Dato for udgivelse
26 Jul 2004 09:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
4. december 2003
SKM-nummer
SKM2004.325.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, S-1439-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skattesvig, momssvig, passivitet, urigtige momsangivelser
Resumé

T, der havde drevet virksomhed med avisdistribution, var tiltalt for dels overtrædelse af skattekontrolloven med forsæt til skatteunddragelse ved for indkomståret 1999 at have undladt inden 4 uger fra modtagelsen af meddelelse om indkomstansættelsen at give skattemyndighederne underretning om, at ansættelsen var for lav med 52.615 kr., idet hun undlod at oplyse om indtægt ved selvstændig virksomhed, hvorved statskassen blev unddraget skatter med i alt 18.746 kr., dels overtrædelse af momslovgivningen med forsæt til at unddrage statskassen afgift omfattende urigtige momsangivelser fordelt på hendes personligt drevne virksomhed i perioden 1. oktober 1999 – 21. marts 2001 og i perioden 5. november – 5. december 2001, hvorved statskassen tilsammen blev unddraget 99.032 kr. i moms, og tillige i perioden 3. april – 1. november 2001 i form af 0-angivelser i en virksomhed som pro forma var registreret med T´s daværende ægtefælle som ansvarlig indehaver, idet hun fra denne virksomhed udstedte fakturaer med påført moms og dels drev virksomheden uden at anmelde denne til momsregistrering hos de statslige told- og skattemyndigheder og uanset den manglende registrering udstedte fakturaer med deklareret moms, alt hvorved statskassen blev unddraget 67.498 kr. i moms. T var tillige tiltalt for dokumentfalsk over for ToldSkat og bedrageri efter straffeloven i forbindelse med uberettiget udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge.  Ved landsrettens behandling af den indankede dom blev det vedrørende skatteforholdet også efter bevisførelsen for landsretten tiltrådt, at T var fundet skyldig i dette forhold som sket, vedrørende momsforholdet tiltrådtes det efter bevisførelsen for landsretten, at det var lagt til grund, at det var T, der i hele perioden drev virksomhed med avisdistribution, og at hendes daværende ægtefælles registrering i en del af perioden således kun var proforma, og at det herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten havde anført, blev tiltrådt, at T var fundet skyldig som sket. Vedrørende dokumentfalskforholdet blev det efter bevisførelsen lagt til grund, at hendes daværende ægtefælle havde overladt til T at skrive under i hans navn, men det kunne efter den tidligere ægtefælles forklaring ikke lægges til grund, at hans bemyndigelse rakte til i strid  med sandheden at udfylde angivelser med 0 kr., og på denne baggrund og i øvrigt af de af byretten anførte grunde tiltrådtes det, at T var fundet skyldig i dokumentfalsk som sket. Vedrørende bedrageriforholdet tiltrådtes det af de af byretten anførte grunde og efter bevisførelsen for landsretten, at T var fundet skyldig som sket. Landsretten fandt fængselsstraffen på 4 måneder for passende udmålt, og et flertal på 5 af de voterende fandt efter forholdenes karakter og beløbenes størrelse ikke grundlag for at gøre hele straffen betinget. Disse voterende stemte derfor for at stadfæste byrettens afgørelse om, at 30 dage af straffen skulle fuldbyrdes, mens den resterende del af straffen skulle gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste. Alle voterende stemte for at stadfæste byrettens bestemmelse om betaling af en tillægsbøde på 178.000 kr. og de juridiske dommere ligeledes erstatningskravet vedr. arbejdsløshedsdagpenge. Landsretten stadfæstede efter stemmeflertallet med de nævnte ændringer byrettens dom.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16, stk. 3, jfr. stk. 1

Vestre Landsrets dom af 4. december 2003, 4. afdeling, S-1439-03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Peter Hjørne)

Afsagt af landsdommerne

Sigrid Ballund, Henrik Estrup og Torben Østergreen-Johansen (kst.) med domsmænd

----------

Kolding byrets dom af 5. maj 2003, SS 113/2003

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 11. februar 2003.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

skattekontrollovens § 16, stk. 3, jfr. stk. 1,

ved med forsæt til skatteunddragelse for indkomståret 1999 at have undladt inden 4 uger fra modtagelsen af meddelelse om indkomstansættelsen at give ... Kommune underretning om, at ansættelsen var for lav med 52.615 kr. idet hun undlod at oplyse om indtægt ved selvstændig virksomhed, hvorved det offentlige blev unddraget skatter med ialt 18.746, kr.

