Dato for udgivelse
16 Jul 2004 08:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23. juni 2004
SKM-nummer
SKM2004.295.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, B-0353-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Aktieavance, gældsbrev, kursnedslag, overdragelsessum, berigtigelse, afståelse
Resumé

Det sagsøgende selskab havde i en bindende forhåndsbesked fået bekræftet, at nogle aktier havde en handelsværdi på kr. 1 mio., og at aktierne således kunne sælges til et interesseforbundet selskab til dette beløb. Efterfølgende solgtes aktierne for kr. 1 mio. berigtiget med et gældsbrev. Ved avanceopgørelsen påstod det sagsøgende selskab kursnedslag vedrørende gældsbrevet. Landsretten fandt ikke grundlag for at antage, at aktiernes kontantværdi ikke svarede til kr. 1 mio. i overensstemmelse med den bindende forhåndsbesked. Det sagsøgende selskab var derfor ikke berettiget til det påståede kursnedslag. Landsretten udtalte, at det måtte antages, at baggrunden for, at overdragelsessummen blev berigtiget ved udstedelse af gældsbrev uden hensyntagen til kursen herpå og i øvrigt på usædvanlige vilkår, var det nære interessefællesskab mellem sælger- og køberselskaberne og disse selskabers ledelse.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 2, stk. 1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2004 - 3 S.G.4.1

Parter

H1 ApS
(advokat Torben Bagge)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen).

Afsagt af landsdommerne

Hanne Kildal, Karsten Juul-Dam (kst.) og Laila Nitschke (kst.)

Den 13. november 2002 afsagde Landsskatteretten følgende kendelse vedrørende indkomståret 2000 for sagsøgeren, H1 ApS:

"Klagen vedrører indkomstansættelsen på følgende punkt:

Avance ved afståelse af aktier ansat til 625.000 kr.

Selskabets repræsentant har haft mulighed for at udtale sig ved en personlig forhandling, samt ved et retsmøde.

Det fremgår af sagens oplysninger, at H1 ApS (i det følgende benævnt selskabet) havde til formål at besidde værdipapirer mv. Selskabet var ejet af A, og havde regnskabsår i perioden 1. juli til 30. juni. Selskabet erhvervede i løbet af indkomståret 1999 nominelt 250.000 kr. aktier i G1 A/S, hvis erhvervsmæssige aktivitet var, smede- og svejsearbejde i relation til montering. Aktieposten svarede til 50 pct. af aktiekapitalen. Købesummen udgjorde i alt 375.000 kr., hvilket er ubestridt i sagen. Den 17. april 2000 afstod selskabet sin beholdning af aktier i G1 A/S for 1.000.000 kr. Salgssummen blev berigtiget ved udstedelsen af et gældsbrev på 1.000.000 kr., som blev forrentet med 4 % p.a. Gældsbrevet var afdragsfrit, og uopsigeligt fra kreditors side. Samtidig afstod G2 Gruppen på lignende vilkår de resterende aktier i G1 A/S. Køberen af begge aktieposter var G3 Holding ApS, hvori A ejede 25 pct. af aktierne. I forbindelse med overdragelsen opnåede man en bindende forhåndsbesked fra Told- og Skattestyrelsen med henblik på fastsættelsen af den nominelle købesum.

De stedlige skattemyndigheder har konstateret, at aktieafståelsen var skattepligtig for selskabet efter aktieavancebeskatningslovens § 2, stk. 1, idet aktierne havde været ejet i under 3 år. Myndighederne har anset aktierne for afstået for 1.000.000 kr., idet man har nægtet selskabet kursnedslag på det udstedte gældsbrev. Myndighederne har begrundet dette med, at aktiernes afståelsessum var lig egenkapitalen i medfør af overdragelsesaftalens § 2. Selskabets avance udgjorde derfor 625.000 kr. Myndighederne har herefter forhøjet selskabets indkomst, hvilket blev accepteret af selskabets revisor.

Selskabets repræsentant har for Landsskatteretten nedlagt principal påstand om, at selskabets indkomst nedsættes med 612.724 kr., idet værdien af det modtagne gældsbrev udelukkende udgjorde 387.276 kr. Subsidiært har repræsentanten nedlagt påstand om, at værdien af gældsbrevet nedsættes til en værdi mindre end kurs 100. Til støtte for sin påstand har repræsentanten anført, at gældbrevet var afdragsfrit, lavt forrentet, usikret og uopsigeligt fra kreditors side. Repræsentanten har yderligere oplyst, at der var tale om en overdragelse af aktier mellem uafhængige parter, idet A udelukkende ejede 25 % af anparterne i G3 Holding ApS.

