Dato for udgivelse
26 Jul 2004 09:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
2. december 2003
SKM-nummer
SKM2004.324.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, S-2203-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Smugleri, cigaretter
Resumé

T.2 og T.3 var tiltalt for sammen med T.1 i tiden umiddelbart forud for den 4. juli 2003 at have indsmuglet i alt 196.740 cigaretter til Danmark og derved unddraget den danske stat i alt 271.045 kr. i told og afgifter, idet T.1 og T.2 i hver sit sættevognstog indførte cigaretterne til Danmark uden angivelse for toldvæsenet, skjult i hulrum i sættevognstrailerne, hvorefter cigaretterne efter aftale med T.3 af T.1 og T.2 blev bragt til adressen ….. i ….. ved Fredericia, hvor cigaretterne, der var skjult i det ene vogntog, først på eftermiddagen blev læsset  i T.3´s varebil, mens 75.700 cigaretter stadigvæk befandt sig  skjult i det andet vogntog, da politiet kl. ca. 19.45 kom til stedet og forhindrede yderligere omlæsning. Ved landsrettens behandling af den indankede dom lagde retten bl. a. til grund, at det antal cigaretter på 121.400 stk., der blev fundet i T.3 varebil, stammede fra lastbilen af mærket Mercedes. Denne lastbil havde ifølge T.3´s forklaring forladt stedet, da T.3 ankom og begyndte at læsse sorte sække med cigaretter, der stod ved husets gavl, ind i sin varebil. Denne lastbil var væk, da politiet ankom til stedet. Det måtte endvidere lægges til grund, at det yderligere antal cigaretter på 75.700 stk., der indgik i tiltalen, blev fundet i lastbilen af mærket Iveco. Denne lastbil holdt på stedet, mens T.3 var i gang med at læsse cigaretter ind i sin lastbil. Det tiltrådtes på denne baggrund, at det blev lagt til grund, at T.3´s forsæt også har omfattet det yderligere antal cigaretter på 75.700 stk., og at det alene skyldtes politiets ankomst, at ikke også disse cigaretter blev læsset over i T.3´s varebil. Det blev herefter tiltrådt, at T.3 blev fundet skyldig som sket. Landsretten fandt straffen på begge de tiltalte med fængsel i 3 måneder til hver for passende udmålt. Byrettens dom blev stadfæstet, herunder dommens bestemmelse om de tiltaltes betaling in solidum af det unddragne told og afgiftsbeløb og beslaglæggelse af de 2 lastbiler og sættevognstrailere efter toldlovens § 84 og cigaretterne efter toldlovens § 83.

Reference(r)
Toldloven § 73, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1

Vestre Landsrets dom af 2. december 2003, 4. afdeling, S-2203-03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T.2
(advokat Erling Christensen) og

T.3
(advokat Charles Lundegaard).

Afsagt af lansdommerne

Sigrid Ballund, Henrik Entrup og Torben ØstergreenJohansen (kst.) med domsmænd

----------

Fredericia byrets dom af 25. august 2003 SS 429/2003

Under denne sag, der er behandlet under medvirken af domsmænd har politimesteren i Fredericia ved anklageskrift af 15 august 2003 tiltalt

T.1
T.2
T.3

til straf for overtrædelse af

smugleri efter toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1,

ved sammen i tiden umiddelbart forud for den 4. juli 2003 at have indsmuglet i alt 196.740 cigaretter til Danmark og derved unddraget den danske stat i alt 271.045 kr. i told og afgifter, idet T.1 og T.2 i hver sit sættevognstog indførte cigaretterne til Danmark uden angivelse for toldvæsenet skjult i hulrum i sættevognstrailerne, hvorefter cigaretterne efter aftale med T.3 af T.1 og T.2 blev bragt til adressen Vestby Markvej 8 i Vestby, hvor de cigaretter, der var skjult i det ene vogntog, først på eftermiddagen blev læsset af og derefter kl. ca. 19.30 af alle tiltalte blev læsset i T.3s varebil, mens 75.700 cigaretter stadigvæk befandt sig skjult i det andet vogntog, da politiet kl. ca. 19.45 kom til stedet og forhindrede yderligere omlæsning.

