Dato for udgivelse
12 Jul 2004 11:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
1. juli 2004
SKM-nummer
SKM2004.286.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1680-0197
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift + Skat
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere
Emneord
A-skat, cykeltaxi, lønsum
Resumé
Chauffører på cykeltaxier, der var ejet af et cykeltaxifirma, kunne ikke anses at udføre personligt arbejde i tjenesteforhold, og der skulle derfor ikke indeholdes A-skat af vederlagene. Der blev bl.a. lagt vægt på, at chaufførerne havde påtaget sig en vis økonomisk risiko, og at vederlagene var erhvervet direkte fra kunderne, samt at der skulle betales for leje af cyklerne. Lønsumsafgiften for virksomheden skulle endvidere reguleres i overensstemmelse hermed.
Reference(r)
Kildeskatteloven § 46, stk. 1 og § 43, stk. 1
Lønsumsafgiftsloven § 1, stk. 1
Momsloven § 13, stk. 1
Henvisning
Momsvejledningen 2004-2 D.11.15
Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledningen 2004-2 B.1.1.9
Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledningen 2004-2 D.2
Henvisning
Ligningsvejledningen Erhvervsdrivende 2004 - 2 E.A.4.3

Klagen skyldes, at A ApS (herefter benævnt selskabet) fra 1. april 2003 er blevet pålagt at indeholde A-skat m.v. af vederlag i penge til selskabets chauffører, der er anset for at have udført personligt arbejde i tjenesteforhold. Selskabet er endvidere anset for lønsumsafgiftspligtig.

Landsskatterettens afgørelse

ToldSkats afgørelser af 10. september 2003 ændres.

Sagens oplysninger

Selskabet har siden april 2002 drevet cykeltaxivirksomhed. Konceptet i virksomheden er, at selskabet lejer dets 11 cykeltaxier ud til chaufførerne, som selv beholder de indkørte beløb. Selskabets indtægter består af henholdsvis reklameindtægter og indtægter fra udlejning af cykeltaxierne til chaufførerne. Reklameindtægterne udgør ca. 80-90 % af den samlede indtægt, mens lejeindtægterne udgør de resterende 10-20 %.

Selskabet har for sæsonen 2003 tegnet følgende kontrakt med chaufførerne:

”KONTRAKT MED CHAUFFØRER

Denne kontrakt tegnes mellem firmaet A ApS og ..................., herefter kaldet ”chaufføren”. Kontrakten er på ingen måde en ansættelseskontrakt, men en leje- og samarbejdsaftale, hvorpå chaufføren accepterer A’s betingelser, som heri beskrevet.

Kørselstid:

Den almindelige kørselstid er i tidsrummet kl. 12:00 – 19:00 i perioden april – oktober. Særlige events kan ligge udenfor den almindelige arbejdstid og aftales på forhånd mellem A og chaufføren.

Chaufføren betaler 150 kr. (inkl. moms) i dagsleje for en cykeltaxi, som kan benyttes indenfor den almindelige kørselstid. Chaufføren skal møde som aftalt og der afkræves betaling, såfremt man udebliver uden varsel. Ved sygdom, skal chaufføren selv forsøge at finde en afløser, eller kontakte A senest kl. 08:00 den pågældende dag. Gentagende udeblivelse vil føre til ophævelse af samarbejdet mellem chaufføren og A.

Ved registrering leverer Chaufføren:

 • En ren straffeattest
 • Et pasfoto
 • Oplysninger om adresse, telefonnummer m.m. (skal altid være ajour)
 • Depositum på 1.200,- kr., som sikkerhed for engagement, uniform og cykel

Endvidere stiller chaufføren en mobiltelefon til rådighed, da dette er nødvendigt for udførelse af jobbet. A forventer ikke at denne mobiltelefon anvendes til udgående opkald. Mobiltelefonen skal være tændt under vagt, men chaufføren må aldrig tale privat under kørsel med kunder.

Indtjening:

Chaufføren skal forholde sig til A’s prispolitik, og må ikke tage mere for en tur end beregnet – men må godt ”lave et godt tilbud”. Det er frivilligt om chaufføren accepterer Euro (eller anden valuta) – men A veksler ikke.

