Dato for udgivelse
22 jun 2004 15:09
SKM-nummer
SKM2004.267.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
05/04-3851-22578
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Tinglysning, tinglysningsafgift, forenkling, anmeldelse
Resumé
Med vedtagelse af lov nr. 458 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove er der sket en række ændringer og forenklinger i tinglysningsafgiftsloven.
Reference(r)

Tinglysningsafgiftsloven

Henvisning

-

Med vedtagelse af lov nr. 458 om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove er der sket en række ændringer og forenklinger i tinglysningsafgiftsloven. Loven trådte i kraft ved offentliggørelse i Lovtidende den 10. juni 2004, og finder anvendelse på anmeldelser til tinglysning, der finder sted fra og med den 11. juni 2004.

Ændring af § 5, stk. 2, afgiftsbegunstigelsen

I § 5, stk. 2 er følgende indsat efter 1. pkt.:

”Afvises det nye pantebrev fra tinglysning, og skal det ikke senere tinglyses, eller aflyses det nye pantebrev som ikke effektueret indenfor 1 år efter anmeldelsen til tinglysning, anses afgiftsbegunstigelsen i 1. pkt. ikke for udnyttet.”

 

Afgiftsbegunstigelsen i § 5, stk. 2 kan kun benyttes én gang. Med denne ændring er det imidlertid blevet muligt at fortryde optagelsen af et nyt lån og derefter tilbageføre tinglysningsafgiften fra det pantebrev, der ikke skal benyttes, uden det får afgiftsmæssige konsekvenser. Ændringen betyder således, at hvis det gamle pantebrev ikke er blevet aflyst, kan afgiftsbegunstigelsen benyttes på ny i de situationer, der er omfattet af ændringen.

 

Ændring af § 20

 

I § 20 er følgende blevet indsat som stk. 2:

 

”I de forhold, der er omfattet af § 5, stk. 2, 2. pkt., opkræves der ikke afgift efter stk. 1.”

 

Ændringen er en konsekvens af ændringen i § 5, stk. 2. Ændringen betyder, at der i de situationer, der er omfattet af den nye § 5, stk. 2. pkt., ikke skal opkræves forhøjet afgift for de pantebreve, der bliver afvist fra tinglysning eller kvitteret som ikke effektueret inden for et år efter anmeldelsen til tinglysning.

 

Ændring af § 5, stk. 3, matrikulære ændringer

 

§ 5, stk. 3 om tinglysning af matrikulære ændringer formuleres således:

 

”Ved tinglysning af pantebrevspåtegninger som en del af en samlet matrikulær ændring beregnes afgiften efter § 7.”

 

Ændringen betyder, at der ved tinglysning af påtegninger på pantebreve, der bliver tinglyst som en del af en samlet matrikulær ændring, alene skal betales afgift efter lovens § 7. I realiteten betyder det, at hvis et pantebrev udvides med en eller flere nye faste ejendomme, og udvidelsen er en del af en samlet matrikulær ændring, skal der kun betales 1.400 kr. i tinglysningsafgift. Ved tinglysning af pantudvidelser, der ikke er en del af en samlet matrikulær ændring, skal der fortsat betales fuld tinglysningsafgift efter § 5, stk. 1 på 1.400 kr. samt 1,5 % af det pantsikrede beløb.

At pantudvidelsen skal være en del en matrikulær ændring betyder, at de ejendomme, pantudvidelsen omfatter, skal indgå direkte i den matrikulære ændring. Ved fastsættelse af hvad der er en matrikulær ændring, tager afgiftsmyndigheden fortsat udgangspunkt i matrikelmyndighedernes og tinglysningsmyndighedernes behandling af sagen.

Afgiftsmyndigheden kan ved efterfølgende kontrol i indtil tre år efter tinglysningen kontrollere, at den tinglyste pantudvidelse reelt var en del af en samlet matrikulær ændring.

Opdeling i og sammenlægning af ejerlejligheder er i den tinglysningsmæssige praksis omfattet af tinglysningslovens bestemmelser i §§ 21-24 om matrikulære ændringer. Det betyder, at tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 3. 2. pkt. også finder anvendelse på ejerlejligheder.

En anpart er ikke en selvstændig fast ejendom. En anpartslejlighed er derfor ikke omfattet af tinglysningslovens regler om matrikulære ændringer. Det får den betydning, at en anpart ikke er omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 3, 2. pkt. En ændring af den pantsatte genstand fra en anpart til en ejerlejlighed er derfor ikke tinglysning af en matrikulær ændring efter § 5, stk. 3, 2. pkt. En sådan ændring skal derfor fortsat behandles som inddragelse af yderligere fast ejendom under pantet efter lovens § 5, stk. 3, 1. pkt., og skal derfor afgiftsberigtiges med fuld afgift af hele det pantsikrede beløb efter tinglysningsafgiftslovens § 5, stk. 1.

En bygning på lejet grund er ligesom den grund, den ligger på, en selvstændig fast ejendom. Når der er sket sammenfald af ejendomsretten til en bygning på lejet grund og grunden, er det tinglysningsmæssig praksis, at der ikke er sket en matrikulær ændring efter tinglysningslovens § 21 om sammenlægninger. Det betyder, at pantet i bygningen ikke automatisk spreder sig til grunden, og at pantet i grunden ikke automatisk spreder sig til bygningen efter tinglysningslovens § 24. Tinglysning af en ændring af den pantsatte genstand fra bygningen til både bygning og grund, eller tinglysning af en ændring fra grunden til både bygning og grund, er derfor ikke en tinglysning af en matrikulær ændring efter § 5, stk. 3, 2. pkt., men derimod en almindelig pantudvidelse, som er omfattet af lovens § 5, stk. 3, 1. pkt. Sådanne ændringer skal fortsat afgiftsberigtiges med fuld afgift af hele det pantsikrede beløb efter lovens § 5, stk. 1.

 

Ændring af § 7, stk. 2 og 3, samme parter

I § 7 er stk. 2 og stk. 3 blevet ophævet. I stedet for er følgende indsat som nyt stk. 2:

”Udløser anmeldelsen tinglysning af forskellige rettigheder på en eller flere faste ejendomme beliggende i samme retskreds eller i flere løsøregenstande m.v., udgør afgiften 1.400 kr. for hver rettighedstype.”

 

Med ophævelsen af § 7, stk. 2 og 3 og vedtagelsen af den ny bestemmelse i stk. 2, er kravet om ”samme parter” blevet ophævet. Herefter er det underordnet, om anmeldelsen vedrører én eller flere faste ejendomme beliggende i samme retskreds, og om disse ejendomme er ejet af forskellige ejere. Det afgørende er alene, om det tinglysningsmæssigt er muligt at samle alle retsforholdene i samme anmeldelse, at der er tale om rettigheder af samme type, og at tinglysningen sker i samme retskreds.

 

De tidligere problemer i forbindelse med tinglysning af vedtægter for ejer- og grundejerforeninger, deklarationer på flere faste ejendomme osv. skulle nu være løst med lovændringen.

 

En anmeldelse til tinglysning af et dokument om mageskifte eller af et dokument om arealoverførsel udløser således efter lovændringen kun den variable afgift på 0,6 % af ejerskiftesummen(erne) efter § 4 og én fast afgift på 1.400 kr.

 

Ny vejledning om tinglysningsafgift

 

Afgiftsmyndigheden er for tiden i gang med at udarbejde en ny vejledning om tinglysningsafgift. Vejledningen forventes færdig til august 2004, og den vil fra dette tidspunkt være tilgængelig på internettet på www.toldskat.dk.