Indhold

Afsnittet beskriver pensionsopsparerens muligheder for at få udbetalt aldersforsikring og alderspension samt supplerende engangssum fra en pensionskasseordning, hvis han eller hun bliver ramt af en livstruende sygdom, og hvad der gælder afgiftsmæssigt for udbetalingerne.

Afsnittet indeholder:

 • Udbetaling ved livstruende sygdom
 • Ikke afgift ved første udbetaling
 • Pensionsopsparerens krav på udbetaling ved livstruende sygdom
 • Livstruende sygdomme, der er nævnt i BEK nr. 1293 af 13. december 2012
 • Livstruende sygdomme, der ikke er nævnt i BEK nr. 1293 af 13. december 2012

Udbetaling ved livstruende sygdom

Pensionsopspareren har mulighed for at få aldersforsikring og alderspension samt en supplerende engangssum udbetalt, før pensionsudbetalingsalderen indtræder, hvis han eller hun er blevet ramt af en livstruende sygdom efter oprettelsen af ordningen. Se PBL § 25, stk. 1, nr. 4, jf. PBL § 25 A, stk. 1.

Definition af en livstruende sygdom

Livstruende sygdom er ikke defineret i lovteksten, men i BEK nr. 1293 af 13. december 2012. Se senere i dette afsnit om bekendtgørelsens opregning af livstruende sygdomme. Opregningen er ikke udtømmende.

Ikke afgift ved første udbetaling

Pensionsopspareren skal ikke betale afgift af udbetalinger mv. fra en aldersforsikring eller alderspension, der sker i forbindelse med, at der er indtrådt en livstruende sygdom hos ham eller hende efter oprettelsen af aldersforsikringen eller aldersopsparingen. Udbetalingerne skal heller ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se PBL § 25, stk. 1, nr. 4, jf. PBL § 25 A, stk. 1.

Den afgifts- og skattefri udbetaling kan kun ske, efter at pensionsinstituttet har modtaget dokumentation i form af en særlig attest med en lægeerklæring om, at pensionsopspareren lider af en livstruende sygdom. Se BEK nr. 1293 af 13. december 2012, §§ 1 og 15.

Pensionsopspareren kan vælge at få udbetalt

 • alle sine aldersforsikrings- eller aldersopsparingsordninger, der er oprettet før den livstruende sygdom indtrådte
 • en enkelt af disse ordninger
 • en del af en af disse ordninger
 • en supplerende engangssum fra en pensionskasseordning.

Bemærk

Skatte- og afgiftsfri udbetaling efter PBL § 25 A, stk. 1, jf. PBL § 25, stk. 1, nr. 2 - 4, kan kun ske én gang.

Ved en efterfølgende udbetaling af aldersforsikring eller -opsparing eller dele deraf, inden pensions­op­spareren har nået pensionsudbetalingsalderen, skal pensionsopspareren betale 20 pct. i afgift efter PBL § 28, stk. 2. Se PBL § 25 A, stk. 4.

Det gælder dog ikke, hvis der er tale om udbetaling i en af de situationer, der kan medføre afgiftsfri udbetaling efter PBL § 25, stk. 1.

Pensionsopspareren kan dog ophæve flere ordninger afgiftsfrit på grund af en livstruende sygdom, før pensionsudbetalingsalderen er nået, hvis de bliver ophævet i samme kalenderår. Det samme gælder ved ophævelse på grund af  varigt nedsat funktionsevne.        

Regel

En række livstruende sygdomme medfører erfaringsmæssigt også en varig nedsættelse af funktionsevnen (arbejdsevnen/erhvervsevnen). Loven indeholder derfor en kobling imellem muligheden for udbetaling før pensionsudbetalingsalderen ved livstruende sygdom, og ved varig nedsat funktionsevne (arbejdsevne/ erhvervsevne). Men et sygdomsforløb set under ét giver kun pensionsopspareren én mulighed for at hæve aldersforsikring eller aldersopsparing afgiftsfrit. Se PBL § 25 A, stk. 4.

Betingelserne i PBL § 25, stk. 1, nr. 2 - 4, for, at pensionsopspareren efterfølgende kan få en afgiftsfri deludbetaling fra den samme eller en anden ordning, anses kun for opfyldt, hvis der er tale om

 • en anden livstruende sygdom
 • forværring af en varig nedsættelse af funktionsevnen eller
 • en varig nedsættelse af funktionsevnen (arbejdsevnen) af en anden årsag end den, der gav anledning til den første udbetaling fra en af pensionsopsparerens ordninger.

Se PBL § 25 A, stk. 4.

Undtagelse

Der er dog en undtagelse herfra i de tilfælde, hvor den først udbetalte aldersforsikring eller - opsparing efter aftalebetingelserne har kunnet udbetales på grund af den livstruende sygdom, mens den anden aldersforsikring eller - opsparing ikke har kunnet udbetales på grund af sygdommen, men først, når den varige nedsættelse af funktionsevnen (arbejdsevnen/erhvervsevnen) er fastslået. I disse tilfælde kan der ske afgiftsfri udbetaling ad to gange. Se PBL § 25 A, stk. 4.

Pensionsopspareren kan under alle omstændigheder få udbetalt sine resterende aldersforsikrings- og aldersopsparingsordninger afgiftsfrit ved opnåelse af pensionsudbetalingsalderen. Se PBL § 25 A, stk. 1, jf. PBL § 25, stk. 1, nr. 1.

Se også

Se også afsnit C.A.10.2.6.4.1 om udbetaling ved pensionsalderen.

Pensionsopsparerens krav på udbetaling ved livstruende sygdom

Se det tilsvarende afsnit, der handler om vilkår i pensionsaftalen, i afsnit C.A.10.2.5.4.4 om de hidtil fradragsberettigede kapitalpensioner.

Livstruende sygdomme, der er nævnt i BEK nr. nr. 1293 af 13. december 2012

Se det tilsvarende afsnit om en række sygdomme, der umiddelbart anses for livstruende og dermed kan berettige til afgiftsfri udbetaling af aldersforsikring eller - opsparing, i afsnit C.A.10.2.5.4.4 om de hidtil fradragsberettigede kapitalpensioner. Afsnittet beskriver også kravene til dokumentation af den livstruende sygdom.

Livstruende sygdomme, der ikke er nævnt i BEK nr. 1293 af 13. december 2012

Se det tilsvarende afsnit om en række livstruende sygdomme, der ikke er nævnt i bekendtgørelse nr. 1293 af 13. december 2012, i afsnit C.A.10.2.5.4.4 om de hidtil fradragsberettigede kapitalpensioner. Ved disse sygdomme kan Skattestyrelsen efter en indhentet tilladelse fra Sundhedsstyrelsen give en individuel tilladelse til, at pensionsopspareren kan få udbetalt sin aldersforsikring mv. uden afgift efter PBL § 25 A, stk. 1, jf. PBL § 25, stk. 1, nr. 4.

Afsnittet beskriver også kravene til dokumentation af den livstruende sygdom.