Indhold

Dette afsnit indeholder en introduktion til reglerne om regulering af fradrag.

Afsnittet indeholder:

 • Baggrund for reglerne
 • Typer af reguleringsregler
 • Definitive reguleringer
 • Løbende årlige reguleringer (Investeringsgoder).

Baggrund for reglerne

Fradragsretten udøves på det tidspunkt, hvor indkøbet foretages, og det er derfor omstændighederne på dette tidspunkt, der afgør momsfradragets omfang. Se afsnit D.A.11.2 om tidspunktet for fradragsrettens indtræden.

Der kan efterfølgende ske ændringer i anvendelsen af indkøbet, som bevirker, at fradragsretten bør ændres. Der er derfor indført forskellige typer af regler, som skal sikre, at fradragsretten reguleres, så den bedre svarer til den aktuelle anvendelse af indkøbet.

Typer af reguleringsregler

Reguleringsreglerne kan opdeles i følgende regler:

 • Regler om udtagningsmoms i ML § 5, stk. 1-6. Se afsnit D.A.4.3.
 • Regel om kompenserende regulering af fradrag ved udtagning i ML § 37, stk. 3. Se afsnit D.A.11.7.2.
 • Regel om regulering fra delvis fradrag til fuldt fradrag for varer købt med delvis fradragsret i ML § 37, stk. 4. Se afsnit D.A.11.7.3.
 • Regler om reguleringer for investeringsgoder i ML §§ 43 og 44. Se afsnit D.A.11.7.4.
 • Retningslinjer for ændringer som følge af betinget rabat, prisafslag, annullering, tilbagekøb, returnering samt tilbagetagelse ved købers misligholdelse. Se afsnit D.A.11.7.5.

Definitive reguleringer

I situationer, hvor ændringen er definitiv, foreskriver reglerne engangsreguleringer. Det gælder:

 • Udtagning (ML § 5, stk. 1-6). I udtagningssituationer sker reguleringen af fradraget ved, at udtagningen sidestilles med en momspligtig leverance, som der skal betales udtagningsmoms af. Se afsnit D.A.4.3. Hvis der ikke er opnået fuldt fradrag, kan der i visse situationer foretages kompenserende momsfradrag. Se afsnit D.A.11.7.2.
 • Salg af varer med delvist momsfradrag ved anskaffelsen (ML § 37, stk. 4). Der kan under visse betingelser foretages kompenserende momsfradrag, for den del af momsen som ikke er fratrukket. Se afsnit D.A.11.7.3.
 • Varers overgang til fuldt momspligtig anvendelse (ML § 37, stk. 4). Se afsnit D.A.11.7.3.
 • Momspligtige salg af investeringsgoder. Se ML § 43, stk. 3 nr. 3. Salget sidestilles med overgang til fuldt momspligtig anvendelse. Hvis der ikke er opnået fuldt momsfradrag ved købet, sker regulering af det manglende fradrag for den resterende del af reguleringsperioden. Se ML § 44, stk. 2.
 • Momsfrit salg af fast ejendom. Se ML § 43, stk. 3, nr. 4. Salget sidestilles med overgang til ikke fradragsberettiget anvendelse. Hvis der er foretaget fuld eller delvist momsfradrag reguleres fradraget for den resterende del af reguleringsperioden, med mindre køber kan overtage reguleringsforpligtelsen. Se ML § 44, stk. 2.
 • Overdragelse af investeringsgoder. Se ML § 43, stk. 3. nr. 5. Hvis der er foretaget momsfradrag reguleres fradraget for den resterende del af reguleringsperioden, med mindre køber kan overtage reguleringsforpligtelsen. Se ML § 44, stk. 2.

Desuden skal køber efter praksis foretage regulering af momsfradraget, hvis der efterfølgende sker regulering af momsgrundlaget, og den moms der oprindeligt blev opkrævet. Det gælder fx ved betinget rabat, prisafslag, annullering, tilbagekøb, returnering samt tilbagetagelse ved købers, hvor der på visse betingelser er mulighed for at regulere momsgrundlaget. Se afsnit D.A.11.7.5 om regulering af fradrag følge af betinget rabat, prisafslag, annullering, tilbagekøb, returnering samt tilbagetagelse ved købers misligholdelse. Se momsbekendtgørelsens § 82.

Løbende årlige reguleringer (Investeringsgoder)

For investeringsgoder skal der i en reguleringsperiode desuden foretages årlig regulering af fradraget afhængigt af den konkrete fradragsret for indkøbet i det pågældende år. Se afsnit D.A.11.7.4.