Der nedlægges i medfør af toldlovens § 73, stk. 4 påstand om, at de tiltalte tilpligtes in solidum at betale det unddragne told- og afgiftsbeløb, 271.045 kr.

Der nedlægges i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1 påstand om konfiskation af de i bevaringtagne cigaretter, 196.740 stk.

Der nedlægges i medfør af toldlovens § 84, stk. 1 påstand om, at sættevognstrækker af mærket Iveco, georgisk reg.nr. ... med tilhørende trailer, georgisk reg.nr. ... og sættevognstrækker af mærket Mercedes, georgisk reg.nr. ... med tilhørende trailer, litauisk reg.nr. ..., beslaglægges til sikkerhed for de forskyldte told- og afgiftsbeløb.

Der nedlægges endvidere i medfør af udlændingelovens § 49, stk. 1, jfr. § 24, nr. 2, jfr. § 32 påstand om, at T.1 og T.2 udvises med indrejseforbud efter rettens nærmere bestemmelse.

De tiltalte T.1 og T.2 har sig nægtet sig skyldige

Tiltalte T.3 har erkendt sig skyldig i smugleri efter toldlovens § 73, stk. 3 af et mindre antal cigaretter end anført i tiltalen og frabad sig for betaling af hele det krævede afgiftsbeløb. Tiltalte T.3 har ikke indvendinger mod konfiskation af de i bevaringtagne cigaretter.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte T.1, T.2 og T.3 og vidneforklaring af V.1, V.2, V.3, kriminalassistent V.4 og V.5, ToldSkat.

Forklaringer

Disse forklaringer er gengivet således i retsbogen for den 25. august 2003:

"Tiltalte T.3 forklarede, at han den 2. juni 2003 mødte en tidligere arbejdskollega på Burger King i Fjordby. Der var tale om et tilfældigt møde, hvor arbejdskammeraten var sammen med en person, som tiltalte ikke kendte. De havde været kollegaer, da tiltalte arbejdede i København, og han havde sidst set personen for ca. 1 år siden. Arbejdskammeraten spurgte, om tiltalte kendte et sted, hvor man kunne omlæsse nogle varer. Tiltalte foreslog en rasteplads, men det blev afvist, fordi der ville komme for mange. Han foreslog herefter restaurant N.N. på Nordre Landevej, og de aftalte, at han et par dage efter skulle mødes med kammeraten på stedet. De mødtes også den 2. juli på Burger King. Han mødtes med kammeraten på N.N. sidst på formiddagen den 4. juli 2003. Tiltalte kom kørende til stedet, og der var kollegaen der allerede. Han ved ikke, hvordan kollegaen var kommet. Han var i hvert fald ikke kommet kørende i lastbil. Kammeraten sagde, at stedet var uegnet, fordi der kom for mange. Nu foreslog tiltalte, at omlæsning kunne finde sted på Vestby Markvej, fordi han vidste, at der boede der en person, der hedder Poul, som ville være på campingferie. Det var tiltalte helt sikker på. De tog derfor ned og kiggede på stedet, og de kørte da i tiltaltes bil. Kammeraten godkendte stedet, og tiltalte fik besked på at vær der igen sidst på eftermiddagen ved 16-17.00 tiden. Tiltalte fik at vide, at det drejede sig om omlæsning af cigaretter, 3-400 kartoner. Der var ikke tale om, hvor cigaretterne skulle køres hen. Det ville tiltalte få besked om telefonisk, når varerne var læsset ind i tiltaltes bil. Han kørte fra sit hjem og ud til det aftalte sted efter kl. 16.00 den 4. juli, fordi han ved, at han var hjemme kl. 16.00. Han var nok på stedet ved 17-18.00 tiden. Da han kom til stedet, holdt der på vejen en lastbil, der var kørt fast. De 2 medtiltalte stod ved lastbilen. Tiltalte forsøgte at trække den fri med sin egen varevogn, men det mislykkedes. Han gik nu ned til huset, Vestby Markvej 8 og så da, at der ved den ene gavl var opstablet cigaretter i 5 sorte plasticsække og i en kasse. Han læssede tingene ind i sin varevogn. Han brugte en cykel på stedet til at køre cigaretterne fra huset og op til varevognen. Han kunne køre med en pose ad gangen. Efter indlæsningen gik han ned til en gård i nærheden for at få hjælp med en traktor til at få lastbilen fri. Her var imidlertidig ingen hjemme, og han gik derfor tilbage til lastbilen, men så kom politiet. De medtiltalte bar under episoden på nogle sorte plader, som de forsøgte at bruge til at få lastbilen fri med. De har også brugt en skovl. De medtiltalte har ikke været med til at læsse cigaretterne ind i tiltaltes bil. Han havde ikke på forhånd fået lovning på noget betaling for sin bistand. Han havde regnet med at modtage et par tusinde kroner, og han regnede også med, at det kun ville tage 5-10 minutter. Han ved ikke, hvilket mærke den lastbil var, der var kørt fast. Han så ikke cigaretter i denne lastbil. Billedet fremlagt som bilag 12 forklarede tiltalte, at den emballage, cigaretterne er i i hans lastbil, er den emballage, de var i, da han tog dem ved husgavlen.

