Indhold

Afsnittet handler om, hvilke krav der skal være opfyldt, for at aldersforsikringer er omfattet af reglerne i PBL § 10 A, jf. PBL § 10.

Afsnittet indeholder:

 • Krav til aftaler om aldersforsikring
 • Invalidesumsforsikring
 • Indsættelse af begunstigede

Krav til aftaler om aldersforsikring

PBL § 10 A, der er indsat ved lov nr. 922 af 18. september 2012, henviser til PBL § 10 med hensyn til kravene til aftaler om aldersforsikring, da betingelserne for oprettelse af aldersforsikring er de samme som for oprettelse af de hidtil fradragsberettigede kapitalforsikringer. Se afsnit  C.A.10.2.5.1.2 om krav til aftaler om kapitalforsikring.

For kapitalforsikringer og aldersforsikringer skal forsikringen senest udbetales den første policedag 20 år efter, at han eller hun har opnået pensionsudbetalingsalderen, se PBL § 10, stk. 1, nr. 3. Se også  lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 4, der med virkning fra 1. januar 2018 forlænger forfaldstidspunktet for seneste udbetaling med 5 år, dvs. fra 15 år til 20 år efter forsikredes pensionsudbetalingsalder.

Fra d. 1.1.2018 kan en aldersforsikring aftales udbetalt som

 1. en engangsydelse, der senest skal udbetales den første policedag 20 år efter, at han eller hun har opnået pensionsudbetalingsalderen, se PBL § 10, stk. 1, nr. 3, som ændret ved lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 4,

 2. delvise udbetalinger, der senest skal udbetales den første policedag 20 år efter, at han eller hun har opnået pensionsudbetalingsalderen, se PBL § 10, stk. 1, nr. 3, som ændret ved lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 4,

 3. lige store løbende ydelser, der bortfalder ved den pensionsberettigedes død, jf. PBL § 10 A, stk. 2, som er indsat ved lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 5.
  • udbetalingen af de løbende ydelserne skal være påbegyndt senest første policedag 20 år efter, at han eller hun har opnået pensionsudbetalingsalderen,
  • det er ikke en betingelse, at ophørende ydelser skal løbe over mindst 10 år,
  • ydelserne skal opfylde betingelserne i PBL § 2, stk. 2, 1. pkt.,
  • for ordninger tilknyttet investeringsfonde, jf. lov om finansiel virksomhed, bilag 8, III, kan ydelserne vælges beregnet efter princippet i PBL § 11 A, stk. 2.
  • der kan tillige aftales garanterede ydelser, hvis præmien for garantien ikke overstiger 10 pct. af den samlede præmie for forsikringen, jf. PBL § 5,

d. lige store rater, jf. PBL §10 A, stk. 3, som er indsat ved lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 5.

  • udbetalingen af raterne skal være påbegyndt senest første policedag 20 år efter, at han eller hun har opnået pensionsudbetalingsalderen.
  • raterne fastlægges efter PBL § 8, stk. 1 og 3.
  • Det er ikke en betingelse at rateudbetalingen sker over mindst 10 år.
  • Forfaldstidspunktet for sidste rate skal senest være første policedag 30 år efter, at han eller hun har opnået pensionsudbetalingsalderen.

Udbetales aldersforsikringen i lige store løbende ydelser eller i lige store rater, kan restværdien af aldersforsikringen efter aftale med pensionsinstituttet, når som helst udbetales helt eller delvist. 
Ved delvis udbetaling fastlægges enten nye lige store løbende ydelser, eller et nyt rateudbetalingsforløb. jf. PBL § 10 A, stk. 5, som er indsat ved lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 5.

Se også

Se også afsnit (C.A.10.2.1.1.2.1) om pensionsudbetalingsalderen, og lavere pensionsalder, der er godkendt af Skatterådet.

Efter PBL § 10, stk. 1, nr. 3 kan pensionsopspareren indgå aftale om, at udbetaling af forsikringssummen kan ske på et tidligere tidspunkt, hvis han eller hun

 • får varig nedsat funktionsevne (arbejdsevne) (invaliditet), se også afsnit(C.A.10.2.5.4.2)
 • bliver ramt af en livstruende sygdom, se også afsnit (C.A.10.2.5.4.4) .

Invalidesumsforsikring

Aldersforsikring kan kombineres med en invalidesum, der udbetales til den forsikrede i tilfælde af invaliditet, som medfører en varig nedsættelse af erhvervsevnen/arbejdsevnen med mindst 2/3. Se PBL § 10, stk. 2, som efter PBL § 10 A også gælder for aldersforsikring.

Se mere om invalidesumsforsikringer i afsnit C.A.10.2.5.1.4

Indsættelse af begunstigede

Pensionsopspareren har mulighed for at bestemme, hvem der skal have udbetalt forsikringssummen, hvis han eller hun dør, inden aldersforsikringen er kommet til udbetaling, ved at indsætte en begunstiget i policen.

Der gælder de samme regler som for kapitalforsikring med hensyn til, hvem der kan indsættes som begunstigede, samt med hensyn til, hvad der gælder, hvis der ikke er indsat en begunstiget. Se PBL § 10, stk. 1, nr. 4, jf. § 5, stk. 2, og afsnit C.A.10.2.5.1.2

Se også

Se også afsnit C.A.10.2.6.2 om kravene til anbringelse af midlerne i en aldersforsikring eller - opsparing.