Landsskatteretten skal udtale

Landsskatteretten bemærker, at der var tale om en overdragelse af hele aktiekapitalen i G1 A/S til G3 Holding ApS. De faktiske personer bag sælgerne og køberen var identiske, og G2 Gruppens aktieoverdragelse skete på lignende vilkår. Retten finder herefter, at gældsbrevets vilkår var betinget af sammenfaldet af interesser mellem køber og sælger, samt at disse ikke svarede til, hvad der kunne forventes aftalt mellem uafhængige parter.

Landsskatteretten finder herefter, at selskabet ved opgørelsen af aktieavancen skal opgøre afståelsessummen til handelsværdien, således som den er kommet til udtryk ved overdragelsesaftalen og som godkendt af Ligningsrådet, hvorved såvel indgangsværdien som afståelsessummen skal bedømmes ud fra kontante summer. Om den korrekte opgørelse i det konkrete tilfælde sker gennem nægtelse af kursnedskrivning eller ved, at overdragelsessummen tilsidesættes og forhøjes, således at den svarer til den kontante værdi, er uden betydning, idet virkningen er den samme, nemlig at de vilkår, hvorpå handlen er foregået, tilsidesættes. Aktierne anses således overdraget mod et vederlag, der ikke modsvarer disses værdi. I overensstemmelse hermed finder Landsskatteretten, at aktieavancen må fastsættes til 625.000 kr-.

Den påklagede ansættelse stadfæstes.

..."

Denne sag er anlagt den 11. februar 2003.

Under sagen har H1 ApS nedlagt påstand om, at ansættelsen af selskabets indkomst for indkomståret 2000 hjemvises til fornyet behandling ved de stedlige ligningsmyndigheder.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om frifindelse.

Det er i sagen nærmere oplyst, at G2 Gruppen ApS, hvori VL, NE og JP hver ejede 1/3 af anparterne, solgte sin andel af aktierne i G1 A/S for 1 mio. kr. og samtidig solgte hele aktiekapitalen i G3 Service A/S for 6,5 mio. kr. til G3 Holding ApS. Som betaling herfor modtog G2 Gruppen ApS fra G3 Holding ApS et gældsbrev på 7,5 mio. kr., der var uopsigeligt fra kreditors side, afdragsfrit og forrentet med 4% p.a. A, VL, NE og JP ejede hver 1/4 af anparterne i G3 Holding ApS, ligesom de sad i bestyrelsen for både dette selskab og G3 Service A/S. JP var direktør i G2 Gruppen ApS, G3 Service A/S og G3 Holding ApS.

På grundlag af en anmodning af 10. marts 2000 fra Revision R1 A/S på vegne G3 Holding ApS afgav Ligningsrådet den 24. juli 2000 følgende bindende forhåndsbesked:

"...

Spørgsmål

Kan samtlige aktier i G3 Service A/S og G1 A/S overdrages til G3 Holding ApS til egenkapitalen i seneste årsregnskab pr. 30.6.1999 med tillæg af goodwill på h.h.v. kr. 1.500.000 og 1.000.000.

Svar

Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

...

Sagsfremstilling og begrundelse

G3 Holding ApS påtænker at købe samtlige aktier i G3 Service A/S nom. kr. 500.000 til kr. 6.500.000. Prisen er fastsat til egenkapitalen i seneste årsregnskab pr. 30.6.1999 med tillæg af kr. 1.500.000 for goodwill.

G3 Holding ApS påtænker samtidigt at købe samtlige aktier i G1 A/S nom. kr. 500.000 for kr. 2.000.000 heraf nominelt kr. 250.000 af G2 Gruppen ApS ... og nominelt kr. 250.000 af H1 ApS ... Prisen er fastsat til egenkapitalen i seneste årsregnskab pr. 30.6.99 med tillæg af kr. 1.000.000 for goodwill.

Ledelsen i ovennævnte virksomheder og A/S Revision R1 har vurderet ovennævnte pris for aktierne for værende prisen i handel og vandel incl. værdien af oparbejdet goodwill i selskaberne.

Ved vurderingen af goodwillen har ledelsen og A/S Revision R1 set på firmaernes alder, aktiviteter, herunder samarbejde, samhandel, indtjening, aktiver og branchetilhørsforhold og vurderet goodwillen til h.h.v. kr. 1.500.000 og kr. 1.000.000.

Det er revisors opfattelse, at skattemyndighedernes vejledning (i mangel af andet) til beregning af goodwill ikke kan anvendes og give realistiske goodwill beløb i selskaberne på grund af selskabernes samhandel, fordeling af aktiver, skattemæssige dispositioner, herunder skattemæssige afskrivninger tidligere år og virksomhedernes alder.

Kommunen udtaler til sagen, at der er modtaget yderligere redegørelse samt beregning over goodwill for de sælgende selskaber.

