Dato for udgivelse
04 Jan 2013 11:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
14 Sep 2012 10:43
SKM-nummer
SKM2013.5.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 2-277/2012
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Fri, bil, rådighed, vinter, opmagasinering
Resumé

As selskab stillede en luksusbil til rådighed for hans private kørsel.

Han havde med selskabet skriftligt aftalt, at bilen ikke måtte benyttes om vinteren, hvor den blev opbevaret hos forhandleren med afmonteret batteri og andre opbevaringsforanstaltninger.

Han gjorde gældende, at han ikke skulle rådighedsbeskattes af bilen for de vintermåneder, hvor den var opbevaret ved forhandleren som anført.

Retten gav ikke A medhold heri. Som begrundelse anførte retten bl.a., at han på et hvilket som helst tidspunkt kunne hente bilen hos forhandleren og benytte den.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 4
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-2 C.A.5.14.1.4
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-2 C.A.5.14.1.11
Appelliste

Parter

A
(advokat Christian Falk Hansen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af byretsdommer

B. Thorsen

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er anlagt den 6. februar 2012, har sagsøger, A, krævet sagsøgte, Skatteministeriet, dømt til at anerkende, at sagsøgers skatteansættelse for indkomståret 2007 nedsættes med 163.750 kr., og at sagsøgers skatteansættelse for indkomståret 2008 nedsættes med 327.502 kr.

Subsidiært har sagsøger nedlagt påstand om, at sagen hjemvises til SKAT til fornyet behandling af sagsøgers skatteansættelse for indkomståret 2008.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Sagsøger er eneanpartshaver og direktør i ApS H1, der den 12. juni 2007 købte en fabriksny luksusbil for 3.200.000 kr. Bilen blev stillet til rådighed for sagsøger. Sagsøger og ApS H1 ved sagsøger udfærdigede et dokument benævnt "Aftale om bil til rådighed i ansættelsesforhold". Dokumentet er dateret 30. maj 2007. Det fremgår af dokumentet, at bilen stilles til rådighed for sagsøger under hensyn til særlige repræsentative formål. Det fremgår videre, at bilen i vinterperioden november til marts opmagasineres på selskabets regning, og at sagsøger er uberettiget til at anvende bilen i denne periode. Dokumentet er underskrevet af sagsøger på selskabets vegne. Dokumentet har ikke af sagsøger været forevist for skattemyndighederne. Den 28. november 2007 udstedte A/S G1 en faktura til ApS H1 på 9.375 kr. for "Klargøring før opbevaring for vinteren. Opbevaringsperiode 30/09-2007 og mindst 6 måneder frem ifølge aftale med VH". Den 19. marts 2008 udstedte A/S G1 en faktura til ApS H1 på 13.003 kr. for årsservice. Bilens kilometerstand er på dettes tidspunkt aflæst til 9.688 km. I en faktura af 28. maj 2009 fra A/S G1 til ApS H1 er kilometerstanden aflæst til 21.257 km. I mail af 17. april 2012 bekræftede VH, G1 A/S, at firmaet havde omhandlede bil til opbevaring fra 30. september 2007 til den 1. april 2008. For 2007 er til SKAT indberettet værdi af fri bil med 207.665 kr. og for 2008 med 327.498 kr.

Landsskatteretten traf den 3. november 2011 afgørelse i sagen og anførte blandt andet:

"...

Klager: A

Indkomstår: 2007 og 2008

...

Klagen skyldes, at klageren er blevet beskattet af værdi af fri bil i en periode, hvor bilen har været opmagasineret hos en forhandler.

Landsskatterettens afgørelse

2007

Personlig indkomst

SKAT har forhøjet indkomsten med værdi af fri bil med 174.418 kr. til 382.083 kr.

...

2008

Personlig indkomst

SKAT har forhøjet indkomsten med værdi af fri bil med 327.502 kr. til 665.000 kr.

...

