åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver overdragelse af reguleringsforpligtelsen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • To betingelser
  • Hæftelse
  • Sikkerhedsstillelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Reguleringsforpligtelsen kan i visse tilfælde overdrages i forbindelse med salg af investeringsgoder. Det bevirker, at der ikke skal ske momsberegning i forbindelse med overdragelsen.

Regulering kan undlades ved køberens overtagelse af reguleringsforpligtelsen i følgende tilfælde:

  • Salg af fast ejendom, se ML § 43, stk. 3, nr. 4
  • Overdragelse af investeringsgoder i forbindelse med hel eller delvis overdragelse af virksomheden, se ML § 43, stk. 3, nr. 5.

To betingelser

Momsbekendtgørelsens § 20 kræver, at to betingelser skal være opfyldt, for at man kan overdrage en reguleringsforpligtelse:

  • Salget skal ske til en køber, der har krav på mindst samme momsfradragsret for det pågældende investeringsgode, som sælgeren havde, da han anskaffede eller fremstillede det. Hvis køberen på overdragelsestidspunktet har en mindre fradragsret end sælgeren havde, da han anskaffede eller fremstillede godet, kan køberen dog overtage reguleringsforpligtelsen for et beløb, der svarer til køberens fradragsret på overdragelsestidspunktet. Den resterende del af reguleringsforpligtelsen skal sælger afregne efter de almindelige regler.
  • Køberen skal afgive en erklæring om, at han vil overtage reguleringsforpligtelsen for den resterende del af reguleringsperioden for det beløb, der ellers skal efterreguleres. Erklæringen afgives på en blanket eller elektronisk. Hvis erklæringen afgives på en blanket, skal sælger underrette Skattestyrelsen om købers overtagelse af reguleringsforpligtelsen.

Momsbekendtgørelsens § 20 kan kun anvendes, hvis investeringsgodet sælges inden for reguleringsperioden. Se ML § 44.

Hæftelse

En reguleringsforpligtigelse kan kun overdrages, hvis køber accepterer at overtage denne. Køberen hæfter dermed ikke for en eventuel reguleringsforpligtigelse, medmindre køberen positivt erklærer at overtage forpligtigelsen. Se SKM2007.836.SR.

Når køberen ikke opfylder betingelserne for at overtage reguleringsforpligtelsen, skal reguleringen foretages af og dermed opkræves hos sælgeren. Reguleringsforpligtelsen kan altså ikke opkræves hos køber. Se SKM2009.278.LSR.

Sikkerhedsstillelse

Hvis køber af en fast ejendom ikke ønsker at overtage reguleringsforpligtelsen, kan Skattestyrelsen ifølge momsbekendtgørelsens § 20 tillade, at der stilles sikkerhed for reguleringsforpligtelsen vedrørende den faste ejendom.

Muligheden for at stille sikkerhed er begrænset til reguleringsforpligtelser vedrørende fast ejendom. Sikkerhedsstillelsen skal i princippet opretholdes uændret i reguleringsperioden, hvilket vil sige uden årlige nedskrivninger i den resterende del af perioden. SKAT kan dog efter en konkret vurdering i de enkelte tilfælde give tilladelse til en årlig nedskrivning af sikkerhedsstillelsen, fx hvis det er åbenbart, at indfrielse af sikkerhedsstillelsen ikke vil komme på tale. Som eksempel herpå kan nævnes salg af en fabriksbygning, der er specielt indrettet som sådan og ligger i et industrikvarter. Se TfS1990, 302TSS.

Hvis ejendommen overdrages på ny eller overgår til en anvendelse, hvor køberen ikke har fradragsret, forfalder reguleringsbeløbet for den resterende del af perioden straks til betaling.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-787/18, Sögård Fastigheter AB

Sagen omhandler et aktieselskab, Sögård Fastigheter AB, som havde valgt at betale moms under en ordning om valgfri betaling af moms af udlejning af en fast ejendom, som selskabet havde erhvervet i 2012. Også den tidligere ejer havde valgt at betale moms og havde foretaget fradrag af den indgående afgift, der var betalt i forbindelse med ombygningen af ejendommen. Den tidligere ejer udfærdigede et dokument med oplysninger om den indgående afgift ved ombygningen.

