Dato for udgivelse
23 Jul 2004 10:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31. oktober 2003
SKM-nummer
SKM2004.313.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
3. afdeling, S-2125-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skatteunddragelse, urigtig selvangivelse, aktiesalgsfortjeneste
Resumé

T var tiltalt for grov uagtsom overtrædelse af skattekontrolloven ved i sine selvangivelser for indkomstårene 1996 – 1997 at have angivet sin skattepligtige indkomst for lavt, idet han undlod at angive fortjeneste ved salg af aktier på henholdsvis 81.058 kr. og 75.493 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 69.467 kr. i skatter. Ved landsrettens behandling af den indankede dom tiltrådtes  det også efter bevisførelsen for landsretten, at T var fundet skyldig som sket, og det tiltrådtes under hensyn til den samlede sagsbehandlingstid, at bøden var fastsat som sket. Landsretten stadfæstede byrettens dom, hvorefter T blev straffet med en bøde på 25.000 kr.

Reference(r)
Skattekontrolloven § 13, stk. 2
Redaktionelle noter
Dommen er anket til Højesteret.

Vestre Landsrets dom af 31. oktober 2003, 3. afdeling, S-2125-03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Kåre Pihlmann).

Afsagt af landsdommerne

Stig Glent-Madsen, Dorte Jensen og Lis Frost

----------

Århus byrets dom af 31. oktober 2003, 3. afdeling, SS 1.01409/03.

Anklageskrift er modtaget den 14. marts 2003.

T er tiltalt for

overtrædelse af skattekontrollovens §13, stk. 2

ved i sine selvangivelser for indkomstårene 1996 og 1997 til ... kommune groft uagtsomt at have angivet sin skattepligtige indkomst. for lavt, idet han undlod at angive fortjeneste ved salg af aktier på henholdsvis kr. 81.058 og kr. 75.493, hvorved det offentlige blev unddraget kr. 69.467 i skatter.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf på ikke under 50.000,00 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig, idet han har gjort gældende, at han alene har handlet simpelt uagtsomt. Subsidiært har tiltalte påstået en bøde nedsat til det halve på grund af den lange sagsbehandlingstid.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Forklaringen er gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger

Det lægges til grund, at det i årsudskrifter for depot pr. 31. december 1996 og pr. 31. december 1997 fra tiltaltes bank er oplyst, at tiltalte selv skulle påføre sin selvangivelse beløb vedrørende tiltaltes aktiebeholdning.

Det lægges videre til grund, at det ikke af bankens afregninger i forbindelse med tiltaltes salg af aktier fremgår, at banken har foretaget nogen indberetninger til skattemyndighederne.

Tiltalte har forklaret, at han ikke har talt med hverken sin bank eller andre om beskatning i forbindelse med salg af aktier, men at han blot er gået ud fra, at den skat, han skulle betale, var den aktieafgift, der var oplyst i bankens afregninger, og at han ikke har læst oplysningerne i selvangivelsen og de tilhørende informationsskrivelser.

Henset til størrelsen af tiltaltes fortjeneste ved salg af aktier i forhold til hans indkomstforhold i øvrigt i de pågældende år, til at tiltalte ikke har foretaget sig noget for at afklare beskatningsspørgsmålet og ikke - trods opfordring hertil fra banken - har oplyst skattemyndighederne om sin aktiebeholdning samt til, at den beregnede aktieafgift i forbindelse med tiltaltes salg af aktier er minimal, findes tiltalte at have handlet groft uagtsomt.

Tiltalte har derfor gjort sig skyldig i overtrædelse af skattekontrollovens § 13, stk. 2.

Under hensyn til sagsbehandlingstiden fra tiltalte i september 2000 blev gjort bekendt med den ændrede skatteansættelse og ansvarsspørgsmålet i forbindelse hermed, og indtil tiltalte blev rejst, finder retten, at straffen bør fastsættes til en bøde på 25.000,00 kr., jf. skattekontrollovens § 13, stk. 2.

Forvandlingsstraffen er fastsat nedenfor.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal betale en bøde på 25.000,00 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 31. oktober 2003, 3. afdeling, S-2125-03

Retten i Århus, 1. afdeling, har den 1. august 2003 afsagt dom i 1. instans (SS 1.01409/03).

Tiltalte, T, har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse for tiltalen vedrørende indkomsåret 1996 og i øvrigt formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Forklaringer

Tiltalte har for landsretten supplerende forklaret, at han indberettede befordringsfradraget for 1996 efter vejledning fra sin mor. Det skete enten skriftligt eller telefonisk.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket. Den omstændighed, at der fra 1996 til 1997 er sket ændring i udformningen af den vejledning, der var vedlagt selvangivelsen, kan ikke føre til andet resultat.

Det er ikke for landsretten oplyst, om der er foretaget noget i sagen fra fremsendelsen af tiltalebegæringen den 8. januar 2002 til tiltaltes forsvarer den 1. juli 2002 rettede henvendelse til politiet. Det er heller ikke oplyst, om der er foretaget noget i sagen fra afhøringen af tiltalte den 11. juli 2002 til udfærdigelsen af anklageskriftet den 13. marts 2003. På denne baggrund tiltrædes det under hensyn til den samlede sagsbehandlingstid og under hensyn til sagens begrænsede omfang, at bøden er fastsat som sket.

Landsretten stadfæster herefter dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten, dog skal statskassen betale i alt 4.500 kr. af de beløb, der er tilkendt den beskikkede forsvarer.