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder skal i medfør af ligningslovens § 16, stk. 1, medregnes til den skattepligtige indkomst, når godet modtages i et ansættelsesforhold. Den skattemæssige værdi af en bil, som er stillet til rådighed for den ansattes private benyttelse beskattes efter reglerne i ligningslovens § 16, stk. 4. En hovedaktionær, der modtager udbytte fra selskabet i form af, at der stilles en bil til rådighed, skal medregne værdien heraf i den skattepligtige indkomst efter reglen i ligningslovens § 16, stk. 4, jf. dagældende ligningslovs § 16 A, stk. 8....

Stiller en arbejdsgiver en bil til rådighed for den ansatte beskattes den ansatte af rådigheden uanset den faktiske benyttelse. Dette fremgår af forarbejderne ....

For at undgå beskatning må en hovedaktionær sandsynliggøre, at den pågældende er afskåret fra at anvende bilen til privat kørsel, jf. Ministerens svar i TfS1997.584, hvilket blandt andet kan ske ved at indlevere bilens nummerplader til SKAT, hvorved bilen afregistreres ....

En deponering af bilen hos A/S G1 er efter Landsskatterettens opfattelse ikke tilstrækkelig til at afskære hovedaktionæren fra privat at råde over bilen. Der er herved henset til, at hovedaktionæren, som indirekte ejer bilen, bevarer rådigheden over bilen, og på et hvilets som helst tidspunkt vil kunne hente bilen, og anvende bilen privat.

Det er således med rette, at klageren er beskattet af værdi af fri bil i syv måneder i 2007 og i hele 2008.

..."

Forklaring

Sagsøger har forklaret, at han har været i ...branchen fra han var 18 år. Virksomheden blev grundlagt i 1997. Den har 160 ansatte og ejer selv 38 butikker og handler med 800 butikker. Hans baggrund for at anskaffe omhandlede bil var at slå bedre igennem i Tyskland. Derfor ville han være mere der. Det var nødvendigt at få firmaet til at se mere "luxury brand" ud, og det ville han vise ved at komme mere standsmæssigt kørende. Det skulle se "gentleman agtigt" ud. Bilen brugte han i forbindelse med møder, udstillinger og lignende. Det ville ikke have samme effekt, hvis han blot sendte nogle medarbejdere og ikke selv kom. Det er ham, der er historien og budbæreren. Han har tidligere haft bil til rådighed af driftsselskabet. Dette er den første nye bil, han har haft. Tidligere kørte han i en brugt Range Rover og en brugt Jaguar, begge købt i Tyskland. Disse biler kunne han ikke bruge til fremstød i Tyskland. Han går ikke selv så meget op i biler, men han kan godt lide design. Han har privat ejet en Ford, BMW og Renault. Han har aldrig ejet biler i den kategori som den omhandlede. Dokumentet dateret 30. maj 2007 var en aftale mellem ham og selskabet, som blev lavet, da han købte bilen og "ikke ville betale en formue". Endvidere skulle bilen fremstå bedst muligt ved et salg. Derfor blev det besluttet, at den skulle opmagasineres i 6 måneder om året. I hans industri er Skandinavien vigtigst i vinterhalvåret, mens sommerhalvåret er vigtigst sydpå for varer, der skal sælges året efter. Forhandleren havde mange biler til opbevaring. Han kørte selv bilen til opbevaring og afleverede nøglen i receptionen. Han ved ikke, hvor den blev kørt hen bortset fra, at det var forhandlerens fjernlager, og der kom et cover over den. Her stod bilen i 6 måneder, han var ikke ude at køre i den, og han havde ikke kontakt med forhandleren i den periode. Han havde slet ikke tænkt den tanke at hente den. Bilen var heller ikke i stand til at køre, før en mekaniker havde klargjort den. På det tidspunkt boede han i ...3. Selskabet stillede ikke en anden bil til rådighed for ham i den periode, hvor omhandlede bil var opmagasineret. Hans samlever havde fået stillet en VW på hvide plader til rådighed af selskabet og blev beskattet af den. Den var købt fra ny til ca. 500.000 kr., og den dækkede familiens samlede kørselsbehov. Han var 2 dage om ugen i ...1, hvor han tog toget, typisk overnattede han i ...1. Omhandlede bil har i dag kørt ca. 37.000 km, den kan ikke sælges, og selskabet ejer den stadig. Han har kørt til Tyskland, ...2 og ...1 i bilen, men oftest har han taget toget til ...1.

