Dato for udgivelse
23 jul 2004 11:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
7. november 2003
SKM-nummer
SKM2004.316.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, S-0632-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skatteunddragelse, urigtig selvangivelse, overskud af virksomhed
Resumé

T var tiltalt for dels overtrædelse af skattekontrolloven ved for indkomståret 1997 af grov uagtsomhed at have afgivet urigtig selvangivelse, idet overskud af virksomheden på 280.219 kr. ikke var selvangivet, hvorved det offentlige blev unddraget skatter med i alt 37.873 kr., dels grov uagtsom overtrædelse af arbejdsmarkedsfondsloven ved i konsekvens af førstnævnte forhold at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget, hvorved statskassen blev unddraget bidrag med 17.794 kr. Landsrettens behandling af den indankede dom angik strafudmålingen, idet såvel T som anklagemyndigheden påstod formildelse, efter at anklagemyndigheden havde berigtiget beløb i anklageskriftet til ovennævnte beløb. Efter de samstemmende påstande for landsretten blev bøden nedsat til 20.000 kr.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 2
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 1, pkt .a

Vestre Landsrets dom af 7. november 2003, 4. afdeling, S-0632-03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Anton Dühr)

Afsagt af landsdommerne

Lilholt, Annette Dellerne og Henrik Bjørnager Nielsen (kst.) med domsmænd

----------

Herning byrets dom af 15. januar 2003, 2. afdeling, SS 2D-658/02

Anklageskrift er modtaget den 30. april 2002.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

skattekontrollovens § 13, stk. 2,

ved for indkomståret 1997 af grov uagtsomhed at have afgivet urigtig selvangivelse, idet overskud af virksomheder på 392.839 kr. ikke er selvangivet, hvorved det offentlige blev unddraget skatter med i alt 61.548 kr., idet følgende beløb ikke er selvangivet:

 

forpagtningsindtægt for januar og februar 1997 for

 
 

A.A. Fitness & Aerobic

84.000 kr.

b

fortjeneste ved salg af Fitness Centrets driftsmidler

208.450 kr.

c

fortjeneste ved salg af goodwill i A.A. Fitness & Aerobic

150.000 kr.

 

med fradrag for ikke selvangivet tab ved salg af virksomhed

- 49.611 kr.

   

392.839 kr.

2.

lov om arbejdsmarkedsfond § 18, stk. 1, stk. 1, pkt. a,

ved af grov uagtsomhed at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget for 1997 som anført under forhold 1, hvorved der er unddraget 26.804 kr. i bidrag.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf på ikke under 38.500,- kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Forklaringer

Tiltalte har forklaret, at han ikke er sikker på størrelsen af de i anklageskriftet angivne beløb. Endvidere bestred han, at der skulle foreligge grov uagtsomhed.

Han er uddannet landbrugssmed. Han har tidligere været produktionschef i V.I.P-køkkener. Herefter var han i Polen, hvorefter han kørte som selvstændig håndværker i Danmark. Herefter startede han et fitnesscenter - A.A. Fitness & Aerobic. Han og hans bror købte diskoteket "B.B." for 12 millioner i efteråret 1996. Umiddelbart efter skete der ..., hvilket bevirkede, at indtægterne blev påvirket i meget negativ retning. De havde restauranten i 7 måneder, hvorefter de gik konkurs omkring sommerferien 1997. De havde planlagt en ombygning, der ville koste 5 millioner. De kom imidlertid i pengenød og måtte realisere, hvad de ejede. Han indgik en aftale med C.C. vedrørende A.A. Fitness & Aerobic.

Forevist forpagtningskontrakt (bilag 18) har han forklaret, at fitnesscentret blev solgt til 440.000,- kr. og ikke til 1,2 millioner, som anført i kontrakten. Vedrørende fitnesscentrets driftsmidler har han forklaret, at man ikke kan sælge et fitnesscenter uden maskiner. Salgsprisen var inklusiv alt inventar. Vedrørende goodwill forklarede han, at salgsprisen var også inkluderet goodwill.

