Dato for udgivelse
01 mar 2013 12:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 feb 2013 14:19
SKM-nummer
SKM2013.162.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, B-2316-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag
Emneord
Rykkergebyr, overvæltning, tilbagebetaling, berigelse
Resumé

Landsretten fandt som byretten, at appellanterne ikke havde krav på tilbagebetaling af moms af rykkergebyrer, som var blevet opkrævet med urette af SKAT (jf. SKM2003.541.LSR og TSS-cirkulære nr. 2005-05). Landsretten fandt som byretten, at Skatteministeriet havde løftet bevisbyrden for, at momsen var blevet overvæltet på de kunder (restanter), som havde betalt rykkergebyrerne, og at en tilbagebetaling ville medføre en ugrundet berigelse for appellanterne, eftersom de ikke havde lidt noget tab som følge af momspålæggelsen, og eftersom overvæltningen var endelig, idet der ikke var sammenfald mellem de kunder i selskaberne, som ville modtage en eventuel tilbagebetaling, og den gruppe af restanter, som i sin tid havde betalt rykkergebyrerne (stadfæstelse af SKM2011.605.BR).

Reference(r)

Momsloven § 27, stk. 2, nr. 5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 D.A.8.1.1.2.7

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 A.B.3.3.1.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 D.A.11.1.4.3.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 A.A.15.1

Parter

H1.1.1 A/S,
H1.1.2 A/S
og
H1.1. A.m.b.a.
(advokat Thomas Gønge, København)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat David Auken, København)

Afsagt af landsdommerne

Vogter, Mogens Heinsen og Thomas Jønler

Sagens baggrund og parternes påstande

Byretten har den 29. august 2011 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 9-1290/2008 m fl.).

Påstande

For landsretten har appellanterne, H1.1.1 A/S, H1.1.2 A/S og H1.1. A.m.b.a., gentaget deres påstande for byretten.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten er enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal appellanterne solidarisk betale sagsomkostninger for landsretten til indstævnte med 210.000 kr., der vedrører indstævntes udgifter til advokatbistand. Beløbet er inkl. moms, da indstævnte ikke er momsregistreret. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på ankesagens økonomiske værdi og dens omfang.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

H1.1.1 A/S, H1.1.2 A/S og H1.1. A.m.b.a skal solidarisk betale sagens omkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 210.000 kr.

 De idømte sagsomkostninger, der forrentes efter rentelovens § 8 a, skal betales inden 14 dage.