Dato for udgivelse
02 jul 2004 14:55
SKM-nummer
SKM2004.272.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/03-301-01050
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, vederlag, fradragsret, social forsorg og bistand
Resumé
Når en selvstændigt erhvervsdrivende leverer ydelser efter reglerne om frit leverandørvalg i hjemmeplejen, og ydelserne er visiteret efter lov om social service § 71, skal kommunen afregne de selvstændigt erhvervsdrivende med udgangspunkt i de kommunale priskrav og den indgåede kontrakt plus en kompensation på 2 pct. Dette udgør tilsammen  vederlaget for den leverede personlige eller praktiske hjælp. Det er dette samlede beløb, der skal medtages i den samlede omsætning ved opgørelsen af virksomhedens delvise fradragsret.
Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 1 og nr. 2
Momsloven § 38, stk. 1, 

Henvisning
Momsvejledningen 2004-2 D.11.2
Henvisning
Momsvejledning 2004-2 J.2.1.1
Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-1, afsnit D.A.11.1.3.2.2

Redaktionelle noter

Bemærk, at momsloven ved lov nr. 517 af 07/06/2006 er blevet ændret, således at fritvalgsydelser i hjemmeplejen fra og med 1. juli 2006 overvejende er momspligtige, se nærmere momsvejledningens afsnit D.11.2.2

Indledning

I SKM2003.460.TSS og SKM2004.105.TSS har Told- og Skattestyrelsen meddelt, at fra 1. maj 2004 skal ydelser, der ligger inden for kommunernes visitation efter lov om social service § 71 og som leveres efter reglerne om frit leverandørvalg i hjemmeplejen karakteriseres som social forsorg og bistand jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 2.

Skatteministeren har som svar på spørgsmål S 3967 af 19. maj 2004 vedrørende kommunernes kompensation for den manglende mulighed for fradrag af købsmoms til private leverandører af personlig og praktisk hjælp, der leveres efter reglerne om frit leverandørvalg i hjemmeplejen og efter visitation ifølge lov om social service § 71 gengivet oplysninger fra Indenrigs- og Sundhedsministeren. Det fremgår heraf, at:

"Kompensationen til de private leverandører sker i praksis ved, at kommunerne tillægger 2 pct. til prisen ved indgåelse af aftale om levering af praktisk bistand fra private leverandører af personlig og praktisk hjælp."

I denne forbindelse har Handel - Transport - Service (HTS) samt Dansk Handel og Service (DHS) bedt Told- og Skattestyrelsen om at oplyse, om de selvstændigt erhvervsdrivende, der leverer ydelser efter reglerne om frit leverandørvalg i hjemmeplejen skal medregne den nævnte kompensation på 2 pct. til den samlede omsætning inden udregning af virksomhedernes delvise fradragsret for de indkøb, som virksomheden både anvender til de momspligtige og momsfri aktiviteter efter momslovens § 38, stk.1.

Afgiftsgrundlaget

Det skal hermed præciseres, at det kommunale afregningsgrundlag ud fra den fastsatte pris og den indgåede kontrakt plus de 2 pct. tilsammen udgør vederlaget for den leverede personlige eller praktiske hjælp. Det er således det samlede beløb, der skal medregnes til virksomhedens samlede omsætning inden opgørelsen af den delvise fradragsret, jf. momslovens § 38, stk. 1.

Dette kan illustreres ved følgende eksempel:

En kommune fastsætter prisen for levering af 1 times visiteret personlig og praktisk hjælp der leveres efter reglerne om frit leverandørvalg i hjemmeplejen til 200,- kr. Der indgås aftale mellem leverandør og kommune om levering af 5 timers ydelser til 1.000,- kr.

Kommunen forhøjer så prisen på 1000,- kr. med 2 pct, således, at vederlaget for levering af 5 timers visiteret personlig og praktisk hjælp der leveres efter reglerne om frit leverandørvalg i hjemmeplejen bliver 1.020,- kr. i alt.

En virksomhed leverer herefter 5 timers personlig eller praktisk hjælp, som er visiteret. Virksomheden skal medregne 1.020,- kr., til den samlede omsætning inden opgørelsen af den delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1.