Afhørt af sagsøgtes advokat har sagsøger forklaret, at dokumentet af 30. maj 2007 er skrevet af selskabets tidligere økonomichef, dels af hensyn til SKAT, dels af hensyn til bilens værdi. Han har formentlig underskrevet den samme dag som dateringen, men han husker det ikke. Han har ikke vist det til skattemyndighederne, da han ikke tidligere har vidst, at det skulle bruges. Bilen blev indleveret til opbevaring i oktober og ikke i november 2007, som det fremgår af dokumentet, der er en skrivefejl i dokumentet. Det er på hans initiativ, at det er anført, at bilen skal opbevares i mindst 6 måneder. Han kørte i bilen fra 1. april 2007 til oktober 2008. Det er ingen faktura fra opbevaringen fra oktober 2008 og frem til foråret 2009, da bilen blev opbevaret i hans garage for at spare de 10.000 kr., som en opbevaring kostede. Den har heller ikke siden været opbevaret andre steder om vinteren. Bilen har stået med strøm på, så EDB systemet kunne opdateres. Han har ikke anvendt bilen om vinteren. Han har ikke købt bilen selv, da en nabo sagde, at han havde købt en luksusbil til 4 millioner kr. og måtte hæve 11 millioner til SKAT. Derfor blev konstruktionen, som er beskrevet ved dokumentet af 30. maj 2007, anvendt. Foreholdt artikel i avisen for den 24. september 2001 om sagsøger, hvoraf fremgår, at sagsøger udtaler, at han elsker sin luksusbil, har sagsøger forklaret, at det husker han ikke at have sagt, men det kan godt være. I 2007 kørte han 2 gange i bilen til Tyskland og i 2008 kørte han 1 gang i bilen til Tyskland. Om vinteren kørte han i samleverens VW, han havde ikke så meget brug for bil. I 2007 og 2008 er bilen mest brugt til kørsel mellem ...2 og ...3. Han har aldrig ført kørebog.

Parternes synspunkter

Sagsøgerens advokat har, jf. påstandsdokumentet, gjort gældende, at der ikke er grundlag for at beskatte sagsøger af værdi af fri bil efter bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 4 i forhold til de perioder, hvor den i sagen omhandlede bil ikke har stået til rådighed for sagsøgers private benyttelse som følge af, at bilen har været vinteropbevaret/deponeret. Den i sagen omhandlede bil har således alene stået til rådighed for sagsøger i perioden juni-september 2007 og april-september 2008. I månederne oktober-december 2007, januar-marts 2008 og oktober-december 2008 var den i sagen omhandlede bil således vinteropmagasineret/deponeret, og sagsøger har i disse perioder ikke haft adgang til privat benyttelse af bilen.

Værdien af fri bil beskattes efter ligningslovens § 16, stk. 4. Er bilen kun til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det hele antal måneder, hvori bilen ikke har været til rådighed, jf. dagældende ligningslovs § 16, stk. 4, 5. pkt. (nugældende ligningslovs § 16, stk. 4, 8. pkt.) Dette fremgår ligeledes af Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit C.A.5.14.1.4. Rådighedsbeskatning.

Den i sagen omhandlede bil har alene været til rådighed for sagsøger i en del af indkomstårene 2007 og 2008.

Den omhandlede bil har været opmagasineret hos A/S G1 i perioden fra 30. september 2007 og 6 måneder frem, hvorfor sagsøger ikke har haft rådighed over bilen i denne periode.

Da den omhandlede bil alene har været til rådighed for sagsøger i en del af indkomstårene 2007 og 2008, skal sagsøger alene beskattes af værdien af fri bil i denne periode, jf. dagældende ligningslovs § 16, stk. 4, 5. pkt.