Dikteret i tiltaltes påhør.

Tiltalte T.2 forklarede, at han kom til Danmark ca. en uge før den 4. juli 2003. Han havde fået ansættelse hos en litaurisk firma efter en annonce i avisen. Firmaets navn var M & P, og han fik at vide, at han blot skulle skrive til firmaets direktør. Han ved ikke, hvem der ejer firmaet. Hans første tur var den, der endte i Danmark. Han ved ikke, hvem der ejer den lastbil, han kørte med og ved ikke, om den ejes eller leases. I det tekniske bevis, der følger lastbilen, står hvem der ejer den. Hans første tur gik fra Litauen til Holland, hvor han kørte med æg. Han skulle derefter køre tom til Danmark, hvor han i Kolding skulle læsse flasker til olie. Aflæsningen i Holland tog 2 døgn i stedet for et, og derfor kom han en dag for sent til adressen i Kolding, hvor han skulle have været om fredagen, men først kom om lørdagen. Han fik derfor at vide, at han var kommet for sent og ikke kunne få læsset på. Han fik besked om at vente på ordre. Det skrev hans speditør til ham på en sms besked. Han ventede i en uge. Han havde madvarer med, han kunne leve af. Speditøren skrev 2 sms beskeder til ham. Når han fik besked på at vente, ville han vente. I Kolding mødtes han med den medtiltalte T.1. De var ansat i samme firma og ville holde hinanden ved selskab. T.1 kom til Kolding, muligvis en torsdag. De mødtes om aftenen, hvor de efter at have drukket kaffe sammen, lagde sig til at sove. Den næste dag ville de køre nordpå for at finde en tankstation med fax, så de kunne komme i forbindelse med arbejdsgiveren og få besked om yderligere transport. De kørte væk fra stedet i Kolding i hver sin lastbil. De nåede imidlertidig ikke at finde en tankstation med fax. De efterlod tiltalte T.2 lastbil ved en tankstation og kørte videre i T.1' bil for at lede efter en butik, hvor de kunne købe mad. Tiltalte finder at alle veje i Tyskland, Danmark og England er smalle og fandt ikke Vestby Markvej påfaldende smal. De kørte ned ad denne vej, men opdagede, at den var ved at slutte. Da de ville vende, kørte lastbilen fast. De holdt 2-5 timer på stedet. Der kom en bil og kørte forbi. De bad vedkommende, der kørte bilen om hjælp og så, at han gik efter en traktor. De så ikke den person, der kom i bilen, læsse noget ind i sin bil. Tiltalte kan ikke sige, om det var T.3, der kom. Tiltalte var optaget af at forsøge at grave sin lastbil fri. Den tur, der endte på Vestby Markvej, var både hans første tur for firmaet, og hans første tur i den pågældende lastbil. Inden de fik bilen fri, kom politiet tilstede. Forevist billederne af lastbilen siger han, han ikke har noget kendskab til det hulrum, der var under gulvet i sættevognen, og han kender ikke noget til de skjulte cigaretter. Den lastbil, tiltalte kørte i, en Mercedes lastbil fotograferet på bilag 31, har ikke været på Vestby Markvej. Når de endte på Vestby Markvej, var det, fordi de kørte forkert.

