Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for, at pensionsopspareren kan få udbetalt sin aldersforsikring eller - opsparing ved varigt nedsat funktionsevne (arbejdsevne/ erhvervsevne).

Afsnittet indeholder:

  • Hvornår er der afgiftsfrihed ved varigt nedsat funktionsevne (arbejdsevne/erhvervsevne)
  • Funktionsevnen (arbejdsevnen/erhvervsevnen) er nedsat, efter at aldersforsikring eller -opsparing er oprettet
  • Funktionsevnen (arbejdsevnen/erhvervsevnen) er nedsat, før aldersforsikring eller -opsparing er oprettet

Hvornår er der afgiftsfrihed ved varigt nedsat funktionsevne (arbejdsevne/erhvervsevne)?

Pensionsopspareren har mulighed for at få aldersforsikring og - aldersopsparing samt en supplerende engangssum udbetalt, før pensionsudbetalingsalderen indtræder, hvis han eller hun varigt har fået nedsat sin funktionsevne (arbejdsevne/erhvervsevne). Se PBL § 25, stk. 1, nr. 2 og 3, jf. PBL § 25 A, stk. 1.

Se også

Se om begrebet "varigt nedsat funktionsevne (arbejdsevne/erhvervsevne)" og om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at der kan ske udbetaling i denne situation for henholdsvis forsikringsordninger og opsparingsordninger, i afsnit C.A.10.2.5.4.2 om Varigt nedsat funktionsevne (arbejdsevne).

En eller flere udbetalinger

Pensionsopspareren kan vælge at få udbetalt

  • alle sine aldersforsikrings- og aldersopsparingsordninger    
  • en enkelt ordning
  • en del af en ordning
  • en supplerende éngangssum fra en pensionskasseordning

Udbetalingen kan ske afgiftsfrit og skal heller ikke medregnes i den skattepligtige indkomst. Se PBL § 25 A, stk. 4, jf. PBL § 25, stk. 1, nr. 2 og 3.

Afgiftsfri udbetaling i forbindelse med varigt nedsat funktionsevne (arbejdsevne/erhvervsevne) kan kun finde sted én gang. Se PBL § 25 A, stk. 4.

Ved en efterfølgende udbetaling af aldersforsikring eller -opsparing eller dele deraf, inden pensions­op­spareren har nået pensionsudbetalingsalderen, skal pensionsopspareren som udgangspunkt betale 20 pct. i afgift efter PBL § 28, stk. 2.

Se dog  afsnittet nedenfor om nedsat funktionsevne, efter at aldersforsikring mv. er oprettet.

Pensionsopspareren kan dog ophæve flere ordninger afgiftsfrit på grund af varigt nedsat funktionsevne (arbejdsevne/erhvervsevne), før pensionsudbetalingsalderen er nået, hvis de bliver ophævet i samme kalenderår.

En pensionsopsparer, der har oprettet en aldersforsikring eller - opsparing efter, at hans eller hendes erhvervsevne (arbejdsevne/erhvervsevnen) varigt er nedsat, men på et tidspunkt, hvor han eller hun modtager invaliditetsydelse efter § 6, stk. 4, i lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform), kan også få udbetalt den oprettede ordning før pensionsudbetalingsalderen afgiftsfrit. Se PBL § 25, stk. 1, nr. 3, jf. PBL § 25 A, stk. 1.

Pensionsbeskatningsloven indeholder ikke regler for, hvor lang tid der må gå, fra funktionsevnen (arbejdsevnen/erhvervsevnen) er nedsat og frem til udbetalingen fra eller ophævelsen af aldersforsikringen eller - opsparingen.

Pensionsopspareren kan få udbetalt  sin aldersforsikring eller - opsparing, selv om der er foretaget indbetalinger til ordningen efter, at funktionsnedsættelsen (nedsættelse af arbejdsevnen/erhvervsevnen) er indtrådt.     

Pensionsopsparere, der har fået konstateret en varig funktionsnedsættelse (nedsættelse af arbejdsevnen/erhvervsevnen), har derved mulighed for at fortsætte indbetalingerne til ordningen i en periode, fx hvor pensionsopspareren fortsat opretholder en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Funktionsevnen (arbejdsevnen/erhvervsevnen) er nedsat, efter at aldersforsikring eller -opsparing er oprettet

Årsagen til, at funktionsevnen (arbejdsevnen/erhvervsevnen) varigt er nedsat, er som udgangspunkt uden betydning, men en række livstruende sygdomme medfører erfaringsmæssigt også en varig nedsættelse af funktionsevnen (arbejdsevnen/erhvervsevnen). Loven indeholder derfor en kobling imellem muligheden for udbetaling før pensionsudbetalingsalderen ved livstruende sygdom og ved varigt nedsat funktionsevne (arbejdsevne/erhvervsevne).