Det er hverken bestemt i lovgivningen eller fremhævet i SKATs egen opfattelse af praksis, at der stilles krav om afregistrering af et køretøj for, at man kan undgå beskatning. Tværtimod har SKAT i sine egne vejledninger anført, at rådigheden kan afskæres ved, at den ansatte aflevere firmabilen i virksomheden.

Det beror på en konkret vurdering, om en skatteyder kan anses for at være effektivt afskåret fra at råde over en bil. Det gøres gældende, at en sådan konkret vurdering i nærværende sag skal føre til, at sagsøger ikke kan anses for at have haft rådighed over den omhandlede bil i de perioder, hvor den har været opmagasineret.

En luksusbil Coupé er selvsagt ikke egnet til vinterkørsel, og den er heller ikke bygget til at modstå det danske vintervejr. En bil af denne type er næsten umulig at sælge, hvis den har været anvendt til vinterkørsel. Det er derfor almindelig sund fornuft - både i forhold til trafiksikkerhed og i forhold til bilens gensalgsværdi - at opbevare bilen på betryggende vis i vinterhalvåret. Det er årsagen til, at sagsøger har opmagasineret bilen i en periode på 6 måneder i vinteren 2007-2008. Herudover har sagsøger naturligvis ikke ønsket at blive beskattet af værdien af fri bil, når han ikke kunne bruge den i sagen omhandlede bil. Udover at lade bilen opmagasinere indgik sagsøger også en aftale med ApS H1, hvorved han fraskrev sig muligheden for at benytte bilen i vinterhalvåret. En klargøring til vinteropbevaring indebærer blandt andet, at bilens batteri frakobles, og bilen er derfor ikke køredygtig, når den er klargjort til vinteropbevaring.

Sagsøger har ikke været vidende om, hvor bilen har befundet sig i den periode, hvor den var opmagasineret hos A/S G1. Bilen blev blot indleveret til opmagasinering, og hvor den har befundet sig, har sagsøger ikke noget kendskab til. Det er ApS H1, der har foranlediget opbevaringen af bilen. Sagsøger har følgelig ikke haft adgang til bilen i perioden fra 30. september 2007 og 6 måneder frem, og han har derfor effektivt været afskåret fra at benytte den omhandlede bil.

Sagsøger har derfor heller ikke haft mulighed for at afhente bilen, hvis han skulle få lyst til at køre en tur, hvilket i øvrigt også ville være i strid med aftalen med ApS H1. Den omhandlede bil har således ikke de facto været anvendt i de perioder, hvor bilen har været opmagasineret.

Den omhandlede bil havde dokumenterbart kun kørt 9.688 km ved service ca. 7½ måned efter 1. indregistrering, hvorfor den omhandlede bil ikke kan have været anvendt af sagsøger i perioden fra den 30. september 2007 og 6 måneder frem. Fra 1. indregistrering den 12. juni 2007 og frem til opmagasineringen den 30. september 2007 - dvs. i løbet af 3½ måned - kørte bilen 9.688 km svarende til 2.768 km pr. måned. Sagsøger boede i ...3, og han havde kontor i både ...2 og ...1. Sagsøger var ofte i ...1 flere gange om ugen. Henset til at der er ca. 320 km fra ...3 og retur, skal der kun køres ganske få ture mellem ...3 og ...1, før der er tilbagelagt 2.768 km.

Det er ubestridt, at sagsøger ikke har anvendt den i sagen omhandlede bil i den periode, hvor bilen var opmagasineret.

Sagsøger kan ved at indgå aftale med ApS H1 fraskrive sig retten til at benytte bilen og derved undgå beskatning, når bilen - som i nærværende sag - fysisk faktisk ikke har været til rådighed for sagsøger. Det afgørende må være, at sagsøger er effektivt er afskåret fra at benytte bilen.

Der er ikke noget lovkrav eller praksiskrav om, at man skal afmelde køretøjet og afmontere nummerpladerne for at undgå beskatning af fri bil for en periode.