Dikteret i tiltaltes påhør.

Tiltalte T.1 forklarede, at han kom ind i Danmark ved Padborg grænsen den 10. juni 2003. Han kørte til det nordligste punkt i Danmark, hvor han var den 11. juni og læssede brænde af. Herefter kørte han sydpå og holdt ind på tankstationen Himmerland. Han fik en fax om, at han skulle vente, idet speditøren ville ringe. Han fik at vide, at en aftaletransport ikke blev til noget, og han ventede nok i 2 uger på tankstationen. Herfra ringede han til tiltalte T.2, som han har arbejdet sammen med tidligere i et andet firma. Han har arbejdet 3 måneder i sit nuværende firma. Det var tiltalte, der ringede T.2 op, og T.2 svarede, at han var i Kolding. Herefter kørte T.1 til Kolding uden, at han på forhånd havde sagt det til speditøren. Speditøren havde sagt, at han ville ringe til T.1, når der var en transport, og T.1 skulle derefter finde en fax. Han mødtes med T.2, nok torsdag aften. De spiste mad og fik kaffe og gav sig herefter til at sove. I Kolding holdte de på en rasteplads inde i en skov. Her var der en bar, men det var meget dyrt at købe ind her. Der var ingen fax det pågældende sted. Dagen efter, at han var mødtes med T.2, kørte de i hver sin lastbil for at lede efter en butik, hvor de kunne købe madvarer. De parkerede T.2s lastbil ved en tankstation og kørte herefter videre i T.1's bil. De kørte på en almindelig landevej, men da de så den holdte op, forsøgte de at vende lastbilen, men så kørte de fast. Der var tale om en fejl, da de kørte ind på Vestby Markvej. Da de holdt på Vestby Markvej og var kørt fast, kom der en varebil til stedet. Varebilen forsøgte at trække dem fri, men det var forgæves. Tiltalte så ikke, at der blev læsset noget ind i varebilen. Tiltalte var begyndt at grave lastbilen fri. Han havde ikke været det pågældende sted på Vestby Markvej tidligere samme dag. Han vidste ikke, at der var cigaretter i hans lastbil, og han vidste ikke, at der var hulrum i den. Han tror heller ikke, at transportfirmaet vidste, at der var cigaretter i lastbilen, så ville de nok ikke have ladet ham vente så længe. Den stang, der er afbilledet på bilag 7, på billede 7 i bilag 65, er en stang, der anvendes til at holde paller fast med. På den anden tur han foretog med sin lastbil, den afbillede Iveco, var der revet en plade løs fra ladets underside. Når man drejede, skrabte den mod lastbilens dæk, og tiltalte har derfor nittet den fast med nitter. Der var tale om, at pladen var gået løs over en længde af 2 meter. Han havde stadig nitter i lastbilen. De var i en pakke, hvor der nok er 50 stk. Han kender ikke noget til de nitter, der blev fundet ved ejendommen på Vestby Markvej. Hans arbejdsgivers efternavn er ... og fornavnet er .... Den tur, der endte på Vestby Markvej, var hans anden tur til Danmark. Han mener, at lastbilen ejes af nogle fra Georgien. I de papirer han havde, fremgik det, at lastbilen var leaset.

Dikteret i tiltaltes påhør.

