Pensionsopspareren kan oprette aldersforsikring og aldersopsparing, og pensionsopspareren eller hans eller hendes arbejdsgiver kan foretage indbetalinger på ordningerne inden for beløbsgrænsen på ►9.100 kr. (2023: 8.800 kr.)◄, henholdsvis ►58.900 kr. (2023: 56.900 kr.)◄ lige indtil det seneste udbetalingstidspunkt for ordningen, der er 20 år efter opnåelse af pensionsudbetalingsalderen, jf. PBL § 10 A, stk. 4, og  PBL § 12 A, stk. 3, som er indsat ved lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 5 og 7.

Se afsnit C.A.10.2.6.1.2 om aldersforsikring, afsnit C.A.10.2.6.1.3 om aldersopsparing og afsnit C.A.10.2.6.3.3.1 om beløbsgrænsen.

Se også

Se også afsnit C.A.10.2.1.1.2.1 om pensionsudbetalingsalderen.

Der er ikke fradragsret for præmier og bidrag, som pensionsopspareren selv indbetaler på en privattegnet aldersforsikring eller aldersopsparing. Se PBL § 18, stk. 1, 1. pkt.

Der er tilsvarende ikke bortseelsesret for præmier og bidrag, som pensionsopsparerens arbejdsgiver indbetaler til en arbejdsgiveradministreret aldersforsikring eller aldersopsparing. Se PBL § 19, stk. 1, 4. pkt.

Rettidige udbetalinger fra disse ordninger er til gengæld skatte- og afgiftsfri. Se afsnit C.A.10.2.6.4.1 om udbetalinger.

Bemærk

Der er ikke noget til hinder for at foretage indbetalinger til en aldersforsikring eller - opsparing, efter at en anden aldersforsikring mv. er blevet helt eller delvist udbetalt.

Arbejdsgiveradministrerede ordninger og privattegnede ordninger er adskilte.

Pensionsopspareren må ikke foretage private indbetalinger på en arbejdsgiveradministreret alders­forsikring eller aldersopsparing, og arbejdsgiveren må ikke foretage indbetalinger på en privattegnet ordning.

Der er mulighed for, at en arbejdsgiveradministreret ordning kan ændres til en privattegnet ordning, fx hvis en arbejdstager efter at have fratrådt sit job selv ønsker at fortsætte med at indbetale til den tidligere arbejdsgiverordning. Der er også mulighed for, at en privattegnet ordning kan ændres til en arbejdsgiveradministreret ordning, fx hvis pensionsopspareren tiltræder et nyt job og aftaler, at det fremover er arbejdsgiveren, der skal indbetale på ordningen.

Pensionsinstitutterne skal give alle aftaler om aldersforsikring og aldersopsparing en påtegning, der viser, om ordningen er en arbejdsgiveradministreret pensionsordning, eller om den er en privattegnet pensionsordning. Pensionsinstitutterne skal også give aftalen en påtegning, hvis en arbejdsgiver­administreret ordning bliver ændret til en privattegnet ordning, eller hvis en privattegnet ordning bliver ændret til en arbejdsgiveradministreret ordning. Se BEK nr. 1370 af 21. december 2012, § 5.