Det kan ikke tillægges afgørende betydning, om bilen har været afregistreret, når sagsøger fysisk faktisk har været effektivt afskåret for at råde over bilen. Det er uden betydning, hvordan det sikres, at sagsøger er fuldt og helt afskåret fra at råde over bilen, når blot dette sikres. Et krav om afregistrering af bilen finder heller ikke støtte i lovens ordlyd.

Sagsøgers advokat har herudover gjort gældende, at såfremt retten finder, at sagsøger alene har været afskåret fra at benytte bilen i vinteren 2007/2008 og ikke i vinteren 2008/2009 bør sagen hjemvises til SKAT til fornyet behandling af sagsøgers skatteansættelse for indkomståret 2008.

Sagsøgtes advokat har, jf. påstandsdokumentet, overordnet gjort gældende, at ApS H1 i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4, stillede bilen til rådighed for sagsøgers private benyttelse i perioden juni -december 2007 og i hele 2008. Landsskatterettens resultat er derfor rigtigt. Sagsøger havde som hovedanpartshaver i ApS H1 rådighed over den luksusbil, som Holdingselskabet i 2007 købte som ny for 3,2 millioner kr. Det må lægges til grund, at købet af denne særlige, eksklusive og kostbare bil ikke var erhvervsmæssigt begrundet i selskabets forhold, men var udslag af sagsøgers private interesse for bilen, jf. også sidste side i artiklen i avisen, hvor han citeres for, at "Han elsker sin luksusbil". Det er også ubestridt, at han i perioder i begge år benyttede bilen privat. Under disse omstændigheder påhviler det ham at sandsynliggøre, at bilen ikke tillige var stillet til rådighed for og ikke blev anvendt til privat kørsel i de perioder, hvor den angiveligt blev vinteropbevaret hos forhandleren. Sagsøgte bestrider, at sagsøger har løftet denne bevisbyrde.

Aftalen af 30. maj 2007 mellem sagsøger og hans selskab om, at bilen ikke måtte benyttes i vinterperioder, der ikke ses at have været fremme for skattemyndighederne, er alene en absolut forudsætning for at undgå rådighedsbeskatning. Bortset fra det vedrører aftalen efter sit indhold månederne november-marts og dermed ikke oktober måned.

Under de i øvrigt foreliggende omstændigheder, hvor sagsøger ejer det selskab, der stiller bilen til rådighed, hvor bilen er en luksusbil af særlig og eksklusiv karakter og kostbar, og hvor selskabet må antages at have anskaffet bilen som følge af sagsøgers interesse for bilen, kan aftalen ikke føre til, at han ikke skal rådigheds beskattes også i de omstridte perioder.

Det forhold, at bilen i de omstridte perioder måtte have været vinteropbevaret hos forhandleren kan ikke i sig selv føre til, at bilen i disse perioder ikke var til rådighed for sagsøgers private benyttelse. Det gøres gældende, at vinteropbevaringen ikke var udslag af selskabets interesser, men alene begrundet i sagsøgers eget valg, herunder for at undgå rådighedsbeskatning. Som anført af Landsskatteretten afskar en sådan vinteropbevaring ham heller ikke fra at råde over bilen. Som hovedanpartshaver i ApS H1 kunne han på et hvilket som helst tidspunkt hente bilen hos forhandleren og benytte den. Da det er selve rådigheden over bilen til privat benyttelse, der skal beskattes, er det uden betydning, om han rent faktisk ikke måtte have kørt i bilen i de omhandlede perioder. Allerede derfor skal han rådighedsbeskattes for syv måneder i 2007 og for hele 2008.

A/S G1s e-mail af 17. april 2012, der er indhentet til brug for denne sag, kan ikke føre til andet resultat. E-mailen dækker i øvrigt kun perioden 30. september 2007 - 1. april 2008. Den dækker således ikke perioden 1. oktober 2008 - 31. december 2008, for hvilken periode der heller ikke er fremlagt en tilsvarende faktura som for perioden 30. september 2007 - 1. april 2008.

