Dato for udgivelse
23 Jul 2004 10:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31. oktober 2003
SKM-nummer
SKM2004.314.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, S-902-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Transitsmugleri, undladt toldangivelse, spiritus fra Tyskland
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af toldloven ved ikke senere end den 11. december 2001 uden angivelse for de statslige told- og skattemyndigheder fra Tyskland via Danmark til Sverige at have indført ikke under 97 flasker spiritus købt i beskattet stand i Tyskland, hvoraf politiet den 11. december 2001 fandt 42 flasker á 0,7 l whisky 40 % og 30 flasker á 0,7 l vodka 37 % i internationalt tog EC-35 fra Puttgarden – København og den 6. januar 2002 fandt 25 flasker á 0,7 l whisky 40 % i bagagebokse nr. 2440 og 2443 på Helsingør Banegård, svarende til de boksnøglenumre, som politiet fandt i T´s besiddelse, hvorved statskassen blev unddraget 7.295 kr. i spiritusafgift. Ved sagens behandling for landsretten fandtes T også efter bevisførelsen for landsretten af de i byretsdommen anførte grunde skyldig efter anklageskriftet. Byrettens dom blev stadfæstet og T blev straffet med en bøde på 7.000 kr. og med pligt til at betale afgiftsbeløbet med 7.141 kr.

Reference(r)

Toldloven § 73, stk. 1, pkt. 1, jf. § 12

Østre Landsrets dom af 31. oktober 2003, 8. afdeling, S-902-03

Parter

Anklagemyndigheden
mod
T
(advokat Henrik Steen Andersen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Ulla Langholz, Jan Reckendorff og Hanne Kjærulff (kst)

----------

Maribo byrets dom af 30. august 2003 SS 242/2002

Anklageskrift er modtaget den 29. maj 2002.

T er tiltalt for overtrædelse af toldlovens § 73, stk. 1, pkt. 1, jf. § 12,

ved ikke senere end den 11. december 2001 uden angivelse over for de statslige told- og skattemyndigheder fra Tyskland via Danmark til Sverige at have indført ikke under 97 flasker spiritus, købt i beskattet stand i Tyskland, hvoraf politiet den 11. december 2001 fandt 42 flasker á 0,7 l. whisky 40 % og 30 flasker á 0,7 l. vodka 37 % i international tog EC-35 fra Puttgarden-København og den 6. januar 2002 fandt 25 flasker á 0,7 l. whisky 40 % i bagagebokse nr. 2440 og 2443 på Helsingør Banegård, svarende til de boksnøglenr., som politiet fandt i Ts besiddelse, hvorved statskassen er unddraget 7.295,- kr. i spiritusafgift.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af V.1 samt politiassistent V.2.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger

Efter den af vidnet V.1 afgivne forklaring lægges det til grund, at tiltalte medbragte 72 flasker spiritus i toget fra Puttgarden mod Sverige den 11. december 2001. Ved den af politiassistent V.2 afgivne forklaring lægges det endvidere til grund, at tiltalte ved anholdelsen den 11. december 2001 var i besiddelse af fire boksnøgler til bagagebokse på Helsingør Banegård, og at politiet under ransagningen den 6. januar 2002 fandt 25 flasker i de to af disse bokse, og hvorfor det lægges til grund, at disse flasker tillige tilhører tiltalte. Herefter findes tiltalte på trods af sin benægtelse skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til en bøde på 7.000 kr., jf. toldlovens § 73, stk. 1, 1. pkt., jf. §12.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.

En nedlagt påstand om betaling af afgift tages til følge som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med en bøde på 7.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 10 dage.

Tiltalte tilpligtes at betale spiritusafgift med 7.141 kr.

Tiltalte betaler sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 31. oktober 2003, 8. afdeling, S-902-03

Maribo Rets dom af 30. august 2002 (SS 242/2002) er anket af T med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne V.1 og politiassistent V.2, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Landsrettens bemærkninger

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet.

Straffen findes passende, og landsretten kan tiltræde dommens bestemmelse om betaling af afgift.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Maribo Rets dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.