Dato for udgivelse
26 jul 2004 09:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13. maj 2004
SKM-nummer
SKM2004.328.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
SS 236/04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Afgifter + Straf
Emneord
Spilleautomatloven, spilleautomatdrift, tilladelse, synsgodkendelse, opkobling, kontrolsystemet, konfiskation
Resumé

T var bl.a. tiltalt for i perioden januar 2003 til 20. november 2003 at have overtrådt spilleautomatloven ved i et værelse i sit hjem at have opstillet og drevet virksomhed med 4 gevinstgivende spilleautomat uden tilladelse, uden synsgodkendelse, uden opkobling til kontrolsystemet. Der var tale om forholdsvis nye, traditionelle gevinstgivende spilleautomater. Der var over for T nedlagt påstand om en bøde og konfiskation af automaterne tillige med andre effekter. Tiltalte nægtede sig skyldige under henvisning til, at spilleautomaterne befandt sig i hans private hjem, og at han således ikke drev virksomhed med spilleautomater, og at automaterne derfor ikke krævede tilladelse efter spilleautomatloven. Tiltalte blev idømt en bøde på 5.000 kr. for overtrædelse af spilleautomatloven, men blev frifundet for konfiskationspåstanden, idet retten bemærkede, at ”når henses til de omstændigheder, hvorunder de nævnte overtrædelser er sket og til omfanget heraf, samt til at de omhandlede spillemaskiner er omsættelige, findes konfiskation af spilleautomaterne ikke at være påkrævet for at forebygge yderligere lovovertrædelser. Herefter og da der i øvrigt ikke foreligger særlige omstændigheder, der taler for en konfiskation, vil tiltalte være at frifinde for den af anklagemyndigheden nedlagte konfiskationspåstand”.

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002 § 6, stk. 1
Lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002 § 17, stk. 1, jf. § 40, stk. 1
Bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000 § 3, stk. 1
Bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000 § 16, jf. § 26, stk. 1
Straffelovens § 75, stk. 1 og stk. 2, nr. 1

Rønne byrets dom af 13. maj 2004, SS 236/04

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T.1

Anklageskrift er modtaget den 5. april 2004.

T.1 er tiltalt for overtrædelse af

1.

Lov om spilleautomater, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002, § 40, stk. 1, nr. 1, jf. § 6, stk. 1, § 17, stk. 1, § 18, stk. 2, jf. stk. 1, 2. punktum, samt bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000, § 26, stk. 1, jf. § 3 og § 16,

ved i tiden siden januar 2003 og indtil d. 20. november 2003 på adressen ..., at have opstillet og drevet virksomhed med gevinstgivende spilleautomater, senest 4 stk., uden tilladelse hertil, at have undladt inden opstillingen at opnå godkendelse af automaterne af et af Spillemyndigheden akkrediteret institut, at have undladt at opnå Spillemyndighedens godkendelse af bestyrer af spillestedet, samt at have undladt opkoble de opstillede spilleautomater til det centrale overvågningssystem hos Spillemyndigheden,

2.

våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1,

ved den 20 oktober 2003 ... uden politiets tilladelse at have besiddet en pistol af mrk. "Mauser" kaliber 9 mm.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Anklagemyndigheden har endvidere i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1, nedlagt påstand om konfiskation af 4 stk. spilleautomater af mærket "Compu-Game" med betegnelserne:"Flamingo Maxi", "Hugo Maxi", "Celebration 2000" og "Allan Capone", et Top-spil til spilleautomat, 10,8 kg. spillemærker (20 kr.'s værdipoletter), en kuvert med spillevejledninger, en printplade til spilleautomat, et regnskabsark, en kvittering for en spilleautomat og en DAT-boks til spilleautomat "Compu-game" betegnet "CG Link".

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 1 og erkendt sig skyldig i forhold 2.

Tiltalte har protesteret mod den nedlagte konfiskationspåstand.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af V.1, V.2 og politiassistent V.3.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens bemærkninger

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig i den under forhold 2 rejste tiltale. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Efter de afgivne forklaringer, må det lægges til grund, at tiltalte i det i anklageskriftet anførte tidsrum i sit hjem på ..., i et værelse på 1. sal havde opstillet 4 spilleautomater. Det må endvidere lægges til grund, at det kun var tiltalte og vidnerne V.1 og V.2, der anvendte spilleautomaterne, samt at ingen af vidnerne ved brugen af automaterne har modtaget eller indbetalt pengebeløb. Det må endelig lægges til grund, at, tiltalte ikke har opnået tilladelse til at opstille automaterne, ligesom spilleautomaterne ikke er godkendt af et af spillemyndighederne akkrediteret institut eller var opkoblet til det centrale overvågningssystem.

Når henses til, antallet af opstillede spilleautomater, samt til at tiltalte tillige har givet personer, der ikke tilhører tiltaltes husstand, adgang til at anvende automaterne, findes opstillingen af de 4 automater at være omfattet af reglerne i lov om gevinstgivende spilleautomater. Opstillingen af automaterne forudsætter således tilladelse fra spilmyndigheden, ligesom opstillingen kræver, at spilleautomaterne er godkendt af et af spillemyndigheden akkrediteret institut, og at spilleautomaterne er opkoblet. til det centrale overvågningssystem hos spillemyndigheden.

Tiltalte findes herefter skyldig i overtrædelse af lov om gevinstgivende spilleautomater § 6, stk. 1, § 17, stk. 1, og bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater § 3, og § 16.

Da tiltalte ikke har drevet den omhandlede spillevirksomhed i selskabsform, findes tiltalte ikke at være omfattet af reglen i lov om gevinstgivende spilleautomater § 18, stk. 2. Tiltalte vil herefter være at frifinde for denne del af tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 5.000 kr., jf. lov om spilleautomater § 40, stk. 1, nr. 1, jf. § 6, stk. 1, § 17, stk. 1, samt bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000, § 26, stk. 1, jf, § 3, og § 16, jf. lov om spilleautomater § 40, stk. 2, jf. § 34, og våbenlovens § 10, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1.

Når henses til de omstændigheder, hvorunder de nævnte overtrædelser er sket og til omfanget heraf, samt til at de omhandlede spillemaskiner er omsættelige, findes konfiskation af spilleautomaterne ikke at være påkrævet for at forebygge yderligere lovovertrædelser. Herefter og da der iøvrigt ikke foreligger særlige omstændigheder, der taler for en konfiskation, vil tiltalte være at frifinde for den af anklagemyndigheden nedlagte konfiskationspåstand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T.1 skal betale en bøde på 5.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 8 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Tiltalte frifindes for den nedlagte konfiskationspåstand.