Dato for udgivelse
19 dec 2012 11:34
SKM-nummer
SKM2012.749.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, B-1251-12
Dokument type
Forlig
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
Emneord
Virksomhedsomdannelse, igangværende, virksomhed, ophør
Resumé

Efter en konkret samlet helhedsvurdering fandt Østre Landsret det godtgjort, at virksomhedens indehaver også efter salget af sine to udlejningsejendomme havde til hensigt fortsat at drive erhverv ved køb, salg og udlejning af erhvervsejendomme, og at virksomheden derfor ikke var ophørt på tidspunktet for omdannelsen efter virksomhedsomdannelsesloven. Den pågældende var derfor ikke afskåret fra anvendelse af reglerne i virksomhedsomdannelsesloven.

(Ændring af byrettens dom, SKM2012.385.BR)

Reference(r)

Virksomhedsomdannelsesloven § 1
Virksomhedsomdannelsesloven § 2
Virksomhedsskatteloven § 15

Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-2 C.C.5.2.13.1
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-2 C.C.7.2

Parter

A
(advokat Martin Henrichsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Lars Apostoli)

Afsagt af landsdommerne

Arne Brandt, M. Lerche og Birgitte Grønborg Juul

Ingen var mødt eller indkaldt.

Landsretten fremkom med følgende

T i l k e n d e g i v e l s e

Landsretten finder det efter en konkret samlet helhedsvurdering godtgjort, at appellanten havde til hensigt også efter salget af sine to ejendomme i 2005 fortsat at drive erhverv med køb, salg og udlejning af erhvervsejendomme, og at virksomheden derfor ikke var ophørt på tidspunktet for omdannelsen efter virksomhedsomdannelsesloven. Som følge heraf vil landsretten ved dom i sagen tage appellantens påstand til følge.

Landsretten bemærker, at tilkendegivelsen svarer til resultatet, såfremt der skal afsiges dom i sagen. Der er derimod ikke taget stilling til den endelige formulering af landsrettens begrundelse i en eventuel dom.

Det kan oplyses, at landsretten ved forlig eller dom efter sagens værdi, omfang og udfald vil fastsætte sagens omkostninger således, at indstævnte, Skatteministeriet, til appellanten, A, i sagsomkostninger for begge retter skal betale 408.000 kr. Heraf vedrører 8.000 kr. udgift til retsafgift, mens udgør 400.000 kr. udgift til advokatbistand inkl. moms.

Landsretten skal anmode om, at parterne senest den 14. september 2012 giver landsretten skriftlig besked om, hvorvidt tilkendegivelsen kan tiltrædes.

Sagen udsat.

............

Den 18. september 2012 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København

Ingen var mødt eller indkaldt

Der fremlagdes brev af 10. september 2012 fra advokat Martin Henrichsen, hvorefter appellanten tiltræder landsrettens tilkendegivelse af 6. september 2012, men anmoder om genovervejelse af spørgsmålet om sagsomkostninger.

Endvidere fremlagdes brev af 12. september 2012 fra Kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli, hvorefter indstævnte tiltræder landsrettens tilkendegivelse.

Ankesagen er herefter forligt således, at Skatteministeriet anerkender, at As skattepligtige indkomst for indkomståret 2006 nedsættes med 20.778.634 kr.

Landsretten besluttede, at indstævnte, Skatteministeriet, senest 14 dage fra i dag til appellanten, A, i sagsomkostninger for begge retter skal betale 408.000 kr. Heraf vedrører 8.000 kr. udgift til retsafgift, mens 400.000 kr. udgør udgift til advokat inkl. moms.