Indhold

En sælger kan regulere momsgrundlaget ved betinget rabat, prisafslag, annullering, tilbagekøb, returnering samt tilbagetagelse ved købers misligholdelse ifølge ML § 27, stk. 4 og 5. Muligheden for regulering ved tilbagetagelse af et driftsmiddel gælder ikke for et finansieringsselskab.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regulering af fradrag ved betinget rabat og prisafslag ML § 27, stk. 4
  • Regulering af fradrag ved annullering, tilbagekøb, returnering samt tilbagetagelse ved købers misligholdelse ML § 27, stk. 5
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

ML § 27, stk. 4, har følgende ordlyd:

"Stk. 4. I afgiftsgrundlaget kan fradrages rabatter, der er betinget af vilkår, som ikke er opfyldt ved leveringen, for så vidt rabatten senere bliver effektiv. Fradraget foretages, når rabatten bliver effektiv, og er betinget af, at der udstedes kreditnota over den ydede rabat med angivelse af afgiften. Tilsvarende gælder for andre prisafslag."

ML § 27, stk. 4, har fra 1. januar 2015 følgende ordlyd:

"Stk. 4. I afgiftsgrundlaget kan fradrages rabatter, der er betinget af vilkår, som ikke er opfyldt ved leveringen, for så vidt rabatten senere bliver effektiv. Fradraget foretages, når rabatten bliver effektiv, og er betinget af, at der udstedes kreditnota over den ydede rabat med angivelse af afgiften, jf. dog § 66 g, stk. 3. Tilsvarende gælder for andre prisafslag."

ML § 27, stk. 5 har følgende ordlyd:

"Stk. 5. I afgiftsgrundlaget kan fradrages 80 pct. af beløb, der er godtgjort kunder for varer, som virksomheden har modtaget retur."

Momssystemdirektivets artikel 90 har følgende ordlyd:

"Stk. 1. I tilfælde af annullation, afbestilling, ophævelse, ikke-betaling eller kun delvis betaling eller afslag i prisen efter det tidspunkt, hvor transaktionen har fundet sted, nedsættes afgiftsgrundlaget tilsvarende på betingelser, som fastsættes af medlemsstaterne.

Stk. 2. For så vidt angår ikke-betaling eller kun delvis betaling kan medlemsstaterne dog fravige stk. 1."

Regulering af fradrag ved betinget rabat og prisafslag ML § 27, stk. 4

Betingede rabatter (dvs. kasserabatter og andre rabatter, der ikke er opfyldt ved leveringen) kan fradrages i momsgrundlaget, når rabatten senere bliver effektiv, og er betinget af, at der udstedes kreditnota over den ydede rabat med angivelse af momsen. Se ML § 27, stk. 4, 1. og 2. pkt.

Prisafslag, som ydes kunder på varer og momspligtige ydelser, som virksomheden tidligere har betalt moms af, kan fradrages i momsgrundlaget med det beløb (ekskl. moms), der godtgøres kunden. Se ML § 27, stk. 4, 3. pkt. Adgangen til at nedbringe momsgrundlaget omfatter altså ikke kun prisafslag i form af betingede rabatter, men også andre former for prisafslag, herunder eksempelvis også i forbindelse med bod for at overskride leveringsfrister og nedsættelser i den aftalte pris, som sælger må tåle, fordi det leverede ikke har været i bestillingssvarende stand, også selvom nedsættelsen benævnes som en erstatning. Se bemærkningerne til lov nr. 1361 af 8. december 2010.

Når sælger reducerer momsgrundlaget efter disse retningslinjer skal køber regulere den oprindeligt fratrukne købsmoms på grundlag af den kreditnota sælger udsteder.

Sondringen mellem ubetingede rabatter, der er omhandlet i afsnit D.A.8.1.1.3, og betingede rabatter, er relevant, når der skal tages stilling til på hvilket tidspunkt, der kan ske fradrag for rabatten i momsgrundlaget. Periodisering er dermed også relevant i forbindelse med adgang til genoptagelse, se afsnit A.A.8.3 om genoptagelse.

