Dato for udgivelse
12 feb 2013 10:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 jan 2013 10:34
SKM-nummer
SKM2013.119.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, B-3411-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptaget
Emneord
Genoptagelse, ekstraordinær, skatteberegning
Resumé

I forlængelse af en skønsmæssig forhøjelse vedrørende indkomståret 1993, som var blevet fastslået ved Højesterets dom af 17. juni 2005, jf. SKM2005.275.HR, havde sagsøgeren gjort gældende, at SKAT skulle genoptage opgørelsen af sagsøgerens skattepligtige indkomst for 1993, idet et beløb på kr. 175.212,- ifølge sagsøgeren var blevet beskattet to gange. Landsretten fandt det ikke godtgjort, at skatteberegningen var foretaget forkert.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1 A.A.8.2.3.10

Parter

A
(Advokat Nicolai Sørensen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Casper Klindt Sølbeck)

Afsagt af landsdommerne

M. Stassen, Bodil Dalgaard Hammer og Jacob Waage (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 3. oktober 2011 (BS 41B-7147/2008) er anket af A med påstand om, at Skatteministeriet tilpligtes principalt at genoptage skatteansættelsen og foretage fornyet skatteberegning, subsidiært at foretage fornyet skatteberegning af sagsøgers skatteansættelse for indkomståret 1993, således at der ved den fornyede beregning af skattetilsvaret tages udgangspunkt i negativ ultimo formue for indkomståret 1993 på 3.818.073 kr.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Som anført i Østre Landsrets dom af 17. juni 2004 (B-760-02) (SKM2004.305.ØLR), der blev tiltrådt i henhold til grundene ved Højesterets dom af 17. juni 2005 (sag 359/2004) (SKM2005.275.HR), har A anført beløbet 175.212 kr. på sin selvangivelse for 1993 som eksisterende formue pr. 31. december 1993. Beløbet indgik derfor ikke som en del af indbetalingen på 1.954.827 kr. til H1 Invest A/S, idet den sidste indbetaling til selskabet blev foretaget den 21. december 1993.

Landsretten er på denne baggrund enig i byrettens resultat og begrundelse herfor. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten med i alt 25.000 kr. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgifterne til advokatbistand er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og varighed. I beløbet indgår endvidere udgiften til udarbejdelsen af Skatteministeriets materialesamling.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A betale 25.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.