Beregningerne viser med udgangspunkt i Told- og Skattestyrelsens cirkulære af 28. marts 2000 en værdi for G3 Service A/S på ca. kr. 1,5 mill., og for G1 A/S en værdi på ca. kr. 1 mill.

G1 A/S beskæftiger sig med smede- og svejsearbejde i relation til montering.

...

Det er Kommunens opfattelse, at en overdragelse af aktierne i G1 A/S til G3 Holding ApS kan ske med udgangspunkt i egenkapitalen tillagt kr. 1.000.000 i goodwill.

Dette begrundes med

 -    

at aktionærkredsen i de sælgende selskaber ikke umiddelbart er interesseforbundne parter. A ejer således direkte/indirekte 50 % af kapitalen i G1 A/S, mens de øvrige 50 % direkte/indirekte ejes af samme kreds af aktionærer, som også ejer G3 Service A/s direkte/indirekte.

 
 -

type og kompleksitet af virksomhedens produkter og tjenesteydelser.

 
 -

den relativt korte eksistensperiode for G1 A/S (3 år)

 
 -

at goodwill i relation til håndværksvirksomheder antages at have en relativ kort levetid.

 
 -

G1 A/S's stærke tilknytning til og afhængighed af G3 Service A/S.

 
 -

den oplyste fordeling af aktiverne med de deraf afledte konsekvenser i forrentningen af virksomhedens aktiver

 
 -

at der ikke umiddelbart synes andre aktiver end goodwill, der skal påvirke aktiernes afståelsessum.

Det er ToldSkats opfattelse at værdien af goodwill i selskaberne skal ansættes til et skøn over værdien i handel og vandel. Foreligger der ikke branchekutyme eller andre holdepunkter for værdiansættelsen af goodwill, kan denne baseres på beregningsmodellen i Told- og Skattestyrelsens cirkulære af 28. marts 2000 med virkning fra 1. april 2000.

En beregning af goodwillen efter dette regelsæt giver en goodwill i G3 Service A/S på 1.524.096 ved en kapitaliseringsfaktor på 3, hvilket svarer til en levetid på 9 år. For G1 A/S viser beregningen en goodwill på kr. 1.026.433 ved en kapitaliseringsfaktor på 1,1, hvilket svarer til en levetid på under 5 år.

Selskabernes egenkapital pr. 30.6.99 anses at give et retvisende billede af selskabernes værdi uden goodwill.

Det er regionens opfattelse, at det er sandsynligt, at levetiden for goodwillen er højere i ingeniørfirmaet end i smedevirksomheden, og at goodwillen dermed er forholdsvis højere i G3 Service A/S end i G1 A/S.

ToldSkat kan derfor godkende de beregnede goodwill beløb, og dermed de beregnede overdragelsessummer på kr. 6.500.000 for nom. kr. 500.000 aktier i G3 Service A/S, og kr. 2.000.000 for nom. kr. 500.000 aktier i G1 A/S, eller h.h.v. kurs 1300 og kurs 400.

Ligningsrådet tilslutter sig ToldSkats opfattelse."

Gældsbrevet til H1 ApS er i 2001 nedbragt til 486.490 kr.

Forklaringer

Direktør A har forklaret, at han fortsat ejer anparterne i og er direktør for H1 ApS, som blev stiftet i 1992. Han er uddannet som smed og har ingen regnskabsmæssig uddannelse. På et tidspunkt i 1996, hvor aktiviteterne i H1 ApS blev standset, overdrog H1 ApS aktierne i G1 A/S til vidnet. I 1999 blev aktierne solgt tilbage, men revisoren var ikke opmærksom på disse handler, hvorfor revisoren i forbindelse med salget i 2000 til G3 Holding ApS antog, at H1 ApS havde ejet aktierne i mere end 3 år, således at afståelsen ikke ville udløse nogen beskatning hos selskabet. Han har siden stiftelsen af G1 A/S været direktør for dette selskab. Det var revisoren, der fastsatte prisen på aktierne. G3 Holding ApS havde ikke midler til at betale aktierne kontant og kunne heller ikke låne til finansieringen, hvorfor man aftalte, at betalingen skulle ske ved udstedelse af gældsbrev. I 2003 er der blevet betalt yderligere 146.781,76 kr. på gældsbrevet. Det er begyndt at gå bedre med økonomien i G3 Holding ApS, og en afvikling af gælden afhænger helt af, hvornår der er penge i kassen.