Chaufføren får en kvitteringsbog, som for hver tur skal udfyldes og ved arbejdsdagens afslutning returneres til A. A registrerer løbende indtjening og antal passagerer udfra kvitteringsbøgerne. Chaufføren er selv ansvarlig for indberetning af indkomst til bopælkommunens skatteforvaltning, som vil rådgive om løbende indbetaling af indkomstskat.

Forsikring:

A har tegnet forsikring på cykler og passagerer, men det er ikke muligt at forsikre chauffører i policen. Det er således chaufførens eget ansvar at tegne en passende fuldtidsforsikring (erhvervsforsikring), som tilsvarer chaufførens fareklasse og dækningssum. Det er ikke fra A’s side krav om at chauffør har en forsikring, men tilrådeligt.

A’s regler:

Chaufføren skal overholde færdselsloven. I tilfælde af uheld, skal A kontaktes øjeblikkeligt og chaufføren skal sørge for at få navn, adresse og telefonnummer på alle involverede.

Chaufføren er ansvarlig for den lejede cykel (inklusiv reklamefolier) og beskades cykel eller dele af denne pga. uforsvarlig kørsel, kan chaufføren drages til ansvar.

Chaufføren får af A udleveret en uniform bestående af et par shorts, en T-shirt og et par sokker. Disse beklædningsdele forbliver A’s ejendom og skal returneres hertil ved afslutning af samarbejde. Udover den udleverede uniform medfølger et sæt overtøj, pengebælte, ID-kortholder, kvitteringshæfte og handsker, som skal returneres efter hver vagt. Chaufføren skal altid bære udleverede ID-kort og uniform under kørsel og sørge for at uniformen er pæn og ren.

Chaufføren skal køre i det aftalte tidsrum. Kun i tilfælde af særlige forhold (mekanisk fejl, sygdom, personskade eller ekstreme vejrforhold) må cyklen returneres før den aftalte tid. Dagslejen forbliver 150 kr./dag, uanset om cyklen returneres tidligere end aftalt (med undtagelse af mekaniske fejl på cyklen).

Chaufføren står selv for rengøring af cyklen, før under og efter kørsel (både indvendig og udvendig). Cyklen skal afleveres i samme stand som modtaget og eventuelle selvforvoldte skader skal dækkes af chaufføren.

Alkohol før eller under kørsel er forbudt. Rygning er forbudt i cyklen (både chauffør og passager).”

Selskabets direktør har om den i kontrakten fastsatte kørselstid oplyst, at tidsrummet var fastsat for at overholde aftalen med selskabets annoncører, således at annoncørerne var garanteret en vis synlighed i bybilledet. Chaufførerne kørte endvidere ikke kun i dette tidsrum, idet der i løbet af sæsonen viste sig at være kundegrundlag for også at køre om aftenen, især torsdag, fredag og lørdag. Derfor blev kravet om kørsel i tidsrummet ikke håndhævet i videre omfang.

Direktøren har videre oplyst, at der stort set altid var chauffører til at køre cyklerne, og at det derfor ikke var noget problem at få cyklen ud og køre igen (efter at have ladet cyklens batterier op, hvilket tager ca. 2 timer), hvis en chauffør returnerede cyklen efter at have kørt mindre end 7 timer. Selskabet sanktionerede derfor ikke chauffører, der kørte mindre end de aftalte 7 timer.

Selskabet havde fået indføjet i aftalen med annoncørerne, at cyklerne ikke var ude at køre, såfremt det var regnvejr eller lignende dårligt vejr. Da chaufførerne som oftest meldte sig syge på disse dage, og da selskabet i øvrigt ikke havde problemer med at skaffe chauffører, blev kravet til chaufførerne om at skaffe en afløser i tilfælde af sygdom m.v. ikke håndhævet i videre omfang.

