åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om, at vare- og lastbiler skal have synligt firmanavn eller logo og cvr-nr.

Afsnittet indeholder:

  • Regel 
  • Lovgrundlag
  • Hvor skal oplysningerne sidde på bilen
  • Hvem har ansvaret
  • Køretøjer, der ikke er omfattet af reglerne
  • Biler, der medbringer værdifulde genstande
  • Udenlandske biler, som benyttes erhvervsmæssigt i Danmark
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Der skal på vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er registreret til udelukkende erhvervsmæssig brug, oplyses CVR-nummer og navn på den registrerede ejer af bilen (virksomhedens navn). Er der en registreret bruger af vare- og lastbilen, oplyses i stedet denne virksomheds CVR-nummer og navn. I stedet for virksomhedens navn, kan anføres virksomhedens logo, hvis dette logo entydigt identificerer virksomheden.

Oplysningerne

1) skal være synlige og letlæselige.

2) skal være i en farve, der klart afviger fra farven på vare- og lastbilen.

3) skal stå på venstre og højre side af vare- og lastbilen.

4) må ikke anføres på skilte eller lignende, der kan tages af og på vare- og lastbilen.

5) kan fastgøres på vare- og lastbilen med selvklæbende plastfolie.

CVR-nummer skal anføres med mindst 3 cm høje bogstaver og tal som »CVR« efterfulgt på linje eller nedenunder af CVR-nummerets 8 cifre. På vare- og lastbiler skal virksomhedsnavn anføres med mindst 3 cm høje bogstaver og tal. På vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på over 3,5 tons, der opfylder kravet i bekendtgørelse om godskørsel om mærkning af navnet på den registrerede bruger, skal alene anføres CVR-nummer.

Lovgrundlag

KØREGL § 7, stk. 6 og 7, samt registreringsbekendtgørelsens § 85.

Hvor skal oplysningerne sidde på bilen

Oplysningerne skal fremgå af både højre og venstre side af bilen. Oplysningerne skal være synlige, letlæselige og i en farve, der klart afviger fra bilens farve. Det vil også sige, at virksomhedens navn og virksomhedens CVR-nummer skal stå på en måde, så der ikke sker en sammenblanding eller forvirring af de to oplysninger.

Oplysningerne må ikke stå på skilte, der kan tages af og på. Skiltene kan fx fastgøres med selvklæbende plastfolie.

Hvem har ansvaret 

Det er den registrerede ejer af bilen, der har ansvaret for, at  ►et ◄tydeligt firmanavn eller logo og CVR-nummer er placeret korrekt og har den rigtige størrelse.

Hvis der er en registreret bruger af bilen, der er forskellig fra ejeren, er det ham eller hende, der har ansvaret for, at oplysningerne er placeret på bilen i henhold til reglerne.

Vognmand

Hvis en vognmand er registreret ejer af en bil, der er tilsluttet en vognmandscentral eller lignende bestillingscentral, er det den enkelte vognmands CVR-nummer og virksomhedsnavn, som skal oplyses på bilen. Det er her ligegyldigt, om den enkelte vognmand som led i tilslutningen til vognmandscentralen er forpligtet til at erhverve ejerandele, aktier eller lignende i vognmandscentralen og dermed er medejer af vognmandscentralen. Vognmandscentralens navn, logo, reklamer osv. må dog godt fremgå på bilen.

Leasing

Ved langvarig udlejning (leasing) af en bil til udelukkende erhvervsmæssig brug, er det som hovedregel den person, der lejer eller leaser bilen, der bliver den registrerede bruger. Derfor er det lejeren/leasingtagerens CVR-nummer og virksomhedsnavn eller -logo, der skal oplyses på bilen. En lejer (leasingtager) skal registreres som bruger, hvis denne har ret til at bruge køretøjet i 30 dage eller mere. Se registreringsbekendtgørelsens § 1, stk. 3.

Ved udlejning, hvor lejeren ikke bliver den registrerede bruger af bilen, er det biludlejerens CVR-nummer og virksomhedsnavn eller -logo, der skal oplyses på bilen.

Kommuner, regioner, offentlige institutioner

En kommune, region eller offentlig institution, der er registreret ejer eller bruger af biler, som er registreret til udelukkende erhvervsmæssig brug, har pligt til at oplyse CVR-nummer samt navn eller logo, mærke eller byvåben på hver af bilerne.

Køretøjer, der ikke er omfattet af reglerne

Papegøjeplader

Biler på papegøjenummerplader eller som er mærket med teksten "Bilen må bruges privat", jf. registreringsbekendtgørelsens § 82-84, er ikke omfattet af reglerne og behøver derfor ikke have synligt navn, logo eller CVR-nummer.

Inkassovirksomhed

Det kan være i strid med god inkassoskik at parkere uden for skyldnerens bolig med en bil, der er mærket med udtryk som "inkasso" eller lignende eller med virksomhedsnavne mv.

Derfor gælder pligterne til at oplyse cvr-nummer og virksomhedsnavn på gulpladebiler ikke for dem, der som led i udøvelsen af inkassovirksomhed er omfattet af kravet om god inkassoskik.

Specialkøretøjer

Specialkøretøjer i form af udryknings-, rednings- og sygetransportkøretøjer, herunder ambulancer og politiets biler, samt køretøjer til vejarbejde er ikke omfattet af reglerne og behøver derfor ikke have synligt navn, logo eller CVR-nummer. Heller ikke, selvom bilen er på gule nummerplader.