2.

momsloven - lovbekendtgørelse nr. 804 af den 16. august 2000

a) § 81, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 1,

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift vedrørende sin personligt drevne virksomhed Vestby Minitrans Se-nr. ... for perioden 1. oktober 1999 til 21. marts 2001 at have afgivet urigtige momsangivelser til ToldSkat, hvorved statskassen blev unddraget 90.187 kr. i moms.

b) § 81, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 1 og 2, jfr § 47, stk. 1, 1. pkt. og stk. 5, 1. pkt. og § 52, stk. 3,1. pkt.

ved med, forsæt til at unddrage statskassen afgift for perioden 3. april til 1. november 2001 at have afgivet urigtige momsangivelser til ToldSkat, herunder indsendt 0-angivelser, vedrørende virksomheden - Se-nr. ..., pro forma registreret med A.A. som ansvarlig indehaver, idet hun fra denne virksomhed udstedte fakturaer påført moms og dels drev virksomheden uden at anmelde denne til momsregistrering hos de statslige Told- og skattemyndigheder og uanset den manglende registrering at have udstedt fakturaer med deklareret moms, alt hvorved statskassen blev unddraget 67.498 kr. i moms.

c) § 81, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 1,

ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift vedrørende sin personligt drevne virksomhed - Se-nr.... - for perioden 5. november til 5. december 2001 at have afgivet urigtige momsangivelser til ToldSkat i form af 0-angivelse, hvorved statskassen blev unddraget 8.845 kr. i moms.

3.

straffelovens § 171, dokumentfalsk,

ved i perioden fra den 23. marts til 20. august 2001 over for ToldSkat i fem tilfælde at have gjort brug af et falsk dokument, idet hun underskrev med navnet, A.A. dels på en registreringsblanket af 24. marts 2001 vedrørende virksomheden Se-nr. ..., samt dels på årets fire momsangivelser (0- angivelser)

4.

straffelovens § 279, bedrageri,

ved i perioden fra den 22. marts til den 5. november 2001 svigagtigt at have undladt at oplyse arbejdsløshedskassen A-kassen for selvstændige Erhvervsdrivende i København om, at hun havde indtægter, hvorved hun bestemte arbejdsløshedskassen til uberettiget at udbetale sig 70.125,- kr. i dagpenge, alt med et tilsvarende tab for A-kassen til følge.

Tiltalte har nægtet sig skyldig. Beløbsangivelserne i anklageskriftet bestrides ikke.

Anklagemyndigheden har under domsforhandlingen påstået frifindelse i forhold 3 for så vidt angår underskriften på registreringsblanketten, men i øvrigt påstås der domfældelse efter anklageskriftet med påstand om ubetinget frihedsstraf og tillægsbøde ikke under 178.000 kr.

Forsvareren har påstået frifindelse, subsidiært en kort betinget fængselsstraf.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af A.A. og af overassistent i Skatteforvaltningen i ... Kommune, V.1.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Vedrørende forhold 1 fremgår det af vidnet V.1s skrivelse af 13. marts 2002 til tiltalte, at omsætningen i oktober kvartal 1999 i virksomheden har været 74.827, kr., fordelt med 63.350 kr. fra Jydske Vestkysten og 11.144 kr. fra Jyllandsposten. Fra omsætningen er trukket løn, kørsel m.v. hvorefter overskuddet er 52.615 kr. Den selvangivne indkomst for 1999 var ifølge samme skrivelse, jfr. også printselvangivelse og årsopgørelse, dagpenge/pension 108.432 kr. med fradrag af negativ kapitalindkomst 40.364 kr. og fagforeningskontingent 5.502 kr. eller 62.866 kr. Af tekst på printselvangivelsen fremgår pligten til at rette denne, hvis de angivne oplysninger ikke er korrekte.

