold, der er beskrevet i anklageskriftet i første række må påhvile lejeren af lokalerne og formanden for klubben, T.4. Herudover finder retten også, at der påhviler T.2 et medansvar i forhold 2, hvor det må lægges til grund, at han har anskaffet maskinerne.

Efter det således anførte frifindes de tiltalte T.1, T.3 og T.5.

Herefter bemærkes vedrørende de enkelte forhold:

Ad forhold 1

Det er ubestridt at de i faktiske forhold som beskrevet i anklageskriftet og retten finder, at T.4 burde have påset, at lokalerne, der var beregnet til at kunne rumme et stort antal mennesker, også var lovligt indrettet i forhold til beredskabslovgivningen, og han anses herefter skyldig.

Ad forhold 2

Det lægges til grund, at det var T.2, der anskaffede spilleautomaterne, som ubestridt var gevinstgivende, og hvor de faktiske forhold og deres faktiske tilstand var som beskrevet i dette forhold. Et stor antal mennesker har haft adgang til spillemaskinerne, og retten finder, at opstillingen og driften af dem herefter kan tilregnes T.2 og T.4 som groft uagtsomt, således at de anses for skyldige.

Ad forhold 4

Efter de foreliggende fotos af lokalets "barområde", fremstår det som indrettet på almindelig bardrift, herunder også med hensyn til placeringen af spiritusflaskerne. Der blev solgt øl, og det antages efter det anførte som helt nærliggende, at medlemmer og gæster har kunnet købe de andre drikkevarer i baren. Tiltalte T.4 findes herefter skyldig i overtrædelse af de nævnte bestemmelser.

Ad forhold 5

Det lægges til grund, at der var ubanderolerede spiritusflasker til stede, men der foreligger ikke sikre oplysninger om, hvordan de er kommet dertil. Det findes således ikke godtgjort, at der er tale om indsmuglede varer, hvorfor der ikke findes grundlag for også at dømme T.4 for medvirken til overtrædelse af toldloven. Han frifindes i dette forhold.

Ad forhold 6

Det er ubestridt, at de faktiske forhold var som beskrevet i tiltalen. Retten finder, at der var tale om så åbenbare forhold, at T.4 burde have indset, at der var tale om uforsvarlige forhold, hvorfor han anses skyldig.

Ad forhold 7

Efter det, der er anført vedrørende forhold 4, finder retten også tiltalte skyldig i dette forhold.

Efter udfaldet af sagen for så vidt angår forhold 2, 4 og 7, finder retten, at påstanden om konfiskation af de penge, der blev fundet dels i spilleautomaterne og dels fra pengekasser i baren skal tages til følge.

Retten finder dog ikke med tilstrækkelig sikkerhed at kunne afvise, at de 1.000 kr., der blev fundet særskilt i lagerrummet tilhørte T.2 som "private midler", og der findes herefter ikke tilstrækkeligt grundlag for også at konfiskere dette beløb.

I øvrigt tages konfiskationspåstanden vedrørende de effekter, der hørte til driften af baren, til følge alt jf. straffelovens § 75, stk. 1 og stk. 2.

Straffen fastsættes efter Beredskabslovens § 33, jf. bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i forsamlingslokaler m.v. § 7, jf. § 8, stk. 3 og jf. fastsatte driftsmæssige forskrifter, lov om gevinstgivende spilleautomater § 40, jf. § 6, stk. 1, § 17, stk. 1, §18, stk. 2, jf. stk. 1 og § 20, stk. 2, samt bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater § 3, stk. 1 og § 12, jf. begge § 26, lov om restaurations- og hotelvirksomhed § 37, jf. § 2, stk. 1 og § 10, stk. 1, samt lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel § 15, jf. § 24, stk. 1, nr. 1, således at T.4 idømmes en bøde på 10.000 kr. med forvandlingsstraf som nedenfor anført.

Straffen for T.2 fastsættes efter de nævnte bestemmelser i loven om gevinstgivende spilleautomater til en bøde på 3.000 kr.

Det bemærkes, at det ved fastsættelse af straffen vedrørende forhold 2 er lagt til grund, at automaterne kun har været stillet op i kortere tid.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

De tiltalte T.1, T.3 og T.5 frifindes.

Tiltalte T.2 straffes med en bøde på 3.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 dage.

Tiltalte T.4 straffes med en bøde på 10.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Følgende konfiskeres:

8.952 kr. og 360 kr.
110 stk. 2 cl. flasker spiritus og hedvin
76 stk. alkoholsodavand
20 stk. dåseøl
85 stk. flaskeøl
6 kasser m. i alt 179 stk. tomme flasker
18 stk. diverse flasker indeholdende hedvin og spiritus
1 pengekasse
6 kasser + 14 løse flasker Carlsberg og Tuborg øl
56 flasker Bacardi Breezer
71 flasker Smirnoff Ice og
13 flasker spiritus af diverse mærker

Tiltalte T.2 skal betale de ham vedrørende sagsomkostninger, dog alene halvdelen af forsvarersalæret.

Tiltalte T.4 skal betale de ham vedrørende sagsomkostninger.

Statskassen betaler sagsomkostningerne vedrørende de øvrige tiltalte.