Vidnet V.1 forklarede behørigt formanet, at han bor på Vestby Markvej 8 i Vestby. Den første weekend i juli skulle han på campingtur. Det var en tur, der var spontant besluttet. De tog afsted fra bopælen om fredagen den 4. juli kl. 9.30 om formiddagen. Det var meningen, at de skulle overnatte en nat på Store Dragum campingplads. De kom imidlertidig først hjem tidligt søndag morgen, fordi de havde spist aftensmad lørdag aften på Blåvand, men her ville bilen ikke starte. Da de kørte ned af markvejen til deres bolig, holdt der en lastbil og spærrede vejen. Der var tale om en stor hvid lastbil, der holdt med førerhuset væk fra boligen. De måtte parkere bagved lastbilen og bære børnene ind. Han husker ikke, at han på forhånd havde sagt til nogen, at de tog afsted. Vidnet har ikke popnitter på sin ejendom, men dagen efter, de var kommet hjem, fandt hans kone en skål med popnitter, der stod i et bed i haven. Deres havebænk var også blevet flyttet ud på gårdspladsen. Den plejer at stå under et træ i haven. Han ringede til politiet om lastbilen. Den stod på stedet et par dage, og han ringede igen, inden den blev fjernet. Det billede, der er fremlagt som bilag 66, bilag 21 af nitterne viser skålen på en placering, hvor den var flyttet hen efter, at hans kone havde fundet den ved havebedet. Vidnet kender tiltalte T.3. De har nok talt sammen en uge før den 4.-5. juli. De talte om, at T.3 ville sælge nogen cdér til vidnet, der så kunne sælge dem på kræmmermarkedet.

Dikteret i vidnets påhør.

Behørigt formanet som vidne forklarede V.2, at han bor på Vestby Markvej nr. 6. Den 4. juli om formiddagen fra midten til sidst på formiddagen, så han en lastbil, der holdte ved hans nabo, Vestby Landevej 8. Han var ved at hente materialer til et byggeri og havde en kammerat til at hjælpe sig. Lastbilen havde kørt rabatten i hans indkørsel op. Lastbilen var nok på stedet en time, fordi den blev holdende, mens vidnet og kammeraten var henne for at hente yderligere et læs byggematerialer. Efter at have læsset det andet læs af, drak de en øl. Da kammeraten kørte væk, ringede han ham op og sagde, at nu kunne han godt gå ned for at skælde ud, fordi nu var de ved at køre væk fra stedet. Vidnet tog nu ned til stedet og mødte chaufførerne. Der var tale om en tyk person og en tynd person. Han skældte ud og pegede på lastbilsporene. En af personerne nikkede, men ingen af dem forstod, hvad han sagde. Han tog også et billede af lastbilen, da den var ved at bakke væk fra stedet. Der var tale om en Mercedes lastbil, for han så, at den var forsynet med et Mercedes mærke. Nok 3 kvarter til en time efter at Mercedes lastbilen var kørt væk, blev han opmærksom på, at der på ny var kommet en lastbil ned på Vestby Markvej 8. Han blev opmærksom på den, fordi han hørte motorlarm og opdagede, at den var kørt fast. Vidnet så ikke, at der var nogen, der forsøgte at hjælpe lastbilen væk.

Dikteret i vidnets påhør.

Behørigt formanet som vidne forklarede V.3, at han bor på Vestby Markvej. Sidst på eftermiddagen fredag den 4. juli blev han opmærksom på, at der holdt en stor lastbil i indkørslen til nr. 8. Han studsede over, at den holdt der p.g.a. dens størrelse. Der var tale om en sættevogn med en stor kølekasse. Han og hans ægtefælle var i byen for at spise. De kom hjem ved 19-tiden. Da så de, at der var aktivitet omkring lastbilen. Der kom en sølvgrå kassebil til, der forsøgte at trække lastbilen fri. Ved forsøget på at trække den fri, blev de opmærksomme på, at lastbilen måtte være kørt fast. Den holdt ca. midt på indkørslen ind til nr. 8 fra Vestby Markvej. Fra vidnets bolig er der frit udsyn over marker til det sted, hvor lastbilen holdt. De studsede over det, og hans kone ringede til politiet, der sagde, at de ville sende en patruljevogn forbi, hvis der var en i nærheden. Han iagttog lastbilen i kikkert og så, at 3 personer bar nogle firkantede kasser indpakket i sort plastic fra ejendommen og ind i den grå kassevogn. Der var tale om 3 personer, der alle slæbte på tingene og læssede dem ind i kassevognen. En af kasserne var i en klar plastiksæk, og vidnet syntes, at det lignede cigaretter. Derfor ringede han på ny til politiet, der så kom til stede.