Men et sygdomsforløb, set under ét, giver kun pensionsopspareren én mulighed for at hæve sin aldersforsikring eller - opsparing afgiftsfrit og skattefrit. Se PBL § 25 A, stk. 4, som svarer til PBL § 26, stk. 3, vedrørende de hidtil fradragsberettigede kapitalpensionsordninger.

Eksempel

En pensionsopsparer med en konstateret  livstruende sygdom har valgt at anvende muligheden for på dette grundlag at få udbetalt en del af sit indestående på sin aldersforsikring eller - opsparing. Pensionsop­spa­reren får efterfølgende konstateret en varig nedsættelse af funktionsevnen (arbejdsevnen/erhvervsevnen) og bliver fx tilkendt førtidspension på grund af sygdommen. Der opstår som hovedregel ikke en ny mulighed for at få afgiftsfri udbetalinger fra ordningen på grund af den varige funktionsnedsættelse.

Regel

En efterfølgende afgiftsfri udbetaling fra den samme eller en anden aldersforsikring eller - opsparing er normalt betinget af, at pensionsopspareren

  • er blevet ramt af en anden livstruende sygdom
  • har fået en forværring af den varige nedsættelse af sin funktionsevne (arbejdsevne/erhvervsevne)
  • har fået en varig nedsættelse af funktionsevnen (arbejdsevnen/erhvervsevnen) af en anden årsag end den, der gav anledning til den første udbetaling fra en af pensionsopsparerens aldersfor­sik­rings- eller aldersopsparingsordninger.

Se PBL § 25 A, stk. 4.

Undtagelse

Der er dog en undtagelse herfra i de tilfælde, hvor den først udbetalte aldersforsikring eller - opsparing efter aftalebetingelserne har kunnet udbetales på grund af den livstruende sygdom, mens den anden aldersforsikring m.v. ikke har kunnet udbetales på grund af sygdommen, men først, når den varige nedsættelse af funktionsevnen (arbejdsevnen/erhvervsevnen) er fastslået.

I disse tilfælde kan afgiftsfri udbetaling ske ad to gange. Se PBL § 25 A, stk. 4.

Pensionsopspareren kan under alle omstændigheder få udbetalt sine resterende aldersforsikrings-  eller aldersopsparingsordninger afgiftsfrit, når han eller hun når pensionsudbetalingsalderen. Se PBL § 25, stk. 1, nr. 1, jf. PBL § 25 A, stk. 1.

Se også

Se også afsnit C.A.10.2.6.4.1 om udbetaling ved pensionsalderen.

Funktionsevnen (arbejdsevnen/erhvervsevnen) er nedsat, før aldersforsikring eller -opsparing er oprettet

Hovedregel

En pensionsopsparer, der modtager førtidspension, har mulighed for at oprette en aldersforsikring eller aldersopsparing. Som hovedregel er det dog ikke muligt for pensionsopspareren at få udbetalt ordningen afgiftsfrit, før han eller hun når pensionsudbetalingsalderen, på grund af den varige funktionsnedsættelse, der ligger til grund for tildelingen af førtidspensionen.

Undtagelse

Der er dog en undtagelse herfra. En pensionsopsparer med en varig funktionsnedsættelse kan oprette en aldersforsikring eller aldersopsparing, der kan ophæves afgiftsfrit, før pensionsudbetalingsalderen er nået, når nedsættelsen af funktionsevnen (arbejdsevnen) berettiger pensionsopspareren til at modtage førtidspension, men hvor han eller hun konkret ikke er berettiget til førtidspensionen på grund af erhvervsarbejde.

Personer, der har fået indledt en sag om førtidspension inden den 1. januar 2003, modtager i denne situation en invaliditetsydelse efter lov om førtidspension i stedet for førtidspensionen.

Denne mulighed tilgodeser pensionsopsparere, der har erhvervsarbejde trods en varig funktions­nedsættelse, herunder såvel pensionsopsparere i fleksjob som pensionsopsparere, der er beskæftiget på fuldt normale vilkår.

Hvis pensionsopspareren vælger at forlade arbejdsmarkedet før pensionsudbetalingsalderen, ligestilles de skattemæssigt med personer, der forlader arbejdsmarkedet før pensionsudbetalingsalderen på grund af en varig funktionsnedsættelse (nedsættelse af arbejdsevnen/erhvervsevnen), der er indtrådt efter oprettelsen af aldersforsikringen eller aldersopsparingen.