Indhold

Afsnittet handler om begrebet bitransaktioner.

Afsnittet indeholder:

  • Betingelser
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit D.A.11.4.2.2.5.1 om beløb, som udgør omsætning, men holdes udenfor beregning af fradragsprocenten (ML § 38, stk. 1).

Betingelser

EU-domstolen har i sin domspraksis opstillet to betingelser, der begge skal være opfyldt, for at en transaktion kan anses for en bitransaktion:

  • Transaktionen må ikke ligge i direkte, permanent og nødvendig forlængelse af virksomhedens (øvrige) momspligtige virksomhed. Se dommene i sagerne C-306/94, Régie dauphinoise, og C-174/08, NCC Construktion Danmark A/S.
  • Transaktionen må ikke indebære en væsentlig anvendelse af momspålagte varer og ydelser. Se dommene i sagerne C-77/01, EDM, og C-174/08, NCC Construktion Danmark A/S.

Bemærk

Bemærk, at kriteriet om en transaktion/aktivitet ligger i direkte, permanent og nødvendig forlængelse af den virksomhed, som den pågældende afgiftspligtige person i øvrigt udøver, er et kriterium, som anvendes ved vurderingen af, om finansiel virksomhed udgør økonomisk virksomhed. Se afsnit D.A.3.1.4.2.4 om hvornår finansiel virksomhed udgør økonomisk virksomhed, og afsnit D.A.11.4.2.2.4.2 om passiv kapitalanbringelse (ikke økonomisk virksomhed).

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-174/08, NCC Construktion Danmark A/S

En byggevirksomheds salg af faste ejendomme, som den har opført for egen regning, kan ikke kvalificeres som "bitransaktioner vedrørende fast ejendom", når denne aktivitet ligger i direkte, permanent og nødvendig forlængelse af selskabets afgiftspligtige aktivitet. Domstolen slår desuden fast, at princippet om afgiftsneutralitet ikke kan være til hinder for, at en byggevirksomhed, som erlægger moms af byggeydelser, som den opfører for egen regning, ikke fuldt ud kan fradrage momsen vedrørende de generalomkostninger, der er afholdt i forbindelse med disse ydelser, når den omsætning, der følger af salget af det således opførte byggeri, er fritaget for moms.

Se afsnit D.A.21.3.4 om byggeri for egen regning.

Bemærk, at dommen omhandler perioden før indførelsen pr. 1. januar 2011 af moms på salg af nye bygninger med evt. tilhørende jord, byggegrunde og særskilt leverede bebyggede grunde. Se evt. afsnit D.A.5.9.4 og afsnit D.A.5.9.5.

C-77/01, EDM

Et holdingselskabs årlige ydelse af lån til de selskaber, hvori det besidder kapitalandele, og selskabets investeringer i bankindskud eller i værdipapirer, såsom statsobligationer eller indlånsbeviser, skal anses for bitransaktioner i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i 6. momsdirektivs artikel 19, stk. 2, andet punktum (Momssystemdirektivets artikel 174, stk. 2), for så vidt som disse transaktioner kun indebærer en yderst begrænset anvendelse af varer eller ydelser, for hvilke der skal betales moms. Det bemærkes hertil, at selv om størrelsen af de indtægter, der genereres ved de finansielle transaktioner, der er omfattet af 6. momsdirektivs anvendelsesområde, kan være et indicium for, at disse transaktioner ikke skal anses for bitransaktioner i bestemmelsens forstand, kan den omstændighed, at der ved sådanne transaktioner genereres større indtægter end dem, der skabes ved den aktivitet, som den pågældende virksomhed har angivet som sin hovedaktivitet, ikke i sig selv udelukke, at disse transaktioner anses for "bitransaktioner".

C-306/94, Régie Dauphinoise-Cabinet A. Forest SARL

Et finansielt provenu - renteindtægter - som selskabet, der administrerede fast ejendom, fik af investeringer foretaget for egen regning af midler betalt af ejere eller lejere af de faste ejendomme, skal indgå i omsætningen.

Domstolen fandt, at der ikke var tale om en bitransaktion, fordi der var tale om en investering, der lå i direkte, permanent og nødvendig forlængelse af den momspligtige virksomhed.