Indhold

Dette afsnit beskriver særlige undtagelser fra momsens anvendelsesområde for leverancer mod vederlag af varer i forbindelse med aktiviteter i nærmere opregnede virksomheder, og som Danmark har opretholdt ved implementeringen af 6. momsdirektiv i den danske momslov.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Forsikringsselskaber, finansieringsselskaber m.fl.´s salg af visse varer
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Resumé

Med baggrund i momssystemdirektivets artikel 394 kan medlemsstaterne opretholde særlige foranstaltninger, der fraviger direktivets bestemmelser, for at forenkle afgiftsopkrævningen eller for at undgå visse former for momsunddragelse, under forudsætning af, at foranstaltningerne ikke påvirker statens indtægter.

I forbindelse med vedtagelse af lov nr. 204 af 10. maj 1978 blev der således foretaget en anmeldelse af ML § 4, som medfører at Danmark kan opretholde undtagelser fra momslovens anvendelsesområde for salg af varer i forbindelse med aktiviteter i visse kategorier af virksomheder, herunder bl.a. specifikt for forsikringsselskaber og banker m.fl´s salg af visse varer.

EU-kommissionen har offentliggjort en liste ["Derogations schedule"] over de eksisterende særlige foranstaltninger i medlemslandene den 31. december 2011.

Forsikringsselskaber, finansieringsselskaber m.fl.´s salg af visse varer

Forsikringsselskaber, banker og andre finansielle virksomheder, der sælger varer - herunder fast ejendom - som overtages i forbindelse med udbetaling af erstatninger eller som følge af misligholdelse af finansielle kontrakter eller som ufyldestgjort panthaver, kan herefter vælge om de vil anvende momslovens almindelige regler og betale moms af salget, eller anse salget for omfattet af undtagelsen og undlade at betale moms.

Det er en betingelse for at anvende undtagelsen, at køber skal anvende godet udelukkende til fradragsberettigede formål, jf. ML § 37, stk. 1, og med de begrænsninger i øvrigt, der følger af lovens § 42.

Som eksempel på sidste nævnte begrænsning i fradragsretten kan nævnes, at et finansieringsselskab som udgangspunkt ikke vil kunne gøre brug af undtagelsen om ikke at opkræve moms ved salg af en personbil, da køber som udgangspunkt ikke har fradragsret for moms ved køb af personbiler, jf. ML 42, stk. 1, nr. 7, selvom bilen udelukkende skal bruges i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter. Kun virksomheder, der forhandler eller udlejer motorkøretøjer, eller som driver køreskole, har fradragsret for køb af personbiler til disse formål, jf. ML § 42, stk. 6.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2013.50.SR

Spørger havde som ufyldestgjort panthaver overtaget en ubebygget grund på tvangsauktion. Spørger var ikke pligtig at betale moms af salgssummen ved en senere afhændelse af ejendommen. Momsfritagelsen ved videresalget var afhængig af, at salget skete til en momsregistreret køber.

SKM2012.569.SR

Spørger havde som pengeinstitut bevilget et lån til et selskabs køb af en ejendom - en ubebygget grund. Spørger modtog fra selskabet en deklaration, hvor selskabet erklærede, at der på ejendommen fremtidigt kun måtte indrømmes viljesbestemte panterettigheder over ejendommen med spørgers tiltrædelse.

Skatterådet bekræftede, at salget af den ubebyggede grund på tvangsauktion berettiget skulle ske ved pålæggelse af moms af købesummen. Endvidere bekræftedes det, at størstebeløbet, som skal betales i tillæg til budsummen skal tillægges moms.

Skatterådet bekræftede, at kreditor for udlån af købesum til låntager som led i forvaltning af egne udlån, til minimering af tab og forsvarelse af kreditorinteresser med baggrund i tinglyst pantsætningsforbud, kan videresælge den på auktion erhvervede grund uden tillæg af moms af købesummen ved videresalg til tredjemand.

Skatterådet bekræftede, at et pengeinstitut som retsforfølgende kreditor vil kunne overdrage en til forsvarelse af pantet erhvervet ejendom - det være sig i fri handel med den nødlidende skyldner eller hans konkursbo eller ved gennemført tvangsauktion - til et 100% af pengeinstituttet ejet datterselskab eller et søsterselskab 100 % ejet af kreditors holdingselskab med den virkning, at der ikke skal ske momspålæggelse af salgssummen. Skatterådet kunne dog ikke bekræfte, at et sådant datter- eller søsterselskab vil kunne videresælge en sådan ejendom til tredjemand uden momspålæggelse af ejendommen.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der - for det tilfælde, hvor en ufyldestgjort panthavers videresalg til forsvarelse af pantet ikke udløser moms af salgssummen - skal ske momspålæggelse af den del af salgssummen, der størrelsesmæssigt overstiger det tilgodehavende, der er sikret ved det pant, der forsvares som følge af pengeudlån i en af ovennævnte situationer.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at hvis kreditor inddrages i en momsmæssig fællesregistrering med andre koncernforbundne selskaber, da vil fællesregistreringen kunne videresælge den på auktion erhvervede grund uden tillæg af moms, uafhængigt af hvilken juridisk enhed i fællesregistreringen, der står som sælger af grunden.