Virksomheder, som skal betale punktafgifter, skal registreres hos SKAT. Der findes findes flere former for registrering, alt efter hvilke transaktioner virksomheden ønsker at foretage.

Oplagshaver

Virksomheder, der fremstiller, forarbejder eller fra udlandet modtager afgiftspligtige varer skal som hovedregel registreres eller autoriseres som oplagshaver.

En registrering eller autorisation som oplagshaver medfører som udgangspunkt, at oplagshaveren kan modtage og oplægge punktafgiftspligtige varer samt udlevere punktafgiftspligtige varer til andre oplagshavere uden at varen betragtes som overgået til forbrug. Tidspunktet for overgang til forbrug og dermed pligten til at betale punktafgift opstår først ved forbrug hos oplagshaveren eller udlevering til andre som ikke er registrerede/autoriserede som oplagshavere.

Som følge af implementeringen af Rådets direktiv 2008/118/EF ved lov nr. 1385 af 21. december 2009 er betegnelsen registreret oplagshaver ændret til autoriseret oplagshaver i de love som vedrører de harmoniserede afgifter.

Særligt om lokalekrav for oplagshavere

For oplagshavere efter afgiftslovene for spiritus, tobak, samt øl og vin gælder, at SKAT skal først godkende lokalerne, som virksomheden vil benytte til fremstilling, behandling, aftapning, opbevaring, udlevering m.v. af afgiftspligtige, ubeskattede varer. Ved ansøgning om autorisation som oplagshaver, skal virksomheden derfor vedlægge plantegning over virksomhedens produktions- og opbevaringsanlæg.

Lokalerne skal have en sådan størrelse og indretning, at der kan holdes en rimelig orden, og beskattede og ubeskattede, afgiftspligtige varer skal kunne holdes adskilt fra hinanden. I lokalerne må kun opbevares afgiftspligtige varer, redskaber, emballager, hjælpematerialer og råvarer til behandling og opbevaring af varerne samt brandsluknings- og sikkerhedsudstyr.

Lokalerne må ikke benyttes til beboelse eller køkken og lignende, ligesom der ikke må være gennemgang til andre virksomheder. Adgangen til lokalet skal være uhindret og må ikke ske gennem private beboelsesrum eller en anden virksomhed. SKAT kan dog give dispensation, når den anden virksomhed er en speditør, lagerhotel eller lignende, der udlejer lokaler til opbevaring af varer, og det fremgår af kontrakt, hvem der har adgang til varerne hos den anden virksomhed.

Hvis en autoriseret oplagshaver vil foretage ændringer af lokaler m.v., som SKAT tidligere har godkendt, skal ændringerne først anmeldes til og godkendes af SKAT.

SKAT kan tilbagekalde autorisationen som oplagshaver og en lokalegodkendelse, hvis lokalerne er indrettet på en sådan måde, at SKATs kontrol ikke kan udføres på en rimelig måde.

Varemodtager

Virksomheder eller personer, der som led i udøvelsen af deres erhverv, modtager (får tilsendt) varer fra udlandet, eller erhvervsdrivende, som selv henter varer i udlandet, skal registreres som varemodtager.

En registrering som varemodtager medfører, at virksomheden eller den erhvervsdrivende kan modtage afgiftspligtige varer uden krav om forhåndsanmeldelse af varetransporten til SKAT, og uden at der skal betales afgift i forbindelse med varemodtagelsen. Angivelse og indbetaling af punktafgiften skal i stedet ske efter udløbet af hver afgiftsperiode efter reglerne i opkrævningsloven.

Der er ingen særlige krav for registrering som varemodtager.

Der er en særlig vejledning for varemodtagere, se Punktafgifter ved erhvervsmæssigt køb af varer i udlandet (E.33).

Midlertidig varemodtager

Med implementeringen af Rådets direktiv 2008/118/EF ved lov nr. 1385 af 21. december 2009 er det muligt at lade sig registrere som midlertidig varemodtager inden for de harmoniserede afgifter samt inden for chokolade-, emballage- og mineralvandsafgiftsloven.

Virksomheder, institutioner eller personer, der lejlighedsvist som led i udøvelsen af deres erhverv, modtager varer fra udlandet eller erhvervsdrivende, som selv henter varer i udlandet, kan registreres som midlertidig varemodtager.

En registrering som midlertidig varemodtager medfører, at virksomheden, institutionen eller den erhvervsdrivende kan modtage en nærmere bestemt mængde varer fra en leverandør, inden for en nærmere bestemt periode. Leverancen kan ske som en eller flere forsendelser.