Selskabet har oplyst, at der i løbet af sæsonen 2003 blev udarbejdet og indgået en ny kontrakt med 33 af de 60 chauffører, der var tilknyttet selskabet. Kontrakten er nu benævnt lejekontrakt og adskiller sig fra den første kontrakt på følgende punkter:

 • Depositummet er sat ned til 600,- kr.
 • En lejeperiode udgør max. 7 timer (pga. cyklens tekniske begrænsninger), og kan påbegyndes efter chaufførens ønske, dog inden for normalt åbningstidsrum (09:00 – 17:00 på hverdage og 10:00 – 14:00 i weekender).
 • Der kan aftales særlige korte lejeperioder.
 • Lejen, der fortsat udgør 150 kr./dag, inkluderer bl.a. en basisforsikringspolice, der dækker kunderne, cyklen og chaufførerne. Der er dog ikke tale om en fuld erhvervsforsikring for chaufføren.
 • Lejen inkluderer ikke eget firma, dvs. chaufføren er selvstændig erhvervsdrivende og kører derfor forretning for egen regning og risiko (herunder uhensigtsmæssige skader på cyklen, behandling af kunder, tabt indtjening, bogholderi, indbetaling af skat osv.), bogholderi, dvs. selskabet laver ingen form for opgørelse af den enkelte chaufførs indtjening, og arbejdstid, dvs. selskabet har ingen krav på minimum eller maksimum arbejdstid, og der er ingen begrænsning på de antal gange cykeltaxierne kan lejes af en enkelt chauffør på en uge.
 • Selskabet stiller nu kun et sæt cykeltøj bestående af et par shorts og en T-shirt til rådighed for chaufførerne.
 • Ved aflevering af mobilnummer kan chaufføren vælge at indgå i selskabets ”opkaldsklub”, hvor alle telefoniske bestillinger kan blive uddelt blandt chaufførerne.

Herudover indeholder den nye kontrakt bestemmelser om, at kontrakten kan afbrydes på et hvert tidspunkt af chaufføren eller selskabet, og at selskabet giver vejledning om cyklens udstyr og operation dagen før første cykelleje.

Kontrakten indeholder derimod ikke længere bestemmelser om indtjening og kvitteringsbog.

Selskabets direktør har om prisen for en tur med en cykeltaxi oplyst, at chaufførerne selv bestemte prisen. Selskabet havde imidlertid udarbejdet en vejledende oversigt over priser for ture med forskellige distancer i X. Flere chauffører brugte ikke denne vejledning, og i øvrigt var det underordnet for selskabet, hvad turene kostede.

Selskabet har med virkning fra den 1. april 2003 tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring hos et forsikringsselskab. Af forsikringspolicen fremgår, at de sikrede er selskabet og chaufførerne af cyklerne, og at forsikringen dækker erhvervs- og produktansvar ved transport af passagerer og varer på trepersoners cykler.

Selskabet har oplyst, at der for at oplyse passagererne i cyklerne om forholdet mellem selskabet og chaufførerne, er opsat et skilt i cyklens kabine med følgende tekst:

”Hvem er A?…

Denne cykeltaxi er ejet af firmaet ”A ApS”. Vi er et nyt og innovativt firma med bæredygtige intentioner. Vi lever af, at leje denne cykler ud til dygtige chauffører (se ”Hvem er min chauffør” forneden) og at sælge reklameplads på denne cykel.

Vi har valgt denne cykel som transportmiddel for X fordi vi ved at den er robust, komfortabel og meget meget sikker, og fordi vi synes at den er så flot!

Cyklen er så sikker så du som passager er forsikret medens du kører i den.

Skal du booke en cykeltaxi, så ring til os og vi vil finde en dygtig chauffør til dig!

Hvem er min chauffør?…

Din chauffør er en selvstændig erhvervsdrivende (lidt ligesom en hestedrosche-fører).

Han/hun kører for egen indtjening og er ansvarlig for din sikkerhed medens du er hans/hendes kunde.

Han/hun bærer et ID-kort således at du altid kan se, hvem du har handlet med.

Ifølge loven skal han/hun kunne give dig en kvittering, skulle du ønske det; det er din rettighed.

God tur!”

Den kvittering, som chaufførerne udstedte til kunderne, var – udover dato, chaufførens navn, passagerens navn og beløb (ekskl. moms) – påført selskabets CVR-nr., adresse og telefonnummer, samt selskabets logo. I forbindelse hermed har selskabets direktør oplyst, at den endelige udformning af kvitteringen ikke var påført selskabets CVR-nr.