Vedrørende forhold 2 a er dokumenteret Toldskats sagsfremstilling af 15. marts 2001, hvoraf bl.a. fremgår, at tiltalte ikke har tilvejebragt dokumentation for hele den fratrukne købsmoms for 4. kvartal 1999 og 1.-3. kvartal 2000, hvorfor det for meget fratrukne er tilbagereguleret. Beløbet er ubestridt af tiltalte.

Vedrørende forhold 2 b er det dokumenteret, at fakturabeløbene såvel før 24. marts 2001 som efter og frem til 2. november 2001 er indsat på samme bankkonto lydende på tiltaltes navn.

Af registreringsanmeldelserne indgivet til ToldSkat fremgår, at tiltaltes virksomhed blev registret fra 24. september 1999, og at tiltalte afmeldte virksomheden til ophør 21. marts 2001.

Genstart-anmeldelsen af A.A.s virksomhed pr. 23. marts 2001 og med vinduespolering som aktivitet er underskrevet af tiltalte. Afmeldelsen af virksomheden pr. 20. august 2001 er underskrevet af A.A..

Genstart-anmeldelsen af tiltaltes virksomhed pr. 5. november 2001 er underskrevet af tiltalte og afmeldelsen pr. 5. december 2001 af samme.

Vidnet A.A.s erklæring af 17. januar 2001 til Toldskat er dokumenteret.

Brev af 21. december 2001 fra Dansk Avis Distribution samt dagsrapport for 29. maj 2001 er dokumenteret.

Vedrørende forhold 3 er 0-angivelserne for de 4 kvartaler i 2001 dokumenteret.

Rettens bemærkninger

Ad forhold 1

Det lægges til grund, at tiltalte har modtaget printselvangivelse med vejledning om, at hun skulle reagere, hvis hun havde haft yderligere indtægter. Tiltalte var pr. oktober 1999 startet med selvstændig virksomhed, der ikke var ophørt, da selvangivelsen skulle indsendes, og hun havde i oktober kvartal 1999 løbende udskrevet fakturaer til sine kun to kunder, Jydske Vestkysten og Jyllandsposten. Undladelsen af at give kommunen underretning om indtægt herfra findes at kunne tilregnes tiltalte som forsætlig, hvorfor hun er skyldig.

Ad forhold 2 a

Tiltaltes forklaring om, at hun foretog nettoangivelse mellem salgs- og købsmoms, og at skyldig moms er betalt gennem hendes modregning af formodet momsfradrag vedrørende biludgifter m.v. forkastes, jfr. også den ovenfor ad forhold 2 a gengivne dokumentation. Forholdet findes at kunne tilregnes tiltalte som forsætlig momsunddragelse. Tiltalte er derfor skyldig.

