Dato for udgivelse
26 jul 2004 09:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
2. december 2003
SKM-nummer
SKM2004.323.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, S-2174-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Registreringsafgift, registreringspligt, udenlandsk registreret personbil, bopæl i Danmark
Resumé

T var i byretten dømt for overtrædelse af registreringsafgiftsloven med forsæt til unddragelse af afgift ved i tidsrummet fra september 1997 til dato at have anvendt en tysk registreret personbil af mærket Mercedes Benz DL til kørsel her i landet, uagtet bilen ikke blev afgiftsberigtiget i forbindelse med første indrejse fra udlandet umiddelbart efter september 1997, hvorved han unddrog sig betaling af registreringsafgift med 55.725 kr. T blev desuden dømt for overtrædelse af vægtafgiftsloven ved siden september 1997 at have benyttet den omhandlede personbil, der ikke var registreret her i landet, og tillige dømt for overtrædelse af færdselslovgivningens registreringsbekendtgørelses § 114, stk. 1, jf. § 131, stk. 1, ved ikke inden 14 dage efter han i september 1997 indførte sin tysk registrerede personbil til Danmark at have ladet bilen registrere eller have afleveret dets tyske nummerplader til politiet.

Ved landsrettens behandling af den indankede dom forholdt retten sig bl. a. til den i byretsdommen anførte unddragelse af registreringsafgift, som under domsforhandlingen i byretten var blevet forhøjet fra 37.200 kr. til 55.725 kr. Udvidelsen var sket uden det fornødne samtykke fra tiltalte, jf. retsplejelovens § 833, stk. 2, og landsretten tog herefter alene stilling til tiltalen uden udvidelse, jf. herved bestemmelsens stk. 3. Landsretten fandt også efter bevisførelsen for landsretten T skyldig af de i byrettens dom anførte grunde i det omfang, som forelå til bedømmelse. Straffen blev nedsat og bestemmelsen om betaling af registreringsafgift blev ændret, men med bemærkning om, at sagens behandling ikke begrundede en nedsættelse af bødestraffen. Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at T blev straffet med en bøde på 22.000 kr. og tilpligtet at betale den unddragne registreringsafgift med 37.200 kr.

Reference(r)

Registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3
Vægtafgiftslovens § 23, stk. 2, nr. 3

Østre Landsrets dom af 2. december 2003, 7. afdeling, S-2174-02

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Keld Parsberg, besk.).

Afsagt af landsdommerne

Ejler Bruun, K. Wiingaard og Inge Neergaard Jessen

----------

Kalundborg byrets dom af 22. maj 2002 SS 497/2001

I denne sag, der er behandlet uden medvirken af domsmænd, tiltales

T

ifølge anklageskrift af 27. august 2001 fra politimesteren i Kalundborg til straf for

1.

registreringsbekendtgørelsens § 114, stk. 1, jf. § 131, stk. 1,

ved ikke inden 14 dage efter han i september 1997 indførte sin tysk indregistrerede personbil, SL. ..., Mercedes Benz DL, til Danmark fra udlandet at have ladet bilen registrere eller have afleveret dets tyske nummerplader til politiet.

2 .

registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3, subsidiært § 27, stk. 1, nr. 3

ved i tidsrummet fra september 1997 til dato at have anvendt den i forhold 1 nævnte Mercedes, årgang 1985, forsynet med tyske nummerplader til kørsel i Danmark, uagtet køretøjet ikke blev afgiftsberigtiget i forbindelse med første indrejse fra udlandet umiddelbart efter september 1997, hvorved han unddrog sig betaling af registreringsafgift med 55.725 kr..

3.

vægtafgiftsloven § 23, stk. 2, nr. 3,

ved at have unddraget sig vægtafgift ved siden september 1997 at have benyttet den i forhold 1 nævnte Mercedes (dieseldrevet) der ikke var registreret her i landet. Den unddragne vægtafgift udgør indtil den 10. juni 2001 20.299 kr.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Anklagemyndigheden har påstået tiltalte idømt en bøde på 40.000 kr., subsidiært 20.000 kr., samt betaling af unddraget registreringsafgift med 55.725 kr

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidnerne V.1 og politiassistent V.2

Forklaringerne er tilført retsbogen.

Det omhandlede motorkøretøj blev den 10. september 1997 indregistreret i Tyskland.

Det bemærkes, at Vurderingsmyndigheden vedrørende Motorkøretøjer Sjælland m.v., c/o Told- og Skatteregion Høje Tåstrup, efter besigtigelse af det omhandlede motorkøretøj den 29. januar 2002 har truffet endelig administrativ afgørelse om motorkøretøjets afgiftspligtige værdi pr. 21. juni 1997.

Det bemærkes endvidere, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 6. maj 2002 har stadfæstet ... Kommunes afgørelse om at registrere tiltalte som indrejst her i landet den 21. juni 1997. Denne afgørelse er den endelige administrative afgørelse.

Det bemærkes endelig, at der ved den administrative behandling af sagen er taget forbehold for efterfølgende at opkræve vægtafgift for hele perioden.