Bemærk

Busser og taxier (til transport af personer) er ikke omfattet af reglerne og skal derfor ikke have navn og CVR-nummer på køretøjet. Der gælder anden særlovgivning for busser og taxier, se Bekendtgørelse om særlige krav til busser og Bekendtgørelse om særlige krav for taxier.

Biler, der medbringer værdifulde genstande

Biler, der medbringer værdifulde genstande, kan ikke få dispensation fra reglerne. Hvis der blev indført dispensation, vil det indikere, at biler uden de lovpligtige oplysninger er attraktive for indbrudstyveri, netop fordi de har fået dispensation. I øvrigt er det op til den enkelte virksomhed, om den vil anføre oplysninger på diskret vis, eller om virksomheden som led i markedsføring vil være mere synlig i gadebilledet.

Desuden kan en virksomhed, der er aktie- eller anpartsselskab eller anden virksomhed med begrænset hæftelsesansvar, i tilknytning til virksomhedens CVR-nummer, registreres hos Erhvervsstyrelsen med et binavn i forhold til virksomhedens hovednavn. Et sådant binavn kan i givet fald være neutralt i forhold til virksomhedens hovednavn med henblik på, at det er virksomhedens binavn, der anføres på virksomhedens biler.

Udenlandske biler, som benyttes erhvervsmæssigt i Danmark

Brugeren eller føreren af en udenlandsk indregistreret bil, der benyttes erhvervsmæssigt i Danmark, skal anbringe dokumentation for den udenlandske bilejers virksomhedsregistrering i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registeret) synligt i forruden af bilen.

Se KØREGL § 7, stk. 6.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretten

SKM2015.579.VLR

T var tiltalt for, som indehaver af en personlig virksomhed, at være ansvarlig for, at siderne på varebil ikke var mærket med oplysninger om virksomhedens navn eller logo samt virksomhedens cvr.nr. uagtet varebilen var registreret til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse og havde en totalvægt over 3,5 ton.

Bødepåstanden var 5.000 kr.

T forklarede, at han godt var bekendt med reglerne om mærkning af varebiler og at det skyldtes "ren dovenskab" at dette ikke var sket.

Byretten fastsatte bøden til 2.000 kr. idet det allerede ud fra bilens nummerplader havde været muligt at identificere bilen og at der var grund til at antage, at den som "gulpladebil" blev anvendt erhvervsmæssigt. Under disse omstændigheder fandt retten, at en bøde på 2.000 kr. i et førstegangstilfælde ville være passende.

Ved landsretten blev baggrunden for loven om mærkning af varebiler gennemgået.

Landsretten fandt, under hensyn til formålet med bestemmelsen, der var rejst tiltale for, at der var tale om erhvervsmæssige forhold, og at der i forarbejderne udtrykkeligt var forudsat, at normalbøden i 1. gangstilfælde skulle være 5.000 kr., hvorefter landsretten i overensstemmelse med anklagemyndighedens påstand forhøjede bøden til 5.000 kr.

 

Byretten

SKM2017.560.BR

Selskabet var tiltalt for overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen, ved den 28. september 2016 at have anvendt en varebil, der havde en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons og var registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug med selskabet som registreret ejer og bruger - i forbindelse med kørsel på offentlige veje uden at have mærket siderne på varebilen med oplysninger om virksomhedens navn eller logo samt virksomhedens cvr-nummer.

Selskabet udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt selskabet skyldig i tiltalen. Selskabet idømtes en bøde på 5.000 kr. Selskabet skulle betale sagens omkostninger.

SKM2017.433.BR

T var tiltalt for overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen, idet han den 11. januar 2016 havde anvendt en varebil, der havde en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons og var registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug med T’s virksomhed som registreret ejer og bruger - uden at have mærket siderne på varebilen med oplysninger om virksomhedens navn eller logo samt virksomhedens cvr-nummer.

T udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 5.000 kr.

SKM2017.219.BR

Selskabet var tiltalt for overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen, idet selskabet den 30. januar 2016 kl. 11.07 havde anvendt en varebil, der havde en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons og var  registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug med selskabet som registreret ejer og bruger - uden at have mærket siderne på varebilen med oplysninger om virksomhedens navn eller logo samt virksomhedens cvr-nummer.

Selskabet udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt selskabet skyldig i tiltalen. Selskabet idømtes en bøde på 5.000 kr. Straffen fastsattes i overensstemmelse med forarbejderne til registreringsloven til en bøde på 5.000.

SKM2017.262.BR

T var tiltalt for overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen, idet han den 15. februar 2016 ca. kl. 10.55 havde anvendt en varebil, der havde en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons og var   registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug med T's personligt ejede virksomhed som registreret ejer og bruger - uden at have mærket siderne på varebilen med oplysninger om virksomhedens navn eller logo samt virksomhedens cvr-nummer.

T tilstod.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 5.000 kr.

SKM2016.592.BR

T var tiltalt for overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen, idet han den 15. januar 2016 på Fyn ikke havde mærket siderne på sin varebil, der havde en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons og var   registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug med T's selskab som registreret ejer og bruger - med oplysninger om virksomhedens navn eller logo samt virksomhedens cvr-nummer.

T udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 5.000 kr.