Forevist købsaftale (bilag 16) har han forklaret, at aftalen er udformet på en fortrykt formular købt hos en boghandler. Han har alene modtaget 440.000,- kr. eller måske 450.000,- kr. af køber, selv om købesummen i købsaftalen er angivet til 650.000,- kr. Der var undervejs forhandlinger mellem ham og C.C. om prisen, der efterhånden blev sat ned. En del af disse forhandlinger er foregået telefonisk. Prisen, som det endte med, på 440.000,kr. eller 450.000,- kr. inkluderer også den forpagtningsafgift, som C.C. skulle betale inden købet.

Selvangivelsen (bilag 15) er udfærdiget af V.2. Tiltalte arbejdede på det tidspunkt for D.A. Maskiner i Polen. Han underskrev selvangivelsen, der på dette tidspunkt ikke var udfyldt, og sendte den udateret til V.2. V.2 har udfyldt selvangivelsen efterfølgende. De godt 57.000,- kr. angivet som lønindtægt stammer fra hans job som lastvognschauffør. Et job, som han tog kort tid efter konkursen. I øvrigt er alene fratrukket de udgifter, han kunne fratrække som lønmodtager samt vedrørende børnebidrag. Felterne vedrørende virksomhedsbeløb på side 3 er ikke udfyldt, hvilket skyldes, at han alene har selvangivet beløb, der ikke vedrører selvstændig virksomhed. Alt anført i selvangivelsen er korrekt angivet. Der er ikke anført noget vedrørende fitnesscentret eller vedrørende diskoteket, idet det ikke var muligt at gøre tingene op på grund af konkurs. Kurator havde alle de relevante bilag. Meningen var, at der skulle laves en opgørelse over for skattevæsnet, når det var muligt at opgøre tabet vedrørende diskoteket. I øvrigt var dette tab langt større end den indtægt, der havde været ved at sælge fitnesscentret. Når selvangivelsen for 1997 blev indgivet på det tidspunkt, hvor det skete, skyldtes det, at kommunen forlangte dagbøder.

Tiltalte har ikke selv gjort kommunen opmærksom på, at der var indtægter og udgifter fra selvstændig virksomhed i 1997, men han er af den opfattelse, at kommunen var klar over dette. Revisoren sagde, at fradragene var så store, at det langt ville opveje indtægterne fra salget af fitnesscentret.

Skatterevisor V.1 har som vidne forklaret, at hun var ansat som skatterevisor ved kommune, da sagen vedrørende tiltalte blev taget op i 1998. Hun fik udleveret denne sag til nærmere gennemgang. Hun kan ikke huske, om hun selv udtog sagen til nærmere gennemgang. Hun kan ikke huske den nærmere baggrund for, hvorfor netop denne sag blev taget fra til nærmere gennemgang. Det kan være på stikprøvekontrol, eller fordi der var forhold i selvangivelsen, der begrundede det. Hun har herefter gennemgået sagen og rettet henvendelse til tiltalte for at få oplysninger. Hun mener, at der forelå en forpagtningskontrakt, hvorfor der måtte være en indtægt, der ikke var ført på selvangivelsen. Hun mener at have haft kontakt til en anden kommune, hvor hun har fået oplyst, at forpagteren har taget forpagtningsbeløbet som fradrag.

Forevist bilag 11 har hun forklaret, at det er en agterskrivelse, som hun har udarbejdet og sendt til tiltalte. Der sendes kopi til skatteyderens revisor, når skatteyderen har en sådan. Beløbene kommer dels fra tiltaltes oplysninger og dels fra oplysninger, som hun fik fra ... kommune, hvor køberen af fitnesscentret boede. Fra tiltalte var kommet en uunderskrevet købsaftale, medens hun fra ... kommune fik en underskrevet købsaftale. Så vidt hun husker, var der forskel på købesummen i de to aftaler. Det beløb, hun har anført vedrørende fortjeneste ved salg af driftsmidler herunder købesummen og goodwill-beløbet, har hun taget fra den underskrevne købsaftale. Fradraget på 291.500,- kr. var i henhold til en oplysning fra tiltaltes revisor. Hun har også, som det fremgår af side 2, foretaget et fradrag vedrørende indretning af lejede lokaler på 49.611,- kr. Alt i alt resulterede det i, at hun forhøjede indkomsten med 436.639,kr., idet det anførte om børnebidrag ikke er relevant for denne sag. I agterskrivelsen er fastsat en indsigelsesfrist, men der kom ingen klage. Før hun startede behandlingen af sagen, havde hun ikke kendskab til tiltalte. Hun har haft kontakt til tiltalte telefonisk flere gange, og hun mener, tiltalte har været på hendes kontor en eller to gange. Størstedelen af kontakten var før agterskrivelsen, men der har også været telefonisk kontakt senere.

