Indhold

Afsnittet beskriver reglerne om afgift efter pensionsbeskatningsloven ved udbetaling af aldersforsikring og aldersopsparing og supplerende engangssum i utide (førtidige udbetalinger) eller ved dispositioner over ordningen, der er i strid med pensionsformålet.

Afsnittet indeholder:

  • Udbetaling i utide
  • Dispositioner i strid med pensionsformålet
  • Afgiften ved udbetaling i utide eller dispositioner i strid med pensionsformålet
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Udbetaling i utide

Definition

Begrebet udbetaling i utide omfatter enhver udbetaling fra aldersforsikring og aldersopsparing samt supplerende engangssum, som ikke er omfattet af de situationer, der er nævnt i PBL § 25, stk. 1, nr. 1-8, jf. PBL § 25 A, stk. 1, eller PBL § 29 A, stk. 1.

PBL § 25, stk. 1, nr. 1-8, opregner de situationer, hvor der sker rettidig udbetaling. Se oversigten over disse situationer i afsnit C.A.10.2.6.4.1

Efter PBL § 25 A, stk. 1, 3. pkt., gælder der en særlig regel om afgiftsfritagelse for udlodninger af en række nærmere angivne unoterede kapitalandele, der foretages i perioderne fra 1. januar 2021 til og med den 30. juni 2021 og fra den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022.

Se afsnit C.A.10.2.6.2 Anbringelsesregler for aldersforsikring og aldersopsparing.

Ved udbetaling i alle andre tilfælde skal der som udgangspunkt betales en afgift på 20 pct. af de udbetalte beløb. Se PBL § 28, stk. 2.

Se afsnit C.A.10.2.1.4.4 og afsnit C.A.10.2.2.4.4 om den skattemæssige behandling af betaling af omkostningspræmier og gebyrer.

Afgiftspligten indtræder ved udbetalingen fra ordningen, uanset om kontoen på et tidligere tidspunkt er opsagt til udbetaling. Se PBL § 25 og § 28 samt PBL § 25 A.

Dispositioner i strid med pensionsformålet

Dispositioner over ordningen, der er i strid med pensionsformålet, er omfattet af PBL § 30. Se afsnit C.A.10.2.6.5 om dispositioner over aldersforsikring og - opsparing.

Hvis dispositionen eller overdragelsen kun en del af ordningen, skal afgiften kun beregnes af det beløb, som dispositionen mv. vedrører, forudsat at der inden udløbet af fristen for afgiftens betaling oprettes selvstændig police eller konto for den resterende del. Se PBL § 30, stk. 7.

Afgiften ved udbetaling i utide eller dispositioner i strid med pensionsformålet

Hovedregel

Ved udbetaling i utide eller ved dispositioner i strid med pensionsformålet skal der som udgangspunkt betales en afgift på 20 pct. af de udbetalte beløb. Se PBL § 28, stk. 2, PBL § 30, stk. 1, 16. pkt., og PBL § 32, stk. 3.

Ordningen kan indeholde indbetalinger, der på indbetalingstidspunktet har overskredet beløbsgrænsen for indskud i PBL § 16, stk. 1, 1. pkt., og som pensionsopspareren derfor i indbetalingsåret har betalt 20 pct. i afgift af, fordi pensionsopspareren ikke har fået overført beløbet til en fradrags- eller bortseelsesberettiget pensionsordning i året efter indbetalingsåret.

Selvom der er betalt en afgift på 20 pct. i indbetalingsåret jf. PBL § 25 A, stk. 5, skal der tillige betales en afgift på 20 pct. ved udbetaling af beløbet i utide eller ved dispositioner i strid med pensionsformålet. Se PBL § 28, stk. 2, PBL § 30, stk. 1, 16. pkt., og PBL § 32, stk. 3.

Når der indtræder afgiftspligt som følge af en udbetaling, er det pensionsopspareren eller den, der i øvrigt er berettiget til udbetalingen, der er afgiftspligtig. Pensionsinstitutterne er dog på vegne af den afgiftspligtige forpligtet til at tilbageholde og indbetale afgiften til statskassen. Indbetalingen skal ske inden 3 hverdage efter, at pensionsinstituttet har udbetalt indeståendet på ordningen.

Undtagelse: fradrags- eller bortseelsesret i udlandet

Hvis der har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret i udlandet for indbetalinger til aldersfor­sikring eller aldersopsparing, skal pensionsopspareren betale 60 pct. i afgift af udbetalte beløb, der mod­svarer sådanne indbetalinger. Se PBL § 28, stk. 2.

Ved udbetaling efter pensionsopsparerens (den tidligere ejers) død er afgiften dog kun 40 pct.

Ved deludbetaling fra en ordning anses udbetalingen for fortrinsvis at vedrøre indbetalinger, som der har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for i udlandet. Det betyder, at der ikke kan ske afgiftsfri udbetaling, før der er betalt afgift af alle indbetalinger, som der har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for i udlandet.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

 Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2014.19.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at et medlem af en pensionskasse, der efter 1. januar 2013 opretter en aldersforsikring, ved en ophævelse i utide kan få udbetalt forsikringen tillagt en forholdsmæssig andel af egenkapitalen i pensionskassen med 20 pct. afgift.

Skatterådet kunne også bekræfte, at medlem af en pensionskasse, der efter den 1. januar 2013 konverterer en kapitalpension eller en supplerende engangsydelse til en aldersforsikring, ved en efterfølgende ophævelse i utide kan få udbetalt forsikringen tillagt en forholdsmæssig andel af egenkapitalen i pensionskassen med 20 pct. afgift, forudsat at pensionskassen på konverteringstidspunktet svarer konverteringsafgift efter reglerne i PBL § 25, stk. 3 og § 29 A, stk. 3.