Dikteret i vidnets påhør.

Som vidne mødte kriminalassistent V.4, der erklærede sig bekendt med vidnepligten forklarede, at han mandag den 7. juli ved middagstid undersøgte de 2 lastbiler, der er indblandet i sagen. Mercedes lastbilen holdt på parkeringspladsen ved N.N. i Vestby. I førerhuset af denne lastbil fandt han et ret nyt 5 mm metalbor i en plasticpose, og han fandt en æske med nye popnitter, 4,8 mm. I en af de 2 biler blev der også fundet en dorn, men han husker ikke i dag i hvilken. Mercedes lastbilen var påsat en trailer. Der var fri adgang til traileren,og inde i traileren fandt han 9 udborede ruder fra popnitter. Popnitterne havde samme dimension, som de nye, han havde fundet i førerhuset,og de var udboret med et 5 mm bor. Han fandt også en enkelt stift efter en popnitte. Trailerens sider og tag bestod af plader. Langs loftet var der en 15x15 cm. vinkel metalskinne. I denne skinne var der sat nye popnitter, men hver anden popnitte var gammel. Det viste sig senere, at de gamle nitter var blindnitter, som kun sad i metalskinnen og ikke var gået ind i pladen. Han undersøgte også den bil, der var kørt fast ved indkørslen til Vestby Markvej 8. Her fandt han en enkelt popnittestift i traileren, men ellers ikke noget. I førerhuset fandt han en forholdsvis ny tang til at spænde popnitter med. Det var en tang, hvor man kunne sætte forskellige hoveder i. Det hoved, der var monteret,passede til den nittedimension, man havde fundet. Kriminalassistent H.H. havde om fredagen også undersøgt ejendommen.Ved en skraldespand ved ejendommes nordlige gavl havde han da fundet en boremaskine, men den var der ikke, da vidnet var til stede. Derimod fandt han en skål med udborede hoveder fra popnitter, stifter fra popnitter og nogle ubrugte popnitter samt nogen silikonerester, der så gamle ud. De popnitter, han fandt, var samme dimension som dem, han havde fundet i lastbilen. Han havde ikke i nogen af lastbilerne fundet spor af cigaretter.

Dikteret i vidnets påhør.

Skålen med popnitter er afbilledet på billede 21 på bilag 66. Da han så skålen, var den, placeret, hvor den er fotograferet.

Behørigt formanet som vidne forklarede konsulent V.5, ToldSkat at han i anledning af nærværende sag har undersøgt 2 flyttecontainere. I den georgiske indregistrerede trailer, som blev fundet på markvejen, hvor den var kørt fast, fandt man cigaretter under loftet. De var skjult bag en vinkelmetalskinne, der målte 20x40 cm, og som var i hele trailerens længde. Ved at fjerne denne skinne og skære isoleringen ud af væg og loft, var der plads til at presse cigaretter ind. I traileren fandt man også cigaretter af mærket Prince. Det er vidnets opfattelse, at der ikke var tale om ægte Prince, idet Prince trykket på de enkelte cigaretter var skævt, og der var tale om en dårlig kvalitet af tobak, der faldt ud, når man stødte cigaretten mod et bord. I den litauriske indregistrerede trailer var der monteret metalplader i bunden. Hvis man fjernede den forreste af de 5 metalplader, kom man ned til et trælåg, der var skåret ud i vognbunden. Metalpladen var sat fast med ca. 20 skruer, der ikke var spændt, og som let kunne løsnes. Under træpladen, som var skruet fast med 4 bolte, var der et hulrum lige over trailerens drejeskammel. I dette hulrum fandt man cellofan fra cigaretpakker og papir fra cigaretpakker. Der var ikke tale om Princecigaretter, men cigaretter af et andet mærke. Også i denne trailer var der lavet hulrum i skumisoleringen langs loftet, men her fandt man ikke nogen cigaretter, da man fjernede metalvinkelskinnen. Han ved, at der også er fundet cigaretter skjult i hulrum i traileren. Han har fået oplyst, at der blev fundet cigaretter i den ene trailer, hvorimod den andens hulrum var tomt. Han har imidlertidig ikke selv været med til at finde disse hulrum.

