Aldersforsikring og aldersopsparing er indført ved lov nr. 922 af 18. september 2012 med virkning fra og med indkomståret 2013.

En aldersforsikring eller aldersopsparing omfattet af henholdsvis PBL § 10 A og § 12 A er ligesom de hidtidige kapitalpensionsordninger en pensions­ordning, der giver pensionsopspareren ret til at få udbetalt et engangsbeløb (sumudbetaling) i tidsrummet fra pensionsopspareren når sin pensionsudbetalingsalder og indtil 20 år efter, at han eller hun har nået sin pensionsudbetalingsalder.

Se PBL § 1 a og afsnit C.A.10.2.1.1.2.1 om pensions­udbetalingsalderen.

Se også lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 4, der med virkning fra 1. januar 2018 forlænger forfaldstidspunktet for seneste udbetaling med 5 år, dvs. fra 15 år til 20 år efter forsikredes pensionsudbetalingsalder.

Med virkning fra 1. januar 2018 kan pensionsopspareren desuden vælge at få udbetalt

  • en aldersforsikringer i lige store løbende ydelser eller lige store rater, jf.  PBL § 10 A, stk. 2 og 3.
  • en aldersopsparing i rater, fastlagt efter PBL § 11 A, stk. 1-3, jf. PBL § 12 A, stk. 2.

Se lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 5 og 7.

Se afsnit C.A.10.2.6.1.2 om aldersforsikringer og afsnit C.A.10.2.6.1.3 om aldersopsparinger.

Aldersforsikringer og -opspa­rin­ger er imidlertid kapitalpensionsordninger, hvor der

  • ikke er fradrags- eller bortseelsesret for indbetalinger, og
  • ikke skal betales indkomstskat eller afgift af udbe­talinger.

Herved adskiller de sig fra de hidtidige kapitalpensionsordninger, der er omfattet af PBL § 10 eller § 12, og hvor indbetalingerne har været fradrags- eller bortseelsesberettigede til og med indkomståret 2012. Desuden er  loftet for de årlige indbetalinger til aldersforsikring og - opsparing  lavere, end det har været tilfældet for de hidtidige kapital­pen­sionsordninger.  

Der er grundlæggende alene tale om en ændret beskatningsmåde, men for at lette identifikationen af, om der er tale om en fradragsberettiget kapitalpension eller ej, benævnes en ikke fradragsberettiget kapitalpension

  • "aldersforsikring", når ordningen er oprettet i livsforsikringsselskaber mv. og
  • "aldersopsparing", når ordningen er oprettet i pengeinstitutter.

Afkastet af aldersforsikring og -opsparing beskattes efter PAL med 15,3 pct., ligesom tilfældet er for afkastet af de hidtidige kapitalpensionsordninger.

Pensionsopspareren har mulighed for at få udbetalt aldersforsikringen eller -opsparingen på et tidligere tidspunkt, hvis han eller hun

Pensionsopspareren kan oprette flere af disse ordninger.

Som det fremgår, kan ordningerne enten oprettes som en

  • forsikringsordning (aldersforsikring), jf. PBL § 10 A (se afsnit C.A.10.2.6.1.2), eller som en
  • kapitalopsparing (aldersopsparing), jf. PBL § 12 A (se afsnit C.A.10.2.6.1.3).

En ordning kan enten oprettes som en privattegnet ordning (skattekode 33) eller som en arbejdsgiveradministreret ordning i et ansættelsesforhold (skattekode 45).