Dato for udgivelse
23 Jul 2004 11:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11. november 2003
SKM-nummer
SKM2004.320.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, S-2892-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skattesvig, passivitet
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af skattekontrolloven med forsæt til skatteunddragelse ved at have undladt inden 4 uger efter i oktober måned 2000 at have modtaget meddelelse om skatteansættelsen for indkomståret 1999 at underrette skattemyndighederne om, at skatteansættelsen var for lav med 150.000 kr., hvorved han unddrog det offentlige skatter med 55.685 kr. Ved landsrettens behandling af den indankede dom måtte det også efter bevisførelsen for landsretten lægges til grund, at et vidne, en registreret revisor, ikke havde påtaget sig at varetage T´s personlige skattemæssige forhold fra skatteåret 1999, og at vidnet heller ikke for tidligere indkomstår havde ydet T sådan bistand. Henset hertil og de af byretten i øvrigt anførte grunde fandtes T, der var bekendt med, at han var skattepligtig af de 150.000 kr., men undlod at underrette skattemyndighederne derom efter at være blevet bekendt med, at han var skatteansat af en indkomst på 0 kr., at have handlet med det fornødne forsæt til domfældelse efter skattekontrollovens § 16, stk. 3, jfr. stk. 1. Landsretten fandt den af byretten fastsatte bøde på 80.000 kr. for passende og stadfæstede byrettens bødedom.

Reference(r)
Skattekontrolloven § 16, stk. 3, jfr. stk. 1

Østre Landsrets dom af 11. november 2003, 10. afdeling,S-2892-03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat John Jørgensen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Taber Rasmussen, Blinkenberg og Jon Fridrik Kjølbro (kst.)

----------

Rønne byrets dom af 31. juli 2003, SS 353/03

Anklageskrift er modtaget første gang den 11. oktober 2002 og senest igen den 3. juli 2003.

T er tiltalt for overtrædelse af

skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1

ved med forsæt til skatteunddragelse at have undladt inden 4 uger efter at han i oktober måned 2000 modtog meddelelse om skatteansættelsen for indkomståret 1999 at underrette skattemyndighederne om, at skatteansættelsen var for lav med kr. 150.000, hvorved han unddrog det offentlige for skatter med i alt kr. 55.685.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf på ikke under 80.000,- kr. i overensstemmelse med en fremlagt bødeberegning.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af V.1.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for sagen.

Rettens bemærkninger

Det lægges ubestridt til grund, at tiltalte i oktober måned 2000 modtog skatteansættelse for indkomståret 1999, hvoraf fremgik en personlig indkomst med 0,- kr. Det lægges endvidere ubestridt til grund, at tiltalte ikke inden 4-ugers fristens udløb eller sidenhen af egen drift underrettede skattemyndighederne om, at indkomstoplysningerne i skatteansættelsen var for lave med 150.000,- kr. svarende til et til lønindtægt for tiltalte konverteret ulovligt anpartshaverlån i den af tiltalte drevne, men tiltaltes hustru tilhørende virksomhed, A.A. Entreprenørfirma ApS. Det lægges herudover til grund, at tiltalte var vidende om, at beløbet 150.000,- kr. var skattepligtigt.

Ved vidnet V.1s forklaring lægger retten til grund, at V.1 som revisor for selskabet A.A. Entreprenørfirma ApS varetog dette selskabs og det forudgående interessentskabs regnskab- og skattemæssige forhold, men at vidnet aldrig har varetaget tiltaltes personlige skattemæssige forhold, hvilket vidnet har gjort tiltalte opmærksom på. Uanset tiltalte på et tidspunkt måtte have rettet henvendelse til vidnet med henblik på at opnå dettes hjælp i skattemæssige forhold, må det lægges til grund, at vidnet ved sådan henvendelse gjorde tiltalte klart, at han ikke kunne forvente vidnets hjælp uden forudgående betaling. Tiltalte findes således at måtte have været vidende om, at vidnet ikke varetog tiltaltes skattemæssige forhold, ej heller for så vidt angår skatteåret 1999.

Som følge af det anførte og da tiltalte var vidende om, at beløbet 150.000,kr. var skattepligtigt, men desuagtet ikke underrettede skattemyndighederne om denne indtægt, hvorved hans personlige skatteansættelse for 1999 blev for lav, findes tiltalte at have haft det fornødne forsæt til skatteunddragelse. Tiltalte findes herefter skyldig i den rejste tiltale.

Straffen fastsættes i overensstemmelse med de standardiserede bødetakster på skatteområdet til en bøde på 80.000,- kr., jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal betale en bøde på 80.000,- kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 30 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 8.000,- kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat John Jørgensen.

----------

Østre Landsrets dom af 11. november 2003, 10. afdeling, S-2892-03

Rønne Rets dom af 31. juli 2003 (SS 353/03) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet registreret revisor V.1, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Landsrettens bemærkninger

Også efter bevisførelsen for landsretten må det lægges til grund, at vidnet registreret revisor V.1 ikke havde påtaget sig at varetage tiltaltes personlige skattemæssige forhold fra skatteåret 1999, og at tiltalte, også henset til at vidnet heller ikke for tidligere indkomstår havde ydet tiltalte sådan bistand, har været bekendt hermed. Henset hertil og af de af byretten i øvrigt anførte grunde findes tiltalte, der var bekendt med, at han var skattepligtig af de 150.000 kr., men undlod at underrette skattemyndighederne herom efter at være blevet bekendt med, at han var blevet skatteansat af en indkomst på 0 kr., at have handlet med det fornødne fortsæt til domfældelse efter skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1.

Den idømte bøde findes passende.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.