Selskabets direktør har oplyst, at selskabet har ansat en cykelmekaniker, som står for vedligeholdelse af cyklerne samt rengøring af cyklerne i forbindelse med skift af reklamer. Det var imidlertid chaufførerne, der stod for vedligeholdelse af cyklerne i det tidsrum, hvor de lejede cyklerne. Med lejen af cyklen fulgte lappegrej og lidt værktøj, så chaufførerne selv kunne forestå mindre reparationer. Skulle der derimod skiftes et gearkabel eller lignende på grund af chaufførens kørsel, måtte chaufføren selv betale for denne udskiftning.

Direktøren har videre oplyst, at chaufførerne bar risikoen for cyklerne i lejeperioden. Blev cyklen for eksempel ridset eller ødelagt ved chaufførens kørsel, eller hvis chaufføren påkørte andre, skulle chaufføren selv betale for udbedring m.v.

Af et internt notat af 1. september 2003 udarbejdet af ToldSkat fremgår, at en medarbejder ved ToldSkat i ugerne 29-31 (2003) løbende har observeret de cykeltaxier, som har kørt rundt i X. Ved disse observationer blev det konstateret, at visse af cykeltaxierne fremstod klart og tydeligt som ejet og drevet af selskabet, idet både selskabets navn og logo samt telefonnummer fremgik af skiltningen på cykeltaxierne. Endvidere fremstod de øvrige cykeltaxier, som også ses i gadebilledet, som værende drevet af de to øvrige cykeltaxivirksomheder i X.

Selskabet har fremlagt et foto af en af selskabets cykeltaxi, hvoraf fremgår, at cyklen er påført selskabets logo.

Selskabets direktør har om cyklernes udseende supplerende oplyst, at selskabets telefonnummer var anført på cyklens ”nummerplade”. Dette skyldtes, at selskabet havde mulighed for at vejlede eventuelle kunder, der kontaktede selskabet.

På selskabets hjemmeside kan man foretage on-line booking af en cykeltaxi. Det fremgår endvidere, at selskabets fornemste opgave er at sikre, at dets kunders reklamer bliver set, og at selskabet fungerer som udlejningsfirma overfor en række selvstændige chauffører.

Vedrørende on-line booking på selskabets hjemmeside har selskabets direktør oplyst, at selskabet beregnede sig et bestillingsgebyr, og at selskabet ikke tog imod straks-bestillinger. Dette skyldtes, at selskabet hverken kunne tjene penge på bestillinger eller var interesseret i at agere arbejdsgiver for chaufførerne, den generelle bemanding, samt hvor hurtigt chaufførerne kunne komme frem.

Selskabets direktør har videre oplyst, at selskabet ikke kunne garantere eventuelle kunder, at bookede ture ville blive kørt med selskabets cykler, og at selskabet – såfremt det ikke selv havde ledige cykler – henviste kunderne til en af konkurrenternes cykler og chauffører mod et mindre provisionsbeløb. Blev der booket ture over selskabets hjemmeside, sendte selskabet en faktura til kunden og afregnede efterfølgende over for chaufførerne. På grund af bestillingsgebyret var det attraktivt for selskabet at tage imod bestillinger.

En booket tur var altid et tilbud til de enkelte chauffører, som derfor kunne afslå at køre turen, såfremt de ikke havde tid eller lyst. I øvrigt aftalte chaufførerne selv deres ture.

ToldSkat’s afgørelser

Selskabet er med virkning fra den 1. april 2003 pålagt at indeholde A-skat m.v. af vederlag i penge til selskabets chauffører. Endvidere er selskabet anset for afgifts- og registreringspligtig af leverancer af personbefordring og skal således betale lønsumsafgift, jf. lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, samt § 2.

For så vidt angår indeholdelse af A-skat m.v. har ToldSkat begrundet afgørelsen med, at chaufførerne må anses for at udføre personligt arbejde i tjenesteforhold, jf. kildeskattelovens § 43, stk. 1, arbejdsmarkedsfondslovens § 8, stk. 1, litra a, og ATP-lovens § 17 f.