Parterne indgik ikke nogen aftale om at den tidligere ejer skulle regulere fradraget af indgående afgift. De ansøgte heller ikke Skatteverket om at den valgfrie betaling af moms ikke skulle fortsættes, og hvorefter det fulgte af den nationale lovgivning, at erhververen var forpligtiget til at indbetale en eventuel reguleringsforpligtelse for den resterende del af reguleringsperioden ved ændret anvendelse, herunder ved ophævelse/salg af ejendommen til formål, som ikke er fradragsberettiget. Selskabet fortsatte med at udleje ejendommen med betaling af moms. Den tidligere ejer regulerede derfor ikke den fratrukne indgående afgift ved overdragelsen.

I 2013 solgte selskabet ejendommen til to privatpersoner, og den valgfrie betaling af moms ophørte dermed. Skatteverket traf afgørelse om, at selskabet skulle regulere den tidligere ejers fradrag for indgående afgift og tilbagebetale det beløb, der kunne henføres til den resterende del af reguleringsperioden.

EU-domstolen fastslår, at momsdirektivet skal fortolkes således, at direktivet er til hinder for en national lovgivning som omhandlet, idet den på grundlag af dette direktivs artikel 188, stk. 2, bestemmer, at overdrageren af en fast ejendom ikke er forpligtet til at foretage regulering af et fradrag for indgående moms, når erhververen kun vil anvende denne ejendom til transaktioner, der giver ret til fradrag, ligeledes pålægger erhververen at foretage en regulering af dette fradrag for den resterende del af reguleringsperioden, når erhververen for sit vedkommende overdrager den pågældende faste ejendom til en tredjemand, der ikke vil anvende ejendommen til sådanne transaktioner.

Ved redaktionens slutning overvejer Skattestyrelsen og Skatteministeriets departement dommens konsekvenser for dansk praksis.

C-622/11, Pactor Vaestgoed

Sjette momsdirektiv skal fortolkes således, at det er til hinder for, at beløb, der skyldes som følge af en berigtigelse af et momsfradrag, inddrives hos en anden afgiftspligtig person end den, der foretog fradraget.

Efter SKATs opfattelse tager domstolen ikke stilling til den situation, hvor en reguleringsforpligtelse overdrages i henhold til ML § 43, stk. 2, nr. 4, 2. pkt. (Momssystemdirektivets artikel 188, stk. 2, 2. pkt, og artikel 189, litra c).

Landsskatteretsafgørelser

SKM2009.278.LSR

Efter ML § 43, stk. 3, nr. 4, skal der foretages regulering af investeringsgoder ved salg af fast ejendom, og denne forpligtelse påhviler efter ordlyden af bestemmelsen sælgeren af den pågældende ejendom. Da virksomheden i sin egenskab af køber af den pågældende ejendom ikke opfylder betingelserne for at overtage reguleringsforpligtelsen, skal reguleringen af investeringsgoder foretages af og dermed opkræves hos sælgeren.

Skatterådet

SKM2007.836.SR

Skatterådet har fundet, at en orkestergrav, der blev opført af en lejer på et lejet areal, udgjorde et investeringsgode i form af fast ejendom. Skatterådet fandt, at udlejeren af arealet, hvorpå lejeren havde opført orkestergraven, ikke hæftede for en eventuel reguleringsforpligtigelse, medmindre udlejeren positivt erklærede, at denne ønskede at overtage forpligtigelsen. Det var i den forbindelse uden betydning, om det udlejede areal blev tilbageleveret med eller uden den af lejer opførte faste ejendom. Tilsvarende fandt Skatterådet, at udlejer ikke var forpligtiget til at overtage en eventuel reguleringsforpligtigelse i tilfælde af, at det ikke var muligt at overdrage forpligtigelsen til en ny lejer. Dette var tilfældet uanset, at det ifølge en kontrakt mellem udlejer og lejer var en betingelse, at forpligtigelsen blev overdraget ved ophør af lejemålet. Hvis lejer måtte vælge at overdrage den faste ejendom vederlagsfrit til en ny lejer, vil overdragelsen ikke være omfattet af momslovens anvendelsesområde, da der ikke vil ske en levering mod vederlag.