Indhold

Afsnittet handler om reglerne for bitransaktioner vedrørende fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Regel

Indtægter fra bitransaktioner vedrørende fast ejendom skal ikke medregnes til virksomhedens omsætning. Se ML § 38, stk. 1, 4. pkt., 1. led, og Momssystemdirektivets artikel 174, stk. 2, litra b), 1. led.

Bemærk

Bemærk, at fast ejendom, der har været anvendt til udlejning, og hvor udlejeren har været frivilligt momsregistreret efter ML § 51, efter praksis som udgangspunkt er omfattet af reglerne om investeringsgoder, som har været benyttet i virksomheden. Se D.A.11.4.2.2.5.2.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-174/08, NCC Construktion Danmark A/S

En byggevirksomheds salg af faste ejendomme, som den har opført for egen regning, kan ikke kvalificeres som "bitransaktioner vedrørende fast ejendom", når denne aktivitet ligger i direkte, permanent og nødvendig forlængelse af selskabets afgiftspligtige aktivitet. Domstolen slår desuden fast, at princippet om afgiftsneutralitet ikke kan være til hinder for, at en byggevirksomhed, som erlægger moms af byggeydelser, som den opfører for egen regning, ikke fuldt ud kan fradrage momsen vedrørende de generalomkostninger, der er afholdt i forbindelse med disse ydelser, når den omsætning, der følger af salget af det således opførte byggeri, er fritaget for moms.

Se afsnit D.A.21.3.4 om byggeri for egen regning.

Bemærk, at dommen omhandler perioden før indførelsen pr. 1. januar 2011 af moms på salg af nye bygninger med evt. tilhørende jord, byggegrunde og særskilt leverede bebyggede grunde. Se evt. afsnit D.A.5.9.4 og afsnit D.A.5.9.5.

C-306/94, Régie Dauphinoise-Cabinet A. Forest SARL

Et finansielt provenu - renteindtægter - som selskabet, der administrerede fast ejendom, fik af investeringer foretaget for egen regning af midler betalt af ejere eller lejere af de faste ejendomme, skal indgå i omsætningen.

Domstolen fandt, at der ikke var tale om en bitransaktion, fordi der var tale om en investering, der lå i direkte, permanent og nødvendig forlængelse af den momspligtige virksomhed.