Dato for udgivelse
26 jul 2004 08:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24. november 2003
SKM-nummer
SKM2004.322.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, S-673-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Spiritus, smugleri
Resumé

T.1 og T.2 var tiltalt for overtrædelse af toldlovgivningen ved i forening og med forsæt til at undgå betaling af afgifter i 3 forhold ved dels i tiden fra den 29. juli 2001 til den 3. september 2001 til eget forbrug og i forening at have indført 24 flasker spiritus á 1 liter og 12 flasker spiritus á 0,7 liter til Danmark fra Tyskland, dels den 16. november 2001 med henblik på videresalg og i forening at have indført 552 flasker spiritus á 1 liter til Danmark fra Tyskland og tilsvarende den 16. december 2001 med 914 flasker spiritus á 1 liter til Danmark fra Tyskland, alt uden at have angivet indførslen over for de statslige myndigheder, hvorved statskassen i alt blev unddraget 156.244 kr. i spiritusafgift. Landsrettens behandling af ankesagen angik strafudmålingen, idet såvel T.1 som T.2 ønskede formildelse af byrettens dom, hvorefter de begge var straffet med fængsel i 60 dage, således at straffen blev gjort betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste. Landsretten fandt straffen passende, og af de af byretten anførte grunde blev det tiltrådt, at udgangspunktet er ubetinget straf.

4 dommere udtalte, at der henset til T.2´s gode personlige forhold, den forløbne tid, og at han havde været varetægtsfængslet i sagen, fandtes straffen undtagelsesvis at kunne gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste i 60 timer. 2 dommere stemte for at stadfæste dommen i det hele. Landsretten stadfæstede efter stemmeflertallet byrettens dom vedrørende T.1 og T.2 med den ændring for T.2, at fuldbyrdelsen af hans straf blev gjort betinget, herunder med samfundstjeneste i 60 timer. T.1 og T.2 blev in solidum tilpligtet at betale 156.244 kr. i spiritusafgift.

Reference(r)
Toldloven § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1

Østre Landsrets dom af 24. november 2003, 8. afdeling, S-673-03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T.1
(advokat Bjarne Fabech-Larsen, besk.)

T.2
(advokat C. H. Futtrup, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Ina Steincke, Ulla Langholz og Hanne Kjærulff (kst.) med domsmænd

-----------

Maribo byrets dom af 26. september 2002, SS 217/02

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 922.

Retsmødebegæring er modtaget den 10. maj 2002.

T.1 og T.2 er tiltalt for overtrædelse af

1.

toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1,

ved i tiden fra den 29. juli 2001 til den 3. september 2001 til eget forbrug i forening og med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter at have indført 24 flasker spiritus á 1 liter og 12 flasker spiritus á 0,7 liter fra Tyskland til Danmark via Puttgarden - Rødby Færge, uden at have angivet indførslen over for de statslige myndigheder, hvorved statskassen blev unddraget 3.564,00 kr. i told og afgifter,

2.

toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1,

ved den 16. november 2001 kl. 23.00 med henblik på videresalg, i forening og med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter at have indført 552 flasker spiritus á 1 liter fra Tyskland til Danmark via Puttgarden - Rødby Færge uden angivelse overfor de statslige myndigheder, hvorved statskassen blev unddraget 56.991,00 kr. i told og afgifter,

3.

toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1,

ved den 16. december 2001 kl. 21.35 med henblik på videresalg, i forening og med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter at have indført 914 flasker spiritus á 1 liter fra Tyskland til Danmark via Puttgarden - Rødby Færge, uden angivelse overfor de statslige myndigheder, hvorved statskassen blev unddraget 95.689,00 kr. i told og afgifter.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

De tiltalte har erkendt sig skyldige.

Der er under sagen afgivet forklaring af de tiltalte.

Rettens bemærkninger

De tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldige. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at de tiltalte er skyldige.

Straffen fastsættes for begges vedkommende til fængsel i 60 dage, jf. toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk 1, nr. 1.

Henset til at de tiltalte har begået forholdene i forening, og idet det drejer sig om flere forhold, er det fundet påkrævet at idømme begge de tiltalte en ubetinget sanktion.

Der er herudover ved strafudmålingen lagt vægt på størrelsen af de unddragne afgifter.

En nedlagt påstand om, at de tiltalte tilpligtes til in solidum at betale spiritusafgift i medfør af toldlovens § 73, stk. 4, tages til følge som nedenfor bestemt.

Begge de tiltalte har været frihedsberøvede under sagen fra den 16. december 2001 til den 4 januar 2002.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T.1 straffes med fængsel i 60 dage.

Tiltalte T.2 straffes med fængsel i 60 dage.

De tiltalte tilpligtes til in solidum at betale 156.244,00 kr. i spiritusafgift.

De tiltalte betaler sagens omkostninger, herunder betaler T.2 4.200 kr. med tillæg af moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat C. H. Futtrup, og T.1 betaler 3.500 kr. med tillæg af moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Fabech-Larsen, og 700 kr. med tillæg af moms i salær til den tidligere beskikkede forsvarer, advokat C. H. Futtrup.

----------

Østre Landsrets dom af 24. november 2003, 8. afdeling, S-673-03

Maribo Rets dom af 26. september 2002 (SS 217/02) er anket af T.1 og T.2 med påstand om formildelse, således at straffen gøres betinget eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er til brug for ankesagen foretaget supplement til personundersøgelse af tiltalte T.2 i henhold til retsplejelovens § 808.

De tiltalte har i landsretten givet forklaring om deres personlige forhold.

Landsrettens bemærkninger

Straffen findes passende. Af de af byretten anførte grunde tiltrædes det, at udgangspunktet er ubetinget straf.

4 dommere udtaler

Henset til T.2s gode personlige forhold, den forløbne tid, og at han har været varetægtsfængslet i sagen, findes straffen undtagelsesvis at kunne gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste i 60 timer.

2 dommere stemmer for at stadfæste dommen i det hele.

Der gives dom efter stemmeflertallet.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T.1 og T.2 stadfæstes, dog med den ændring for T.2s vedkommende at fuldbyrdelsen af hans straf udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år fra dato på vilkår af

at

T.2 ikke begår strafbart forhold i prøvetiden

at

han udfører samfundstjeneste i 60 timer inden for en længstetid af 6 måneder efter kriminalforsorgens anvisning og

at

han i afviklingsperioden undergiver sig tilsyn af kriminalforsorgen.

Domfældte, T.1, skal betale de ham vedrørende omkostninger for landsretten.

Statskassen skal betale de vedrørende domfældte, T.2, omkostninger for landsretten.