Se afsnit D.A.8.1.1.4 om betingede rabatter ML § 27, stk. 4.

Ved lov nr. 554 af 2. juni 2014 indsættes der i ML § 27, stk. 4, en undtagelse med virkning fra 1. januar 2015. Undtagelsen omfatter leverancer omfattet af særordningerne for ikkeetablerede afgiftspligtige personer, der leverer elektroniske ydelser, teleydelser og radio-og-tv-spredningstjenester til ikkeafgiftspligtige personer i EU. Se D.A.16.8.2, D.A.16.8.3 og D.A.16.8.5.5.4.

Regulering af fradrag ved annullering, tilbagekøb, returnering samt tilbagetagelse ved købers misligholdelse ML § 27, stk. 5

Der kan efter ML § 27, stk. 5 foretages fradrag i momsgrundlaget ved:

Vederlaget skal altså medregnes i momsgrundlaget, men i det omfang virksomheden har modtaget varer retur kan det godtgjorte beløb fradrages i momsgrundlaget på det senere tidspunkt. Se afsnit A.A.8.3.1.1.4 om genoptagelse. Reguleringen er betinget af, at der udstedes kreditnota, se  ML § 52a, stk. 5 (tidligere ML § 52, stk. 5).

Se afsnit D.A.8.1.1.5 om returvarer ML § 27, stk. 5.

ML § 27, stk. 5 gælder også ved ombytning, tilbagekøb, returnering og tilbagetagelse af driftsmidler.

Ved opgørelse af momstilsvaret i forbindelse med tilbagetagelse af driftsmidler mv., der er handlet på afbetalingsvilkår med sædvanligt ejendomsforbehold, må der sondres mellem, om driftsmidlet mv. overtages i henhold til det gældende ejendomsforbehold af den oprindelige sælger eller af en anden virksomhed, fx et finansieringsselskab. Se TfS1987, 485ØLD. Se afsnit D.A.8.1.1.5 om returvarer ML § 27, stk. 5.

Ad sælgers tilbagetagelse

Sælgeren af driftsmidlet mv. kan altså foretage regulering af momsgrundlaget med et beløb (uden moms), der godtgøres eller godskrives køberen i forbindelse med tilbagetagelsen af det solgte på betingelse af, at der udstedes kreditnota. Se AFG1972, 351DEP.

Hos køberen af det tilbagetagne aktiv reduceres den fradragsberettigede købsmoms på grundlag af den kreditnota, sælgeren har udstedt.

Vederlaget skal altså medregnes i momsgrundlaget, men i det omfang virksomheden har modtaget varer retur kan det godtgjorte beløb fradrages i momsgrundlaget på det senere tidspunkt. Se afsnit A.A.8.3.1.1.4 om periodiseringsregler. Reguleringen er betinget af, at der udstedes kreditnota, se  ML § 52a, stk. 5 (tidligere ML § 52, stk. 5).

Ovennævnte fremgangsmåde gælder også, hvor køberen er erklæret konkurs.

Personmotorkøretøjer samt vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt ikke over 3 tons, der er solgt på afbetaling med ejendomsforbehold, og som tages tilbage, fordi køberen ikke har overholdt sine forpligtelser, kan ikke anses som returvarer, hvis de ved senere salg ønskes momsberigtiget efter ML § 30 om udlejningsvirksomheder og køreskoler. Se AFG1972, 351DEP.

Et leasingselskab, der både er sælger og leasinggiver kan også anvende ML 27, stk. 5, se dommen i sagen C-404/16, Lombard om tilbagetagelse af leasede ejendomme.

Ad finansieringsselskabets tilbagetagelse

ML § 27, stk. 5 kan ikke anvendes i et tilfælde, hvor et finansieringsselskab på grundlag af et ejendomsforbehold tager den solgte genstand tilbage. Se TfS1987, 485ØLD.