JP har forklaret, at han fortsat er direktør for G2 Gruppen ApS, G3 Service A/S og G3 Holding ApS. Han er ingeniør og merkonom. Baggrunden for aktiehandlerne i 2000 var at skabe en bedre struktur for G1 A/S og G3 Service A/S, der arbejdede tæt sammen, men havde forskellige ejerforhold. Han ville have foretrukket, at købesummen for aktierne var blevet betalt kontant, men G3 Holding ApS havde ikke pengene og kunne ikke låne dem. G2 Gruppen ApS havde ejet sine aktier i de to selskaber i mere end 3 år, hvorfor der ikke blev selvangivet nogen avance i forbindelse med salgene. G3 Holding ApS skylder ca. 2,4 mio. kr. på gældsbrevet på 7,5 mio. kr. Afviklingen af gælden sker i takt med, at G3 Holding ApS får midler hertil.

Procedure

H1 ApS har til støtte for sin påstand gjort gældende, at det beror på en fejl, at skattemyndighederne ikke har kursfastsat gældsbrevet i forbindelse med opgørelse af afståelsessummen, hvorfor sagen skal hjemvises til skattemyndighederne med henblik herpå. I tilfælde, hvor vederlaget består i en fordring, er det et almindeligt anerkendt princip i dansk skatteret, at alene kursværdien skal medregnes ved opgørelsen af afståelsessummen, uanset om der foreligger interessefællesskab mellem sælger og køber. Der er kun adgang til at fravige dette princip, hvis betingelserne for vilkårskorrektion er opfyldt, og det er ikke tilfældet i denne sag, idet der ikke foreligger et skatteretligt interessefællesskab mellem H1 ApS og G3 Holding ApS. Disse to selskaber havde modsatrettede interesser ved fastsættelsen af overdragelsessummen, idet ejerfordelingen ikke var identisk på henholdsvis køber- og sælgersiden. H1 ApS havde derfor en interesse i, at overdragelsessummen blev fastsat så højt som muligt. Da der således er tale om to parter med modsatrettede økonomiske interesser, må det lægges til grund, at overdragelsessummen er udtryk for handelsværdien. Endelig har H1 ApS anført, at selskabet under alle omstændigheder efter kursgevinstloven vil være skattepligtig af eventuelle modtagne afdrag på gældsbrevet, der overstiger den kursregulerede afståelsessum, hvorfor selskabet ikke har haft nogen skattemæssig interesse i at lade købesummen berigtige ved udstedelse af gældsbrev.

Skatteministeriet har til støtte for sin påstand gjort gældende, at der kun kan indrømmes kursnedslag, hvis aktiernes kontante værdi ikke svarer til den nominelle overdragelsessum. Afståelsessummen skal således fastsættes til aktiernes markedsværdi, og ledelsen af H1 ApS og selskabets revisor har selv fastsat denne værdi til 1 mio. kr., hvilket er tiltrådt af Ligningsrådet. Såfremt denne værdi anfægtes, påhviler det H1 ApS ved f.eks. syn og skøn at godtgøre, at overdragelsessummen på 1 mio. ikke svarer til markedsværdien. Den omstændighed, at aktierne sælges til en lavere værdi end 1 mio. kr. kontant - nemlig ved udstedelse af gældsbrev - er udtryk for, at det interessefællesskab, der er både i ejerforholdene og ledelsesforholdene på sælger- og købersiden, har haft afgørende betydning for fastsættelsen af overdragelsessummens størrelse og gældsbrevets vilkår.

Landsrettens begrundelse og resultat

Den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af aktier efter aktieavancebeskatningsloven opgøres ud fra de nominelle anskaffelses- og afståelsessummer, dog således at der ved opgørelsen af afståelsessummen tages hensyn til, om overdragelsessummen betales kontant eller berigtiges ved udstedelse af gældsbrev. I sidstnævnte tilfælde godtages et kursnedslag i overdragelsessummen under forudsætning af, at gældsbrevets kursværdi svarer til aktiernes kontantværdi.

Ifølge oplysningerne i den bindende forhåndsbesked foretog revisoren for G1 A/S en vurdering af aktiernes værdi til i alt 2 mio. kr., hvilket blev tiltrådt af Ligningsrådet. Da der ikke er grundlag for at antage, at denne værdi ikke skulle svare til aktiernes kontantværdi, er H1 ApS ikke berettiget til at foretage kursnedslag i anledning af, at overdragelsessummen for halvdelen af aktierne på 1 million kr. ikke blev betalt kontant. Det må således antages, at baggrunden for, at overdragelsessummen blev berigtiget ved udstedelse af et gældsbrev uden hensyntagen til kursen herpå og i øvrigt på usædvanlige vilkår, var det nære interessefællesskab mellem sælger- og køberselskaberne og disse selskabers ledelse.

Som følge heraf tages Skatteministeriets påstand om frifindelse til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

I sagsomkostninger skal sagsøgeren, H1 ApS, inden 14 dage betale 22.000 kr. til sagsøgte.