Dato for udgivelse
26 jul 2004 09:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
5. maj 2004
SKM-nummer
SKM2004.327.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
SS 216/2004
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Afgifter + Straf
Emneord
Straffesag, spilleautomatloven, spilleautomatdrift, tilladelse, synsgodkendelse, opkobling, kontrolsystemet, konfiskation
Resumé

T1 (selskab) og T2 (daglig leder af selskabets spilleautomatvirksomhed)var tiltalt for i perioden februar 2003 til medio maj 2003 at have overtrådt spilleautomatloven ved på to restauranter at have opstillet og drevet virksomhed med to gevinstgivende spilleautomater uden tilladelse, uden synsgodkendelse, uden opkobling til kontrolsystemet. Der var tale om automater af pokertypen. Der var nedlagt påstand om bødestraf, konfiskation af den automat, som tidligere var beslaglagt og konfiskation af et beløb på 1.828 kr., som blev fundet i automaten. Begge de tiltale nægtede sig skyldige under henvisning til, at de pågældende spilleautomater var at betragte som morskabsautomater, som ikke er omfattet af spilleautomatloven, og at ToldSkat tidligere skulle have oplyst, at de pågældende automater ikke var omfattet af spilleautomatloven. Imidlertid blev begge dømt efter anklageskriftet, idet retten anså det som bevist, at der var tale om en gevinstgivende spilleautomat – bl.a. under hensyn til den i sagen udarbejdede tekniske rapport og til at man ved spil på automaten kunne opnå retten til fortsat spil eller få en gevinst udbetalt. T2 blev idømt en bøde på 6.000 kr. og T1 blev idømt en bøde på 12.000 kr. under hensyn til at en eventuel fortjeneste er tilfaldet ejeren af automaterne. Automaten og det fundne pengebeløb blev konfiskeret hos T1.

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002 § 6, stk. 1
Lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002 § 17, stk. 1, jf. § 40, stk. 1.
Bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000 § 3, stk. 1, jf. § 26, stk. 1
Straffelovens § 75, stk. 1 og stk. 2, nr. 1

Fredeiksværk byrets dom af 5. maj 2004, SS 216/2004

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T.1 ApS
T.2

Under denne sag tiltales

T.1 ApS samt T.2.

i henhold til anklageskrift af 22. januar 2004 fra politimesteren i Frederikssund for

1.

Bekendtgørelse nr. 1084 af 08. december 2000 om gevinstgivende spilleautomater § 26, stk. 1 og 2, jf. § 3, stk. 1 og lov nr. 462 af 31. maj 2000 om gevinstgivende spilleautomater § 40, stk. 1, nr. 1 og stk. 4, jf. § 6, stk. 1 og § 17, stk. 1,

ved i perioden fra februar 2003 til medio maj 2003 som ejer af en spilleautomat af mrk. "American Poker II" at have opstillet automaten hos restauratør KT, hvis sag behandles særskilt, på restaurant "G.1", selv om spillemaskinen ikke var tilsluttet et centralt overvågningssystem hos spillemyndigheden, ligesom spillemaskinen var opstillet uden tilladelse fra spillemyndigheden, ligesom spillemaskinen ikke var godkendt af et af spillemyndigheden akkrediteret instistitut.

2.

Bekendtgørelse nr. 1084 af 08. december 2000 om gevinstgivende spilleautomater § 26, stk. 1 og 2, jf. § 3, stk. 1 og lov nr. 462 af 31. maj 2000 om gevinstgivende spilleautomater § 40, stk. 1, nr. 1, jf. § 6, stk. 1 og § 17, stk. 1,

ved i perioden fra 04. juni 2002 til 13. maj 2003 som ejer af en spilleautomat af mrk."Multigame", serienr. 10790 at have opstillet automaten hos restauratør MJ, hvis sag behandles særskilt, på rest. "G2", selv om spillemaskinen ikke var tilsluttet et centralt overvågningssystem hos spillemyndigheden, ligesom spillemaskinen var opstillet uden tilladelse fra spillemyndigheden, ligesom spillemaskinen ikke var godkendt af et af spillemyndigheden akkrediteret institut.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf samt påstand om konfiskation af en spillemaskine af mrk. "American Poker II" og kr. 1.828,-.

T.2 har nedlagt påstand om frifindelse for begge de tiltalte, principalt fordi maskinerne ikke er gevinstgivende spilleautomater, subsidiært fordi han telefonisk efter et møde med ToldSkat har fået at vide at de ikke var det.

Der er under sagen afgivet forklaring af T.2 og vidnerne, V.1 og V.2.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Rettens begrundelse og resultat

Efter tiltalte T.2s forklaring samt rapport af 9. juli 2003 fra Force Technology lægges til grund, at der var mulighed for på maskinerne at vinde fortsat spil, hvorfor de må anses for at være gevinstgivende, lov om gevinstgivende spilleautomater § 2.

Det findes efter bevisførelsen at kunne lægges til grund, at maskinerne, der var opstilllet på restauranter, ikke var godkendt, at der ikke var indhentet tilladelse til opstilling af dem og de var ikke tilsluttet et centralt overvågningsstystem.

Uanset det af tiltalte T.2 forklarede, findes det ikke godtgjort, at ToldSkat skulle have meddelt, at maskinerne ikke var gevinstgivende spilleautomater.

Herefter findes de tiltalte skyldige i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes efter bekendtgørelse nr. 1084 af 08. december 2000 om gevinstgivende spilleautomater § 26, stk. 1 og 2, jf. § 3, stk. 1 og lov nr. 462 af 31. maj 2000 om gevinstgivende spilleautomater § 40, stk. 1, nr. 1 og stk. 4, jf. § 6, stk. 1 og § 17, stk. 1.

Vedr. T.1 ApS

Straffen findes passende at kunne fastsætte til en bøde på 12.000 kr.

Vedr. T.2

Under hensyn til at det findes at kunne lægges til grund, at en eventuel fortjeneste er tilfaldet ejeren af maskinerne, T.1 ApS, findes straffen at burde fastsætte til samlet 6.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Påstanden om konfiskation tages til følge i medfør af straffelovens § 75, stk. 1 og stk. 2, nr. 1.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T.1 ApS straffes med en bøde på 12.000 kr.

Tiltalte T.2 straffes med en bøde på 6.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Hos T.1 ApS konfiskeres spillemaskine af mrk. "American Poker II" og 1.828,- kr.

De tiltalte betaler sagens omkostninger.