Se dog C-404/16, Lombard om tilbagertagelse af ejendomme, hvor leasinggiver også er ejer og sælger af ejendommene.

Et finansieringsselskab - eller en anden virksomhed end den oprindelige sælger - der har overtaget en kontrakt med ejendomsforbehold, må ikke i forbindelse med tilbagetagelse af de pågældende aktiver udstede kreditnota med deklareret moms.

Det samme gælder, selv om selskabet måtte være registreret for salget af de pågældende varer. Der er ikke i relation til finansieringsselskabet tale om returvarer.

Selskabet må heller ikke udstede afregningsbilag med deklareret moms, fordi der ikke er indgået en almindelig handel.

Hvis køberen er gået konkurs, skal der ikke i forbindelse med finansieringsselskabets tilbagetagelse af det solgte aktiv ske nogen momsmæssig regulering.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-404/16, Lombard

 

Begreberne »annullation«, »afbestilling« og »ophævelse« i artikel 90, stk. 1, i momssystemdirektivet skal fortolkes således, at de omfatter tilfælde, hvor leasinggiveren i forbindelse med en leasingkontrakt med købspligt ikke længere kan opkræve betaling af lejen af leasingtageren med den begrundelse, at leasinggiveren har ophævet kontrakten på grund af leasingtagerens misligholdelse af kontrakten.

Leasinggiveren kan påberåbe sig artikel 90, stk. 1, i momssystemdirektivet over for en medlemsstat for at opnå nedsættelse af grundlaget for merværdiafgift i det tilfælde, hvor leasinggiveren har bragt en leasingkontrakt endeligt til ophør på grund af leasingtagerens manglende betaling af afdragene, selv om den anvendelige nationale lovgivning dels kvalificerer et sådant tilfælde som »ikke-betaling« i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 90, stk. 2, dels ikke tillader en nedsættelse af afgiftsgrundlaget i tilfælde af ikke-betaling.

 

Landsretsdomme

TfS1987, 485ØLD

Efter votering tilkendegav retten, at resultatet af sagen, hvis der skulle afsiges dom, ville blive, at sagsøgte, direktoratet for toldvæsenet, fik medhold. Baggrunden herfor var, at ML § 13, stk. 5, (Nu ML § 27, stk. 5) efter sin ordlyd og efter tilblivelsen af bestemmelsen, samt under hensyn til sammenhængen mellem bestemmelsen og de øvrige regler, ikke kunne anvendes i et tilfælde, hvor et finansieringsselskab på grundlag af et ejendomsforbehold tog den solgte genstand tilbage.

Skatteministeriet

AFG1972, 351DEP

Varer, der tidligere er momsberigtiget, og som tages retur, kan i følgende tilfælde fradrages i den momspligtige omsætning med det beløb (ekskl. moms), der godtgøres kunden:

  • Varer, for hvilke den fulde salgspris, respektive udbetalingen og samtlige indbetalte afdrag, godtgøres kunden (herunder varer, fx bøger og sølvtøj, der kutymemæssigt ombyttes - eller for hvilke beløbet tilbagebetales - af en anden virksomhed inden for samme branche).
  • Varer, for hvilke sælgeren delvis godtgør kunden salgsprisen inden for en garantiperiode eller inden for en periode, i hvilken der kutymemæssigt er returneringsret i den pågældende branche. I sidstnævnte tilfælde må returneringen ske inden 1 år efter den stedfundne handel.
  • Varer, der er solgt på afbetaling med ejendomsforbehold, og som tages tilbage, fordi køberen ikke har opfyldt sine forpligtelser.

Personmotorkøretøjer samt vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt ikke over 3 tons, der er solgt på afbetaling med ejendomsforbehold, og som tages tilbage, fordi køberen ikke har overholdt sine forpligtelser, kan ikke anses som returvarer, såfremt de ved senere salg ønskes afgiftsberigtiget efter ML § 30 om udlejningsvirksomheder og køreskoler (tidligere ML § 10).