En udvidet selvangivelse udfyldes, hvis man er selvstændig erhvervsdrivende eller hovedaktionær. Forevist bilag 15, side 3, forklarede hun, at det er almindeligt, at denne side er udfyldt i en udvidet selvangivelse. Når den ikke er udfyldt, er der grund til at foretage en nærmere undersøgelse. Hun kan ikke huske, om bilag 15 var vedlagt bilag, da kommunen modtog den. På forespørgsel fra forsvareren har hun forklaret, at de oplysninger hun modtog fra ... kommune, var de beløb, køber havde angivet overfor ... kommune. Tiltalte har ikke været slutlignet for året 1996 og nogle år forud. Hun har været i kontakt med tiltaltes tidligere kommune. Hun mener ikke, hun fik papirer fra den tidligere kommune. Så vidt hun husker, var enten regnskab eller selvangivelse for 1996 ikke indsendt, og muligvis var den pågældende kommune heller ikke færdig med at behandle sagen. Da der var kodet til udsendelse af en udvidet selvangivelse til tiltalte, vidste hun, at tiltalte havde eller havde haft en selvstændig virksomhed.

Vidnet husker ikke, om materialet fra tiltalte, kom fra tiltalte eller fra hans revisor.

På forespørgsel fra anklageren har hun forklaret, at der som bilag til en udvidet selvangivelse skal foreligge regnskab for hver selvstændig virksomhed, som skatteyderen har. Eventuelle overskud og underskud modregnes hinanden og indsættes i de korrekte felter i den udvidede selvangivelse. På et tidspunkt - måske i slutningen af 1998 - bad tiltalte om at få genoptaget sin ansættelse vedrørende "Diskotek B.B.". Hun mener, at tiltalte er blevet bedt om yderligere dokumentation for køb og tab. Det er normalt at bede om købsaftalen og et regnskab, der viser et tab. Da dokumentation - i hvert fald ikke tilstrækkelig dokumentation - ikke er fremkommet, har hun afvist en genoptagelse. Hun har haft en del kontakt med tiltalte brors slutligningskommune i denne forbindelse. Så vidt hun ved, afviste den anden kommune også tab for broderens vedkommende. De to kommuner samarbejdede om det, inden et standpunkt blev taget. Foreholdt begrundelsen i bilag 11, side 3, nederst, til side 4 øverst, punkterne 1 - 3, bemærkede vidnet, at det var det, der blev lagt vægt på ved afgørelsen.

Revisor V.2 har som vidne forklaret, at han i en periode var revisor for tiltalte. Revisionsfirmaet L.P. havde været revisor for tiltaltes brors selskaber i begyndelsen af 90-erne og frem efter. Vidnet kendte tiltalte gennem tiltaltes bror. Tiltalte henvendte sig til vidnet og bad om hjælp til selvangivelsen for 1997. Vidnet har ikke haft særskilt kendskab til A.A. Fitness & Aerobic. Han vidste, at tiltalte havde drevet fitnesscenter og været med i "Diskotek B.B.". De to virksomheder havde en anden revisor. Når vidnet i 1998 hjalp tiltalte med selvangivelsen for 1997, skyldtes det, at tiltalte var flyttet til Polen. Det skete som en ren vennetjeneste. Det drejede sig om en udvidet selvangivelse, der var kommet fortrykt fra skattevæsnet. Tiltalte gav vidnet selvangivelsen med tiltaltes underskrift men således, at den i øvrigt var blank. Vidnet udfyldte den så godt, han kunne, idet vidnet kun havde lidt materiale. Vidnet modtog materiale fra tiltalte, hvilket materiale var meget mangelfuldt. Materialet vedrørende diskoteket lå i boet, da diskoteket var under konkursbehandling. Materialet vedrørende fitnesscentret lå hos den tidligere revisor, der ikke ville udlevere det, idet han havde penge til gode. Efter vidnet havde udfyldt selvangivelsen, indsendte han denne til skattevæsnet. Det er korrekt, at man skal lave et årsregnskab for hver virksomhed, man driver. Dette var på grund af det mangelfulde materiale ikke muligt på daværende tidspunkt, og årsregnskaberne blev ikke vedlagt selvangivelsen.

