Indhold

Moms ved drift af små vare- og lastmotorkøretøjer kan fradrages fuldt ud, selvom køretøjet ikke udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens momspligtige leverancer. Se ML § 41, stk. 2.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Driftsomkostningsbegrebet for motorkøretøjer
 • Vedligeholdelse eller forbedring
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

 • Afsnit D.A.11.6.2 om fradragsreglerne for personbiler og motorcykler ML § 42, stk. 1, nr. 6 og stk. 4, 5, 6 og 7
 • Afsnit D.A.11.6.3.3.1 om fradragsreglerne for anskaffelse af små vare-/lastbiler, dvs. ikke over 3 ton ML § 41, stk. 1
 • Afsnit D.A.11.6.3.3.3 om fradragsreglerne for leasing af små vare-/lastbiler, dvs. ikke over 3 ton ML § 41, stk. 3
 • Afsnit D.A.11.6.4 om fradragsreglerne for store vare- og lastvogne og øvrige køretøjer ML §§ 37 og 38

Regel

Moms, der vedrører drift af små vare- og lastvogne på højst 3 ton i totalvægt, kan fuldt ud fradrages. Dette gælder også selvom køretøjet kun anvendes delvist i den momsregistrerede virksomhed. Det er tilstrækkeligt, at køretøjet blot i et eller andet omfang bruges i virksomheden.

Baggrunden for ML § 41, stk. 2 er dels praktiske årsager, dels at give en kompensation for reglen i ML § 41, stk. 1. Der kan nemlig efter ML § 41, stk. 1 ikke gives fradrag for købsmomsen vedrørende anskaffelsen, hvis køretøjet bruges delvist til andre formål end den momsregistrerede virksomhed.

Til forskel for moms af anskaffelsen kan moms af driftsudgifter altså fradrages fuldt ud, selvom køretøjet også anvendes til anden brug. Se bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994.

Disse regler gælder også, hvis det er virksomhedsejerens ægtefælle, der ejer køretøjet. Det er i den henseende ikke ejerforholdet, men den faktiske brug i virksomheden, der er afgørende for fradragsretten. Fradragsretten er dog betinget af, at virksomheden til dokumentation for købsmomsen kan fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer, der opfylder kravene i momsbekendtgørelsens kapitel 12, jf. momsbekendtgørelsens § 83.

Det er en betingelse for at kunne fradrage købsmomsen vedrørende drift af en varevogn, at den momsregistrerede virksomhed har en omsætning på mere end 50.000 kr. om året, jf. ML § 41, stk. 5. Se afsnit D.A.11.6.3.3.5 om ML § 41, stk. 5.

Der er fuld momsfradragsret for udgifter til drift af køretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, der bruges til blandet momspligtig og momsfrit formål (privat/erhverv). Dette gælder uanset den skattemæssige behandling af køretøjerne. Fradragsretten er dog betinget af, at virksomheden til dokumentation for købsmomsen, kan fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer, der opfylder kravene i momsbekendtgørelsens kapitel 12, jf. momsbekendtgørelsens § 83 Se SKM2007.878.SKAT som tilbagekalder SKM2007.602.SKAT om biler placeret i og udenfor virksomhedsordningen.

Driftsomkostningsbegrebet for motorkøretøjer

Broafgifter fx den broafgift, som betales ved kørsel på Storebæltsbroen, er omfattet af driftsomkostningsbegrebet for motorkøretøjer i momslovens forstand. Det betyder, at moms af broafgift, som vedrører små vare- og lastvogne fuldt ud kan fradrages, selvom køretøjet kun delvist anvendes i den momsregistrerede virksomhed, jf. ML § 41, stk. 2. Se TfS1998, 605TSS.

Elektricitet og anskaffelse, drift og vedligeholdelse af ladestandere til opladning af biler er omfattet af driftsomkostningsbergrebet for motorkøretøjer. Se SKM2022.432.SR.

Se afsnit D.A.11.6.1 om fradragsretten for moms af broafgift.

Se også afsnit D.A.11.6.1 om driftsomkostningsbegrebet.

Vedligeholdelse eller forbedring

Fradragsretten omfatter driftsudgifter. Herunder hører også reparations- og vedligeholdelsesudgifter, fx udskiftning af bilens motor.

Derimod kan udgifter til en hardtop og montering af udstyret på en varevogn, der både anvendes privat som erhvervsmæssigt, ikke anses for en driftsudgift, hvis moms er fradragsberettiget. Momsen af denne udgift behandles ligesom momsen af bilens anskaffelsespris, dvs. som en egentlig forbedring, jf. princippet i ML § 41, stk. 1. Se MNA1992, 1354.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretsafgørelser

MNA1992, 1354

Momsnævnet traf afgørelse i en sag om fradragsret for udgifter til anskaffelse af en hardtop. Det blev oplyst, at hardtoppen blev monteret på en varevogn for at skåne de varer, der transporteredes, for fugt og lignende. Det fremgik af sagen, at varevognen blev anvendt i en landbrugsvirksomhed og privat.

Der har således ikke været fradragsret for anskaffelsen af varevognen, mens momsen af vognens drift kunne fradrages. Nævnet stadfæstede Told- og Skattestyrelsens afgørelse om, at hardtoppen ved afgørelse af spørgsmålet om fradragsret skulle behandles på samme måde som anskaffelse af varevognen.

Momsnævnsafgørelsen er gengivet i TfS1992, 482MNA

 Skatterådet    

SKM2022.432.SR

Sagen vedrørte en virksomhed, der som en del af deres grønne profil havde indkøbt el-biler til anvendelse i deres drift og derfor ønskede at investere i en ladestander, der ville være placeret på virksomhedens adresse/domicil. Spørger ville selv forestå driften heraf for egen regning og risiko.

Udover den helt erhvervsmæssige anvendelse af el-ladestanderen, ønskede spørger også at tillade medarbejderne gratis at oplade deres private el-biler hos spørger. Derudover ønskede spørger også at tilbyde kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere gratis opladning af deres biler, når de var på erhvervsmæssigt besøg hos spørger.

Spørger havde derfor nærmere spurgt til fradragsret for el-udgifterne til opladning af medarbejdere og kunder m.fl. ’s private biler samt om eventuel beskatning af dette gode. Derudover var der stillet spørgsmål om fradragsret for moms af udgifterne til den nævnte opladning, samt om godtgørelse for elafgiften til de nævnte opladninger.

For så vidt angik spørgsmålet om momsfradrag kunne Skatterådet ikke bekræfte, at spørger havde fradragsret for moms af udgifter (elektricitet og anskaffelse, drift og vedligeholdelse af ladestander) til opladning af:

 • Spørgers egne personbiler
 • medarbejdernes egne personbiler
 • kunder, leverandører og andre samarbejdspartneres private personbiler, jf. § 42, stk. 1, nr. 6.

Skatterådet kunne dog bekræfte, at spørger havde fradragsret for moms af udgifter (elektricitet og anskaffelse, drift og vedligeholdelse af ladestander) til opladning af spørgers egne varebiler med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, jf. § 41, stk. 2.