Ad forhold 2 b

Det må efter såvel tiltaltes forklaring som efter vidnet A.A.s forklaring lægges til grund, at A.A. var uden kendskab til og forstand på at udføre det papir- og regnskabsmæssige i forbindelse med drift af selvstændig virksomhed. Det lægges efter A.A.s forklaring til grund, at han i hele 2001 og i hvert fald frem til 1. november 2001 havde fuldtidsarbejde (aften eller nat) på fabrik. Det lægges til grund, at det var tiltalte, der fik ideen til, at der i A.A.s navn skulle drives virksomhed med budkørsel, og det lægges til grund, at A.A. ind imellem hjalp til med kørslen, men at det var tiltalte, der forestod denne og traf alle aftaler vedrørende virksomheden, herunder udskrev alle fakturaer, udbetalte løn m.v. Det lægges endvidere til grund som dokumenteret, at indtægten fra kørslen løbende gik ind på tiltaltes konto - også efter at tiltalte og A.A. var flyttet fra hinanden. Retten har ikke grundlag for at betvivle A.A.s forklaring om, at han intet har fået af indeståendet på tiltaltes konto. A.A.s forklaring om, at det i starten og frem til maj 2001 reelt var ham der drev virksomheden, er usikker og støttes ikke af andre objektive data end at formel afmeldelse pr. 20. august 2001 er indsendt. Også efter dette tidspunkt og frem til 1. november 2001 har tiltalte fortsat driften uden nogen momsregistrering, ligesom hun udstedte fakturaer med moms og indsendte 0-angivelser. Retten finder det således bevist, at tiltalte i hele perioden 3. april til 1. november 2001 var den, der reelt drev virksomheden - og reelt fortsatte driften af sin hidtidige virksomhed - og at A.A.s registrering kun var proforma. Tiltalte findes at have handlet forsætligt, og hun er skyldig i forhold 2 b.

Ad forhold 2 c

Tiltalte havde siden oktober 1999 drevet selvstændig virksomhed og været bekendt med pligten til at indsende momsangivelser til Toldskat. Hendes forklaring om, at hun anså indgivelse af korrekte angivelser for unødvendig, når ... Kommune havde alle oplysninger om hendes indtjening, forkastes som ubegrundet. Tiltalte findes at have handlet med forsæt, og hun er skyldig.

Ad forhold 3

Overensstemmende med anklagernyndighedens påstand frifindes tiltalte for dokumentfalsk med hensyn til underskrivelsen af registreringsanmeldelse.

Med hensyn til tiltaltes udfyldelse af og underskrift med A.A.s navn på 0-angivelserne bemærkes, at tiltalte var den, der udskrev fakturaer og vidste, at der havde været en ikke ubetydelig omsætning i de pågældende kvartaler. Tiltalte har ikke sandsynliggjort, at det var på A.A.s foranledning, at hun fejlagtigt angav såvel salgs- som købsmoms til 0 kr. Det må efter A.A.s forklaring lægges til grund, at han gik ud fra, at tiltalte, der var den der havde kendskab til virksomhedens økonomiske forhold, udfyldte angivelserne med det reelle indhold. Tiltalte er derfor skyldig i dokumentfalsk i denne del af tiltalen i forhold 3, dog kun for så vidt angår de underskrevne 0-angivelser indtil A.A.s afmelding pr. 20. august 2001.

Ad forhold 4

Overensstemmende med udfaldet af bevisbedømmelsen i forhold 2 b er tiltalte skyldig i bedrageri.

Straffen fastsættes til fængsel i 4 måneder, jfr. straffelovens § 285, stk. 1, jfr. § 279, § 172, stk. 1, jfr. § 171, skattekontrollovens § 16, stk. 3, jfr. stk. 1 og momslovens § 81, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 1 og stk. 1, nr. 1 og 2, jfr. § 47, stk. 1, 1. pkt. og stk. 5, 1. pkt og § 52, stk. 3, 1. pkt.

Tiltalte skal endvidere betale tillægsbøde 178.000 kr., jfr. straffelovens § 50, stk. 2 med forvandlingsstraf som nedenfor anført.

Alle voterende finder det upåkrævet, at hele fængselsstraffen fuldbyrdes, jfr. straffelovens § 58. Der lægges vægt på, at tiltalte ikke er straffet af betydning for sagen. En rent betinget dom findes dog efter forholdenes karakter og beløb utilstrækkelig. Retten finder, at tiltalte - selvom der ikke foreligger udtalelse fra kriminalforsorgen herom - må anses egnet til samfundstjeneste, jfr. straffelovens § 62.

1 voterende stemmer for, at 40 dage af den idømte fængselsstraf gøres ubetinget.

2 voterende stemmer for, at kun 30 dage af den idømte fængselsstraf gøres ubetinget.