Retten skal udtale

Efter bevisførelsen findes det godtgjort, at tiltalte siden medio 1997 reelt har haft fast bopæl her i landet i overensstemmelse med de kriterier, der er fastlagt af EF-Domstolen den 23. april 1991 til brug for Højesterets dom af 28. august 1991 (U.1991.858 H). Efter disse kriterier er det afgørende, hvilken medlemsstat, der er det varige midtpunkt for en persons interesser.

Når henses til,

at

tiltalte i hvert fald har opholdt sig væsentligt mere i Danmark end i Tyskland siden medio 1997,

at

tiltalte indtil 1. februar 2002 fast havde vagtarbejde i Danmark fra fredag til mandag,

at

tiltalte ikke har oplyst nærmere om hverken omfanget af den påståede konsulentvirksomhed, han skulle have drevet i Tyskland, eller den påståede deltagelse i frivilligt brandmandsarbejde i Tyskland, og

at

tiltalte ikke har kunnet sandsynliggøre rejser mellem Danmark og Tyskland i et omfang, der kan ændre vurderingen, findes han skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet således som det er berigtiget under domsforhandlingen.

Der kan ikke gives tiltalte medhold i, at anklagemyndigheden ikke kan ændre påstandene som sket, idet de ændrede påstande fremgår af ToldSkat skrivelse af 11. februar 2002, der dels er fremlagt som sagens bilag 38, dels er fremsendt til tiltalte og dennes daværende advokat.

Efter de ovenfor anførte omstændigheder findes unddragelsen af registreringsafgiften at være sket med forsæt til at unddrage statskassen afgifter, jf. registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3.

Straffen fastsættes efter registreringsbekendtgørelsens § 131, stk. 1, jf. § 114, stk. 1, efter registreringsafgiftslovens § 27, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 3 og efter vægtafgiftslovens § 23, stk. 2, nr. 3, til en bøde på 40.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.

Endvidere tilpligtes tiltalte at betale unddragen registreringsafgift med 55.725 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med en bøde på 40.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage..

Inden 14 dage betaler tiltalte unddragen registreringsafgift med 55.725 kr.

Tiltalte betaler sagens omkostninger, herunder salær til den beskikkede forsvarer, advokat Thorsten Dahl.

----------

Østre Landsrets dom af 2. december 2003, 7. afdeling, S-2174-02

Kalundborg Rets dom af 22. maj 2002 (SS 497/2001) er anket af T med påstand om principalt ophævelse af dommen og afvisning, subsidiært ophævelse af dommen og hjemvisning, mere subsidiært frifindelse og mest subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltalte har gjort gældende, at sagen ikke har kunnet foretages ved retten i Kalundborg, da han er bosiddende i Tyskland. Da sagen er af særlig offentlig interesse, skulle den i 1. instans være behandlet under medvirken af domsmænd. Dommeren i byretten, retsassessor Jørgen Skude, må anses som inhabil, dels i betragtning af oplysningerne om, hvad der ifølge foreliggende referater passerede underretsmødet den 13. februar 2002, dels fordi han undlod at tage stilling til et krav om hans fratræden under sagen rejst ved skrivelse af 20. samme måned. Sagen om registreringspligt er ikke administrativt afsluttet, og det fornødne grundlag for tiltalerejsning foreligger ikke. Sagens langvarighed må under alle omstændigheder føre til bortfald eller formildelse af straffen.

Tiltalte har fremlagt yderligere materiale, herunder et omfattende dateret kvitteringsmateriale vedrørende passage af Storebæltsbroen og indkøb i Flensborgområdet.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne politiassistent V.2 og V.1, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Der er endvidere afgivet vidneforklaring af V.3 og V.4.

Landsrettens bemærkninger

Sagen er med rette foretaget ved retten i Kalundborg, jf. retsplejelovens § 696, stk. 1, og da den ikke har særlig offentlig interesse, er den med rette behandlet uden domsmænd, jf. § 686, stk. 2. Der er ikke oplyst omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om retsassessor Jørgen Skudes fuldstændige upartiskhed under sagen, jf. lovens § 61. Den administrative behandling af sagen findes ikke at udelukke tiltale. Påstandene om afvisning og hjemvisning tages ikke til følge.

Tiltalen blev under domsforhandlingen i byretten udvidet således, at den i forhold 2 påståede unddragelse blev forhøjet fra 37.200 kr. til 55.725 kr. Udvidelsen skete uden det fornødne samtykke fra tiltalte, jf. retsplejelovens § 833, stk. 2, og landsretten tager herefter alene stilling til tiltalen uden udvidelse, jf. herved bestemmelsens stk. 3.

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet i det omfang, som foreligger til bedømmelse.

Straffen, herunder forvandlingsstraffen, nedsættes, og bestemmelsen om betaling af registreringsafgift ændres, alt som nedenfor bestemt. Det bemærkes, at sagens behandling ikke begrunder en nedsættelse af bødestraffen.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom ændres, således at tiltalte, T, straffes med en bøde på 22.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Inden 14 dage betaler tiltalte unddragen registreringsafgift med 37.200 kr.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.