Ved bevisvurderingen må der henses til, at sagsøger ikke har ført kørebog for bilen, og dermed heller ikke godtgjort, at han ikke kørte privat i den i perioderne 1. oktober 2007 - 31. marts 2008 og 1. oktober 2008 - 31. december 2008. Oplysningerne om sagsøgers kørselsbehov og antal kørte kilometer er uden betydning for sagens udfald. Det afgørende er, at sagsøger ikke har ført kørebog.

Som følge heraf gør sagsøgte gældende, at sagsøger efter den samlede bevisvurdering ikke har godtgjort, at bilen ikke tillige i nævnte perioder var stillet til rådighed for og ikke blev anvendt til privat kørsel.

Det, som sagsøger har anført under sagens forberedelse, kan ikke føre til andet resultat. Den omstændighed, at skatteyderen ikke rådighedsbeskattes, hvis han efter eget valg aftager nummerpladerne og afleverer dem på motorkontoret følger ikke af loven, men af administrativ praksis. Denne praksis kan ikke udstrækkes til at finde anvendelse i den foreliggende situation. Sagsøgte har herudover gjort gældende, at sagsøger, der under hovedforhandlingen har forklaret, at bilen i perioden 1. oktober 2008 - 31. december 2008 blev opbevaret i hans garage på hans bopæl, i hvert fald skal rådighedsbeskattes for dette tidsrum.

Rettens begrundelse og resultat

Det påhviler sagsøger at godtgøre, at bilen ikke var stillet til rådighed for ham og ikke blev anvendt til privat kørsel i de perioder, hvor den blev vinteropbevaret hos forhandleren eller i slutningen af 2008 i hans egen garage på hans bopæl. For at undgå beskatning skal sagsøger effektivt have været afskåret fra at benytte bilen eller råde over den. Det er uden betydning, hvordan det sikres.

Sagsøger har forklaret, at han i begge indkomstår har benyttet bilen privat uden for de omstridte perioder. Han har forklaret, at han benyttede bilen erhvervsmæssigt til kørsel til Tyskland to gange i 2007 og en gang i 2008. Det må herefter antages, at købet af denne særlige, eksklusive og kostbare bil ikke eller kun i begrænset omfang var erhvervsmæssigt begrundet i selskabets forhold.

Sagsøger har oprettet et dokument med det selskab, hvor han er eneanpartshaver og direktør om, at han ikke måtte benytte bilen, der ejes af det pågældende selskab, i en vis vinterperiode. Et sådant dokument er ikke i sig selv bevis for, at sagsøger ikke havde rådighed over bilen i den angivne periode.

Sagsøger har gjort gældende, at bilens batteri blev frakoblet ved vinteropbevaringen hos forhandleren, og at bilen af den grund ikke var køredygtig. Når henses til at sagsøger som direktør og eneanpartshaver i det selskab, der ejede bilen, havde umiddelbart krav på at få bilen udleveret, og at en tilkobling af et batteri må anses for at være en ukompliceret og let operation, kan vinteropbevaringen hos forhandleren fra oktober 2007 og frem til marts 2008 ikke anses for at have sikret, at sagsøger ikke havde rådighed over bilen. Sagsøger kunne således på et hvilket som helst tidspunkt hente bilen hos forhandleren og benytte den.

I perioden oktober 2008 til december 2008 havde sagsøger bilen stående i sin garage. Sagsøger har ikke oplyst om foranstaltninger, der skulle kunne hindre hans rådighed i denne periode. Sagsøger kunne således på et hvilket som helst tidspunkt også i denne periode benytte den.

På denne baggrund frifindes sagsøgte.

Omkostninger

Sagens omkostninger er fastsat således, at 40.000 kr. dækker udgiften til advokatbistand inklusiv moms, idet sagsøgte ikke er momsregistreret.

Forrentning af sagsomkostninger sker i henhold til § 8 a i lov om renter ved forsinket betaling m. v.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Inden 14 dage skal sagsøger, A, til sagsøgte, Skatteministeriet, betale sagens omkostninger med 40.000 kr.