Indhold

Dette afsnit beskriver reglen om kompenserende fradrag for moms i tilfælde, hvor der skal betales udtagningsmoms.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Eksempel.

Se også

  • D.A.4.3 om andre momspligtige transaktioner ML § 5
  • D.A.11.7.3 om regulering fra delvist fradrag til fuldt fradrag ML § 37, stk. 4
  • D.A.11.7.4.5.3 om adgangen til kompenserende regulering ved salg af investeringsgoder.

Lovgrundlag

ML § 37, stk. 3 har følgende ordlyd:

"Såfremt, der skal betales afgift ved udtagning, kan afgiften af indkøb m.v. hertil fradrages i det omfang, dette ikke allerede er sket. Fradragsbeløbet kan ikke overstige 25 % af afgiftsgrundlaget ved udtagningen, jf. dog § 43, stk. 3, nr. 3."

Regel

Hvis der skal betales moms ved udtagning, kan der foretages momsfradrag i det omfang, der ikke allerede er foretaget fradrag. Se ML § 37, stk. 3. Herved sikres det, at indkøbet ikke momsbelægges dobbelt, ved at der kun er opnået delvis fradragsret ved indkøbet mv. og skal betales moms af indkøbs- /fremstillingsprisen ved udtagningen.

Det kompenserende fradrag kan ikke overstige 25 % af momsgrundlaget ved udtagningen. Hermed sikres, at fradraget ikke bliver større end den moms, der skal betales ved udtagningen.

Bemærk

Reglen gælder ikke, når der skal betales salgsmoms ved salg. For varer indkøbt med delvis fradragsret kan ML § 37, stk. 4 anvendes. Se afsnit D.A.11.7.3 om regulering fra delvist fradrag til fuldt fradrag. Der er også mulighed for kompenserende regulering for investeringsgoder. Se afsnit D.A.11.7.4.5.3 herom.

Eksempel

En virksomhed indkøber et aktiv til 50.000 kr. inkl. moms. Momsen udgør 10.000 kr. Virksomheden har 50 % momsfradrag og foretager derfor momsfradrag på 5.000 kr. (50 % af 10.000 kr.). Efter 3 år udtages aktivet til privat anvendelse. Virksomheden skal efter ML § 5, stk. 1 betale moms af udtagningen.

Der kan foretages momsfradrag for de resterende 5.000 kr. (10.000-5.000) efter ML § 37, stk. 3.

Grundlaget for udtagningsmomsen er 16.000 kr. (40 % af indkøbsprisen ekskl. moms.) ifølge ML § 28, stk. 1 og 4.

Det kompenserende fradrag kan dermed højst udgøre 4.000 kr. (25 % af 16.000 kr.).