Der gives dom efter stemmeflertallet, således at 30 dage af fængselsstraffen gøres ubetinget, mens de resterende 3 måneder gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste, jfr. nedenfor.

Erstatning

Vedrørende erstatningskravet fra A-kassen for Selvstændige bemærker retsformanden:

Kravet er størrelsesmæssigt anerkendt af tiltalte bortset fra det opgjorte rentebeløb, der også for retten er udokumenteret. Det fremgår af sagen, at ASE ved brev af 25. marts 2002 til tiltalte har krævet tilbagebetaling af 70.125 kr. Erstatningskravet tages derfor til følge som nedenfor bestemt, idet der som sagen er oplyst kan kræves procesrente fra den 25. april 2002.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 4 måneder.

3 måneder af fængselsstraffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

  1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 1 år fra endelig dom.
  2. Tiltalte skal inden for en længstetid på 1 år udføre ulønnet samfundstjeneste i 50 timer, og skal i denne periode være under tilsyn af Kriminalforsorgen.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 178.000 kr.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 4. december 2003, 4. afdeling, S-1439-03

Retten i Kolding har den 5. maj 2003 afsagt dom i 1. instans (SS 113/2003).

Tiltalte T har påstået frifindelse, subsidiært formildelse, navnlig således at hele straffen gøres betinget.

Tiltalte har vedrørende forhold 3 subsidiært påstået forholdet henført under straffelovens § 172, stk. 2.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Arbejdsløshedskassen for Selvstændige har nedlagt påstand om betaling af 58.345,03 kr. med procesrente af 60.345,03 kr. fra den 18. november 2003 og af 58.345,03 kr. fra den 30. november 2003.

Tiltalte har heroverfor påstået frifindelse, men har ikke bestridt kravet størrelsesmæssigt.

Beløbsangivelserne i tiltalen er også for landsretten ubestridte.

Det er ligeledes ubestridt, at det var tiltalte, der udfyldte de fakturaer, der er nævnt i forhold 2 b), og at beløbene fra Jyske Vestkysten i henhold til disse fakturaer er indgået på tiltaltes konto.

Der er for landsretten enighed om, at det kan lægges til grund, at A.A. i hele 2001 har været i beskæftigelse hos P.P. Metal og i den forbindelse har oppebåret en indtægt på 313.633 kr.

Kriminalforsorgen har i forbindelse med ankesagen foretaget en personundersøgelse af tiltalte.

Forklaringer

Tiltalte og vidnerne A.A. og V.1 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Der er for landsretten endvidere afgivet forklaring af V.2.

Tiltalte har supplerende forklaret, at hun aldrig havde fået at vide, at hun skulle lave kasserapporter. Hun holdt styr på sine indtægter ved hjælp af gennemslagsbilagene i regningsbogen. Hendes revisor er V.2. Han har lavet hendes selvangivelser for 1999 og 2000. Hun er sikker på, at hun ikke kørte med Jyllands Posten i 1999. Det var ToldSkat, der lukkede hendes virksomhed. Hun underskrev afmeldingsblanketten, mens hun sad hos ToldSkat. Det er et tilfælde, at A.A. få dage senere underskrev en registreringsblanket. Han havde længe talt om at ville starte som vinduespolerer. Hun vidste ikke, at han den 6. juli 2001 havde afmeldt sin virksomhed. Når man får de aviser, man skal køre med, får man samtidig nogle sedler, som fakturaerne kan laves ud fra. Det var A.A., der bad hende lave 0-angivelserne. Hun spurgte, om hun ikke skulle skrive noget på, men han svarede, at der ikke var noget. Det er A.A.s feriepenge, der fremgår af kontoudskrift af 14. november 2001 fra Jyske Bank vedrørende kontonummer ..., ekstrakten side 192. Man kan godt kalde kontoen en fælleskonto. Hun og A.A. havde fælles økonomi lang tid efter, at de var blevet separeret. Det var på mødet med skattevæsenet, at det kom frem, at der også var indtægter for 1999. Hun kan ikke huske, hvornår dette møde fandt sted. Hendes revisor havde ikke noget med hendes momsangivelser at gøre. Hun havde ingen indtægter i den periode, hvor hun modtog understøttelse fra ASE.