Ved afgrænsningen mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende er der taget udgangspunkt i de generelle retningslinier, som fremgår af punkt 3.1.1.1 i cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 til personskatteloven. Der er herved bl.a. lagt vægt på, at

 • chaufførerne er begrænset til kun at kunne udføre arbejdet i de tidsrum, hvor selskabet har åbent,
 • chaufførerne skal aflevere en ren straffeattest, bære ID-kort, gennemføre et kursus i cykeltaxi, overholde færdselslovens bestemmelser m.v.,
 • den cykeltaxikørsel, som chaufførerne udfører, i betydelig grad gavner den primære omsætning i selskabet, nemlig reklameindtægterne, hvormed chaufførerne må anses for provisionsaflønnede og selskabet rette indkomstmodtager af de beløb, som chaufførerne indkører,
 • selskabet ejer de driftsmidler (cykeltaxier), som chaufførerne anvender ved udførelsen af cykeltaxikørslen, ligesom selskabet forestår drift, vedligeholdelse og opbevaring af cykeltaxierne,
 • chaufførerne ikke afholder væsentlige erhvervsmæssige omkostninger, der er atypiske for lønmodtagerforhold, idet chaufførerne ikke er økonomisk forpligtet ud over den almindelige betaling for leje af cyklerne, evt. leje af uniform samt evt. anskaffelse og drift af mobiltelefon,
 • selskabets opfordring til, at chaufførerne bør leje uniform samt være i besiddelse af en mobiltelefon ikke er usædvanligt i et lønmodtagerforhold. I visse brancher er det ofte påkrævet, at lønmodtageren sågar er i besiddelse af en bil for at kunne varetage et bestemt job, f.eks. som sælger,
 • regionen på baggrund af en række observationer har konstateret, at cykeltaxierne er påført selskabets navn og logo samt telefonnummer, hvormed kunderne ikke kan være i tvivl om, at det er selskabet, der driver cykeltaxivirksomhed, og således ikke de enkelte chauffører,
 • selskabet står ikke kun for annoncering, skiltning m.v. på selve cykeltaxierne, men også pressedækning og hjemmeside,
 • de forsikringsmæssige forhold ikke er et afgørende aspekt,
 • og selskabet må anses for at have instruktionsbeføjelsen i forhold til arbejdets udførelse, herunder tilsyn og kontrol, ligesom selskabet tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med cykeltaxiopgaven og tillige har den økonomiske risiko

Indholdet af den nye kontrakt ændrer ikke ved, at selskabet er pligtig at indeholde A-skat m.v.

For så vidt angår lønsumsafgiftspligt har ToldSkat begrundet afgørelsen med, at selskabets aktiviteter med cykeltaxivirksomhed må anses for virksomhed med leverancer af personbefordring omfattet af fritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 15, og at aktiviteten derfor er lønsumsafgiftspligtig i henhold til lønsumsafgiftsloven § 1, stk. 1.

Selskabets aktivitet med varekørsel er imidlertid ikke omfattet af fritagelsesbestemmelsen og dermed momspligtig. Som følge heraf er denne aktivitet ikke lønsumsafgiftspligtig.

Afgiftsgrundlaget er den del af selskabets lønsum med tillæg af overskud eller med fradrag af underskud af selvstændig erhvervsvirksomhed i indkomståret, der vedrører den lønsumsafgiftspligtige del af virksomheden, jf. lønsumsafgiftsloven § 4, stk. 1 (metode 4), § 4, stk. 4 (sektoropdeling), samt lønsumsbekendtgørelsens § 4, stk. 3.

Afgiftssatsen er 3,08 %, jf. lønsumsafgiftsloven § 5, stk. 1.

ToldSkat har i et høringssvar supplerende anført, at det er selskabet, der står som den reelle udbyder af transportydelserne, og at selskabet derfor må anses for rette indkomstmodtager af de indkørte beløb fra cykeltaxikørslen.