For at udøve aktiviteten som midlertidigt registreret varemodtager her i landet, skal virksomheden, institutionen eller den erhvervsdrivende inden vareafsendelsen:

1)registreres som midlertidigt registreret varemodtager hos SKAT,

2)anmelde varetransporten til SKAT og

3)indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Kravet om forhåndsanmeldelse af varetransporten m.v. for en midlertidigt registreret varemodtager finder anvendelse, både når der er tale om varer fra EU-lande og varer fra lande uden for EU.

Varemodtageren skal forsat bruge en særlig blanket, D106, modtagelse af afgiftspligtige varer fra udlandet, omfattet af chokolade-, emballage- og mineralvandsafgiftsloven.

Vareafsender

Registreret vareafsender er en ny registreringstype, indført med implementeringen af Rådets direktiv 2008/118/EF ved lov nr. 1385 af 21. december 2009.

Virksomheder eller personer, der som led i udøvelsen af deres erhverv ønsker at afsende varer, der er indført fra steder uden for EU, til andre EU-lande under den afgiftssuspensionsordning som gælder for harmoniserede afgifter kan registreres som vareafsender.

Registreringen som vareafsender angår kun varer, der er indført fra steder uden for EU, og må kun ske efter varernes overgang til fri omsætning i EU's toldområde.

For at udøve aktiviteten som registreret vareafsender her i landet, skal virksomheden eller personen inden vareafsendelsen registreres og stille sikkerhed for betaling af afgifter hos SKAT.

Transport af varer skal ske i umiddelbar tilknytning til proceduren for indførsel af varer fra steder uden for EU, ligesom svind der er sket undervejs i en varetransport, og som ikke er en følge af varens art, skal angives til SKAT.

Varerne må ikke oplægges, men de kan omlades, f.eks. fra én transportform til en anden.

Registrering for fjernsalg

Ved fjernsalg forstås salg af varer, hvor varen direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren eller på dennes vegne fra udlandet til en privat køber i Danmark. Ved fjernsalg skal afgifterne betales i bestemmelseslandet. Herved følges princippet om, at afgifterne betales i det land, hvor varerne forbruges. Dette vil typisk dreje sig om postordresalg, herunder internethandel.

Ved direkte eller indirekte transport eller forsendelse forstås, at sælgeren i større eller mindre omfang er involveret i transporten eller forsendelsen af varen, se Momsvejledningen, afsnit E.2.2.2, og EU-domstolens dom i sag C-296/95, "The Man in Black Ltd".

EU-punktafgifter

Den, der fra andre EU-lande sælger varer omfattet af EU-punktafgifterne ved fjernsalg, skal inden vareafsendelsen autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager her i landet, uanset omsætningens størrelse. Sælger kan vælge at lade sig autorisere eller registrere ved en herboende fiskal repræsentant. Virksomheden skal stille fuld sikkerhed for skyldige afgifter, se A.6.

Hvis virksomheden ikke er registreret for fjernsalg, kan SKAT tilbageholde sådanne varer, indtil afgiften er betalt.

Der skelnes mellem udenlandske virksomheders fjernslag til Danmark af varer, der er omfattet af reglerne om EU-punktafgifter, og varer der er omfattet af nationale afgifter:

Nationale punktafgifter

En række nationale punktafgiftslove indeholder bestemmelser om, at virksomheder, der er registreret for fjernsalg i medfør af momslovens § 47, stk. 2, og som her til landet ved fjernsalg sælger afgiftspligtige varer, skal registrering efter den pågældende punktafgiftslov. Det gælder for fx bekæmpelsesmidler, chokolade, emballage, kvælstof og klorerede opløsningsmidler.

Hvis den udenlandske virksomheden ikke er registreret for fjernsalg af punktafgiftspligtige varer i Danmark, kan SKAT tilbageholde sådanne varer, indtil afgiften er betalt.

For varemodtagere, der ikke er erhvervsdrivende, og som fra andre EU-lande modtager varer m.v. svares afgiften ved fjernsalg i forbindelse med modtagelsen her i landet. Efter modtagelse skal varemodtageren angive og betale afgiften efter reglerne i § 9, stk. 2 - 4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Se afsnit A.5.3.

Fjernsalg til andre EU-lande

Danske virksomheder, der har fjernsalg af varer omfattet af EU-punktafgifter, til private forbrugere i andre EU-lande, skal lade sig registre og stille sikkerhed for betaling af punktafgiften hos de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet. Dokumentation for sikkerhedsstillelsen skal forevises SKAT inden varerne afsendes.