På forespørgsel fra forsvareren har vidnet forklaret, at han alene havde regnskabet for 1995 for fitnesscentret. På baggrund af de oplysninger, han havde fået fra tiltalte og også fra tiltaltes bror, var han klar over, at tiltalte måtte have tabt mange penge i forbindelse med virksomhederne. Tiltalte antog selv, at det var omkring 2.000.000,- kr. Vidnet kunne ikke se, hvor meget det drejede sig om, men var sikker på, at tiltalte havde tabt penge. Meningen var, at vidnet efterfølgende, når der forelå materiale, skulle selvangive tabet.

Han gik ud fra, at boets kurator ville opgøre tabet. Vidnet var i øvrigt ophørt som revisor 1. november 1997 og har siden været økonomidirektør i et selskab, hvor han i øvrigt har ansat tiltaltes bror. Han er bekendt med, at også tiltaltes bror har lidt tab vedrørende diskoteksvirksomheden. For så vidt angik salget af fitnesscentret oplyste tiltalte, at han havde fået 450.000,- kr. Vidnet har ikke set dokumentation for, at pengene skulle være betalt, da han ikke fik adgang til regnskabsmateriale for Diskotek B.B. Han vil antage, at de penge, som tiltalte fik ved salget af fitnesscentret, er anvendt til Diskotek B.B., idet den eneste måde, tiltalte ville kunne skaffe penge på til at deltage i Diskotek B.B., var at sælge fitnesscentret.

Forevist bilag 17 har vidnet forklaret, at det fratrukne beløb på 98.000,- kr. hidrører fra det af tiltalte indbetalte depositum ved overtagelse af fitnesscentret. Beløbet 450.000,- kr. var en aftalt salgspris til fuld og endelig afgørelse, således køber ikke særskilt skulle betale depositum til udlejer. Derfor fik tiltalte heller ikke sit indbetalte depositum refunderet. De øvrige beløb, der er fratrukket, er tal, vidnet har fra regnskabet for 1996. I forbindelse med selvangivelsen for 1997 drøftede han ikke med tiltalte, at der ikke blev lavet regnskaber for virksomhederne til indsendelse sammen med den udvidede selvangivelse, udover at de havde talt om, at der ikke var bilagsmateriale. De drøftede spørgsmålet om underholdsbidragene. Han anvendte den udvidede selvangivelse S10, idet det var den, der var fremsendt fra skattevæsnet. Set i bakspejlet er han godt klar over, at han burde have skrevet, at der senere ville blive fremsendt endelig opgørelse, når regnskaberne for de to virksomheder var blevet lavet. Han kan ikke i dag huske, om han i forbindelse med indsendelse af selvangivelsen skrev noget i den retning til skattevæsnet. På forespørgsel fra anklageren har vidnet forklaret, at han ikke tror, at han havde med selvangivelsen for 1996 at gøre. Han mener, at den blev udarbejdet af fitnesscentrets daværende revisor, men han kan ikke huske det i dag.

Der har været fremlagt tiltaltes selvangivelse for 1997, en skrivelse af 20. september 1999 fra V.2 til kommunen, kommunens agterskrivelse af 7. februar 2000, forpagtningskontrakt om A.A. Fitness & Aerobic, underskrevet købekontrakt om samme, forskelligt regnskabsmateriale og korrespondance, herunder også vedrørende restaurant B.B..

Procedure

Anklageren har anført, at hverken forpagtningsafgift eller købesum ved salg af A.A. Fitness & Aerobic er medtaget i selvangivelsen for 1997. Af købsaftalen fremgår, at købesummen var 650.000,- kr. Tiltalte burde derfor dokumentere, at købesummen skulle være lavere, idet bevisbyrden også i en straffesag på et tidspunkt vender. Hverken tiltaltes revisor eller tiltalte rettede henvendelse til skattevæsnet for at få udsættelse på grund af særlige omstændigheder eller gjorde opmærksom på, at materialet var mangelfuldt. Tiltalte var klar over, at materialet var mangelfuldt, og har derfor handlet groft uagtsomt. Bødepåstanden er nedlagt under hensyn til tiltaltes økonomiske forhold.