A.A. har supplerende forklaret, at han har hjulpet tiltalte i den periode, hvor hun var registreret med Vestby Minitrans. Han hjalp næsten hver dag i perioden 1999 til sommeren 2000 med at køre ud med aviser. Aviserne skulle hentes kl. 3 og være ude senest kl. 7. Forud for sommeren 2000 var han uden beskæftigelse. I sommeren 2000 blev han ansat hos P.P. Metal, hvor han var til sommeren 2003. I hele 2001 havde han normalt aftenarbejde fra kl. 14.00-22.00. Der var dog også nogle dage, hvor han var på nathold. I 2001 kørte han nogle gange aviser på 2 små ruter. Det drejede sig om 50-70 aviser. Han fik ikke løn herfor. Der var 5 bude til at bringe de aviser ud, som tiltalte havde ansvaret for. Vidnet havde ikke noget med disse bude at gøre. Det er tiltalte, der har udfyldt registreringsblanketten, ekstraktens side 97, i vidnets navn. Det vidste han godt og havde ikke noget imod det, men han ville ikke have noget med aviskørslen at gøre, idet han nu havde fået arbejde. Han fik en kammerat til at udfylde afmeldingsblanketten, ekstrakten side 99, idet han og tiltalte nu var flyttet fra hinanden, og han ville derfor ikke længere have aviskørslen registreret i sit navn. Han var indforstået med, at tiltalte underskrev i hans navn, da de boede sammen. Det var hende, der stod for det økonomiske. Han ved ikke noget om, hvordan man fandt ud af, hvor mange aviser der var i de bundter, man hentede. Han kender ikke noget til skrivelsen af 5. november 2001, ekstraktens side 173. Det er ikke ham, der har skrevet den. Han mener at kunne genkende skriften som tiltaltes. Underskriften på skrivelsen af 13. november 2001 til ... Kommune, ekstrakten, side 140, er hans. Han skrev under, fordi han ikke havde noget med aviskørslen at gøre. Det var én fra ... Kommune, der bad ham skrive under på erklæringen. Kommunen havde vist opdaget, at det var tiltalte, der kørte aviser ud. Han kan ikke huske, om det er ham eller tiltalte, der har skrevet erklæringen stemplet "modtaget SR 28. dec. 2001 ", ekstrakten side 145. Hvis det er ham, der har skrevet den, har det været efter diktat fra tiltalte. Erklæringen af 17. januar 2002, ekstrakten side 36, underskrev han efter opfordring fra ToldSkat. En medarbejder fra ToldSkat kom ud til ham med erklæringen, og det var først da, at han forstod, hvad det hele gik ud på. Det er vist nok rigtigt, at det er ham, der har lavet brevet af 18. marts 2002 til ASE, ekstrakten side 158. Det blev lavet efter opfordring fra tiltalte. Hun og hendes datter kom op til tiltalte og bad ham om det. På det tidspunkt havde han ganske rigtigt haft besøg af ToldSkat, men han var endnu ikke klar over, hvad hun "havde gang i". Han har i 2001 kun et par gange hentet de aviser, der skulle bringes ud. Foreholdt e-mail af 28. november 2001 fra distributionsdirektør N.N. fra Dansk Avis Distribution, ekstrakten side 138, har han fastholdt, at han kun har hentet aviser et par gange. Det skal nok passe, at beløbet på 9.415,57 kr. under datoen 28. marts 2001 på den ovennævnte kontoudskrift vedrører feriepenge fra P.P. Metal.