Dikteret i vidnets påhør.

Om sine personlige forhold forklarer T.3, at han er skilt. Han bor alene i en lejlighed på Skovbrynet 100. Han har ikke i øjeblikket arbejde, og han søger en pension, men er nu under revalidering og får revalideringsydelse. I forbindelse med skilsmissen fik hans tidligere ægtefælle forældremyndigheden over deres 9 årige datter, men hun bor hos ham i ca. halvdelen af tiden. Han har flere børn, men dem har han ingen forbindelse med.

Det barn, han har samvær med, har han ikke været gift med moderen til. Den ægtefælle, han er blevet skilt fra, er en anden kvinde.

Dikteret i tiltaltes påhør.

Om sine personlige forhold forklarer T.2, at han ikke har nogen egentlig uddannelse udover folkeskole uddannelsen. Han har arbejdet som chauffør i 20 år og har kørt både lastbil og personbil. Han er gift og i ægteskabet er der 3 børn. 2 døtre på 3 og 12 år og en søn på 20 år. Han bor i Linius. Som chauffør tjener han 100 euro pr. måned før skattebetaling. Det er en normal løn i Litauen.

Dikteret i tiltaltes påhør.

T.1 forklarer om sine personlige forhold, at han har haft 9 års skolegang og arbejder som chauffør. Han bor i Panevezys kommune, men ikke i selve byen. Han bor hos sine forældre. Han er gift og har 2 børn på 7 og 9 år. Hans ægtefælle har ingen arbejde. Han får udbetalt i løn pr. måned ca. 100 euro pr. måned efter skat.

Dikteret i tiltaltes påhør".

Domsmandsretten skal udtale

Efter vidneforklaringerne afgivet af V.2 og V.3 findes det bevist, at begge lastbiler har været på Vestby Markvej 8, Vestby den 4. juli 2003, hvor Mercedes lastbilen er tømt for cigaretter, mens Iveco lastbilen kørte fast inden losningen. Herved findes det bevist, at de tiltalte T.2 og T.1 er skyldige i smugleri efter toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1.

Efter tiltalte T.3s forklaring og de afgivne vidneforklaringer findes han skyldig i overtrædelse af toldlovens § 72, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

Straffen fastsættes for alle 3 tiltalte til fængsel i 3 måneder.

De domfældte findes, in solidum, at skulle betale 271.045 kr. til statskassen.

De i bevaringtagende 196.740 cigaretter beslaglægges efter toldlovens § 83.

De 2 sættevognstog beslaglægges efter toldlovens § 84.

T.1 og T.2 udvises i medfør af udlændingelovens § 32, jf. § 24, nr. 2 med indrejseforbud i 3 år, som nedenfor bestemt.

De tiltalte betaler de i dem vedrørende sagsomkostninger.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T.1 straffes med fængsel i 3 måneder.

Tiltalte T.2 straffes med fængsel i 3 måneder.

Tiltalte T.3 straffes med fængsel i 3 måneder.

De tiltalte dømmes til, in solidum, at betale 271.045 kr. til statskassen.

196.740 cigaretter beslaglægges efter toldlovens § 83.

En Iveco sættevognstrækker med georgisk registreringsnummer ... og en trailer med georgisk registreringsnummer ... og en Mercedes sættevognstrækker med georgisk registreringsnummer ... og en trailer med litauisk registreringsnummer ... beslaglægges efter toldlovens § 84.