Salget af reklamer på cykeltaxierne er i et vist omfang afhængig af den tid, hvor cykeltaxierne er på gaden, hvorfor reklamesalget skal ses som en hovedaktivitet, der har en signifikant korrelation med selskabets biaktivitet, nemlig selve cykeltaxikørslen.

Det er ikke muligt at aftale sig ud over lovgivningens rammer ved indgåelse af samarbejdsaftaler, kontrakter, skiltning el. lign., idet det altid er de faktiske forhold, som i sidste ende er afgørende for sagens udfald.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets direktør har fremsat påstand om, at selskabet ikke er pligtig at indeholde A-skat m.v. af vederlag i penge til selskabets chauffører, og at selskabet ikke er lønsumsafgiftspligtig.

Chaufførerne er selvstændige erhvervsdrivende og har derfor ikke udført personligt arbejde i tjenesteforhold for selskabet. Der er herved bl.a. henvist til, at

 • alle betalinger for kørsel går direkte fra passageren til chaufføren, som selv beholder hele beløbet,
 • de fleste af chaufførerne er studerende eller personer med anden beskæftigelse, og at arbejdet som chauffør derfor ikke er en fuldtidsbeskæftigelse, hvilket i øvrigt også er for fysisk krævende,
 • chaufførerne er helt frie til at planlægge deres arbejde, herunder berettigede til at afvise ture samt udføre andre jobs samtidig,
 • chaufførerne frit kan antage vikarer og kan sågar leje flere cykler på én gang,
 • chaufførernes arbejdstid er ikke fastsat af selskabet, da det i kontrakterne anførte tidsrum bliver administreret meget lempeligt
 • chaufførerne har ikke ret til opsigelsesvarsel,
 • chaufførerne kører for egen regning og risiko, idet de selv betaler forvoldte skader på cyklerne, da de selv afholder udgifter til mobiltelefon, reparation af cyklen, erstatning af reklamefolie, eventuelle færdselsbøder, tæpper m.v., og da de i øvrigt ikke ved, hvor meget de kan komme til at tjene på en dag (afhængig af bl.a. vind og vejr),
 • og selskabet har opsat et skilt i kabinen på cykeltaxien for at synliggøre chaufførens status som selvstændig erhvervsdrivende.

Selskabets direktør har om ToldSkat’s høringssvar supplerende anført, at selskabets navn er ”A ApS”, hvilket hverken fremgår af cyklerne, kvitteringer eller uniform. Derimod anvendes et logo, som deles med et andet firma, der har drift i Y.

Der er selvfølgelig en korrelation mellem cykeltaxikørslen og reklamerne påklistret cykeltaxierne, som imidlertid er uden betydning for vurderingen af, om selskabet er pligtig at indeholde A-skat m.v.

Told- og Skattestyrelsens udtalelse

Told- og Skattestyrelsen har indstillet de påklagede afgørelser stadfæstet. Styrelsen har bl.a. henvist til, at der ikke er sammenhæng mellem kvalificeringen af chaufførerne som selvstændigt erhvervsdrivende og opgørelsen af lønsumsafgiftsgrundlaget, at chaufførernes indsats er af ringe intensitet, at chaufførerne reelt ikke påtager sig en økonomisk risiko, og at vederlaget er beregnet, som det er almindeligt i tjenesteforhold.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Efter kildeskattelovens § 46, stk. 1, 1. pkt., skal den, for hvis regning udbetaling af A-indkomst foretages, i forbindelse med denne udbetaling indeholde foreløbig skat i det udbetalte beløb.

I henhold til kildeskattelovens § 43, stk. 1, henregnes til A-indkomst enhver form for vederlag i penge samt i forbindelse hermed ydet kost og logi for personligt arbejde i tjenesteforhold, herunder løn, feriegodtgørelse, honorar, tantieme, provision, drikkepenge og lignende ydelser.

Vurderingen af, om der er tale om personligt arbejde i tjenesteforhold eller om virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende, foretages på baggrund af de kriterier, der er angivet i punkt 3.1.1 i cirkulære nr. 129 af 4. juli til personskatteloven. Som udgangspunkt anses en person herefter for lønmodtager, hvis vedkommende modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold efter hvervgiverens anvisninger og for dennes regning og risiko. Selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud.