Forsvareren har anført, at tiltalte ikke har handlet groft uagtsomt. Tiltalte, der efter B.B.s konkurs var i en økonomisk situation, der bevirkede, at han måtte arbejde i Polen, måtte have tillid til, at revisoren V.2 foretog det fornødne efter, at tiltalte havde underskrevet selvangivelsen for 1997. Det har været revisorens ansvar at gøre skattevæsnet opmærksom på, at der manglede noget. En privat mand skal ikke kontrollere en revisor. Der er i øvrigt heller ikke noget at beskatte. Det er muligt, at man i skattemæssig henseende kan vælte bevisbyrden over på tiltalte, men det kan man ikke i en straffesag, hvor anklagemyndigheden har bevisbyrden. Også af ordlyden af den underskrevne købekontrakt kan man se, at der skrives under "som aftalt". Tiltaltes forklaring om, at købesummen var nedsat fra 650.000,- kr. må derfor lægges til grund. Det fremgår også, at forpagtningsafgiften på 84.000,- kr. var inkluderet i købesummen på fitnesscentret, ligesom et huslejedepositum var omfattet. Det har ikke tillægges vægt, hvad køber har oplyst overfor sin skatteforvaltning. Anklagemyndigheden har heller ikke gjort noget for at efterprøve tiltaltes forklaring. De bilag, der foreligger fra tiltaltes gældssaneringssag tyder ikke på, at gælden i forbindelse med restauranten har været en nullitet, og underskuddet herfra ville have bevirket, at der ikke skulle betales skat.

Rettens bemærkninger

Ifølge den underskrevne købekontrakt mellem tiltalte og køberen af A.A. Fitness & Aerobic var købesummen 650.000,- kr. Bevisbyrden for, at købesummen var en anden og væsentligt lavere findes derfor at påhvile tiltalte, hvilken bevisbyrde ikke er løftet med hans egen forklaring, idet bemærkes, at vidnet V.2 ikke havde set nogen dokumentation vedrørende købesummens størrelse. Da tiltaltes selvangivelse for 1997 ikke omfattede købesummen foreligger en unddragelse. Ifølge købekontrakten omfattede købesummen 500.000,- kr. for inventar og 150.000,- kr. for goodwill. Både for så vidt angår fradragsret vedrørende salget af A.A. Fitness & Aerobic og fradragsret vedrørende restaurant B.B. er det i en skattestraffesag tiltalte, der skal dokumentere, at en konstateret unddragelse modsvares af ikke-foretagne fradrag. Tiltaltes bevisbyrde for eksistensen af sådanne modstående fordringer er streng og ses ikke løftet af tiltalte. Herefter kan anklagemyndighedens talmæsige opgørelse af unddragelsen lægges til grund. Tiltalte, der underskrev en blank selvangivelse for 1997 og overlod til vidnet V.2 at udfylde denne, var efter sin forklaring bekendt med, at det ikke var muligt at gøre tingene op på grund af konkurs, men undlod at sikre sig, at kommunen blev gjort bekendt med de relevante omstændigheder omkring salget af fitnesscentret og restaurantens konkurs. Tiltalte har derved udvist grov uagtsomhed såvel i forhold 1 som 2.

Straffen fastsættes til en bøde på 38.500,- kr., jf. skattekontrollovens § 13, stk. 2, jf. stk. 1, og lov om arbejdsmarkedsfond § 18, stk. 1, pkt, a.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal betale en bøde på 38.500,- kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 7. november 2003, 4. afdeling, S-0632-03

Retten i Herning, 2, afdeling, har den 15. januar 2003 afsagt dom i sagen i 1. instans (SS 2D-658/02).

Tiltalte, T, har påstået formildelse, således at bøden nedsættes til 20.000 kr.

Anklagemyndigheden har tilsluttet sig påstanden om, at bøden nedsættes til 20.000 kr.

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen således, at der i forhold 1 sker følgende ændringer: "392.839 kr." ændres til: "280.219 kr.", "61.548 kr." ændres til: "37.873 kr.", "208.450 kr." ændres til: "95.830 kr." og "392.839 kr." ændres til: "280.219 kr." I forhold 2 ændres "26.804 kr." til: "17.794 kr.".

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter de samstemmende påstande for landsretten nedsættes bøden til 20.000 kr.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at bøden nedsættes til 20.000 kr.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.