T.1 og T.2 udvises af Danmark og forbydes indrejse i 3 år fra den 1. i den første kommende måned efter udrejsen eller udsendelsen.

De tiltalte betaler i dem vedrørende sagsomkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 2. december 2003, 4. afdeling, S-2203-03

Kriminalretten i Fredericia har den 25. august 2003 afsagt dom i 1. instans (SS 429/2003).

Tiltalte T.2 har påstået formildelse.

Tiltalte T.3 har påstået delvis frifindelse, således at han alene dømmes for overtrædelse af toldlovens § 73, stk. 3, for så vidt angår 121.040 cigaretter, og i øvrigt formildelse.

Anklagemyndigheden har i forhold til begge tiltalte påstået stadfæstelse.

Tiltalte T.2 har ikke personligt været til stede under ankesagens behandling.

Anklagemyndigheden har påstået forholdet henført under toldlovens § 73, stk. 3, og ikke som det ved en skrivefejl er sket i byrettens dom for så vidt angår T.3 toldlovens § 72, stk. 3.

Tiltalte T.3 har taget bekræftende til genmæle for så vidt angår betaling af et told- og afgiftsbeløb på 166.754,95 kr. svarende til det erkendte antal cigaretter på 121.040 stk. Tiltalte har taget bekræftende til genmæle for så vidt angår beslaglæggelsen af det samlede antal cigaretter på 196.740 stk.

Det antal cigaretter, som tiltalte T.3s erkendelse angår, svarer til det antal cigaretter, der ved ransagningen blev fundet i T.3s varebil. Det resterende antal cigaretter på 75.700 stk., som T.3 benægter kendskab til, svarer til det antal cigaretter, der ved ransagningen blev fundet i lastbilen af mærket Iveco.

Forklaringer

Tiltalte T.3 har supplerende forklaret, at cigaretterne stod ved gavlen i huset, da han kom. Han fik at vide, at der var tale om 300-400 kartoner, og at de let kunne være i varebilen. Det var kun ham, der læssede cigaretter ind i varebilen. Han så kun en lastbil, nemlig den, der var kørt fast. Han havde aldrig set lastbilen før. Han havde heller aldrig set eller talt med de pågældende udlændinge før. Han havde ikke regnet med, at der ville være en lastbil på stedet. Cigaretterne skulle køres til rastepladsen, hvor han så regnede med, at der ville komme nogen at hente dem. Den tidligere arbejdskollega, han ifølge sin forklaring for byretten mødte på Burger King, mødte han retteligt den 2. juli 2003, og ikke som det er anført i byrettens dom den 2. juni 2003.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at det antal cigaretter på 121.040 stk., der blev fundet i tiltalte T.3s varebil, stammede fra lastbilen af mærket Mercedes. Denne lastbil havde ifølge tiltaltes forklaring forladt stedet, da tiltalte ankom og begyndte at læsse sorte sække med cigaretter, der stod ved husets gavl, ind i sin varebil. Denne lastbil var væk, da politiet ankom til stedet.

Det må endvidere lægges til grund, at det yderligere antal cigaretter på 75.700 stk., der indgår i tiltalen, blev fundet i lastbilen af mærket Iveco. Denne lastbil holdt på stedet, mens tiltalte var igang med at læsse cigaretter ind i sin varebil.

Det tiltrædes på denne baggrund, at det er lagt til grund, at tiltaltes forsæt også har omfattet det yderligere antal cigaretter på 75.700 stk., og at det alene skyldtes politiets ankomst, at ikke også disse cigaretter blev læsset over i tiltaltes varebil. Herefter tiltrædes det, at tiltalte er fundet skyldig som sket, idet forholdet dog retteligt skal henføres under toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1.

Straffen for begge de tiltalte er passende udmålt.

Dommens bestemmelse om betaling af told- og afgifter til statskassen og om beslaglæggelse stadfæstes.

Tiltalte T.3 har i forbindelse med sagen været frihedsberøvet fra den 4. juli 2003 til den 25. august 2003.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

De tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten, dog at de hver især betaler salæret til den for dem beskikkede forsvarer.