Dato for udgivelse
06 jul 2004 12:22
SKM-nummer
SKM2004.275.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
001009/04-000771
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Indskudskonto, virksomhedsomdannelse, virksomhedsordningen, ejendom, aktier
Resumé
Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked afvist, at en negativ indskudskonto i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse kan reduceres med værdien af boligdelen af en blandet benyttet ejendom og en aktiepost, idet aktiverne ikke kan indgå i virksomhedsordningen. Den bindende forhåndsbesked ændrer tidligere praksis i SKM2003.213.LR fra Ligningsrådet.
Reference(r)

Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 2 og 3
Virksomhedsskatteloven § 16, stk. 2
Virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 2 og 5

Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-2 E.G.2.15.2.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-2 E.H.2.1.5.
Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-3 E.G.2.15.2.2

Den 15. juni 2004 afgjorde Ligningsrådet en bindende forhåndsbesked (SKM2004.274.LR), der angik spørgsmålene om, hvorvidt værdien af boligdelen af en blandet benyttet ejendom og værdien af en aktiepost, kunne reducere en negativ indskudskonto i virksomhedsordningen i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse.

Forespørgeren i sagen drev fragt- og vognmandsforretning. Virksomheden blev drevet dels fra en blandet benyttet ejendom og dels fra lejede lokaler på en fragtmandscentral.

Det var forespørgerens hensigt at omdanne virksomheden til et selskab efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse.

Forespørgeren anvendte virksomhedsordningen og havde en negativ indskudskonto, der efter virksomhedsomdannelsesloven (VOL) § 2, stk. 1, nr. 5, skulle udlignes i forbindelse med omdannelsen af selskabet.

Ved omdannelsen skulle der ud over de aktiver og forpligtelser, der fremgik af den skattemæssige balance for virksomheden, indgå boligdelen af den blandet benyttede ejendom, samt handelsværdien af forespørgerens aktier i fragtmandscentralen.

Forespørgeren spurgte derfor Ligningsrådet, om boligværdien af ejendommen og handelsværdien af aktierne kunne reducere den negative indskudskonto i virksomhedsordningen i ultimo året før omdannelsen.

Ligningsrådet svarede benægtende på begge spørgsmål.

Hermed ønskede Ligningsrådet at ændre den praksis, som Ligningsrådet fastslog i SKM2003.213.LR., hvori det blev tilladt, at boligdelen af en blandet benyttet ejendom kunne reducere en negativ indskudskonto i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse. Efter en revurdering af SKM2003.213.LR, anså Ligningsrådet sagen besvaret forkert for så vidt angår dette spørgsmål.

Ligningsrådet bemærkede, at det er en betingelse for gennemførelsen af en skattefri virksomhedsomdannelse, at alle aktiver og passiver i virksomheden overdrages til selskabet, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2, 1. pkt.

Af bestemmelsens 2. pkt. følger dog, at ejeren af en blandet benyttet ejendom kan vælge at holde ejendommen uden for omdannelsen eller at overdrage den samlede ejendom til selskabet, selvom en del af ejendommen ikke har været anvendt erhvervsmæssigt.

Ligningsrådet bemærkede endvidere, at det er en betingelse for skattefri virksomhedsomdannelse, at en eventuel negativ indskudskonto er udlignet inden omdannelsen, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5.

Udligning af en negativ indskudskonto foretages ved, at skatteyder inden omdannelsen overfører et beløb til virksomheden, der gør, at indestående på indskudskontoen bliver 0 eller positivt, jf. virksomhedsskatteloven (VSL) § 16, stk. 2, 1. pkt.

Som begrundelse for den benægtende besvarelse, anførte Ligningsrådet, at indskud til reduktion af en negativ indskudskonto i henhold til VSL § 16, stk. 2 under alle omstændigheder forudsætter, at der er tale om indskud af aktiver, som kan indgå i virksomhedsordningen.

Det fremgår i denne forbindelse af VSL § 1, stk. 3, at den private boligdel af en blandet benyttet ejendom ikke kan indgå i virksomhedsordningen. Tilsvarende gælder, at aktier heller ikke kan indgå i virksomhedsordningen, jf. VSL § 1, stk. 2.

Endvidere bemærkede Ligningsrådet, at udligningen sker med virkning for ultimo året før omdannelsen, jf. VSL § 16, stk. 2, sidste pkt. Det vil sige, at indskudskontoen ultimo dette år udlignes. Det kan have betydning for beregning af rentekorrektion for dette år. På baggrund af SKM2003.213.LR vil det således accepteres, at en rentekorrektion i året forud for omdannelsen kan nedsættes eller elimineres ved indskud af private aktiver. Dette stemmer næppe overens med formålet med virksomhedsordningen i almindelighed og rentekorrektionsreglerne i særdeleshed.

På denne baggrund ønskede Ligningsrådet at ændre praksis, således at der ikke i henhold til VSL § 16, stk. 2 kan ske reduktion af en negativ indskudskonto med aktiver, der ikke i forvejen kan indgå i virksomhedsordningen.

Ligningsrådet fandt således, at der ikke kunne ske reduktion af den negative indskudskonto med den private boligværdi ved omdannelsen, idet boligværdien ikke vil kunne indgå i virksomhedsordningen, jf. VSL § 1, stk. 3. Endvidere fandt Ligningsrådet, at der ikke kunne ske reduktion af den negative indskudskonto med aktierne i fragtmandscentralen, idet aktierne ikke vil kunne indgå i virksomhedsordningen, jf. VSL § 1, stk. 2.