I relation til vurderingen af, om der er tale om personligt arbejde i tjenesteforhold eller om virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende, adskiller de to kontrakter, som selskabet har anvendt i 2003, sig ikke på væsentlige punkter. Vurderingen foretages derfor samlet for de to kontrakter.

Kriterierne i punkt 3.1.1 i cirkulære nr. 129 af 4. juli til personskatteloven fører ikke til noget entydigt resultat. Efter en samlet vurdering kan chaufførerne imidlertid ikke anses for lønmodtagere.

Det er herved særligt tillagt vægt, at selskabet ikke udbetaler vederlag til chaufførerne, der tværtimod skal betale for at leje cyklerne, og at chaufførerne ikke på grund af kontrakten eller i øvrigt er begrænset i deres adgang til samtidig at udføre arbejde for andre. Der er endvidere lagt vægt på, at chaufførerne påtager sig en vis selvstændig økonomisk risiko, og at chaufførernes vederlag i overvejende grad er nettoindkomst for chaufførerne, ligesom vederlaget ikke er periodisk eller beregnet, som det er almindeligt i tjenesteforhold.

Det er således ikke tillagt afgørende vægt, at chaufførerne ikke afholder væsentlige omkostninger, der er atypiske for lønmodtagere, at selskabet har en vis adgang til at fastsætte instrukser for arbejdets udførelse, og at arbejdstiden til en vis grad er fastsat af selskabet.

Det er derfor ikke med rette, at selskabet er pålagt at indeholde A-skat m.v. af vederlag i penge til chaufførerne, og den påklagede afgørelse ændres derfor på dette punkt.

Lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, 1. punktum, har følgende ordlyd:

”Der betales en afgift til statskassen af virksomheder, der mod vederlag leverer varer og ydelser der er fritaget for afgift efter merværdiafgiftslovens § 13, stk. 1, nr. 1, nr. 3, nr. 5 og 6, nr. 8, nr. 10 –12, nr. 15 – 17 og nr. 20, jf. dog nedenfor stk. 2, og af virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter merværdiafgiftsloven.”

Følgende fremgår af momslovens § 13, stk. 1 nr. 15:

”Stk. 1 Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(…)

15) Personbefordring. Fritagelsen omfatter dog ikke anden erhvervsmæssig passagerkørsel med bus end rutekørsel.

Selskabet må anses for at udføre personbefordring omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 15. Der er herved henset til, at selskabet må anses for den reelle udbyder af cykeltaxikørslen. Selskabet er derfor lønsumsafgiftspligtig af denne aktivitet, jf. lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1.

Lønsumsafgiftsgrundlaget er i henhold til lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 1, selskabets lønsum med tillæg af overskud eller med fradrag af underskud af selvstændig erhvervsvirksomhed opgjort efter reglerne i 2.-4. pkt., jf. dog stk. 2 og 5.

Da selskabet ifølge det oplyste også udfører varekørsel, som ikke er fritaget for moms i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 15, og som derfor ikke er pålagt lønsumsafgift, skal selskabet på grundlag af en sektoropdeling af selskabet foretage en fordeling af selskabets lønsum og overskud eller underskud, der vedrører den afgiftspligtige del af selskabet henholdsvis den øvrige del af selskabet, jf. lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 4.

Lønsumsafgiften udgør 3,08 % af afgiftsgrundlaget, jf. § 5, stk. 1.

Til selskabets lønsum medregnes enhver form for løn, som selskabets ansatte har erhvervet inkl. alle tillæg, uanset om de indgår i lønnen eller ydes særskilt, jf. § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 431 af 5. juni 1999 om afgift af lønsum m.v.

Da chaufførerne ikke anses for selskabets ansatte, skal selskabet ved opgørelsen af lønsumsafgiftsgrundlaget ikke medregne de beløb, som chaufførerne har indkørt ved taxikørsel. Den påklagede afgørelse ændres i overensstemmelse hermed på dette punkt.

Det overlades til ToldSkat at foretage en fornyet opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget, jf. § 17, stk. 2, i forretningsordenen for Landsskatteretten.