V.1 har supplerende forklaret, at kommunens revision af tiltalte blev indledt, idet tiltalte ikke havde indgivet selvangivelse for 1999, og idet kommunen modtog nogle kontrolbilag fra Jyske Vestkysten og Jyllands Posten for 1999 og 2000, der viste, at tiltalte havde haft indtægter. Der blev den 29. januar 2002 afholdt et møde med tiltalte og hendes revisor. Mødet blev afholdt i anledning af, at kommunen den 14. december 2001 havde indkaldt oplysninger fra tiltalte. I tidsrummet mellem denne dato og datoen for mødet i januar 2002 var der enkelte telefoniske kontakter mellem vidnet og tiltaltes revisor. De oplysninger, kommunen fik på mødet, var mangelfulde, men der var oplysninger om indtægt fra selvstændig virksomhed.

V.2 har forklaret, at han er revisor. Han fik i efteråret 2001 en henvendelse fra tiltalte, som han kender gennem hendes far, som han tidligere har været revisor for. Han blev bedt om at lave en selvangivelse for tiltalte for 1999. Han deltog i mødet med kommunen den 29. januar 2002 og havde forud herfor nogle gange været i telefonisk kontakt med V.1 fra kommunen. På mødet med kommunen kom man til en forståelse for 1999, og han afsluttede derfor sagen. Han har siden udfærdiget tiltaltes selvangivelse for 2001. Han har ikke haft noget med hendes selvangivelse for 2000 eller hendes momsangivelser at gøre.

Tiltalte har yderligere forklaret, at hendes revisor ikke har lavet hendes selvangivelse for 2001. De to selvangivelser, han har lavet, er for 1999 og 2000.

Landsrettens begrundelse og resultat

Vedrørende forhold 1

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig i dette forhold som sket. Det forhold, at tiltalte søgte revisorbistand og fik lavet en selvangivelse for 1999, da skattemyndighederne i december 2001 anmodede tiltalte om nærmere oplysninger om 1999, kan ikke føre til et andet resultat.

Vedrørende forhold 2 a)-c)

Efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er lagt til grund, at det var tiltalte, der i hele perioden drev virksomheden med avisdistribution, og at A.A.s registrering i en del af perioden således kun var proforma. Den fremlagte e-mail af 28. november 2001 og den fremlagte skrivelse af 21. december 2001 fra Dansk Avis Distribution til Arbejdsløshedskassen for Selvstændige kan ikke føre til et andet resultat.

Herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at tiltalte er fundet skyldig i disse forhold som sket.

Vedrørende forhold 3

Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at A.A. havde overladt til tiltalte at skrive under i hans navn, men det kan efter A.A.s forklaring ikke lægges til grund, at hans bemyndigelse rakte til i strid med sandheden at udfylde angivelser med 0 kr. På denne baggrund og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at tiltalte er fundet skyldig i dokumentfalsk som sket.

Vedrørende forhold 4

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig i bedrageri som sket.

Fængselsstraffen er passende udmålt.

5 voterende finder efter forholdenes karakter og beløbenes størrelse ikke grundlag for at gøre hele straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste. Disse voterende stemmer derfor for at stadfæste byrettens afgørelse om, at 30 dage af straffen skal fuldbyrdes, mens den resterende del af straffen gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste, idet prøvetiden og længstetiden dog fastsættes til 6 måneder fra denne landsretsdom.

1 voterende stemmer for at gøre hele frihedsstraffen betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Alle voterende stemmer for at stadfæste byrettens bestemmelse om betaling af en tillægsbøde.

Efter de juridiske dommeres bestemmelse tages erstatningskravet fra Arbejdsløshedskassen for Selvstændige, der ikke er bestridt størrelsesmæssigt, til følge.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes med de ændringer, at prøvetiden og længstetiden for afviklingen af samfundstjenesten fastsættes til 6 måneder fra denne landsretsdom, og at det beløb, som tiltalte skal betale til Arbejdsløshedskassen for Selvstændige, udgør 58.345,03 kr. med procesrente af 60.345,03 kr. fra den 18. november 2003 og af 58.345,03 kr. fra den 30. november 2003.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

Erstatningen skal betales inden 14 dage.